OHOI -Osaamista vuorohoitoon

OHOI - Osaamista vuorohoitoon.

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.01.2015 – 31.12.2016 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

www.jamk.fi/ohoi

 

Hankkeen asiantuntijat

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Hyvinvointiyksikkö

Projektipäällikkö Ulla Teppo TtM; työhyvinvointi

ulla.teppo@jamk.fi  +358503722779

Kaisa Malinen PsT; vuorotyö

Timo Hintikka, KM, LTO, lehtori; varhaiskasvatus ja vuorohoito

Tuula Dahlblom, KM, LTO; varhaiskasvatus, johtaminen

 

Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos

JY:n projektivastaava Anna Rönkä, professori

Leena Turja KT, yliopistonlehtori; johtaminen ja varhaispedagogiikka

Kaija Collin KT, dos., yliopistotutkija; työssä oppiminen ja ammatillinen asiantuntijuus

Projektitutkija Kaisu Peltoperä KM, LTO; varhaiskasvatus ja vuorohoito

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S20021
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2016
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tarkoituksena on parantaa ja lisätä vuorohoidon työntekijöiden osaamista ja työhyvinvointia, parantaa työn laatua vuorohoidossa sekä parantaa vuorohoidon palvelujärjestelmän toimivuutta Keski-Suomessa.

Hankkeessa toteutetaan erityisesti vuorohoidon tarpeisiin kohdentuva koulutuskokonaisuus, järjestetään seminaareja sekä otetaan käyttöön vuorohoidon työntekijöille verkko-portaali vertaisoppimiseen ja verkostoitumiseen. Maakunnallista yhteistyötä vuorohoitopalvelujen järjestämiseksi ja uusien ratkaisumallien löytämiseksi tehostetaan kuntien varhaiskasvatuksesta vastaavien neuvottelupäivillä.

Avainsanat:

Tulokset

-Vuorohoidon henkilöstön ammatillisen osaamisen ja työhyvinvoinnin lisääntyminen

-Vuorohoidon työtekijöiden verkoston luominen Keski-Suomen maakunnassa

– Kustannustehokkaiden toimintatapojen löytäminen vuorohoitopalvelun tuottamisessa ja kuntien välisen yhteistyön tehostuminen

Ratkaisun kuvaus

1) Koulutuskokonaisuus vuorohoidon henkilöstölle

2) Luodaan verkkoportaaliin (Peda.net) yhteinen toimintaympäristö vuorohoidon henkilöstölle

3) Kuntien varhaiskasvatusjohtajien neuvottelupäiviä

4) Kuntakohtaiset / useiden kuntien yhteiset työpajat

Hyvät käytännöt

Vuorohoidon raamit Keski-Suomessa

Keski-Suomen alueen varhaiskasvatuspalveluiden vuorohoidon raamit rakentuivat osana varhaiskasvatuksen esimiesten neuvottelupäiviä kolmiosaisena prosessina Jyväskylässä syksyn 2015 ja syksyn 2016 välillä. Neuvottelupäivät toteutettiin yhdessä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa osana OHOI-osaamista vuorohoitoon -hanketta.

Tarve raamien tekemiseen nousi varhaiskasvatuksen esimiesten tarpeesta saada ohjeistusta ja yhteisiä linjauksia vuorohoidon toteuttamiseen. Vastaavanlaista ohjeistuksen tarvetta on tullut esiin myös kansainvälisissä vuorohoidosta tehdyissä tutkimuksissa. Raameissa on hyödynnetty varhaiskasvatuksen esimiesten käytännön kokemuksia työskentelystä vuorohoidon kentällä. Lisäksi on hyödynnetty tutkimustietoa varhaiskasvatuksesta ja palvelujen järjestämisestä vuorohoitoympäristössä (erityisesti Perheet 24/7 –tutkimushanke) sekä muuta OHOI-hankkeessa kerättyä materiaalia.

Kuntien tulee laatia Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) pohjalta paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka ovat velvoittavat ja niitä tulee arvioida ja kehittää. Raamit onkin tarkoitettu työvälineeksi kuntiin varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseksi ja vuorohoitoon liittyvien erityispiirteiden huomioimiseksi. On kunkin kunnan harkinnassa, miten linjaukset käytännössä toteutetaan. Raameihin tukeutuen voidaan perustella erilaisia ratkaisuja käytännön työn tai päätöksenteon tasolla.

OHOI-hankkeen loppujulkaisu: OHOI-Osaamista vuorohoitoon

Julkaistaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa.

 • Asiantuntijoiden artikkeleita, puheenvuoroja OHOI-hankkeen toteutuksesta (17)
 • Tuo ajantasaista, kokemus- ja tutkimuspohjaista tietoa julkiseen keskusteluun.
 • Toimii käytännön työvälineenä varhaiskasvatuksen ja erityisesti vuorohoidon henkilöstölle, asiantuntijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille
 • Raportin odotetaan herättävän kysymyksiä varhaiskasvatuspalveluiden kehittämisestä niin, että myös vuorohoitoon liittyvät ilmiöt tulisivat huomioiduksi ratkaisuissa ja ohjeistuksissa aiempaa enemmän.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Lasten vuorohoitoa on kehitetty ja tutkittu vain vähän. OHOI-hankkeessa tulee pystyä hyödyntämään olemassa olevaa tietoa, kuten Perheet 24/7-tutkimushankkeesta saatu tieto.

Ensimmäisen, ainoastaan vuorohoidon henkilöstölle suunnatun koulutuskokonaisuuden luominen ja toteuttaminen.

Vuorohoitoa tuottavien yksikköjen toiminnan kehittäminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen tarjoamalla räätälöityjä työpajoja. Työpajoissa oman työn tarkastelu analyyttisesti myös tutkimustiedon valossa. Nostetaan esiin tiimin vahvuudet ja pyritään mahdollisimman käytännönläheisiin ratkaisuihin.

Hankkeen jälkeen:

Hankkeessa onnistumisia:

 • Vuorohoidon työntekijöiden ammattillinen kasvu
 • Vuorohoidon työn toetuttamiseen etsityt käytännön ratkaisut ja niiden etsimiseen käytetyt mentelmät
 • Tutkimuksen ja kehittämisen välinen yhteistyö toteutuksessa
 • Projektitiimissä monipuolista osaamista
 • Tarkka, ennakoiva suunnittelu resurssien käytöstä ja toiminnan toteutukseta esim. vuorohoidon  yksikkökohtaiset työpajat
 • KOSKE (Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus)-yhteistyön hyödyntäminen mm. verkostot, viestintäkanavat
 • Toimenpiteiden monipuolisuus
 • Kokonaisuus prosessina

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikkö koordinoi toimintaa ja yhdessä projektitiimin kanssa tuottaa hankkeen toimenpiteisiin sisällön ja käytännön toteutuksen.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos.

Kumppanit

Hankkeen kumppaneina ovat 21 Keski-Suomen kuntaa, Suomen Lastenhoitoalan liitto (SLaL) ja Lastentarhanopettaja liitto (LTOL).

Rahoittaja

Hankkeen rahoittaja on Keski-Suomen ELY-keskus.

Ohjausryhma

Hankkeen ohjausryhmä koostuu varhaiskasvatuksen alan asiantuntijoista, sosiaalialan kehittämisasiantuntijoista, projektitoiminnan- ja rahoituksen asiantuntijoista.