OHJURI -työllistymistä ja ammatinvalintaa tukevat ohjaus- ja koulutuspalvelut

Toimintalinja 3 (ESR) | – | Keski-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Merja Forslund vastaa hankkeen hallinnoinnista, raportoinnista, tiedottamisesta ja kehittämistyöstä yhteistyössä muiden hanketyöntekijöiden kanssa. Projektipäällikkö työskentelee hankkeessa kokoaikaisesti.

Sirpa Salo työskentelee hankkeessa opinto- ja uraohjaajana. Hänen työhön kuuluu henkilökohtainen asiakasohjaus sekä verkostoyhteistyö muiden työllistymistä tukevien palvelujen kanssa (esim. TE-toimisto ja Ohjaamoverkosto)

Tuula Paavola-Ylitalo työskentelee opinto- ja uraohjaajana sekä vastuukouluttajana työllistymistä ja ammatinvalintaa tukevissa koulutuksissa. Koulutukset toteutetaan ryhmäkoulutuksina ja yksilöllisinä koulutuspolkuina, jotka suunnitellaan opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin. Myös Ulla Herronen työskentelee vastuukouluttajana työllistymistä ja ammatinvalintaa tukevissa koulutuksissa.

Mikko Hänninen työskentelee osa-aikaisena verkostotyöntekijänä Kaustisen seutukunnassa ja Kannuksessa. Hänen työtehtäviin kuuluu yritysyhteistyö eli työmahdollisuuksien etsiminen hankkeen osallistujille sekä yritysten tiedottaminen hankkeen työllistämistä tukevista palveluista

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskus, Kokkolan ja Kannuksen kaupunki, Kaustisen seutukunnan kunnat
EURA-tunnus: S20462
Toteuttajaorganisaatio: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, osatoteuttajana Kaustisen seutukunta
Maakunta: Keski-Pohjanmaa
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

OHJURIN tavoitteena on tukea heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä, ammatinvalintaa ja tutkinnon suorittamista. Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan henkilökohtaista hakeutumisvaiheen opinto- ja uraohjausta sekä erilaisia ”matalan kynnyksen” koulutusvaihtoehtoja.

Opinto- ja uraohjaus on henkilökohtainen ohjauskeskustelu, jonka aikana kartoitetaan asiakkaan lähtötilanne mm. osaaminen, kiinnostuksenkohteet sekä motivaatio ja edellytykset työhön/ koulutukseen. Ohjauksen aikana asiakasta tuetaan itselleen soveltuvan työ-, opiskelu- tai muun työllistymistä tukevan palvelun löytämisessä. Lisäksi häntä sitoutetaan työllistymis- ja koulutussuunnitelman laatimiseen ja tuetaan sen toteuttamisessa.

Osa asiakkaista tarvitsee pitempikestoista opinto- ja uraohjausta ja/tai osaamisen ja työelämävalmiuksien kehittämistä. Tällöin häntä ohjataan yksilöllisen tarpeen mukaan koulutukseen; joko hankkeessa toteutettaviin koulutuksiin (ryhmäkoulutus tai yksilöllinen työllistymistavoitteinen koulutus) tai tutkintoon valmistavaan koulutukseen. Hankkeessa on käytettävissä myös palkkatukiresursseja pitkäaikaistyöttömien työllistymiskynnyksen madaltamiseksi. (Ohjurin koulutukset ja palkkatukityö toteutetaan Ohjurin rinnakkaishankkeen rahoituksella)

Ohjuri-hankkeen työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään sekä alueen työllisyyttä tukevan palveluverkoston kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat TE-toimisto, Ohjaamo-Keski-Pohjanmaa, oppilaitoksen ammatilliset kouluttajat, hakijapalvelu ja opiskelijahuolto, etsivä nuorisotyö sekä alueen yritykset. Yritysyhteistyöllä tuetaan onnistuneiden työelämäkontaktien luomista, soveltuvien työ- ja työssäoppimispaikkojen löytymistä sekä työllistymistä.

Avainsanat:

Tulokset

Ohjurin vaikuttavuus on ollut hyvä. Sen toimenpiteillä on tuettu pitkäaikaistyöttömiä pois työttömyydestä.  Yhteistyössä  TE-toimiston kanssa on tehty opinto- ja uraohjauksen vaikuttavuuden arviointia. On koottu tiedot opinto- ja uraohjaukseen osallistuneiden (265 henkilöä) työmarkkinatilanteesta. TE-toimisto on koonnut satunnaisotannalla yhtä suuren vertailuryhmän ja kerännyt tiedot vertailuryhmän työmarkkinatilanteesta samana ajankohtana. Opinto- ja uraohjaukseen osallistuneista oli seurantapäivänä työssä 28%, koulutuksessa oli 22%, TE-toimiston ostopalveluissa tai kuntouttavassa työtoiminnassa oli 10% ja työttömänä oli 32% asiakkaista. Vertailuryhmään valikoituneista oli seurantapäivänä työssä 31%, koulutuksessa tai te-toimiston ostopalveluissa oli 10 % sekä työttömänä oli 50% (Työnhaku ei ollut voimassa 7 ja 9%:lla). Vertailuryhmään valikoituneista oli 54% palvelulinja 1 asiakkaita, kun taas opinto- ja uraohjaukseen osallistuneista yli puolet oli palvelulinja 3 asiakkaita. Opinto- ja uraohjauksella on tuettu erityisesti koulutuksen aloittamista.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys