Ohjaamo Lohja

monialaisen Nuorisokeskuksen palvelukokonaisuudessa

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.04.2018 – 31.12.2020 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Eeva Sammalniemi, hankekoordinaattori 50% (hankehallinto), p. 044-374 0282, eeva.sammalniemi@lohja.fi
Paula Lemberg, terveydenhoitaja, p. 044-374 7704, paula.lemberg@lohja.fi
Katri Tamminen, opinnollistamis- ja yritysyhteistyöohjaaja, p. 050-313 7222, katri.tamminen@lohja.fi
Hanna Virta, työnsuunnittelija TE-toimisto, p. 0295 040076, hanna.virta@te-toimisto.fi

Ohjaamon työntekijöiden lisäksi Ohjaamossa työskentelee laaja joukko Nuorisokeskuksen henkilökuntaa. Heidän yhteystietonsa löytää osoitteesta nuorilohja.fi/henkilosto.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S21296
Toteuttajaorganisaatio: Lohjan kaupunki
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.04.2018
Lopetuspäivä: 31.12.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Ohjaamo Lohja – hankkeen tavoitteena on tarjota työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea monialaisesti ja matalalla kynnyksellä. Ohjaamo Lohja sijoittuu monialaiseen nuorten palvelukeskukseen, jossa tarjotaan laaja-alaisia nuorten hyvinvointia edistäviä palveluja. Työtä tehdään ratkaisukeskeisesti ja nuoria osallistaen. Palvelut räätälöidään yhdessä nuorten kanssa ja nuorten tarpeet huomioiden.

Ohjaamo Lohjan tavoitteena on edistää Lohjan kaupungin ja TE-toimiston yhteistyötä nuorten työllisyystilanteen parantamiseksi. Ohjaamossa kootaan yritys- ja koulutusverkosto, jonka avulla laajennetaan nuorten työllisyys- ja opinnollistamispolkuja. Nuorten työelämävalmiuksia parannetaan yksilö-ja ryhmäohjauksen menetelmillä.

Ohjaamossa tarjotaan nuorille matalan kynnyksen terveyspalveluja, jossa keskiössä ovat nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Terveyspalveluissa toteutetaan nuorten työ- ja toimintakyvyn arviointeja ja terveystapaamisia.

Odotettuja tuloksia ovat nuorten työllisyystilanteen parantuminen ja työttömyysajan lyhentyminen. Opinnollistamisen kehittämisellä tehdään näkyväksi nuorten osaaminen. Nuorten kokonaisvaltainen psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi ja elämänhallinta paranevat. Monialainen verkostotyö laajenee ja monipuolistuu, jonka myötä nuoret saavat palvelut oikea-aikaisesti, laadukkaasti ja joustavasti.

 

Tulokset

Ohjaamo Lohja -hankkeen tavoitteiden myötä saadaan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret kiinnittymään palveluihin ja niiden kautta yhteiskuntaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten työllistymisvalmiuksia. Tämä kasvattaa nuorten hyvinvointia ja mahdollisuuksia tulla osaksi yhteiskuntaa. Hankkeen työntekijöiden tavoitteena on olla nuoren rinnalla kulkijana siihen saakka, kunnes nuori pärjää ilman tukea ja ohjausta valitsemallaan polulla.

Hankkeen tiivistyneen yritys- ja oppilaitosyhteistyön myötä nuoret pääsevät nopeammin oikeille koulutusväylille ja työmarkkinoille. Lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksina työttömät nuoret aktivoituvat työelämätietous ja -valmiuskoulutuksien avulla sekä erilaiset korttikoulutukset avaavat väyliä työmarkkinoille. Osaamistodistukset antavat nuorelle lisää motivaatiota ja apua työllistymiseen. Yritysrekisterin avulla työntekijöiden ohjaustyö helpottuu ja nuorten työ- ja tukityöllisyysmahdollisuudet laajenevat.

Terveyspalvelujen lisääntymisen myötä nuori tulee aidosti kohdatuksi ja hän saa peilauspintaa terveys- ja hyvinvointivalintoihinsa. Valintoihin tarjotaan tukea ja ohjausta. Nopea reagointi on mahdollista ja se on nuoren elämän kannalta tärkeää. Hyvien elämänvalintojen tukemisella ja oikeanlaisella ohjauksella ehkäistään syrjäytymistä tehokkaasti ja vaikutetaan mm. päihdekäyttäytymiseen ja mielenterveyden haasteisiin. Työn puute on vakava uhka terveydelle. Vähävaraisuus vaikuttaa psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Ohjaamossa keskitytään työttömiin ja palvelujen ulkopuolella oleviin nuoriin sekä siihen, että he saavat terveyspalveluja kriittisessä iässä.

 

Hyvät käytännöt

Tuloskortti_ OHJAAMO LOHJA

Ohjaamo Lohjan kaikki keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet löytyvät tästä yläolevasta linkistä.

 

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Lohjan kaupungissa on toiminut syksystä 2017 lähtien 13 – 29 -vuotiaille nuorille ja heidän sidosryhmilleen suunnattu monialainen palvelukeskus nimeltään Nuorisokeskus. Nuorisokeskus on vuonna 2017 perustettu Lohjan kaupungin ylläpitämä palvelukokonaisuus keskeisellä paikalla Lohjan keskustassa. Nuorisokeskus kokoaa 13 – 29 -vuotiaiden nuorten palveluita saman katon alle matalan kynnyksen periaatteella. Nuorisokeskuksessa nuoret ja heidän lähipiirinsä voivat hakea vastauksia elämän pieniin ja suuriin kysymyksiin mm. tukea ja apua mielenterveyteen, hyvinvointiin, talousasioihin, itsenäistymiseen, ehkäisy-, ihmissuhde- ja seksuaaliasioihin, harrastusmahdollisuuksiin sekä vinkkejä parisuhteisiin ja vanhemmuuteen. Nuorisokeskuksen tiloissa toimii myös nuorisokahvila Dixi.

Nuorisokeskus ei pystynyt olemassa olevilla palveluillaan tarjoamaan eikä kehittämään kohderyhmälleen riittäviä työllisyys-, opinnollistamis- ja yritysyhteistyö- eikä terveyspalveluita. Ohjaamo Lohja -hanke sijoittui Nuorisokeskuksen palvelukokonaisuuteen ja toi lisäresurssia puuttuviin palveluihin. Ohjaamo Lohja -hankkeen työntekijät pääsevät osaksi ennalta rakennettuun ja alati kehittyvään monialaiseen nuorten palvelukeskukseen. Paikka, jossa Nuorisokeskus sijaitsee, on Lohjalla tunnettu nuorten kohtaamispaikka jo vuosikymmenten takaa. Näin ollen voidaan olettaa, että nuorten on helppoa löytää Ohjaamon palveluihin.

 

Hankkeen aikana:

Ohjaamo Lohjan tavoitteena on:

1) Tarjota nuorille tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea monialaisesti ja matalalla kynnyksellä.
Nuorelle on tärkeää, että hän kohtaa Ohjaamossa jonkun, joka ottaa hänen asiansa omakseen. Ohjaamo tulee tarjoamaan nopean, joustavan ja tarpeita vastaavan palvelutarjonnan. Nuorilla on mahdollisuus osallistua oman polkunsa suunnitteluun ja hänelle tulee kokemus kuulluksi ja kohdatuksi tulemisesta. Palvelua tarjotaan nuorille, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet palvelujen ulkopuolelle. Ohjaamossa kuljetaan nuoren mukana kunnes nuoren tilanteeseen löydetään ratkaisu.

2) Kehittää Lohjan kaupungin ja TE-hallinnon yhteistyötä nuorten työllisyystilanteen parantamiseksi.
Hankkeen avulla kehitetään nuorten työllisyyttä edistäviä palveluita, hankitaan kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ja turvataan nuorten sosiaalista kuntoutumista. Verkostoyhteistyön lisääminen TE-palvelujen, KELA:n, Lohjan kaupungin muun organisaation ja paikallisten työnantajien kanssa on ensiarvoisessa asemassa hankkeen tavoitteissa ja toimenpiteissä.

3) Laajentaa nuorten opinnollistamismahdollisuuksia ja tiivistää yritys- ja oppilaitosyhteistyötä.
Opinnollistamisyhteistyö laajennetaan koskemaan kaikkia alueen ammatillisia oppilaitoksia, kaupungin omaa organisaatiota ja muita työnantajatahoja sekä 3. sektoria.

4) Tarjota matalan kynnyksen terveyspalveluita kohderyhmälle.
Matalan kynnyksen periaatteella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että palvelut ovat helposti saatavilla ja saavutettavissa, niihin on helppo hakeutua ja ohjautua ilman leimaantumisen pelkoa. Terveydenhuollon palveluilla on tärkeä rooli nuorten hyvinvoinnin edistämisessä sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Ohjaamossa toimiva terveydenhuolto työskentelee vahvasti yhteistyössä muiden terveyspalveluita tuottavien yksiköiden kanssa ja muodostaa näiden kanssa toimivan palvelukokonaisuuden, jossa ei tehdä päällekkäistä työtä

 

Hankkeen jälkeen:

Tavoitteena on luoda Nuorisokeskukseen pysyvä Ohjaamo -toimintamalli hankkeen päätyttyä ja säilyttää hankkeen myötä tulleet lisäresurssit tarpeen mukaisesti. Hankkeen juurruttaminen käynnistyy jo hankkeen alkuvaiheessa. Näin ollen työntekijöiden ja ohjausryhmän tehtävänä on miettiä ja päättää hyödyllisistä mittareista, joilla hankkeen tuloksia voidaan esitellä ja palvelutarvetta perustella budjetista päättäville tahoille. Hankkeen tavoitteena on osallistua talousarviotyöhön aikaisessa vaiheessa ja sitoa tehtävien vakinaistaminen kaupungin budjettiin tuleville vuosille.

Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten luottamusta koulutus- ja työpaikkojen löytymiseen ja selkiyttää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia. Ohjaamoissa käytettyjä asiakaskyselypohjia hyödynnetään näiden tulosten toteutumisen arvioinnissa. Yritysrekisterin sekä oppilaitosten opinnollistamiseen sitouttamisen jälkeen jäävät hankkeessa toteutetut käytänteet elämään ja hyödyttämään kohderyhmänä olevien nuorten tilannetta.

 

Toimintatavat

1) OHJAAMON NEUVONTA 

Ohjaamo Lohjan neuvontaan voi tulla kuka tahansa lohjalainen 15–29-vuotias nuori ilman ajanvarausta aukioloaikoina. Paikalla on aina ammattilaisia neuvomassa työllistymiseen, koulutukseen, asumiseen, terveyteen tai vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Nuori voi tulla Ohjaamo Lohjaan minkä tahansa kysymyksen kanssa. 

Neuvonnassa nuori kohdataan sen kysymyksen kanssa, minkä kanssa nuori tulee neuvontaan. Neuvontatyötä tekevät kaikki Ohjaamon ja nuorisokeskuksen työntekijät. 

Palveluita Ohjaamo Lohjalla: 

Aulapäivystys: ma, ti, to ja pe klo 13-16 ja ke 13-18
TE-toimisto: ma ja ke klo 13-16
Etsivä nuorisotyö: ma-pe sopimuksen mukaan
Terveydenhoitaja: to klo 13-16
Aikuissosiaalityö: to klo 13-15
KELA 1 krt/kk

Neuvontatilassa on käytössä työpaikkakansio, asiakaskoneet ja mahdollisuus kopiokoneen käyttöön. 

2) ASIAKKUUS OHJAAMOSSA 

Henkilökohtaista tukea oman työntekijän ohjauksessa. Ohjaamon monialaiset palvelut saatavissa oman työntekijän kautta. 
Esim. työn hakeminen, opiskelupaikka, opinto-ohjaus, asunto ja itsenäinen asuminen, talous, raha-asiat ja erilaiset tuet, terveys, seksuaalisuus, mielenterveys, harrastaminen, vapaaehtoistyö, kaverit ja osallisuus. 

3) TAPAHTUMAT 

Ohjaamo Lohja järjestää asiakkailleen ja sidosryhmilleen monenlaisia tapahtumia, esim. ohjaamoinfot, korttikoulutuksia, rekrytapahtumia, pienryhmiä, kesätyöinfoja ja paljon muuta. 

Löydät tapahtumat täältä: Nuorilohja.fi

 

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Eeva Sammalniemi

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Lohjan kaupunki

Kumppanit

KELA
TE-toimisto
HUS kuntayhtymä
Lohjan Yrittäjät ry
Paikalliset yritykset
Hankeyhteistyökumppanit
Lohjan kaupungin eri toimijat ja yksiköt

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus
ESR
Lohjan kaupunki
TE-toimisto

Ohjausryhma

Eeva Martikainen, rahoitusasiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus
Essi Kasurinen, palveluesimies, TE-toimisto (vara Frank-Ole Hägglund)
Pauliina Kalanti, rehtori, Kanneljärven opisto
Joonas Hyytiäinen, yrittäjä, ICTmedia
Heidi Saario, yrittäjä, Lohjan Yrittäjät ry
Mervi Hermunen, HUS
Minna Erkkilä, Laurea
Markku Loiskekoski, Luksia
Nuori
Sara Rautiainen, henkilöstöjohtaja, konsernihallinnon johtaja, Lohjan kaupunki
Tapani Tapiola, yrityspalvelupäällikkö, Lohjan kaupunki
Merja Kuusimurto, palvelualuejohtaja (vara Katri Kalske), Lohjan kaupunki
Monica Lemberg, rehtori, Lohjan kaupunki
Mikaela Heinonen-Lindholm, johtava sosiaalityöntekijä (vara Teija Ristaniemi), Lohjan kaupunki
Anita Lindevall, osastonhoitaja, Lohjan kaupunki
Matti Hukkanen, nuorisotyöpajan esimies, Lohjan kaupunki
Merja Hukkanen, palvelupäällikkö, Lohjan kaupunki (ohjausryhmän puheenjohtaja)
Hanna Virta, työnsuunnittelija/Ohjaamo, TE-toimisto
Paula Lemberg, terveydenhoitaja/Ohjaamo, Lohjan kaupunki
Katri Tamminen, yritys- ja opinnollistamisohjaaja/Ohjaamo, Lohjan kaupunki
Eeva Sammalniemi, hankekoordinaattori/Ohjaamo, Lohjan kaupunki (ohjausryhmän sihteeri)

Ohjausryhmä voi täydentää kokoonpanoansa hankekauden aikana.