Ohjaamo Keski-Uusimaa

Ohjaamon toimintamalli Keski-Uudellamaalla: "Nuori on aina oikeassa paikassa".

Toimintalinja 3 (ESR) | 17.03.2015 – 28.02.2018 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Palvelupäällikkö

Henna Hyytiä

Keskikatu 3, 04200 Kerava

puh. 040-174 5620, 050-415 0855

 

Asiakasvastuukoordinaattori

Timo Hakala

Keskikatu 3, 04200 Kerava

puh. 040-174 4433, 040-564 7174

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: EURA 2014/1361/09020101/2014/KESELY
Toteuttajaorganisaatio: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 17.03.2015
Lopetuspäivä: 28.02.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Ohjaamo Keski-Uusimaa tukee paikallisia Ohjaamoja toiminnan käynnistämisessä ja vakiinnuttamisessa. Ohjaamo Keski-Uusimaa on eräänlainen sateenvarjo-mallin ohjaamo, joka koordinoi yhteisiä asioita kahdeksan kunnan omien, paikallisten ohjaamojen kesken. Palvelulupaus keskiuusmaalaisille nuorille  on kehittämistyön lähtötilanteessa ollut, että kevääseen 2016 mennessä heille tarjotaan Ohjaamo-konseptin alla monialaisia ohjaus- ja tukipalveluita, joko lähipalveluina tai vähintään tiiviistä verkostoyhteistyötä hyödyntäen kaikkien kuntien alueella. Tämä lupaus on lunastettu ja toimintamallia kehitetään paremmaksi palautteiden perusteella.

Hankkeen ensimmäisen kokeiluvuoden (2015) aikana Ohjaamo-toiminta keskittyi pilotointiin Järvenpäässä ja Keravalla, mutta lähiohjauspalveluita on  tuolloin ollut tarjolla myös Tuusulassa ja Sipoossa. Vuoden 2016 keväällä lähiohjauksen säännölliset palvelut ovat olleet tarjolla kaikissa hankekunnissa eli Hyvinkää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Pornainen ovat käynnistäneet Ohjaamo-toimintaa paikallisesti. Vuoden 2016 loppuun saakka toimittiin tiiviissä yhteistyössä NT Kuntakokeilun kanssa.

Kuntien yhteyshenkilöt, TE-toimiston edustajat ja koulutuksenjärjestäjien yhteyshenkilöt ovat mukana kehittämistyössä ja ko. organisaatioiden rooli/ tehtäväkenttä/palvelumuodot muotoutuvat paikallisten ohjaamojen lähtökohdista käsin, aina asiakkaan prosessi edellä. Ohjaamon yhteyshenkilöiksi ja nuorten vastuuhenkilöiksi on nimetty henkilöstöä kuntien omissa palveluissa, ammatillisen koulutuksen ohjaavasta henkilöstöstä sekä TE-palveluista. Nuorten ohjaukseen osallistuva verkosto kattaa hankkeen loppupuolella myös kolmannen sektorin järjestöt ja yhteistyön muun muassa Kelan, työelämä-/yrittäjäedustajien sekä ammattikorkeakoulujen kanssa.

Toimintamalli nojautuu paikallisten Ohjaamojen kautta liikkeelle lähtevään palveluohjaukseen. Paikallisten ohjaamojen kautta saatavat palvelut on organisoitu pääosin kuntakohtaisesti, kuntien oman palvelukehikon puitteissa. Aluekohtaisesti tarjottavia, yhteisiä palveluita kohdennetaan hankekauden aikana Ohjaamo Keski-Uusimaan kautta tasavertaisesti paikallisiin ohjaamoihin, mm.  TE-palveluiden ja koulutuksenjärjestäjien tieto-, neuvonta-, ohjaus- ja tukipalveluita.

Vuoden 2018 alusta alueellinen koordinaatio siirtyy hankehenkilöstöltä Uudenmaan TE-palvelujen alle muodostettavan tiimin hoidettavaksi. Tiimiä vetää alueasiantuntija ja tiimiin kuuluu TE-asiantuntijat, Ohjaamo-asiantuntijat, opinto-ohjauksen asiantuntija ja ammatinvalinnan psykologi. Tiimi jatkaa keskeisimpien yhteistyöryhmien työtä alueella ja jakaa käytössä olevat henkilöresurssit Keski-Uudenmaan Ohjaamoihin.

Ohjaamo Keski-Uusimaan -hankkeen toimijoita ovat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Sipoo sekä ammatillisen koulutuksenjärjestäjät Hyria, Keuda, Seurakuntaopisto, TTS ja Validia.

Tulokset

Keskiuusmaalaiselle nuorelle voidaan tarjota Ohjaamo-konseptin alla monialaisia palveluita joko lähipalveluina tai vähintään tiiviin verkostoyhteistyön avulla kaikkien kahdeksan (8) kunnan alueella.

Vuoden 2017 loppuun mennessä paikallisia toimintatapoja selkiytetään ja käytänteitä yhdenmukaistetaan siten, että nuoren siirtyminen myös toisten alueiden ohjaamoihin tai päinvastoin on mahdollista. Ohjaamot ovat ottaneet yhteiseksi tehtäväkseen alueen nuorten kasvattamiseksi ohjaamolaisiksi, eli jalkautuessaan oppilaitoksiin ja erilaisiin tapahtumiin, kerrotaan Ohjaamo-toiminnasta yleensä, eikä keskitytä pelkästään oman Ohjaamon markkinointiin. Viestin ja yhtenäisyyden tukemiseksi on vahvistettu yhtenäistä ulkoasua alkaen ohjaamolaisten vaatetuksesta ja jakotavaroista, jotka ovat käytössä Ohjaamojen tapahtumissa ja POP UP-Ohjaamoissa. Materiaaleissa on huomioitu valtakunnallinen ohjaamot.fi josta tiedotetaan samassa yhteydessä. Hankkeen päättyessä järjestetään päämarkkinointitapahtuma, johon kutsutaan nuoria kaikista kunnista.

Vuoden 2018 alusta alkaen Ohjaamo Keski-Uusimaahan kytkeytyvät kunnat ja muut toimijat jatkavat Ohjaamo-toimintaa itenäisesti Ohjaamo-suositusten ja vähimmäiskriteerien asettamien ehtojen mukaisesti. Tuolloin alueellista yhteistyötä ja Ohjaamojen lisäresursseja hoidetaan TE-hallintoon palkattujen Ohjaamo-asiantuntijoiden kautta.  Toiminnassa huomioiden luonnollisesti kansalliset kehityskulut ja valtakunnallisen Ohjausryhmän  suuntaviivat Ohjaamo-toimintaan liittyen.

Ohjaamo-toiminnan tuloksena nuorten työelämäkelpoisuus ja yhteiskunnallinen asema alueen kunnissa paranee. Ohjaamon kohderyhmään kuuluvien nuorten työllistymisen valmiudet ovat parantuneet ja työllistyminen edistynyt työllisyydenhoidon kokonaisvaltaisemmilla ratkaisuilla. Hankkeen aikana koulutuksenjärjestäjien ohjauskäytänteiden odotetaan tehostuvan verkostoyhteistyön tuloksena. Myös ohjaamossa tuotettavat palvelut tukevat tarvittaessa opiskelun-/tutkinnon aikaista menestymistä ja opintonsa keskeyttävien määrä vähenee. Lisäksi yritys- ja muu työelämä saavat hankkeen tuloksena vaihtoehtoisia, selkiyttäviä toimintatapoja esimerkiksi nuoren työllistymistä edistävien työkokeiluiden ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja muiden rekrytointimekanismien tueksi.

Ratkaisun kuvaus

Ohjaamo Keski-Uusimaan toiminta-ajatus on, että nuori on aina oikeassa paikassa. Kuntakohtaisesti tavoitteena on kehittää kunnan nuorten tilanteen huomioivia palvelumuotoja. Kehittämistyön lähtökohtana on tarjota nuorelle vaihtoehtoisia tapoja saavuttaa ohjausta, neuvontaa ja tukea. Nuorta tuetaan ja ohjataan koulutuksellisissa ja työllistymistä koskevissa kysymyksissä. Myös asumiseen ja toimeentuloon liittyvissä asioissa saa neuvontaa. Ohjauskäytänteet ja tarjottavat palvelut tähtäävät aktiiviseen nuoren osallistumiseen yhteiskuntaan ja nuoren tavoitetta eteenpäin vievään toimintakulttuuriin. Jos nuoren tilanne edellyttää kuntoutumiseen liittyvää selvittelyä, saavutetaan  ko. asiantuntijapalveluita verkostoyhteistyöllä joustavasti ja lyhyellä viiveellä.

Tavoiteltaviin tuloksiin pääseminen mahdollistuu monialaisen verkoston ja henkilökohtaisten vastuuhenkilöiden avulla. Hankkeen aikana vahvistetaan vastuuhenkilöinä toimivien ohjausosaamista,  jotta tietämys eri aloilla tehtävästä työstä ja saatavista palveluista monipuolistuu. Työn suunnittelussa hyödynnetään asiakaskuulemista ja nuorten osallisuudelle luodaan vakiintuneita käytänteitä. Lisäksi ohjaukseen osallistuvaa verkostoa laajennetaan niillä palveluiden tuottajilla, joilla kohderyhmät ja asiakkuudet kohtaavat alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset. Ohjaamo-hankkeen aikana esimerkiksi koulutusjärjestäjät vauhdittavat myös muulla kehittämistoiminnallaan nuorten aikuisten ohjauksen ja tuen käytänteitä, joilla mahdollistetaan aiempaa useamman koulutuksen piiriin pääseminen sekä tutkinnon loppuun saattaminen. Tämä tullee vaikuttamaan myönteisesti myös työelämä-yhteistyön vahvistamiseen nuorten ohjauksessa. Koulutuksen järjestäjillä on yhteistyöryhmä, jossa kehitettään yhteistyönmuotoja, jotka palvelevat Ohjaamojen asiakkaita ja tukevat oppilaitosten opiskelijahankintaa ja uravalmennusta. Työryhmän kyljessä toimii OPOjen yhteistyöryhmä, jossa suunnitellaan koulutukseen liittyvää info-materiaalia ja info-tilaisuuksia Ohjaamoissa sekä Ohjaamojen hyödyntämistä oppilaitosten omissa tapahtumissa esim. työllistymisen näkökulmasta.

Hankekauden puolivälissä lähes kaikissa kahdeksassa Ohjamossa oli edetty täysipainoiseen asiakasohjaustyöhön. Ohjaamot taustaorganisaatioineen ovat ottaneet ohjat toiminnan kehittämisestä omiin käsiin ja Ohjaamotoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen etenee itsenäisesti. Tavoitteena on, että Ohjaamo Keski-Uusimaan kautta voidaan loppukaudella vahvistaa ohjaamolaisten yhteistä identiteettiä ja osaamista sekä edistää paikallisten ohjaamojen näkyvyyttä ja palveluiden kysyntää. Lisäksi hankkeen avulla pilotoidaan Ohjaamon kautta toteutettavia palveluohjauksen kokeiluita, jotka kohdistuvat mm. työ- ja koulutuskokeiluihin ja mm. ammattiin valmistuvisvaiheessa oleville kohdistettaviin palvelumuotoihin. Ohjaamo Keski-Uusimaan tueksi on käynnistetty uravalmennukseen ja -suunnitteluun keskittyvä tukihanke #NuoriTöihin.

Hankkeen loppuvaiheessa on kiinnitetty huomio erityisryhmiin (maahanmuuttajat, osatyökykyiset) ja oppilaitosyhteistyöhön. On myös päätetty alueellisen yhteistyön muodosta.  Hankkeen taustaorganisaatioihin kuuluvan Validia ammattiopiston (Spesia vuoden 2018 alusta) kanssa toteutetaan työkykykoordinaatori-koulutus Ohjaamo-verkostolle. Koulutus on järjestetty FOKUS – opinnoista tuetusti työllistymiseen -hankkeen kautta. FOKUS on osa Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) – hallituksen kärkihanketta, jota STM  hallinnoi. Maahanmuuttajiin liittyviä kysymyksiä käsitellään yhdessä alueellisen koordinaation kanssa. Maahan tulleeiden osaamisen tunnistamiseen ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyen yhteistyömahdollisuuksia selvitetään Mahtava-hankkeen kanssa (OKM). Validia ammattiopiston FOKUS – opinnoista tuetusti työllistymiseen -hanke on osa Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) – hallituksen kärkihanketta, jota STM hallinnoi.  Viimeisen kvarttaalin aikana työstetään myös digiohjausta yhdessä Motiivi-hankkeen kanssa.  Motiivi (ESR) on yhteishanke, joka kehittää uusia menetelmiä heikommassa asemassa olevien nuorten tulevaisuustyöskentelyyn ja tavoitteena on mm. tunnistaa ohjausprosesseja ja digitaalisten ohjausmenetelmien käyttöä ja kokeilla tulevaisuustyöskentelyn digitaalisia välineitä Ohjaamojen kanssa. Yhteistyöhankkeet jatkavat työtään tämän hankkeen päätyttyä.

Hyvät käytännöt

Maaliskuuhun 2016 mennessä Ohjaamo-toiminta on käynnistynyt kaikilla kahdeksalla paikkakunnalla. Paras käytänne hankeessa on, että Ohjaamot ovat syntyneet olemassa oleviin rakenteisiin, eli Ohjaamojen palveluita kunnissa tuotetaan pääsääntöisesti olemassa olevia resursseja uudelleen järjestelemällä ja paikallista palveluverkostoa hyödyntäen. Tällöin ei synny uusia pysyviä kustannuksia huomattavissa määrin, vaan olemassa olevia resursseja uudelleen suuntamalla niiden käyttö tehostuu ja palvelurakenteet uudistuvat tai kehittyvät. Näin toiminnan jatkuminen hankkeen päätyttyä rakentuu realistiselle pohjalle.

Kevään 2016 aikana on paikallisten Ohjaamojen kesken jaettu konkreettisia hyviä käytänteitä ja kehitetty uusia palvelumuotoja. Hyviä käytänteitä ovat olleet mm. Duunipysäkki, Parkki-toiminta, Duunitorin esittely, Tajua mut-toimintamallista tiedottaminen ja erilaiset infot työllistymisen edistämiseksi (työnhaku, koulutus, asuminen).  Uusina palvelumalleina on valmisteltu työ- ja koulutuskokeiluita.

Syksyn 2016 kuluessa paikallisissa ohjaamoissa on Duunipysäkin ja Duunitorin lisäksi otettu käyttöön muitakin työkaluja työnantajien ja nuorten kohtaamiseen, kuten Tunnissa Duuniin (yrittäjä, jolla avoimia paikkoja tulee esittelemään yritystä ja alaa. Työhaastatteluista voidaan sopia saman tien). Syksyllä on aloitettu myös viestintävinkkien jakaminen. Osana viestintää on otettu käyttöön paikallisia viedoita, kuten Nuorten talo Keravalla. Asumisneuvonta ja velkaneuvonta on vakiintunut osaksi useamman Ohjaamon viikko- tai kuukausiohjelmaa.

TE-yhteistyötä on syvennetty ja TE-palvelut ovat osoittaneet asiantuntijaresurssin (2 henkilötyövuotta) alueen Ohjaamojen käyttöön. Se, että asiantuntijat ovat tavattavissa Ohjaamoissa, on monipuolistanut asiointia Ohjaamoissa ja tarjonnut nuorille mieleisen ja tehokkaan väylän työnhaun tukemiseen.  Työllistymisen edistämiseksi on käynnistetty yhteistyötä myös rekrytointiyritysten kanssa ja valmisteltu työelämätaitoja ja työnhakua kehittäviä palveluita. #nuoriTöihin on tuonut ohjaamoiden hyödynnettäväksi myös uravalmennus-palvelua.

Keväällä 2017 on käynnistetty Ohjaamolaisille suunnattu koulutusohjelma, jonka ensisijainen tavoite on rakentaa ja vahvistaa yhteistä ohjaamolaisidentiteettiä ja yhtenäistää toimintamalleja ja työkalujen käyttöä alueen Ohjaamoissa. Keskeisiä teemoja ovat viestintä- ja tiedotusosaaminen, monialainen verkostoyö ja nuorten kohtaaminen ja vuorovaikutusosaaminen. Ohjelmaan sisältyy myös asiantuntemuksen lisääminen oppilaitosten toiminnasta ja uudistuksista, aluereformista ja taloudenhoidosta. Hyvistä käytänteistä yhä useampi Ohjaamo ja verkostotoimija on ottanut käyttöön TajuaMut-toimintamallin, työn kohtaantoa parantavan Duunitori- portaalin ja rekrytointitapahtuman Tunnissa Duuniin. Ohjaamo Hyvinkää toteuttaa viikottaista Digi-teemaa, jossa nuorille tehdään tutuksi digitaalisella alalla työskentelyn vaihtoehtoja, opetellaan tuottamaan ja hyödyntämään digitaalista sisältöä ja käyttämään digitaalisuuden mahdollisuuksia työnhaussa. Tuusulassa on otettu käyttöön puhelinpäivystys ilta-aikaan ja siitä tiedotetaan myönteisen humoristisella some-viestinnällä, johon myös nuoret osallistuvat mm. osuvia hashtageja ehdottamalla.

Syksyllä 2017 on edetty Pokeri-koulutusohjelmaan ja viestintäsuunnitelmaan linjattujen toimenpiteiden ja aikataulujen mukaisesti. Ohjaamolaisia on syksyn aikana koulutettu kahdella eri teema-alueella. Koulutusta on ollut ohjausosaamiseen henkilökohtaisen talouden hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamolaisia on myös valmennettu ottamaan sosiaalista mediaa haltuun kokonaisvaltaisemmin ja hyödyntämään (myös tekemään itse) mm. videoita viestinnässä. Markkinoinnin ja tiedottamisen tukemiseksi on tilattu yhteisiä markkinointimateriaaleja, kuten yhteiset asut, asiakaskohtaamisen toiminnallisuutta tukevia jakotavaroita ja jalkautumista tukevia monikäyttöisiä materiaaleja. Materiaaleilla halutaan tiedottaa Ohjaamojen ohella myös ohjaamot.fi-sivustosta.

Hyvän käytännön siirtotapa

Hyviä käytänteitä siirretään tapauskohtaisesti yhteisten workshopien puitteissa, Ohjaamo-kohtaisissa koulutuksissa ja erilaisissa hanketilaisuuksissa. Hyviä käytänteitä esitellään myös verkostojen tapaamisissa ja kokouksissa, jolloin vastavuoroisesti saadaan palautetta ja lisäideoita käytänteiden vahvistamiseen ja joskus jopa uudistamiseen. Ohjaamo Keski-Uusimaa on tehnyt ja ottanut vastaan benchmarking-vierailuja ja järjestänyt Länsi-Suomen Ohjamopäivät, joissa on vaihdettu hyviä käytänteitä Ohjaamojen johtamiseen, viestintään ja palvelutuotteisiin liittyvistä teemoista.

Suuri osa paikallisista palveluista ja toimintamalleista näkyy myös ohjaamoiden omilla Facebook-sivuilla.

Viestintään liittyviä hyviä käytänteitä jaetaan Ohjaamojen yhdessä tekemässä viestintäoppaassa. Materiaaleja (esim. Tuusulan ohjaamolaisten lähes live-kokoiset pahvi-omakuvat) on esitelty myösvaltakunnallisissa työryhmissä.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hankkeen käynnistämisvaiheessa on kartoitettu muun muassa kunta- ja koulutuksenjärjestäjien toimintaa nuorisotakuun toteutumisen seuranta-/vaikuttavuustiedon osalta. Syksyllä 2015 kartoitettiin kuntien työllisyydenhoidon ja elinkeinotoimen kytkentöjä ohjaamopalveluihin. Haasteita löytyy koulutuksellisesti ja nuorille kohdistetuissa monialaisissa kunta- ja TE-palveluissa. Nämä taustalla olevat tiedot ohjaavat Ohjaamon palveluiden suunnittelua ja yhteistyötä verkostossa.

Lähtötilanteessa keväällä 2015 työttömiä alle 30 vuotiaita oli yli 3300 kahdeksan (8) osallistujakunnan alueella. Tästä luvusta yli 1300 oli nuoria, joilta puuttuu peruskoulun jälkeinen vähintään toisen asteen ammatillinen tutkinto. Lisäksi tutkinnon suorittaneiden osalta työttömyys näyttää kasaantuvan joillekin toimialoille. Kuntakohtaisessa nuorisotakuun toteutumista koskevassa raportissa, joka tehtiin yhteistyössä Kuntakokeilun kanssa kesällä 2015, nousee esille, että nuorten sijoittumisessa kunnan eri palveluihin  on merkitykselliksiä eroavaisuuksia. Samoin eroja on ohjauksen käytänteissä eri siirtymävaiheessa. Saman aikaisesti alueella on nuorille tarjolla paikkoja ammatillisessa koulutuksessa, ja koulutuksen piiriin pääseminen on tehty joustavaksi ja sujuvaksi. Toisaalta täma tuo koulutuksenjärjestille uusia haasteita. Oppilaitoksissa tulee kyetä vastaamaan entistä yksilöllisimpiin ohjauksen ja tuen tarpeisiin. Myös työpaikoilla tapahtuvaa oppimista tulisi kyetä tukemaan entistä vahvemmin tarjoamalla palveluita myös työantajille ja työyhteisöille.

Esiin nouseviin pulmakohtiin haetaan konkreettisia ja käytännönläheisiä ratkaisutapoja, joita voitaisiin testata ja soveltaa eri ohjaustehtävissä  ohjaamossa. Virikkeitä kehittämistyöhön on haettu muun muassa kuulemalla Lahden matkalla duuniin-konseptin kokemuksia. Lisäksi syksyllä 2015 tehtiin benchmarking-käynti Rovaniemen kaupungin ja Eduro-säätiön palveluihin. Ko. matkalta saatiin uusia ideoita mm. toiminnallisen työkyvyn arviointiin sekä työ- ja koulutuskokeilujen tuotteistamiseen.

Hankkeen aikana:

Hankkeen aikana tärkein kehittymisen paikka on nuorten osallistaminen. On tärkeää saada nuoret itse suunnittelemaan ja arvioimaan palveluja ja niiden tarpeellisuutta. Myös näkyvyys ja palvelun olemassaolosta tiedottaminen vaatii huomiota.

Hankkeen aikana on tärkeää saada sidosryhmät mukaan Ohjaamo-toiminnan kehittämiseen. Toimintamallin pitää olla sellainen, johon sidosryhmät haluavat sitoutua ja jonka he kokevat hyödylliseksi.

Tiedonsiirtoon ja tietojärjestelmiin liittyviät haasteet vaativat erityistä huomiota. Monialaisessa verkostossa käytetään lukuisia päällekkäisiä ja rinnakkaisia järjestelmiä asiakastietojen ylläpitämiseen ja keräämiseen. Riippuen verkostotoimijan/vastuutyöntekijän taustaorganisaatiosta, ei kaikilla ole toisaalta mahdollisuutta saada oikeuksia esim. NT TYPPI:n käyttöön.

Yritys- ja työelämän asiantuntijoiden tuki nuorten työelämään kiinnittymisessä vaatii koordinointia. Nuorten ja työpaikkojen kohtaannon tukeminen ja vuorovaikutuksen lisääminen nuoren, työn ja yrityksen välillä edellyttää uutta ajattelua.

Tuloksekkaan Kuntakokeilu-yhteistyön kääntöpuolena on yhteistyön mukana väistämättä seuraava runsaampi kokoustaminen ja eri hankkeissa tehtyjen toimenpiteiden ja tulosten erillään pitäminen. Hankkeen loppupuolella maakuntauudistus ja ammatillisen koulutuksen reformi ovat pitäneet sidosryhmät kiireisinä ja yhteisten kehittämistapaamisten toteutuminen on osoittautunut haasteelliseksi.

Hankkeen jälkeen:

Kehittämistyö tullaan tekemään olemassa olevissa palvelurakenteissa, joten käytännössä tehtävien uudistusten toimivuus ja tarpeellisuus tulee varmistettua jo suunnitteluvaiheessa. Hankkeen aikana luodaan pysyviä toimintapoja ja hyödynnetään hyväksi katsottuja käytänteitä omalta alueelta ja muualta.

Hankkeen jälkeen alueellinen koordinaatio jatkuu ainakin vuoden 2021 loppuun Uudenmaan TE-palvelujen alaisen Ohjaamo-tiimin kautta.  Päättymisvaiheessa huomioidaan valtakunnallinen toiminnanohjaus ja linjaukset.

Toimintatavat

Hankkeen toiminta perustuu luottamuksen rakentamiseen, yhteistyösuhteiden luomiseen sekä avoimeen tiedonvaihtoon. Palveluita kehitetään asiantuntijaryhmissä fasilitointia hyödyntäen ja hyviä käytänteitä jakaen. Hankkeessa toimitaan verkostomaisesti ja hyödynnetään verkostojohtamisen käytänteitä.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikkö koordinoi verkoston toimintaa, laatii hankkeen toimintasuunnitelman ja tukee sen toteutumista. Hän hoitaa myös hankehallintoon liittyvät käytännön tehtävät.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä vastaa hankkeen aikaisesta raportoinnista, seurannasta ja tavoitteiden etenemisestä suhteessa hankesuunnitelmaan. Hankkeen toimijoiden kanssa yhteydenpito on tiivistä, ja ohjausryhmän lisäksi hankkeen aikana tulee toimimaan projektityöryhmä erityisesti työelämä-/yritysyhteistyön vahvistamiseksi. Projektiryhmä toimii #NuoriTöihin hankkeen ohajsuryhmänä. Lisäksi paikallisissa ohjaamoissa toimivien vastuuhenkilöverkostoon yhteydenpito on säännöllistä ja ko. verkostolle järjestetään mm. tarvittavaa koulutusta ja muuta perehdytystä koko hankkeen ajan. Koulutuskuntayhtymän tehtävä on huolehtia lisäksi viestinnän sisäisesta ja ulkoisesta etenemisestä hyödyntäen vaihtoehtoisia kanavia verkostossa.

Kumppanit

Kumppanuusverkostoa tulee vahvistaa hankkeen aikana ohjaamopalveluiden suunnittelussa ja ohjauksen toteuttamisessa. Hankkeen kumppanuuksista alkuvaiheessa ovat korostuneet TE-toimisto, Kela sekä järjestökentästä paikalliset yrittäjäyhdistykset sekä osa-työkykyisten nuorten ohjaukseen osallistuvat yhdistykset (Keski-Uudenmaan yhdistyverkosto ry, Setlementti Louhela).
Aktiivista kumppanuutta haetaan hankkeen alusta saakka myös muista pääkaupunkiseudun Ohjaamoista osana asiakasprosessien hallintaa. Uudenmaan alue on muun muassa nuorten luonteva koulu- ja työssäkäymisalue.

Rahoittaja

ESR, Keski-Suomen ELY-keskus.

Ohjausryhma

Ohjausryhmässä on nimetyt edustajat ja heille varahenkilöt jokaisesta hankkeen toimijatahosta. Lisäksi ohjausryhmää on vahvistettu asiantuntijatahoilla, jotka omalta osaltaan edistävät nuorisotakuuseen liittyviä kysymyksiä Keski-Uudenmaan alueella. Näitä tahoja ovat Keski-Uudenmaan NT Kuntakokeilu, Kela, Helsingin seudun Keskuskauppakamari, Uudenmaan Yrittäjät sekä Larea-ammattikorkeakoulu. Koska Ohjaamon toimijajoukko on laaja ja näin ollen myös odotukset Ohjaamon tuottamista tuloksista hajoavat monitahoiseksi ja -tasoiseksi, on ohjausryhmän työskentelyllä oleellinen merkitys tuloksien saavuttamisessa.