Ohjaamo Jyväskylä

Alueen nuorten (15-29 v. ) palveluiden ja toimijoiden muodostama palvelupaikka

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.03.2015 – 31.08.2018 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Ohjaamo Jyväskylä

Osoite: Gummeruksenkatu 6, 2.krs (sisäänkäynti Multitronicin ovesta, portaat 2. kerrokseen).

Palvelupuh: 050 311 8877

Sähköposti: ohjaamo@jkl.fi

Aukioloajat: ma-to klo 12-16, pe klo 10-14.

 

 

Anne-Mari Landén, projektipäällikkö

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

anne-mari.landen@gradia.fi,

Puh. 0403416396

 

Mia Kärkkäinen, projektisuunnittelija

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

mia.karkkainen@gradia.fi,

Puh. 0403416198

 

Kaisa Akbay, hankepäällikkö (1.3.2018 alkaen)

Jyväskylän kaupunki

kaisa.akbay@jkl.fi,

Puh. 0504491225

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Toteuttajaorganisaatio: Gradia Jyväskylä ja Jyväskylän kaupunki
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.03.2015
Lopetuspäivä: 31.08.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Ohjaamo Jyväskylä -hanke on osa valtakunnallista (STM, OKM, TEM) palvelurakenteiden uudistamistyötä. Ohjaamo Jyväskylä -hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja osatoteuttaja on Jyväskylän kaupunki. Jyväskylän seudulla toimiva VM:n Nuorisotakuun kuntakokeilu (2015-2016) tulee nivoutumaan osaksi ohjaamoa.

Hankkeen aikana 1.3.2015- 31.8.2018  kehitetään alueen nuorten palveluiden ja toimijoiden muodostama palvelupaikka, Ohjaamo, jonka tavoitteena on asiakaslähtöinen, nuorten hyvinvointia ja osallisuutta edistävä, monialainen ohjauksellinen toimintamalli. Ohjaamo on matalan kynnyksen palvelu, jossa nuori (15-29 v.) saa tukea elämänhallintaan, urasuunnitteluun, oman opiskelualan löytämiseen sekä sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen. Tavoitteena on nuoren monialaiseen palvelutarpeeseen vastaaminen hyödyntämällä tehokkaasti olemassa olevaa palveluverkostoa ja kehittämishankkeita sekä nuorten omaa osaamista.

Hankkeen tuloksena syntyy ohjauspalvelu, joka toimii asiakkaan näkökulmasta ”yhden luukun periaatteella”. Ohjaus on oikea-aikaista, osallistavaa ja sujuvaa. Palvelujärjestelmän rajapinnoilla tehty monialainen työ ja jaettu osaaminen on synnyttänyt uusia toimintatapoja nuoren parhaaksi. Tuloksellisuus on parantunut toimijoiden roolien ja ydinosaamisen selkiydyttyä ja asiakkaisiin kohdistuneiden päällekkäisten toimintojen vähennyttyä. Samalla asiakastyön mielekkyys ja tuloksellisuus on lisääntynyt.

Avainsanat:

Tulokset

Hankeen tulokset:

1. Syntyy ohjauspalvelu, joka toimii asiakkaan näkökulmasta ”yhden luukun periaatteella”. Ohjaus on oikea-aikaista, osallistavaa ja sujuvaa.

2. Palvelujärjestelmän rajapinnoilla tehty monialainen työ ja jaettu osaaminen on synnyttänyt uusia toimintatapoja nuoren parhaaksi. Palvelujärjestelmään katsotaan kuuluvaksi nuorisopalvelut, työllisyyspalvelut, yritykset ja työnantajat, järjestöt, oppilaitokset, TE-toimisto, KELA, sosiaali- ja terveystyö. Tuloksellisuus on parantunut toimijoiden roolien ja ydinosaamisen selkiydyttyä ja asiakkaisiin kohdistuneiden päällekkäisten toimintojen vähennyttyä. Samalla asiakastyön mielekkyys ja tuloksellisuus on lisääntynyt.

Vaikutukset:
Ohjauksen dialogisuus on vahvistunut ja asiakkaan oma kokemus osallisuudesta ja aktiivisuudesta omiin palveluprosesseihin on lisääntynyt.  Asiakkaan urasuunnittelutaidot kehittyvät  ja erityisesti nuorten asiakkaiden sosiaalinen vahvistuminen mahdollistuu. Asiakas tulee autetuksi mahdollisimman usein ”yhden luukun periaatteella” ja tarvittaessa asiakkaalle mahdollistetaan rinnalla kulkeva ohjaus. Yksilöllinen tuki yhdistyy toiminnallisuuteen. Nuorten vertaisohjauksen potentiaali on saatu käyttöön.
Ohjaamo – toiminnan myötä myös palveluverkoston kuuluvien tahojen suunnittelu- ja  toimintakulttuuri kehittyy entistä paremmin monialaisen toimintaympäristön huomioivaksi  (oppiva verkosto, oppiva organisaatio).

Ratkaisun kuvaus

Ohjaamo Jyväskylä avasi ovensa Jyväskylän Veturitalleilla 1.9.2015. Tammikuun alusta 2017 Ohjaamo Jyväskylä muutti Gummeruksenkadulle (Gummeruksenkatu 6, 40100 Jyväskylä). Ohjaamo päivystää maananantaista torstaihin klo 12.00-16.00 ja perjantaina klo 10.00-14.00. Ohjaamo Jyväskylästä tavoittaa seuraavia toimijoita joka päivä:  TE-toimiston asiantuntijoita, TE-toimiston ammatinvalinnan ohjauksen psykologi,  Gradia Jyväskylän opinto-ohjaajia, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden uraohjaajia  sekä Jyväskylän aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan. Lisäksi pyrimme ottamaan Ohjaamoon harjoittelijoita.

Ohjaamon palveluista ja päivystysajoista enemmän tietoa Jyväskylän kaupungin sivuilta sekä Ohjaamon Facebook sivuilta:

 

Ohjaamo Jyväskylä facebook

Ohjaamo Jyväskylä Instagramissa

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvät käytännöt

Asiakas saa palvelun ”Yhden luukun periaatteella”. Nuorta ei juoksuteta eri asiantuntijoiden välillä, vaan tarvittava ohjaus ja apu saadaan aikaan sujuvasti monitoimijaisella arvioinnilla ja ohjauksella. Näin asiakkaan näkökulmasta päästään ehyempään ja tuloksellisempaan palveluprosessiin.
Toimijoiden yhteinen ymmärrys lisääntyy sekä vastuut ja roolit selkiytyvät.
Syntyy käytännön yhteistyöfoorumi, jossa tullaan tietoisemmiksi  eri toimijoiden toimintaa ohjaavista muutoksista (lainsäädäntöön, rahoitukseen ym.)ja voidaan kehittää yhteistoimintatapaa nuorten parhaaksi.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Lähtökohtana on asiakkaiden moninaiset palvelutarpeet sekä sirpaleisen palvelurakenteen uudistumisen tarpeet. Jotta monitoimijaista apua tarvitsevat asiakkaat tulevat autetuiksi, tarvitaan entistä joustavampia, tuloksellisempia ja taloudellisesti kestävällä tavalla tuotettuja palveluita. Passiivisesta olemassa olevan tilanteen toteamisesta on siirryttävä aktiiviseen uudenlaisten palvelujen tuottamiseen ja palvelujärjestelmän rakentamiseen.

Nuorten on vaikea löytää nykyisestä palveluviidakosta ohjausta ja tukea ratkaisujensa tekemiseen. Heillä on tarve saada ajantasaista tietoa työelämän muutoksista, koulutusmahdollisuuksista ja muista aktivoivista palveluista. TNO -palveluille (tieto, neuvonta ja ohjaus) on selkeä tarve (Nuorisotakuu työryhmän kysely).

 

Hankkeen aikana:

Tavoitteena on, että
– varhainen puuttuminen nuorten ongelmiin toteutuu nykyistä paremmin
– tiedonkulku ja yhteinen ymmärrys toimijoiden välillä paranee, palveluiden laatu paranee
ja päällekkäinen työ vähenee
– sovittujen toimenpiteiden seuranta on kokonaisvaltaisempaa ja tiiviimpää

Näin pyritään auttamaan nuorta oikea-aikaisesti ja estämään ongelmien paheneminen.
Rakenteellisen uudistuksen tavoitteena on luoda pysyvä, jatkuvasti kehittyvä yhteistoimintatapa yli toimijaorganisaatioiden ja hallintokuntien rajojen.

 

Hankkeen jälkeen:

Hanke on  päättynyt 31.8.2018 ja vastuu ohjaamotoiminnasta siirtyi Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluille (Kaupunginjohtajan päätös 23.4.2018)

Toimintatavat

Ohjaamo Jyväskylä syntyy toteuttajien (Gradia Jyväskylän ja Jyväskylän kaupunki) ja verkoston yhteistyöllä.  Hankkeen toimenpiteet toteutetaan prosessina: Toimenpiteet ovat osin päällekkäisiä ja nivoutuvat toisiinsa sekä toteutuvat läpi projektin. Vuoden 2018 alusta Keski-Suomen TE- toimisto rekrytoi (valtion ohjaamoiden vakinaistamisrahalla) Ohjaamo koordinaattorin. Koordinaattorin tehtävänä selvittää ja kehittää Ohjaamon toiminnan maakunnallista palvelukonseptia. Lisäksi ohjaamo Jyväskylä saa 3 asiantuntijaa päivittäiseen ohjaustyöhän.

Eri tahojen merkitys

Ohjausryhma

Viimeinen ohjausryhmän tapaaminen oli 21.8.2018, jossa todettiin hankkeen saavuttaneen tavoitteensa.