Ohjaamo Helsinki

Ohjaamo Helsinki on matalan kynnyksen monialainen nuorten palvelupiste

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.03.2015 – 28.02.2018 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

 

 

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY
EURA-tunnus: S20118
Toteuttajaorganisaatio: Helsingin kaupunki
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.03.2015
Lopetuspäivä: 28.02.2018
Budjetti: Yli 1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Ohjaamot tarjoavat alle 30-vuotiaille nuoren tilannetta eteenpäin vievää matalan kynnyksen yksilöllistä ohjausta ja apua mm. työhön, koulutukseen, kuntoutukseen ja asumiseen. Ohjaamoissa palveluiden kehittämistyön lähtökohtana ovat nuorten tarpeet sekä saumaton ja joustava yhteistyö muiden nuorten  työtä tekevien toimijoiden kanssa  ( kaupungin peruspalvelut, oppilaitokset, TE-toimistot sekä kolmas sektori). Ohjaamossa työskentelee päivittäin 26 ohjauksen ammattilaista eri aloilta  nuorisotyö, – opetus, – sosiaali- ja terveys – sekä työllisyyspalveluista.

Henkilöstön rekrytoinnissa on kiinnitetty erityistä huomiota työyhteisön moninaisuuteen. Osa Ohjaamon henkilökunnasta tulee perusorganisaatiosta siirtyvinä työntekijöinä ja osa on rekrytoitu hankerahoituksella määräaikaisiin työsuhteisiin. Ohjaamon henkilöstön osaamista ja ammatillista kehittymistä suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena, josta muodostetaan monipuolinen hallinnon rajoja ylittävä palvelukokonaisuus . Ohjaamossa työnkuva muodostuu kehittämistyön lisäksi neljästä osa-alueesta, joiden painotus määräytyy taustaorganisaation ja nimikkeen mukaan, some / verkkopalvelut ja puhelinpalvelu, Matalankynnyksen neuvontapalvelu ilman ajanvarausta (katutaso), yksilöohjaus ajanvarauksella  sekä  ryhmäpalvelut (joko ryhmänohjaus tai vierailevana vetäjänä).

Ohjaamon verkkopalveluita, somessa ja puhelimitse tapahtuvaa kohtaamista kehitetään erityisesti Nuorisoasiankeskuksen osaamisen avulla. Puhelinpalvelussa pyritään siihen, että nuori saisi mahdollisimman nopeasti vastauksen kysymykseen, ilman ajanvarausta tai jonottamista palveluun.

Matalankynnyksen palvelussa työskentelee jokainen Ohjaamon työntekijä vuorollaan. Koska Ohjaamon tavoitteena on koulutukseen ja työhön ohjaaminen, on taattava, että jokaisella työntekijällä on perustiedot koulutukseen ja työhön ohjaamiseen. Katutason neuvontapalveluissa on tarkoitus kartoittaa nuoren tilanne 360°, että saadaan mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva nuoren tilanteesta ja nuori saisi mahdollisimman tarkoituksenmukaisen avun heti neuvonnassa. Jos apua ei pystytä siinä tilanteessa antamaan, varataan nuorelle aika hänen tarpeitaan parhaiten vastaavalle asiantuntijalle. Tavoitteena kuitenkin on, että nuoren ensimmäisenä kohdannut työntekijä jatkaa nuoren nimettynä työntekijänä, jolloin kaikki nuoren tarvitsemat palvelut kulkisivat yhden työntekijän kautta.

Ryhmäpalveluita suunnitellaan nuorten tarpeiden mukaan Ohjaamon sisäisesti toteutettavaksi tai kumppaneiden kanssa. Työntekijä voi olla vastuutyöntekijä ryhmän vetämisessä tai työntekijän vastuulla on jokin tietty hänen ammattiosaamiseensa liittyvä teema.

Ohjaamon asiakastyössä korostuvat liikkuva työote, nuoren kohtaaminen ja osallistaminen, etsivä työote ja vastuu nuoren kokonaispalvelusta.

Ohjaamossa työntekijä tukee, neuvoo ja auttaa nuorta ilman velvoitteita, sanktioita tai ajanvarausta. Ohjaamoiden työntekijät voivat tukea nuoria erityisesti haastavissa siirtymävaiheissa kohti opiskelupaikkaa tai työtä. Ohjaamo Helsinki tekee  tiivistä yhteistyötä yrittäjien kanssa työllistymisen ja sitä edistävien työkokeilujen ja -harjoittelujen mahdollistamiseksi.

 

Tulokset

Ohjaamo Helsingissä pilotoidaan ja luodaan Helsinkiin alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen Ohjaamo-palvelumalli työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille. Tavoitteena on pystyä palvelemaan nuorta hänen tarpeidensa mukaisesti kehittämällä uudenlaista monialaista osaamista yhdistävä työote ja palvelumalli sekä niitä tukevat hallinnon rakenteet ja johtamisjärjestelmä. Toimenpiteinä ovat palveluiden, yhteistyön, osaamisen ja tietojärjestelmän kehittäminen, nuorten valmennus ja ohjaus. Nuori voi asioida myös nimettömänä tai hän voi varata aikoja haluamalleen asiantuntijalle. Ohjaamo Helsingissä työskentelee 26 eri alojen asiantuntijaa, joilta nuori voi saada tukea haluamiinsa asioihin. Tämä mahdollistaa palveluprosessin katkeamattomuuden ja kokonaisvaltaisen tuen silloinkin, kun nuoren työ- tai koulutuspolku edellyttää moniammatillista yhteistyötä.

Tuloksena ovat hallintorajat ylittävä palvelumalli ja parempi tapa palvella työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria. Julkisen hallinnon toimijoiden ja alueen työnantajien lisäksi hankkeessa luodaan ja tiivistetään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

Hyvät käytännöt

Ohjaamossa on pyritty kehittämään palveluita maahanmuuttajille ja erityisesti koulutuksen ja työn ulkopuolelle jääville maahanmuuttajille parantamalla heidän työnhakutaitoja, työelämävalmiuksia sekä tukemalla heidän koulutukseen pääsyä. Ohjaamon palveluita on markkinoitu erityisesti sellaisille tahoille, jotka ohjaavat ja opettavat nuoria maahanmuuttajia.

Tiivistä yhteistyötä tehdään pääkaupunkiseudun Ohjaamoiden kanssa yhteisten kehittämiskohteiden eteenpäin viemiseksi – yritysyhteistyö, maahanmuuttajien ohjaus sekä joustavat koulutuspolut.

 

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Eri hallintokuntien välinen saumaton yhteistyö sekä nuorten palveluiden parempi koordinointi.

Hankkeen aikana:

Haasteita tuo erityisesti monihallintokuntaisuus. Kaupungin kanslia koordinoi hanketta, mutta kaikilta osin tietoliikenneyhteydet eivät vastaa toisten virastojen tarpeita ja suojauksia. Erityisesti sosiaali- ja terveysviraston ja opetusviraston verkkoratkaisujen ja tietoliikenneyhteyksien kanssa on ollut ongelmia. Hankaluuksia yhteisten monihallintokuntaisten asiakasprosessien hoitamiseen toi yhteisen tietojärjestelmän, kalenterien ja työalustojen puute. Asiakasaikoja ei voida varata toisen hallintokunnan kalentereista vahvojen suojausten takia.

Ohjaamon käyttöön otettu NT-TYPPI-tietojärjestelmä, joka  osaltaan helpottaa moniammatillisten asiakasprosessien dokumentointia, mutta järjestelmä on nykyisellään raskas eikä palvele kaikilta osin nuorten palveluissa tarvittavia elementtejä.

Yhteisen seurantajärjestelmän puuttuminen vaikeuttaa seurantatietojen keräämistä, jolloin vaikuttavuuden osoittaminen on hankalaa, esim. asiakasseurantatietoja yhdistellään kahdeksasta eri tietojärjestelmästä. Tämä ei anna luotettavaa kuvaa toiminnasta sen piirissä olevista nuorista.

Ohjaamon toimintaa koordinoi kaupunginkanslian elinkeino-osasto, maahanmuutto- ja työllisyyspalveluiden yksikkö. Koko henkilöstön toiminnallisena esimiehenä toimii hankkeen projektipäällikkö. Hallinnolliset esimiehet tulevat kunkin työntekijän taustaorganisaatiosta, joten projektipäälliköllä on tukenaan 10 hallinnollista esimiestä. Yhteistyöstä hallintokuntien välillä tehtiin sopimus, jossa määritellään mm. resurssit, työnjako, seuranta ja yhteinen kehittäminen.

 

 

Hankkeen jälkeen:

Ohjaamon katutason neuvontaa on tarkoitus laajentaa muihinkin nuorten työllistymistä tukeviin palveluihin siten, että neuvonta- ja työllistymistä tukevat palvelut ovat kattavammin saatavilla kaikille nuorille.

Suurin haaste on toimittaa mukana oleville verkostoille luotettavaa seurantatietoa asiakkuuksista ja näin osoittaa, että eri hallintokuntien mukanaolo hyödyttää nuoria.

 

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Sirkku Reponen

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia/Elinkeino-osasto, Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut

Kumppanit

Helsingin kaupunki: opetusvirasto, sosiaali- ja terveysvirasto, nuorisoasiainkeskus sekä TE-toimisto

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY ja Helsingin kaupunki

Ohjausryhma

Ilkka Haahtela (puheenjohtaja)/kaupunginkanslia, Sirkku Reponen/Ohjaamo, kaupunginkanslia, Martti Poteri/nuorisoasiainkeskus, Mika Salo/Uudenmaan TE-toimisto, Anne Kuru/Kela, Anna Lyra-Katz/opetusvirasto, Maarit Sulavuori/sosiaali- ja terveysvirasto,
Liisa Pohjolainen (varajäsen Anna-Lyra Katz)/opetusvirasto, Markku Lahtinen/Kauppakamari, Sari Tuominen/sosiaali- ja terveysvirasto, Eeva Martikainen /Keski-Suomen ELY, Saana Rantsi /Ohjaamo, kaupunginkanslia