Ohjaamo Keski-Pohjanmaa

Ohjaamo- toiminta Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.03.2015 – 30.06.2018 | Keski-Pohjanmaa

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankevastaava Ilkka Rintala, ike.rintala@kokkola.fi, p. +358 44 780 9818

Hankekehittäjä Anu Keisanen, anu.keisanen@kokkola.fi

Hankekehittäjä Sirpa Salo (Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä), sirpa.salo@kpedu.fi

Hankeassistentti Riina Varila, riina.varila@kokkola.fi

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S20149
Toteuttajaorganisaatio: Kokkolan Kaupunki, Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
Maakunta: Keski-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.03.2015
Lopetuspäivä: 30.06.2018
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Ohjaamo-toiminta Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa -hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa alle 30 -vuotiaille nuorille suunnatut ohjaus- ja neuvontapalvelut keskittyvät monialaisiin ohjaamoihin. Ohjaamo on matalan kynnyksen palvelupiste, jonka kantavana ajatuksena on ohjauksen keskittäminen nuorille helposti lähestyttävään paikkaan. Hankkeen keskeisempiä tavoitteita on luoda fyysiset puitteet monialaiselle ohjaus- ja neuvontapalvelulle ja koulutuksen ohjautuvuuden parantaminen. Nuorten osallisuusnäkökulma on tärkeä kulmakivi palvelujen suunnittelussa, ohjauksessa ja arvioinnissa.

 

Kokkolan Ohjaamo sijoittuu Kokkolan nuorisopalvelujen Nuorisokeskus Vingeen ja Kaustisen seutukunnan alueella tehdään monialaista ohjaamotoiminnan kaltaista ohjaus- ja neuvontatyötä. Ohjaamon laajaan yhteistyöverkostoon kuuluu viranomaisia, oppilaitoksia ja kolmannen sektorin toimijoita.

 

 

 

 

 

 

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeella pyritään vähentämään nuorisotyöttömyyttä alueella ja tehostamaan nuorisotakuuta alueella. Ohjaamoilla tarjotaan nuorille matalankynnyksen ohjauspaikka nuorille, johon on keskitetty monialaisen asiantuntijuuden ohjauksen liittyvä tietotaito. Sen lisäksi erilaisilla ohjauspalveluilla pyritään helpottamaan nuoren yhteydenottoa viranomaisiin pulmatilanteissa. Näin saadaan tavoitettua nuoria, jotka eivät ole minkään viranomaisyhteistyön huomassa. Näiden lisäksi hankkeella pystytään tiivistämään Keski-Pohjanmaan alueen viranomaisyhteistyötä.

Hanke vaikuttaa pitkällä aikavälillä työvoiman saatavuuteen tuomalla ulkopuoliset nuoret takaisin työvoiman piiriin.

Tiivistettynä hankkeen tavoitteet ovat:

1. Ohjaamo -palvelupisteen perustaminen.  Kokkolaan perustetaan Ohjaamo ja Kaustisen seutukunnan alueella tehdään monialaista ohjaamotoiminnan kaltaista ohjaamotyötä.

2. Verkostoyhteistyön kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on kehittää tiiviimpää yhteistyötä nuorten parissa toimivien ohjaustahojen välille ja selkeyttää toimijoiden ja nuoren yhteistä tavoitetta ja jokaisen vastuuta tavoitteen saavuttamiseksi.

3. Nuorten osallisuus palvelujen kehittämisessä

Nuorille suunnattuja palveluja luodaan ja kehitetään liian usein etäällä nuorista ja heidän edustamastaan ajatusmaailmasta. Ohjaamo syntyy nuorten artikuloimasta tarpeesta ja nuoret tulevat olemaan keskiössä palveluja kehitettäessä.

4. Nuorisotakuun toteutumisen tehostaminen

Nuorisotakuun toteutusta tehostetaan luomalla paikka, johon nuori voi kääntyä halutessaan lunastaa niitä lupauksia, joita nuorisotakuun tiimoilta on annettu.

 

Ratkaisun kuvaus

Ohjaamo-toiminta tuo yhteen mm. etsivät nuorisotyöntekijät, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymän Soiten työntekijän, nuorisopoliisin, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän oppilashuollon työntekijän, Kokkolan oppilashuoltotiimin työntekijän, perheneuvolan työntekijän, Ohjuri-hankkeen palvelut, Kokkotyö-säätiön nuorten työpajatoiminnan työntekijän jne.  Sijainti varmistaa helpon lähestyttävyyden ja jatkuvan matalan kynnyksen. Ohjaamon perustamisen kautta nuorisotakuu konkretisoituu nuorille.  Ohjaamo tarjoaa nuorelle perusteelliset ohjeet ja tarvittaessa rinnallakulkijan etsivän nuorisotyöntekijän muodossa. Nuorisotakuun toteutusta tehostetaan luomalla paikka, johon nuori voi kääntyä halutessaan lunastamaan niitä lupauksia, joita nuorisotakuun tiimoilta on annettu.
Hanke kehittää verkostoyhteistyötä  yhteisen asiakkuuden näkökulmasta. Hankkeen puitteissa järjestetään hankkeen yhteistyötahoille ”Kohti yhteistä asiakkuutta” -verkostovalmennus. Hankkeen tavoitteena on selkeyttää nuoren ja hänen ympärillään olevien toimijoiden yhteistä tavoitetta sekä jokaisen vastuuta tavoitteen saavuttamiseksi. Hankkeen kumppanit osallistuvat hankkeen tiimoilta järjestettävään koulutukseen, jossa luodaan käsitystä siitä, että nuoren asiakkuus on toimijoiden yhteinen. Koulutuksen kautta lisätään tietoisuutta monialaisten ohjaustoimijoiden menetelmistä ja toimintatavoista sekä niihin liittyvistä tavoitteista. Koulutussisältö auttaa työn päällekkäisyyksien poistamisessa ja synergiaetujen saavuttamisessa.

 

Nuorten osallisuuden lisääminen palvelujen kehittämisessä ja arvioinnissa. Perustettaville ohjaamoille luodaan asiakasraadit, jotka ovat mukana arvioimassa tarjottavaa palvelua ja antamassa kehittämisideoita toimintojen suuntaamisesta. Kokkolan ja Kaustisen seutukunnan ohjaamo-toimintaa arvioidaan säännöllisesti sekä Vartu-hankkeen kyselyillä että erilaisilla Kokkolan nuorten ohjaus- ja palveluverkoston keräämillä indikaattoreilla Kokkolan nuorisopalvelujen toimesta ja Vetelin kunnan toimesta Kaustisen seutukunnassa. Indikaattorit täsmennetään myöhemmin, toiminnan aloitettaessa, jolloin kysely pystytään  kohdentamaan paremmin toiminnan arviointiin sopivammiksi. Tämän lisäksi ohjausryhmä arvioi Ohjaamon toimintaa säännöllisin väliajoin. Nuoret arvioivat ohjaamo-toimintaa nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen valtakunnallisen auditointi- ja itsearviointimallin mukaan, jonka tavoitteena on palvelujen kehittämistarpeiden ja –ehdotusten esiin nostaminen. Auditointi toimii myös keinona kuvata ja avata työn sisältöjä, ja sen avulla luodaan ymmärrys ja merkitys laadukkaasta palvelusta. Ohjaamon kautta järjestetään nuorille myös ryhmätoimintaa, jota toteutetaan työparitoimintana hankekumppaneiden kesken.

 

Ohjuri – hankkeen palvelut nuorten ohjaamossa. Yksilöllinen ura- ja opinto-ohjaus toimii asiakkaan lähtötilanteen kartoituksena. Ohjauksen aikana selvitetään asiakkaan kiinnostuksen kohteet, koulutus- ja työhistoria sekä ammatillisesti hyödynnettävät tiedot ja taidot, ammattitaidon kehittämistarpeet sekä ammatillisiin suunnitelmiin vaikuttavat esim. terveydelliset rajoitteet. Tavoitteena on jäsentää ohjauksen aikana asiakkaan tilanteeseen sopivia konkreettisia etenemisvaihtoehtoja kohti työtä tai koulutusta.

Hyvät käytännöt

1. Nuorten ryhmät Kaustisen seutukunnassa 2015-2016. Nuorten osallisuutta on lisätty seutukunnassa osallistavalla vertaiskehittämisellä. Keskustelmaan on kerätty yhteen nuorten ryhmiä eri kunnista hankekehittäjän ja yhteistyökumppanin kanssa. Yhteistyökumppanina on ollut etsivä nuorisotyöntekijä tai työpajaohjaaja. Keskustelua on käyty siitä lähtökohdasta, mitä asioita nuoret ovat nostaneet esille omasta viitekehyksestään ja se on toteutettu toistuvina kertoina suljetussa ryhmässä. Keskustelussa esille nousseet asiat on kootu yhteen ja viety kunnan johtaville virkamiehille tiedoksi. Esiin nousseet asiat ovat myös johtaneet konkreettisiin toimenpiteisiin – jossakin kunnassa on Ohjaamon tuella järjestetty lanit ja toisessa etsivän palvelut tuotu kouluympäristöön. Hankkeen kannalta tällä menetelmällä on myös saatu tärkeää tietoa  suoraan nuorilta heidän palvelukokemuksistaan ja -tarpeistaan koulutukseen ja työllisyyteen liittyen.

2. Kesätyökilpailu 2016. Hankkeen puitteissa toteutettiin keväällä 2016 yhdessä Kokkolan kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa kilpailun, jossa nuoret saivat itse ideoida itselleen kesätyöpaikan Kokkolan kaupungilta. Nuorilta tuli useita hyviä ja toteutuskelpoisia ideoita siitä, mitä kesällä voisi tehdä ja näistä ideoista palkittiin kuusi ehdotusta nuorten itse ideoimalla kesätyöpaikalla. Kokemukset kilpailusta olivat hyviä ja sillä lisättiin eteenkin nuorten mahdollisuutta vaikuttaa omaan kesätyöllistymiseen. Kesätyökilpailu toteutettiin myös vuonna 2017.

3. Työelämäkutsunnat / Seuraava Etappi -tilaisuudet 2016 -2017. Tilaisuuksissa tuodaan yhteen nuoret työnhakijat ja mm. etsivä nuorisotyö, TE-toimisto, sosiaaliohjaaja, opinto-ohjaaja, uraohjaaja, vapaaehtoistyön asiantuntija ja työnantajat. Tilaisuus koostuu ryhmäohjaustilanteesta ja informatiivisesta osiosta, jossa nuori saa ajankohtaista tietoa liittyen työnhakuun, koulutusvaihtoehtoihin, elämään ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista. Tilaisuudet toimivat kiertävällä periaatteella ja ne viedään nuoren lähelle sellaiseen paikkaan, jotta kynnys osallistumiseen olisi mahdollisimman matala. Palaute tilaisuuksiin osallistujilta on ollut erinomaista ja moni ovat kokenut sen tarpeelliseksi ja saanut selkeyttä omiin suunnitelmiinsa. Tilaisuudet ovat myös ajoitettu sellaisiin ajankohtiin, joissa nuoria ilmoittautuu suuressa määrin työttömäksi (oppilaitoksista valmistuminen, varusmiespalveluksen päättyminen, kesätöiden loppuminen).

4. Valmistumisesta työelämään -malli. Ohjaamo on yhteistyössä Kokkolan kaupungin etsivän nuorisotyön ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kanssa kehittäneet mallin, joka tukee ammattiin valmistuvien ohjausta työelämään. Mallissa keskeistä on matalan kynnyksen palvelun tuominen nuorelle läheiseen paikkaan. Tavoitteena on, että polku työelämään löytyisi nopeasti valmistumisen jälkeen tarjoamalla työn hakemiseen työkaluja ja ohjausta suoraan valmistumisen jälkeen, mikäli nuorella ei ole työtä tiedossa.

 

Hyvän käytännön siirtotapa

1. Ensisijaisen tiedon saamiseksi kohderyhmän tarpeista ja kokemuksista on osoittanut menetelmän hyväksi. Kokemus kertoo nuoren sitoutumisen olevan parempaa silloin, kun hän on ollut itse mukana prosessin alkupäästä asti. Menetelmää jatkokehitetään sellaisiin ryhmiin, jotka eivät lähtökohtaisesti ole jo jossain palvelun (oppilaitos, työpaja yms) piirissä, jolloin siihen liitetään vielä enemmän ryhmäytymisen ja vertaisoppimisen elementtejä.

2. Kilpailussa tärkeäksi osaksi nousi nuoren kyky markkinoida itseään ja osaamistaan. Hanke vie tätä viestiä eteenpäin ja tulee panostamaan eri toimenpitein siihen, että nuoret löytäisivät omat vahvuutensa ja osaisivat markkinoida niitä  työnantajille.

3. Seuraava Etappi -tilaisuudet ovat jatkoa nuorten ryhmien kanssa tehtyyn työhön (1), jossa nyt pyritään kohdistamaan toimintaa juuri heihin, jotka ovat aiemmin ollut kasvotusten tapahtuvan ohjauspalvelun ulkopuolella. Menetelmä toimii alueellamme siksi, että mukana on monia pieniä kuntia, jossa lähipalvelut ovat heikohkot. Hanke hioo menetelmästä  hankkeen jälkeen helposti jatkettavan. Tämä perustuu malliin jo sitoutuneisiin toimijoihin. Toimijat kuulevat tapahtumissa toisiltaan ajankohtaiset asiat,  toimivat verkostoituen ja edistävät näin sujuvan palvelun tarjonnan muodostumista.

4. Malli linkittää oppilaitosta, TE-toimistoa ja etsivää nuorisotyötä. Se vaatii näiden toimijoiden yhteisten pelisääntöjen luomista ja hiomista.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

1.  Pirstaloitunut palvelukenttä, jossa toimijat toimivat toisistaan tietämättä. Verkostoyhteistyötä kehittämällä voidaan saada aikaiseksi selkeämpää ja tiiviimpää yhteistyötä nuorten parissa toimivien ohjaustahojen välille.

2. Nuorisotakuun konkretisoitumista nuorille. Tarvetta on yksilölliselle tuelle ja ohjaukselle samanaikaisesti, kun monet palvelut sähköistyvät. Alueella huolena on nuorten työttömien määrän kasvu.

3. Kehittymisen paikka on myös nuorten osallisuuden lisäämissä palvelua kehittäessä. Tässä on huomioitava erityisesti eri kielivähemmistöjä, joita on etenkin Kokkolan alueella useita.  Jotta nuoret kiinnittyisivät nykyistä paremmin palvelujärjestelmään, heidän tarpeet ja lähtökohdat ovat myös kehittämisen lähtökohdat.

Hankkeen aikana:

1. Hankkeen aikana tehdään jatkuvasti verkostoyhteistyötä eri foorumeissa. Keväällä 2016 on lähetetty muutamakin kysely nuorten ohjausta tekeville tahoille, jossa on pyydetty konkretisoimaan mm. ohjauksen tavoitetta, työnkuvaa ja resurssia. Lisäksi on pidetty päiviä verkostolle, jolla on pyritty sekä tuoda toimijat yhteen että selkeyttämään palvelupolut siten että jokaisen ydinosaaminen tulisi tehokkaasti nuoren hyödyksi.

2. Ohjaamo -palvelupiste Kokkolassa ei ole vielä tunnettu nuorten keskuudessa. Markkinointiin tulee jatkossakin panostaa ja löytää erilaisia väyliä tarjota palveluja nuorille (esim. some, jalkautuminen yms).

3. Ohjaustyön osaamista vahvistettava niin,  että se vastaa nykyajan ja nykynuorten tarpeita. Yhteistyötä alueella tehty pitkään, mutta edelleen on olemassa katvealueita, jossa yhteistyötä ja yhteisten voimavarojen käyttöä tulisi tiivistää. On havaittavissa selkeää ylikuormitusta tietyillä ohjauksen tasoilla ja toisaalta alikäyttöä toisilla.

4. Eri toimijoiden sitoutuminen sekä kehittämistyöhön että uusiin toimintatapoihin ohjaustyössä. On havaittu, että meneillään jo olevat suuret hallinnolliset muutokset ja niihin liittyvä epävarmuus, ovat jossain määrin aiheuttaneet toimijoissa varovaisuutta sitoutua Ohjaamon kaltaiseen toimintaan.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikön tehtävänä hankkeessa on hankkeen johtaminen ja koordinointi suunnitelman mukaisesti. Tärkeänä tehtävänä on myös yhteydenpito toteuttajiin, rahoittajiin ja yhteistyöverkostoon.

Jokaisella hankekehittäjällä on omat vastuualueet hankkeen kehittämisnäkökulmasta. Hankekehittäjät tekevät verkostoyhteistyötä ja vastaavat hankkeen arvioinnista, seurannasta ja dokumentoinnista omalta osaltaan.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Kokkolan Kaupungin Nuorisopalvelut ja osatoteuttaja Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä. Koulutuskuntayhtymästä on mukana sekä aikuiskoulutus että ammattiopisto.

Kumppanit

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat mm.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä SOITE
Keski–Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry, VARTU -hanke
Kokkotyö –säätiö
Keski–Pohjanmaan koulutusyhtymä
Pohjanmaan TE-toimisto
Pohjanmaan poliisilaitos, Kokkolan poliisilaitos
Kela, Kokkolan toimisto
Kokkolan kaupungin perhepalvelut
Kokkolan kaupungin oppilashuolto
Kokkolan kaupungin työllisyyspalvelut
Kokkolan 4H –yhdistys
Nuorisokeskus Villa Elba
Yhteisöklubi Silta

Rahoittaja

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ohjausryhma

Ohjausryhmän työskentely alkoi lokakuussa 2015. Hankkeen ohjausryhmään kuuluu laaja joukko henkilöitä, jotka ovat nuorten ohjauksen ja työllistymisen avainasemassa. Hankkeen ohjausryhmässä on edustettuna myös työnantaja ja nuoria. Ohjausryhmä kokoontuu 2 kertaa vuodessa ja ryhmän puheenjohtajana toimii Kokkolan kaupungin nuorisotoimenjohtaja.