Ohjaamo Satakunta

Monialaisia palveluita yhdessä toimipisteessä kohdennettuna alle 30-vuotiaille

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.07.2017 – 30.06.2020 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankepäällikkö – Jyri Träskelin, 044 701 1838, jyri.traskelin@pori.fi

Hankesuunnittelija – Hanna-Riikka Vesterholm, 044 701 2671, hanna-riikka.vesterholm@pori.fi

Hanketyöntekijä (Pori) – Marko Lundenius, 044 701 1324, marko.lundenius@pori.fi

Hankeassistentti – Anu Lindfors, 044 701 8056, anu.lindfors@pori.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY
EURA-tunnus: S21040
Toteuttajaorganisaatio: Porin Kaupunki / Konsernihallinto / Elinvoimayksikkö / Työllisyyspalvelut
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.07.2017
Lopetuspäivä: 30.06.2020
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Ohjaamo on paikka, joka tarjoaa kaikille alle 30-vuotiaille helposti lähesttyttäviä palveluita. Ohjaamon tavoitteena on auttaa ja tukea nuoria heidän elämänsä eri vaiheissa ja tarjota apua mm. työelämään, koulutukseen, toimeentuloon ja vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamossa nuori kohtaa tarvittaessa useita eri alojen asiantuntijoita. Nuorta ei ”pallotellta” luukulta toiselle vaan hänestä ja hänen asioistaan otetaan vastuu. Koko prosessi on perustuu alusta loppuun vapaaehtoisuuteen ja nuori on koko ajan mukana oman elämänsä parhaana asiantuntijana.

Satakunnan Ohjaamon kolme tavoitetta:

  1. Luoda leimaamaton ja helposti lähestyttävä palvelupiste, josta on saatavilla mahdollisimman laaja kattaus erilaisia palveluita
  2. Ohjata nuori tarvittaessa oikeaan palveluun yksilöllisen palvelutarvearvioinnin perusteella
  3. Rakentaa mahdollisimman kattava ja joustavasti toimiva yhteistyöverkosto

Tulokset

”Ristisiitospäivä”-konsepti, jota voidaan Ohjaamoiden lisäksi hyödyntää tiedon jakamisessa ja ryhmäyttämisessä muiden moniammatillisten työyhteyisöjen kanssa.

Yörekry – Rekrytointitapahtuma, jossa etsitään työntekijöitä työskentelemään ilta- ja yöaikaan. Mukana työnantajia, jotka tarvitsevat ilta- ja yötyöhön työvoimaa (esim. ravintolat, leipomot, vartiointiliikkeet, varhaisjakelu). Itse rekrytapahtuma järjestetään myös ilta-/yöaikaan, jolloin sille saadaan omanlaistaan huomiota.

 

Hyvät käytännöt

Ohjaamo Satakunnan Porin toimipiste viettää avajaisiaan valtakunnallisen Ohjaamoviikon yhteydessä 12.2.-16.2.2018. Avajaisviikon ajankohdasta johtuen Porin toimipiste saa kaivattua näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja, mikäli avajaisviikko onnistuu suunnitelmien mukaan, tarkoituksena on tehdä ”avajaisviikosta” vuosittainen tapahtuma.

Entuudestaan tuttujen palveluiden (esim. kunnan kesätyöseteleiden jako tai te-toimiston rekrytapahtumat) keskittäminen Ohjaamon toimitiloihin Ohjaamon tunnettavuuden lisäämiseksi.

Toimitilojen käyttöasteen (ja samalla Ohjaamon tunnettavuuden) nostaminen tarjoamalla niitä veloituksetta nuorten ryhmien/nuorten parissa työskentelevien ammattiryhmien käyttöön.

Hankehenkilöstön ja aktiivitoimijoiden säännölliset tapaamiset ja asiakastyöryhmä.

Ydintoimijoiden ”ristisiitospäivä”, jossa jokainen asiantuntija vuorollaan kertoo ydinasioita omasta toimenkuvastaan, tyypillisestä ohjaamoasiakkaastaan sekä niistä asioista, joiden kanssa hän yleensä ohjaamoasiakkaiden suhteen on tekemisissä.

Toimipaikkakohtainen ”lukujärjestys” – vaivattomasti muokattavissa oleva ”lukujärjestyspohja”, josta käy ilmi eri palveluiden saatavuus ja niiden ajankohdat. ”Lukujärjestyksen” avulla toimintaa on helppo myös markkinoida mm. oppilaitoksille, yhteistyökumppaneille ja sosiaalisessa mediassa.

Hyvän käytännön siirtotapa

Porin toimipisteessä suoritettujen onnistuneiden (ja miksei epäonnistuneidenkin) kokeilujen perusteella luotuja käytäntöjä voidaan hyödyntää sellaisenaan Ohjaamo Satakunnan muissa toimipaikoissa.

Suunnitelmat hyväksi havaittujen toimintamallien vakiinnuttamisen suhteen, hankkeen jälkeistä aikaa silmällä pitäen.

Onnistuneista käytänteistä tiedottaminen sekä, mahdollisuuksien mukaan, niiden jalkauttaminen osaksi toisia (työ)yhteisöitä.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Käynnistettävään hankkeeseen, sen toimintamuotoihin ja jo olemassaoleviin käytäntöihin tulisi perehtyä huolellisesti ja useista näkökulmista.

Hankehakemus tulee kirjoittaa mahdollisimman konkreettisesti ja yksiselitteisesti, siten, että lopullisesta hankesuunnitelmasta löytyy mahdollisimman vähän tulkinnanvaraisia ristiriitaisuuksia. Vältä ”korulauseita” ilman selkeää tarkoituksenmukaisuutta. Tämä pohjatyö helpottaa strategian ja toimintasuunnitelman laatimisessa huomattavasti.

Hankehenkilöstön rekrytoinnit, työskentelyfasiliteettien järjestäminen sekä perehdyttäminen työtehtäviin tulee suunnitella ja aikatauluttaa selkeästi, jotta hankehenkilöstöltä ei kuluisi työaikaa ja muita resursseja ”turhaan mutta välttämättömään” hankkeen ulkopuoliseen suunnittelutyöhön.

Mahdollisesti ennakkoon suunniteltujen toimitilojen sopivuus käynnistettävään toimintaan tulee todeta jo hankkeen valmisteluvaiheen aikana.

 

Hankkeen aikana:

Hankkeessa tehtävä suunnittelu- ja valmistelutyö tulee kirjata ja raportoida alusta alkaen mahdollisimman huolellisesti. Tämä helpottaa hankkeelta vaadittavien väliselvitysten laatimista sekä auttaa ulkopuolisia tahoja näkemään selkeämmin hankkeen suuntaviivat.

Reilu ja avoin tiedonkulku kaikkien hankkeen toimijoiden kesken vähentää epäluuloja ja auttaa moniammatillista yhteisöä hitsautumaan jouhevammin toimivaksi kokonaisuudeksi. Lisäksi kaiken toiminnan läpinäkyvyys ja raporttien ja tulosten julkistaminen tekee hankkeesta helposti lähestyttävämmän ja luotettavamman oloisen kaikkien tahojen kannalta.

”Näkyminen ja kuuluminen” niin ammatillisissa yhteyksissä kuin ”koko kansan markkinoillakin”.

Hankkeen jälkeen:

Edesauttaa parhaalla mahdollisella tavalla hankkeen aikana syntyneiden toimintamallien ja yhteistyömuotojen jalkauttamista ja hyödyntämistä päättyneen hankkeen toimalaan liittyvissä palveluissa. Käytännössä mahdollisuuksien mukaan tukea hanketyöntekijöitä hyödyntämään kaikkea hankkeessa hyväksi havaittua.

Toimintatavat

Avoin viestintä ja läpinäkyvyys käytännössä kaiken tekemisen suhteen ovat omiaan sitouttamaan hankkeen ulkopuolisia toimijoita sekä herättämään luottamusta hankkeen toimintaa kohtaan.

Selkeän ja tunnistettavan viestinnällisen ilmeen luominen heti hankkeen alkuvaiheessa lisää huomioarvoa sekä edesauttaa  kohderyhmien tavoittamisessa.

Aidosti vuorovaikutteinen toiminta yhteistyötahojen ja asiakasryhmien kanssa. Yhteisiä tapaamisia, osallistamista sekä aktiivista tiedottamista yhteistyön/palautteiden perusteella toteutetuista ideoista/projekteista/toimintamalleista

Eri tahojen merkitys

Ohjausryhma

Huolella valittu, toimintaansa perehdytetty ja sitoutettu sekä säännöllisesti kokoontuva ohjausryhmä tuo suurella todennäköisyydellä hankehenkilöstön tietoon uusia yhteistyömahdollisuuksia ja toimintatapoja. Lisäksi säännöllisesti kokoontuvan ohjausryhmän kanssa on helppoa sopia "epävirallisia" tavoitteita ja toimintalinjoja.