Ohjaamo Forssa

Nuorten työllistymisessä tarvittavat palvelut yhdestä toimipisteestä

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.03.2015 – 30.06.2018 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Jukka Lidman, jukka.lidman@forssa.fi (31.1.2018 asti)

Projektipäällikkö Hanna Segarra, hanna.segarra@forssa.fi (1.2.2018 – 30.6.2018)

 


Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY
EURA-tunnus: S20146
Toteuttajaorganisaatio: Forssan kaupunki
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.03.2015
Lopetuspäivä: 30.06.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Ohjaamo Forssa -hankkeessa kehitetään nuorten matalan kynnyksen palveluita. Toiminnan keskiössä on nuorten työllistymisessä tarvitsemien monialaisten palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen siten, että eri viranomaisten resursseja ja asiantuntemusta hyödynnetään tehokkaammin. Hankkeen kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat nuoret.

Hankkeen tavoitteina on vakiinnuttaa matalan kynnyksen palvelupiste osaksi palvelujärjestelmää, muodostaa tehokas ja monialainen rakenne viranomaisten työn tueksi, yhteistyön kehittäminen asiakaslähtöiseksi toimintatavaksi, nuorten koulutukseen ja työmarkkinoille siirtymisen tehostaminen sekä nuorten palvelukokemuksen parantaminen.

Keskeisiä toimenpiteitä ovat yritysyhteistyön kehittäminen, nuorten mukaan ottaminen toiminnan kehittämiseen sekä ohjausmallien kehittäminen päihde- ja mielenterveyspalveluihin, koulutukseen ja työelämään.

Nuorille tarjotaan yhteen paikkaan koottua monialaista ohjausta ja valmennusta, joiden tavoitteena on nuorten ohjaaminen koulutukseen tai työhön. Pyrkimyksenä on tehdä vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä sektorirajat ylittävää yhteistyötä nuorten hyvinvoinnin ja työllistymisen parantamiseksi. Toiminnan avulla vahvistetaan nuorisotakuun toteutumista.

 

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeessa tavoiteltavat tulokset:

– Forssan kaupunkiin on intregroitu monialainen nuorten matalan kynnyksen yhteistyömalli, joka takaa työllistymistä edistävät palvelut kaikille alle 30-vuotiaille

– Toimijaverkoston keskinäinen luottamus on parantunut, yhteiset tavoitteet ovat selkeytyneet ja yhteistyö on koordinoitua

– Eri organisaatiot hoitovat oman vahvuusalueensa yhteistyössä toimijaverkoston kanssa resurssien kannalta tehokkaasti

– Nuorten siirtyminen työmarkkinoille onnistuu useammin ja nuorten työmarkkinakykyisyys paranee

– Palvelujen saatavuus paranee

– Nuorten työelämänhallinta ja työmarkkinakykyisyys kasvaa

– Samoilla resursseilla saadaan enemmän asiakasratkaisuja aikaiseksi

Ratkaisun kuvaus

Työllisyyden edistäminen ja työllisyyttä tukevien mallien löytäminen toimii hankkeen keskeisenä kärkenä. Oleellisessa sijalla on TE-toimiston ja kaupungin yhteistyön tiivistäminen, joka lisää tiedonkulkua ja nuoristotakuun toteutumisen mahdollisuuksia. Tämän lisäksi toteutetaan yritysyhteistyön kehittämistä, jalkautuvaa työotetta yrityksiin sekä uusien yrityslähtöisten työllistämismallien luomista.

Palveluiden saatavuuden ja ohjauksen tehostamista toteutetaan pääosin koulutusyhteistyön kehittämisellä ja ohjauksen lisäämisellä mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

Nuorten osallisuuden lisääminen toteutetaan nuorten näkemyksen hyödyntämisellä palvelutarpeista ja ohjauksen kehittämisestä. Lisäksi Asiakaspalautteen ja teemahaastatteluiden avulla tuotetaan kehittämistietoa ja tietoa palveluista levitetään nuorille infopakettien ja jalkautumisen avulla.

Hyvät käytännöt

Kokeilukulttuurilla ja palvelumuotoilulla kohti hyviä käytäntöjä

Ohjaamon rakentumisen ja palveluintegraation ensimmäinen vaihe on saada nuorten parissa työskentelevät yhteisen katon alle. Yhteisen tilan kautta toimiminen mahdollistaa tiedonvaihtoa, hiljaisen tiedon siirtymistä ja tuo monia etuja moniammatilliseen yhteistyöhön. Toinen vaihe on saada palvelut pelaamaan sujuvasti yhteen – pelkkä saman katon alla toimiminen ei vielä yksin riitä. Tarvitaan paljon työtä ja erilaisia työkaluja, jotta pääsemme kiinni aitoon asiakaslähtöisyyteen ja ”meistä” puhumiseen. Näitä asioita on työstetty  palvelumuotoilun keinoin ja erilaisten muotoiltujen ratkaisujen kautta. Kehittämistyötä on tehty alla olevan neljän pääteeman kautta:

 

nelijako

 

Hankkeessa kokeiltuja ja syntyneitä käytäntöjä on esitelty tarkemmin julkaisussa:

28 kokeiltua ratkaisua palveluintegraatioon

 

Yksilöllinen kohtaaminen ja tavoitesuuntautuneisuus

Ohjaamossa jokaisella toimijalla on erilainen työnkuva ja työnteon prosessit vaihtelevat suuresti. Ohjauskanaviakin Ohjaamoon on useita. Yhteistä on kuitenkin se, miten Ohjaamossa otetaan asiakkaat vastaan, löydetään oikea asiantuntija avuntarpeesta riippuen, tehdään työtä monialaisesti, asetetaan asiakkaan kanssa hänelle sopivat tavoitteet ja edetään kohti tavoitteita tarkoituksenmukaisen toimenpiteen kautta. Ohjaamo kulkee nuoren rinnalla niin pitkään, kuin on tarpeen, jolloin Ohjaamoon palataan toimenpiteen jälkeen.

palveluprosessi

 

 

Kohtaaminen asiakaskokemuksena

Laadukas palvelukokemus on kaikki kaikessa. Ohjaamossa työstettiin yhteisesti hyvän kohtaamisen prosessimalli, joka auttaa myös uusia työntekijöitä omaksumaan yhteisen Ohjaamomme hyväksi havaitut kohtaamisen taidot.

kohtaaminen-asiakaskokemuksena

 

Yhteinen arvolupaus

Ohjaamon työntekijöiden kanssa kerättiin asioita, jotka yhdistävät ohjaamolaisia ja joiden koetaan olevan ohjaamotyössä tärkeitä. Näistä koostettiin palvelulupaus, joka toteutettiin allekirjoitettavan sitoumuksen muodossa. Tämän yhteisen lupauksen toteuttamiseksi tehtiin myös yhteisiä koulutuksia. Myös jokainen uusi ohjaamolainen sitoutetaan toteuttamaan tätä palvelulupausta.

arvolupaus

 

Verkoston mallintaminen

Ohjaamon toimii yhtenä osana laajaa verkostoa. Verkostossa on useita eri toimijoita, mutta niitä ei oltu koskaan koottu yhdelle kartalle. Ohjaamon näkökulmasta mallinnettiin palvelu- ja verkostokartta. Ohjaamon palvelut jaettiin neljään segmenttiin: elämänhallintaan, suunnan löytämiseen, osaamisen vahvistamiseen ja työelämään. Segmentit vastaavat osaltaan TE-palveluiden linjajakoja, mutta ne on pyritty nimeämään niin, että asiakas voi itsekin tunnistaa, mikä niistä vastaa parhaiten omaa tilannetta ja tarvetta. Pyörän ympärille lisättiin eri toimijoita sen mukaan, missä osa-alueissa heidän kanssaan ollaan tekemisissä. Pyörän sisäpuolelle taas on kuvattu Ohjaamon sisällä toimivat organisaatiot.

Ohjaamon sisäisiä verkostoja on saatu kasvatettua ja yhteistyötä ulkoisten verkostojen kanssa on saatu syvennettyä.

verkostojen-kasvattaminen

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

– Nuorten palveluiden liittyvä yhteiskoordinaatio

– Toimijoiden keskinäinen työnjaon selkeyttäminen

Hankkeen aikana:

– Palvelujen muotoilu asiakaslähtöisyyttä- ja osallisuutta edistäväksi

– Työllistymistä edistävien vaikutusten aikaansaaminen

– Nuorten hyvinvoinnin ja työllisyyden merkityksen tuominen osaksi julkista keskustelua

Hankkeen jälkeen:

– Hankemuotoisen toiminnan juurruttamisen varmistaminen kiinteäksi osaksi olemassaolevaa palvelujärjestelmää

– Ohjausresurssien turvaaminen

– Usean toimijatahon yhteinen koordinointi

Toimintatavat

Palvelumuotoilu asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittämiseksi

Jalkautuva yritysyhteistyö

Yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen

Tiedontuotanto kehittämistyön tueksi

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikkö
Palvelukehittäjä

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Forssan kaupungin työllisyyspalvelut

Kumppanit

Keskeisiä kumppaneita ovat:

Yritykset ja yrittäjäjärjestöt
Oppilaitokset
TE-palvelut
Päihde- ja mielenterveyspalvelut
Nuorisovaltuusto
Kela
Sosiaalityö
Nuorisotyö
Nuorten työpajat
Työllisyyspalvelut

Rahoittaja

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Forssan Kaupunki

Ohjausryhma

Ohjausryhmässä on edustettuina seuraavat organisaatiot:

Hämeen ELO-ryhmä
Forssan yrittäjät
Kela
Hämeen TE-toimisto
A-klinikka
Forssan ammatti-instituutti
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Forssan nuorisovaltuusto
Forssan kaupunki
Forssan kaupungin nuorisopalvelut
Forssan kaupungin työllisyyspalvelut