Ohjaamo Helsinki

Ohjaamo Helsinki on matalan kynnyksen monialainen nuorten palvelupiste

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.03.2015 – 31.12.2019 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

 

 

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S20118
Toteuttajaorganisaatio: Helsingin kaupunki
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.03.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2019
Budjetti: Yli 1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Ohjaamot tarjoavat alle 30-vuotiaille nuoren tilannetta eteenpäin vievää matalan kynnyksen yksilöllistä ohjausta ja apua mm. työhön, koulutukseen, kuntoutukseen ja asumiseen. Ohjaamoissa palveluiden kehittämistyön lähtökohtana ovat nuorten tarpeet sekä saumaton ja joustava yhteistyö muiden nuorten  työtä tekevien toimijoiden kanssa  ( kaupungin peruspalvelut, oppilaitokset, TE-toimistot sekä kolmas sektori). Ohjaamossa työskentelee päivittäin ohjauksen ammattilaisia  nuorisotyö, – opetus, – sosiaali- ja terveys – sekä työllisyyspalveluista.

Henkilöstön rekrytoinnissa on kiinnitetty erityistä huomiota työyhteisön moninaisuuteen. Osa Ohjaamon henkilökunnasta tulee perusorganisaatiosta siirtyvinä työntekijöinä ja osa on rekrytoitu hankerahoituksella määräaikaisiin työsuhteisiin. Ohjaamon henkilöstön osaamista ja ammatillista kehittymistä suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena, josta muodostetaan monipuolinen hallinnon rajoja ylittävä palvelukokonaisuus .

Ohjaamon verkkopalveluita, somessa ja puhelimitse tapahtuvaa kohtaamista on kehitetty erityisesti Nuorisoasiankeskuksen osaamisen avulla. Puhelinpalvelussa pyritään siihen, että nuori saa mahdollisimman nopeasti vastauksen kysymykseen, ilman ajanvarausta tai jonottamista palveluun.

Matalankynnyksen palvelussa työskentelee jokainen Ohjaamon työntekijä vuorollaan. Koska Ohjaamon tavoitteena on koulutukseen ja työhön ohjaaminen, on taattava, että jokaisella työntekijällä on perustiedot koulutukseen ja työhön ohjaamiseen. Katutason neuvontapalveluissa on tarkoitus kartoittaa nuoren tilanne 360°, että saadaan mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva nuoren tilanteesta ja nuori saisi mahdollisimman tarkoituksenmukaisen avun heti neuvonnassa. Jos apua ei pystytä siinä tilanteessa antamaan, varataan nuorelle aika hänen tarpeitaan parhaiten vastaavalle asiantuntijalle. Tavoitteena kuitenkin on, että nuoren ensimmäisenä kohdannut työntekijä jatkaa nuoren nimettynä työntekijänä, jolloin kaikki nuoren tarvitsemat palvelut kulkisivat yhden työntekijän kautta.

Ryhmäpalveluita suunnitellaan nuorten tarpeiden mukaan Ohjaamon sisäisesti tai kumppaneiden kanssa toteutettavaksi. Työntekijä voi olla vastuutyöntekijä ryhmän vetämisessä tai työntekijän vastuulla on jokin tietty hänen ammattiosaamiseensa liittyvä teema.

Ohjaamon asiakastyössä korostuvat liikkuva työote, nuoren kohtaaminen ja osallistaminen, etsivä työote ja vastuu nuoren kokonaispalvelusta.

Ohjaamossa työntekijä tukee, neuvoo ja auttaa nuorta ilman velvoitteita, sanktioita tai ajanvarausta. Ohjaamoiden työntekijät voivat tukea nuoria erityisesti haastavissa siirtymävaiheissa kohti opiskelupaikkaa tai työtä. Ohjaamo Helsinki tekee  tiivistä yhteistyötä yrittäjien kanssa työllistymisen ja sitä edistävien työkokeilujen ja -harjoittelujen mahdollistamiseksi.

 

Tulokset

Ohjaamo Helsingissä on pilotoitu ja luotu Helsinkiin alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen Ohjaamo-palvelumalli työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille. Tavoitteena on pystyä palvelemaan nuorta hänen tarpeidensa mukaisesti kehittämällä uudenlaista monialaista osaamista yhdistävä työote ja palvelumalli sekä niitä tukevat hallinnon rakenteet ja johtamisjärjestelmä. Toimenpiteinä ovat palveluiden, yhteistyön, osaamisen ja tietojärjestelmän kehittäminen, nuorten valmennus ja ohjaus. Nuori voi asioida myös nimettömänä tai hän voi varata aikoja haluamalleen asiantuntijalle. Ohjaamo Helsingissä työskentelee eri alojen asiantuntijoita, joilta nuori voi saada tukea haluamiinsa asioihin. Tämä mahdollistaa palveluprosessin katkeamattomuuden ja kokonaisvaltaisen tuen silloinkin, kun nuoren työ- tai koulutuspolku edellyttää moniammatillista yhteistyötä.

Tuloksena ovat hallintorajat ylittävä palvelumalli ja parempi tapa palvella työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria. Julkisen hallinnon toimijoiden ja alueen työnantajien lisäksi hankkeessa luodaan ja tiivistetään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

Kävijämäärät: Ohjausryhmä asetti joulukuussa 2016 kävijämäärätavoitteeksi 10000 nuorta. Toukokuun loppuun mennessä 2017 kävijöitä oli pelkästään neuvonnassa enemmän kuin vuonna 2016 yhteensä. Vuoden 2017 aikana Fredrikinkadun avoimeen neuvontapisteeseen tehtiin yhteensä 15 237 asiakaskäyntiä, mikä on lähes kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna. 80 % tapaamisista oli henkilökohtaisia, puhelimitse asioi joka kymmenes nuori. Jalkautuvan työn kautta tavoitettiin 6 % asiakkaista.

Useimmiten nuoret tulevat neuvontapalveluun kysymään työstä tai koulutuksesta, mutta varsin usein asioinnin aikana tulee esiin tuen tarpeita moniin eri elämänalueisiin liittyen. Asioinnin yleisimmät aiheet: Työ ja yrittäjyys, koulutus ja opiskelu, omaan kotiin , oma talous  sekä hyvinvointi ja terveys .

Vuoden 2018 alusta (1.1.-30.4.2018) välisenä aikana Fredrikinkadun avoimeen neuvontapisteeseen tehtiin yhteensä 3986 asiakaskäyntiä, joista 82 % tapaamisista oli henkilökohtaisia.

 

Hyvät käytännöt

Ohjaamossa on pyritty kehittämään palveluita maahanmuuttajille ja erityisesti koulutuksen ja työn ulkopuolelle jääville maahanmuuttajille parantamalla heidän työnhakutaitoja, työelämävalmiuksia sekä tukemalla heidän koulutukseen pääsyä. Ohjaamon palveluita on markkinoitu erityisesti sellaisille tahoille, jotka ohjaavat ja opettavat nuoria maahanmuuttajia.

Yhteistyötä tehdään edelleen pääkaupunkiseudun Ohjaamoiden kanssa yhteisten kehittämiskohteiden eteenpäin viemiseksi – yritysyhteistyö, maahanmuuttajien ohjaus sekä joustavat koulutuspolut.

Alueellinen Ohjaamo: Alueellisen työn tavoitteena on luoda tiivis yhteistyö- ja kumppaniverkosto alueiden toimijoiden kanssa sekä viedä Ohjaamo-konsepti Helsingin eri alueille. Yhteistyönä kehitetään monialaisia liikkuvan työn toimintamalleja ja ohjaamotyöotetta alueiden palveluissa. Alueellinen työ on ensimmäistä hankekautta systemaattisempaa ja suunnitellumpaa. Edellisellä hankekaudella liikkuva- / jalkautuvatyö oli enemmän pop up-tyyppistä, mutta nyt pyritään luomaan pysyvät rakenteet yhteistyössä verkoston kanssa ainakin kahdelle alueelle Helsingissä.

TE-toimiston työnantajayhteistyön asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä Ohjaamon hanketyöntekijöiden kanssa ja kehittävät toimintaa yhdessä TE-toimiston yrityspalveluiden kanssa.

DigiOhjaamo Helsinki:  Tavoitteena on nopeuttaa nuorten työllistymistä hyödyntämällä ja kehittämällä sähköisiä palveluita, verkko-ohjausta ja digisovelluksia yhdessä kumppaneiden kanssa. Kehitetään tiedolla johtamista. Huhtikuun aikana edistettiin Noodi-sovellusta, joka on Me-säätiön kehittämä dataan perustuva sovellus, jonka avulla nuori voi suunnistaa kohti koulutusta ja työelämää. Ohjaamo Helsinki toimii testialustana siihen, kuinka Noodi saadaan jalkautettua Ohjaamon palveluprosessiin ja nimenomaan niihin prosesseihin, joihin siitä voisi olla apua.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Eri hallintokuntien välinen saumaton yhteistyö sekä nuorten palveluiden parempi koordinointi.

 

Hankkeen aikana:

Haasteita tuo erityisesti monihallintokuntaisuus. Kaupunginkanslia koordinoi hanketta, mutta kaikilta osin tietoliikenneyhteydet eivät vastaa toisten virastojen tarpeita ja suojauksia. Erityisesti TE-toimiston ja opetusviraston verkkoratkaisujen ja tietoliikenneyhteyksien kanssa on ollut ongelmia. Hankaluuksia yhteisten monihallintokuntaisten asiakasprosessien hoitamiseen toi yhteisen tietojärjestelmän, kalenterien ja työalustojen puute. Asiakasaikoja ei voida varata toisen hallintokunnan kalentereista vahvojen suojausten takia.

Ohjaamon käytössä on ENTER-tieto/seurantajärjestelmä, joka  osaltaan helpottaa moniammatillisten asiakasprosessien dokumentointia.

Ohjaamon toimintaa koordinoi kaupunginkanslian elinkeino-osasto, työvoima ja maahanmuutto yksikkö. Koko  henkilöstön toiminnallisena esimiehenä toimii hankkeen projektipäällikkö. Hallinnolliset esimiehet tulevat kunkin työntekijän taustaorganisaatiosta. Yhteistyöstä hallintokuntien välillä on tehty sopimus, jossa määritellään mm. resurssit, työnjako, seuranta ja yhteinen kehittäminen.

Yritysyhteistyössä on jatkettu viikoittaisia työnantajatreffejä pääkaupunkiseudulla. On kuitenkin huomattu, että osa nuorista jää toistuvasti rekrytoinnin ulkopuolelle. Näiden nuorten palveluun kiinnitetään systemaattisesti huomiota kohdentamalla ennen rekrytointitilannetta tarjottavia palveluita.

 

 

Hankkeen jälkeen:

Ohjaamon katutason neuvontaa on tarkoitus laajentaa muihinkin nuorten työllistymistä tukeviin palveluihin siten, että neuvonta- ja työllistymistä tukevat palvelut ovat kattavammin saatavilla kaikille nuorille.

Suurin haaste on toimittaa mukana oleville verkostoille luotettavaa seurantatietoa asiakkuuksista ja näin osoittaa, että eri hallintokuntien mukanaolo hyödyttää nuoria.

 

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Sirkku Reponen

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia/Elinkeino-osasto, Työvoima ja maahanmuutto

Kumppanit

Helsingin kaupunki: opetusvirasto, sosiaali- ja terveysvirasto, nuorisoasiainkeskus sekä TE-toimisto

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY ja Helsingin kaupunki

Ohjausryhma

Ilkka Haahtela (puheenjohtaja)/kaupunginkanslia, Sirkku Reponen/Ohjaamo, kaupunginkanslia,
Jani Huovinen/Nuorten palvelut, Mika Salo/Uudenmaan TE-toimisto, Eeva Martikainen/Keski-Suomen ELY, Jani Lehto/ELY, Sari Tuominen/sosiaali- ja terveysvirasto, Pirkko Kaasinen/Kela, Arja Kukkonen/opetusvirasto, Mikko Vatka/Nuorisoasiainkeskus, Ulla Nord/Me-Säätiö, Tia Teckenberg/Ohjaamo, kaupunginkanslia, Harri Tiainen/Te-toimisto