Ohjaamo-Loviisa / Navigatorn Lovisa

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.03.2018 – 31.12.2020 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Tiimiin kuuluu:

Patrick Nyholm Ohjaamon koordinaattori 0440555885 / patrick.nyholm@loviisa.fi

Mia Heijnsbroek-Wirén Projektityöntekijä 50% 0504316454

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Loviisan kaupunki ja ESR
EURA-tunnus: EURA 2014/5849/09 02 01 01/2017/KESELY
Toteuttajaorganisaatio: Loviisan kaupunki
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.03.2018
Lopetuspäivä: 31.12.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Ohjaamo-Loviisalla haetaan ratkaisua ja uutta toimintatapaa, jonka avulla työttömille, työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville alle 30-vuotiaille tarjotaan matalan kynnyksen monialainen palvelumalli. Tavoitteena on, että nuorella on mahdollisuus saada tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta.

Ohjaamon toiminnan kautta nuorelle löydetään kestäviä ratkaisuja, ei ainoastaan työttömyyden katkaisemiseen vaan myös esimerkiksi koulutukseen siirtymisen, työnhakuun, asumiseen, talouden hallintaan ja nuoren kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan olennaisesti liittyviin asioihin. Nuorten työllistämis- ja koulutuspolun toteuttamiseen ei ole yhtä yksittäistä toimenpidettä. Olemassa olevia palveluita yhdistetään ja eri asiantuntijoiden osaamista hyödynnetään, jotta jokainen kohderyhmän nuori tavoitetaan ja ohjataan eteenpäin hänen henkilökohtaisten tarpeidensa mukaisesti.

Ohjaamossa nuorille palveluita tarjoavat tahot pilotoivat uudenlaisia toimintatapoja. Keskeistä toiminnassa on tiivis yhdessä tekeminen ja palvelumuotoilu. Kehitetään tehokas toimintamalli yhteistyöhön. Resurssien käyttöä suunnitellaan yhdessä. Nuoret otetaan mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa. Tuloksena on hallintorajat ylittävä palvelumalli ja parempi tapa palvella kohderyhmän nuoria. Julkisen hallinnon toimijoiden ja alueen työnantajien lisäksi hankkeessa luodaan ja tiivistetään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa

Avainsanat:

Tulokset

Tavoitetaan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret ja luodaan heille polku, jonka kautta heidät ohjataan joko koulutukseen, työelämään tai niitä edistävien palveluiden piiriin. Nuoret tavoitetaan TE-palveluiden, Kelan, kaupungin työllisyydenhoidon, etsivien nuorisotyöntekijöiden, sosiaali- ja terveystoimen, maahanmuuttajien palveluiden, perusopetuksen vuosiluokka 9 sekä toisen asteen koulutuksen järjestäjien yhteistyöllä.

Ohjaamo on auki ma-pe 9.oo-16.00 Kuningattarenkatu 18, Loviisa.

Yhteistyötahot on paikalla ti-to 13.00-16.00,  viikko-ohjelman mukaan.

Ratkaisun kuvaus

Loviisassa käynnistetään 1.3.2018 monialainen matalan kynnyksen kaksikielinen Ohjaamo-toiminta. Kohderyhmänä ovat 15-29-vuotiaat työttömät, työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat nuoret Loviisassa ja Lapinjärvellä. Loviisan Ohjaamo-toiminnan tavoitteena on nuorten ohjaaminen opintoihin ja/tai työllistymiseen tai mihin tahansa elämänhallintaan liittyviin palveluihin.

Hyvät käytännöt

Uusi palvelumalli mahdollistaa, että nuori saa yksilöllisen tuen ja palvelut yhdestä paikasta. Hankkeen avulla kehitetään uudenlainen, hallintorajat ylittävä monialainen työote, jossa nuoret ovat mukana suunnittelemassa ja kehittämässä palveluja

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Ohjaamo-Loviisa on uusi toimintamuoto, joka tuo palvelut nuorten ulottuville ja tekee palveluihin pääsystä nuorelle yksilöllisempää, helpompaa ja yksinkertaisempaa.

Toiminta korvaa nuorten kohdalla osaltaan sitä puutetta, joka syntyi TE-toimiston suljettua toimipisteensä paikkakunnalla. Alueen TE-toimisto on palkannut kaksi henkilöä Itäiselle Uudellemaalle ohjaamotoimintaa varten. Resurssia käytetään Ohjaamo-Loviisan toimintaan. Loviisan Ohjaamossa on työtilat yhteistyötahojen henkilöille.

Ohjaamossa nuorille palveluita tarjoavat tahot pilotoivat uudenlaisia toimintatapoja. Keskeistä toiminnassa on tiivis yhdessä tekeminen ja palvelumuotoilu. Kehitetään tehokas toimintamalli yhteistyöhön. Resurssien käyttöä suunnitellaan yhdessä. Nuoret otetaan mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa.

Palveluiden kehittämistyössä hyödynnetään jo olemassa olevia toimintoja, kielellistä ja alueellista yhteistyötä sekä osaamista. Sosiaalista kuntoutusta sekä etsivän nuorisotyön ja ohjaamon linkittymistä ja yhteistyötä lisätään ja kehitetään. Palveluiden kehittämisessä hyödynnetään myös muita olemassa olevia kolmannen sektorin yhteistyöverkostoja kuten seurakuntaa ja Luckania.

Loviisa on maantieteellisesti laaja saaristokaupunki ja strategiansa mukaisesti ”kylien kaupunki”. Maantieteellinen laajuus tuo mukanaan haasteita toiminnalle, yhdistettynä heikkoon julkiseen liikenteeseen. Tavoitteena onkin, että palvelupisteen asiantuntijat jalkautuvat eri kyläkeskuksiin ns. ”pop-up” toiminnan avulla. Kyläkeskuksissa järjestettävät tapahtumat on tarkoitettu nuorille, jotka eivät voi hyödyntää Loviisan keskustassa olevaa toimipistettä.

Hankkeen aikana:

Ohjaamo mahdollistaa uuden lähestymistavan kohderyhmään ja kehittää osallistuvien tahojen monialaista yhteistyötä ja osaamista.

Nuorten ohjautuminen koulutukseen ja opintoihin paranee, henkilökohtaisen ohjauksen avulla. Nuorten työllistymisvalmiudet paranevat, työhakutaitojen kehittymisellä ja tiiviin yritysyhteistyön avulla. Nuorten osallisuus ja hyvinvointi kasvavat. Ohjaamossa nuoret itse ovat mukana suunnittelemassa ja kehittämässä toimintaa. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus lisääntyvät, kun pystytään auttamaan asiakkaita yksilöllisemmin. Toimijoiden välinen yhteistyö tuo lisäarvoa sekä asiakkaille, että heitä palveleville tahoille. Palvelujen laatu ja tarjonnan kattavuus paranevat

Hankkeen jälkeen:

Tavoitteena on luoda hankkeen aikana pysyvä toimintamalli Loviisan nuorten palveluihin, joka jatkuu hankerahoituksen jälkeen vuodesta 2021 alkaen kaupungin ja yhteistyöverkoston omana toimintana.

Hankkeen aikana tehdyistä kokeiluista (esim. ”pop-up” toiminta ja yritysyhteistyö) saadut tulokset hyödynnetään vakiintuneen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Toimintatavat

Ohjaamo-Loviisalla haetaan ratkaisua ja uutta toimintatapaa, jonka avulla työttömille, työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville alle 30-vuotiaille tarjotaan matalan kynnyksen monialainen palvelumalli. Tavoitteena on, että nuorella on mahdollisuus saada tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta.

Ohjaamon toiminnan kautta nuorelle löydetään kestäviä ratkaisuja, ei ainoastaan työttömyyden katkaisemiseen vaan myös esimerkiksi koulutukseen siirtymisen, työnhakuun, asumiseen, talouden hallintaan ja nuoren kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan olennaisesti liittyviin asioihin. Nuorten työllistämis- ja koulutuspolun toteuttamiseen ei ole yhtä yksittäistä toimenpidettä. Olemassa olevia palveluita yhdistetään ja eri asiantuntijoiden osaamista hyödynnetään, jotta jokainen kohderyhmän nuori tavoitetaan ja ohjataan eteenpäin hänen henkilökohtaisten tarpeidensa mukaisesti.

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Loviisan kaupunki

Kumppanit

Kela
TE-toimisto
kehittämisyhtiö Posintra Oy
Loviisan yrittäjät ry
Loviisan järjestöt ry
Seurakunnat
kaupungin työllistämispalvelut
kaupungin etsivä nuorisotyö
kaupungin sosiaalitoimi
kaupungin maahanmuuttajatyö
kaupungin asuntosihteeri
Luckan
VMP-grup

Rahoittaja

Loviisan kaupunki ja ESR

Ohjausryhma

Styrgruppen/Johtoryhmä
Ordförande/Puheenjohtaja Jaakko Westerlund / TE-byrån/TE-keskus
Vice ordf./vara puh.johtaja Anne Wetterstrand / Posintra
Sekreterare/Sihteeri Patrick Nyholm / Hankekoordinaattori
Medlemmar/Jäsenet:
ELY-Keskus Eeva Martikainen
FPA/Kela Tomas Slotte
Lovisa företagare/Yrittäjät Pirjo Vaherkylä-Ek
Föreningar/Yhdistykset Camilla Stjernvall
Luckan Nadina Vihinen

Föredragare/Esittelijät
Tomas Grönholm / Sivistysjohtaja
Leif Eriksson / Vapaa-aikatoimenpäällikkö
Jaana Iivonen /Palvelupäällikkö perusturvakeskus
Läsnäolo-oikeus:
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Iiro Kankkunen