OI!-Osaamisperusteiset oppimisprojektit – innovatiiviset ja osaavat ammattilaiset

Sovelletaan innovaatiopedagogiikkaa toteuttamalla oppimisprojekteja

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.01.2016 – 30.06.2018 | Satakunta

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

WinNova

Liisa Sarasoja, projektipäällikkö

Mirva Julkunen, projektitoimija

Sataedu

Pasi Kallioinen, projektitoimija

Kankaanpään opisto

Jaana Levola, projektitoimija lokakuun 2016 loppuun.

Pekka Vuorisalo, projektitoimija marraskuusta 2016 alkaen.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ely-keskus
EURA-tunnus: S20511
Toteuttajaorganisaatio: Länsirannikon koulutus Oy WinNova
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.01.2016
Lopetuspäivä: 30.06.2018
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen kuvaus tiivistellysti:

Innovaatiopedagogiikkaa sovelletaan OI!-hankkeessa siten, että projektipajatyöskentelyssä opitaan prosessimainen ja projektimainen työskentely. Työskentelyssä kytketään yksilön ja ryhmän oppiminen ja osaaminen yhteen verkosto-osaamiseksi ja oppimista fasilitoidaan projektipajaohjaajien toimesta. Innovaatiotoiminta rakennetaan projektien sisään, pyritään luomaan ja kehittämään uutta.

Projektipajan vaiheita ovat suunnittelu, toteutus ja arviointi. Opiskelijat ovat mukana kaikissa vaiheissa. Projektipajat voivat olla kestoltaan koko lukuvuoden kestäviä tai lyhempiä intensiivipajoja riippuen toimeksiantajan ( so. työelämän) tarpeista, toteutusympäristöstä ja kytkennästä opetussuunnitelmaan. Oppimispajat voivat olla luonteeltaan esimerkiksi palvelutapahtumia, työtehtäväkokonaisuuksia, esittelytilaisuuksia tai materiaalituotoksia, asiakaskyselyitä. Ideana kuitenkin on mahdollisuus kehittää ja ideoida uusia ratkaisuja projektipajatyöskentelyn aikana.

Toteutusympäristönä toimivat sekä työpaikka että oppilaitos projektin luonteen mukaan. Pajatyöskentely voidaan toteuttaa alakohtaisena ryhmätyöskentelynä tai muodostamalla ryhmiä eri alojen opiskelijoista.

 

Opettajat, jotka toimivat pajaohjaajina, perehdytetään projektipajamalliin. Pajojen aiheet syntyvät

opettajien ja opiskelijoiden yhteistyönä ja osa aiheista tulee alueen työelämältä opettaja- tai opiskelijakontaktien kautta tai suorina yhteydenottoina.

Työskentelyn tuotoksina syntyy paitsi varsinainen työ myös projekteittain projektisuunnitelma, loppuraportti ja projektia kuvaava posteri. Posterit painetaan ja asetetaan näytteille: parhaasta posterista järjestetään äänestys.

Opiskelijat pitävät pajaesityksen muille opiskelijoille ja parhaiksi äänestetyt esitellään organisaatioden omissa ja koko hankkeen yhteisessä  innovaatiopedagogiikan foorumissa. Tämän lisäksi järjestetään paikallisia minifoorumeita innostamaan esim. muita opettajia tutustumaan hankkeen tuotoksiin ja toimintaideoihin.

Osa opiskelijoista aktivoidaan pajaohjaajiksi, jotka voivat tulla mukaan tutortyöhön tulevaisuudessa ja seuraavissa projekteissa.

 

 

 

Ratkaisun kuvaus

 

 

Projektipajan vaiheita ovat suunnittelu, toteutus ja arviointi. Opiskelijat ovat mukana kaikissa vaiheissa. Projektipajat voivat olla kestoltaan koko lukuvuoden kestäviä tai lyhempiä intensiivipajoja riippuen toimeksiantajan ( so. työelämän) tarpeista, toteutusympäristöstä ja kytkennästä opetussuunnitelmaan. Oppimispajat voivat olla luonteeltaan esimerkiksi palvelutapahtumia, työtehtäväkokonaisuuksia, esittelytilaisuuksia tai materiaalituotoksia, asiakaskyselyitä. Ideana kuitenkin on mahdollisuus kehittää ja ideoida uusia ratkaisuja projektipajatyöskentelyn aikana.

Toteutusympäristönä toimivat sekä työpaikka että oppilaitos projektin luonteen mukaan. Pajatyöskentely voidaan toteuttaa alakohtaisena ryhmätyöskentelynä tai muodostamalla ryhmiä eri alojen opiskelijoista.

Opettajat, jotka toimivat pajaohjaajina, perehdytetään projektipajamalliin. Pajojen aiheet syntyvät

opettajien ja opiskelijoiden yhteistyönä ja osa aiheista tulee alueen työelämältä opettaja- tai opiskelijakontaktien kautta tai suorina yhteydenottoina.

Työskentelyn tuotoksina syntyy paitsi varsinainen työ myös projekteittain suunnitelma- ja arviointikooste ja projektia kuvaava posteri. Posterit painetaan ja asetetaan näytteille: parhaasta posterista järjestetään äänestys. Opiskelijat esittelevät projektinsa ja posterinsa foorumeissa.  Foorumeita järjestetään organisaatiokohtaisesti sekä hankkeen lopussa toimijaverkoston yhteinen kokoava foorumi. Tämän lisäksi järjestetään erilaisia koulutusalakohtaisia minifoorumeita hankkeen loppuvaiheessa.

Hankkeen vaiheet eriteltynä :

  1. Hankeverkoston muodostaminen, projektipajatoiminnan suunnittelu
  2. Projektipajaohjaajien perehdyttäminen, projektipajojen  suunnittelu
  3. Projektipajatyöskentely
  4. Alueelliset innovaatiofoorumit, joissa esitellään myös hankkeiden posterit
  5. Jatkoaika keväälle 2018, jolloin aktivoidaan opiskelijoita pajaohjaajiksi/tutoreiksi ja järjestetään koulutusalakohtaisia minifoorumeita

 Projektipajamalli ja pikkupallot

 

Projektipajamallin kuvaus lomake_taytettava (2)

 

 

Hyvät käytännöt

Office 365 -alusta on otettu hanketoimijoiden (projektiryhmän) kesken käyttöön hankkeen tuotoksia suunniteltaessa ja raportoitaessa.

Hankkeen aikana järjestetään Foorumeita, joissa esitetään projektien tuloksia oppilaiden ja opettajien voimin yleisölle.

Kutsuvieraina koulutuspäälliköitä, muita oppilaita ja opettajia, hanketoimijoita.

      

   

Tilannekuvia foorumeista Winnovassa, Sataedussa ja Kankaanpään opistolla

 

Foorumeita järjestetään kussakin organisaatiossa oman organisaation kesken kaksi ja lisäksi hankkeen loppuvaiheessa koko verkoston yhteinen foorumi.

foorumin-esite

Kevään 2018 foorumi on kaikille yhteinen ja samassa järjestetään posteriäänestys.

FOORUMI 3 esite maaliskuu

Hankkeessa järjestetään kevään 2018 aikana minifoorumeita koulutusaloilla!

minifoorumi lomake esite

Minifoorumeissa hankkeen tuotoksista ja toiminnasta kerrotaan koulutusaloilla muille opettajille ja opiskelijoille. Tapahtumat on pyritty järjestämään helposti saavutettaviksi: auloissa, kokousten yhteyteen jne. Tässä esimerkki Sote-ala /Rauma

Hyvän käytännön siirtotapa

Posterista luotiin yhtenäinen tuotosten esittelytapa

Posteriohje oppilaille ja opettajille:

Posteriohje

Foorumit, esittelytilaisuudet, minifoorumit

Hanke oli esillä WinNovassa järjestetyssä hankkeiden Ota- ja Parasta kiertueella eri toimipisteissä keväällä 2016.

Tilaisuudessa hanketta esiteltiin ja innostettiin uusia hankkeeseen.

 

Levittämis- ja arviointityöpajat

Pidettiin yhteinen työpaja keväällä WinNovassa belgialaisen kv-kumppanin kanssa, jossa analysoitiin ja arvioitiin innovaatiokompetenssien oppimista  Oi!- hankkeessa saatujen kokemusten perusteella.

Arviointityöpajassa koottiin kompetenssit yhteen ja muokattiin kompetenssiposteri:

Oi2017_Potkuri_posteri_kuvin

      

Aloituspäivän tilaisuus WinNovassa elokuussa 2017 Oi! -hanke kiinnosti yleisöä

                                    

Yhteinen foorumi          Posteriäänestyksen voittajat!         Kaikki projektit esillä ständeillä ja posteriäänestyksessä

huipensi hankkeen!

8.3.2018, osallistujia oli n 50 ja kokosimme tilaisuudessa opettajilta ja opiskelijoilta pajatyöskentelyn arvioinnin tähän ”arviointipotkuriin”.

   

Arviointipotkuri, josta tuotettiin  oma potkuriposteri!   Arviointipotkuri

Arviointipotkurista tehtiin myös postikortti jonka voi lähettää kollegalle.

Takapuolen QR-koodissa linkki tähän tuloskorttiin.  

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Oi! – hankkeen lähtökohtana oli tuoda innovaatiopedagogiikkaa 2. asteelle ja soveltaa mallia kohderyhmälle sopivaksi.Innovaatiopedagogiikkaa on tuloksellisesti käytetty jo esim. korkeakoulutasolla ja hankkeessa tukeuduttiinkin Turun ammattikorkeakoulun asiantuntijuuteen.Hankesuunnitelma laadittiin siten, että mahdollistettiin opettajien perehdytys innovaatiopedagogiikkaan ja annettiin työkaluja ja malli soveltaa ja toteuttaa oppimisprojekteja kytkemällä ne omaan opetukseen.

Opettajat ovat aikaisemminkin käyttäneet opetuksessa erilaisia projekteja, mutta hankkeessa tavoitellaan osallistavampaa tapaa toteuttaa projektioppimista.

 

 

 

Hankkeen aikana:

Foorumeissa käytiin ja käydään keskustelua toteutuneista projekteista oppilaiden, projektipajaohjaajien ja projektitoimijoiden kesken.

Lisäksi palautetta kootaan yhteistyökumppaneilta ( yritykset, kolmas sektori). Ensimmäisten projektien aikana saatu kokemus on osoittanut toimintatavan soveltuvan hyvin 2. asteelle. Projektit voivat olla hyvin erilaisia ja opettaja ja ryhmä voivat toteuttaa projektin sisällöllisesti eri tavoin. Innovaatiopedagogiikan tavoitteet toteutuivat arviointien ja kokemusten mukaan ensimmäisen vaiheen projekteissa.

Toisen vaiheen projekteissa tuli mukaan uusia opettajia ja jo mukana olleet jatkoivat toteuttamalla uusia projektija eri opiskelijaryhmän kanssa tai toteuttamalla eri teemohin liittyviä projekteja myös yhteistyössä eri koulutusalojen välillä.

Projektisuunnitelman mukainen etenemistapa ja suunnitellut työvaiheet ovat osoittautuneet toimiviksi ja niitä ei ole ollut aiheellista muuttaa hankkeen aikana. Projektipäällikkö ja projektivastaavat ovat seuranneet ja tukeneet projektien etenemistä tutustumalla projektien työhön ja keskustelemalla opettajan kanssa esiin nousseista havainnoista.

Foorumit ovat olleet hyviä tilaisuuksia käydä eri osapuoten  välillä pedagoogista keskustelua kokemusten pohjalta.

 

Hankkeen jälkeen:

Hankkeen jälkeen on tavoitteena, että hankkeessa mukana olleet opettajat jatkavat mallissa omaksumaansa työtapaa ja toteuttavat projekteja joko saman tyylisesti tai muokattuina omiin opetuksiinsa sovellettuna. Postereita voi jatkossa tehdä myös omina tuotoksia pelkistetympinä versoina.

Mukana olleet työnantajat oppivat myös ottamaan yhteyttä oppilaitokseen ehdottaakseen uusia projektiaiheita.

Mukaan aktivoidut tutoroppilaat pystyvät olemaan uusissa projekteissa tukena ja myös päätyessään työelämään,  toimimaan alumneina

vastavuoroisesti oppilaitokseen pain.

 

Toimintatavat

Opettajat rekrytoitiin hankkeeseen ja perehdytettiin innovaatiopedagogiikkaan.

Innovaatiopedagogiikka oli uusi asia opettajille.

Innovaatiopedagogiikan käsitteen avaamisessa ja soveltamisessa toiselle asteelle oli ratkaisevassa roolissa

Turun ammattikorkeakoulu, jolta hankittiin hankkeessa konsultointi eli kaksi perehdytyspäivää ja tutustumiskäynti Turkuun Posterinäyttelyyn syksyllä 2016.

Tämän lisäksi opettajia kannustettiin projektikohtaisesti kehittämään omia sovellutuksiaan projektipajoiksi. Käytettiin pienryhmäohjausta ja tapaamisia.

Perehdytyspäivän ohjelma

Hankkeen toimenpiteiden etenemistä varten luotiin työskentelyrunko:

Projektien suunnittelu, toteutus, posterien tuottaminen ja foorumit.

Hankkeen loppusuoralla keväällä panostettiin toimintatapojen jatkumisen varmistamiseen ja muiden opettajien innostamiseen.

Koulutusaloilla pidettiin ”minifoorumeita”, joissa keskusteltiin projektipajamaisen opiskelun kokemuksista ja suunniteltiin tulevien lukukausien järjestelyjä tukemaan tämäntyylistä toimintatapaa.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikkö ja projektivastaavat ovat muodostaneet aktiivisen projektiryhmän ( projektitiimin). Projektitiimi on hyödyntänyt yhteistyössään O365 työtilaa, pitänyt kuukausittain projektiryhmän kokouksia pääosin hyödyntäen Skype -yhteyksiä. Projektipäällikkö on koordinoinut ja ohjeistanut ryhmää kokoamaan seuranta- ja raportointitiedot ja vastannut verkoston yhteistyön sujuvuudesta , ohjausryhmän kokouksista ja pitänyt yhteyttä rahoittajaan esim. hankkeen jatkoaikaa suunniteltaessa.
Projektitiimin kiinnostus hankkeessa toimivien opettajien työskentelyyn ja tuotoksiin on koettu tärkeäksi ja ollut pohjana hanketoiminnan itsearvioinnille.
Projektiryhmä on tukenut toisiaan esim. postereiden valmistamisessa ja toimijat ovat vierailleet toistensa foorumeissa, jolloin on tullut hyvää keskustelua eri organisaatioiden projektitoimijoiden välillä.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Organisaatioittain hankkeen toiminta on organisoitunut projektipäällikön, projektivastaavan ja projektissa mukana olevien opettajien yhteistyönä. Organisaatiokohtaisesti on pidetty suunnittelu- ja välikatselmksia toimijoiden kesken projektivastaavien koordinoimana. Tällöin kaikilla on ollut yhtenevät ohjeet ja puitteet toteuttaa hankkeen projekteja ja toimenpiteitä omalla alallaan ja omien opiskelijoidensa kanssa.
Hankkeen perehdytystilaisuuksissa myös opettajat saivat keskustella innovaatiopedagogiikan teemoista eri organisaatioiden opettajien kanssa.
Foorumeista ja minifoorumeista tehtiin kaikille yhteneväinen toimintamalli ja kolmas foorumi toteutettiinkin yhteisenä tilaisuutena.

Kumppanit

Työelämäkumppaneita oli mukana lähes kaikissa toteutetuissa projekteissa. Yhteistyötahoja oli sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta ja myös kolmannelta sektorilta. Opettajien työelämäkontaktit nousivat tärkeään osaan ideoitaessa hyviä projektiaiheita. Työelämäkumppaneita on osallistunut myös foorumeihin ja sekä ohjausryhmän kokouksiin tuoden esiin näkemyksiään työelämän vinkkelistä. Tämä innovatiivinen Oi!- hankkeessa sovellettu uusi toimintatapa on nähty kiinnostavana ja kannustettu myös 2. astetta toteuttamaan tämän tyylistä opetusta.

Rahoittaja

Rahoittajan kiinnostus hankkeessa toteutettuihin tuotoksiin on kannustanut hanketoimijoita. Kiitosta tuli mm. käytännöstä ottaa mukaan opiskelijoita ( kohderyhmää) ohjausryhmän kokouksiin.
Rahoittajalta saatiin ohje ja informaatio jatkoajan hakemisen edellytyksistä.

Ohjausryhma

Ohjauryhmän kokouksissa oli osaltaan mukana myös hankkeeseen osallistuvia opettajia, työelämän ja opiskelijoiden edustajia, jolloin pystyttiin keskustelemaan myös hankkeessa kokeiltavista toimintamalleista ja tuotoksista varsinaisten hallinnollisten asioiden lisäksi. Tämä keskustelu on innostanut projektitoimijoita hanketyöskentelyssä.