Omalle polulle korkeakouluun

Joustavat ja joutuisat työelämäorientoituneet polut korkea-asteelle

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.04.2015 – 30.06.2018 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Outi Ruusuvirta-Uuksulainen, projektipäällikkö, Jyväskylän yliopisto,

Minna Kuutti, projektikoordinaattori, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Outi Laitinen, projektikoordinaattori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY
EURA-tunnus: S20030
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän yliopisto
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.04.2015
Lopetuspäivä: 30.06.2018
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja juurruttaa maakunnallinen malli siirtymiin toiselta asteelta korkea-asteelle. Tätä tavoitellaan kolmen toimenpidekokonaisuuden avulla. Ensiksi sekä toisen asteella että korkeakoulutuksessa kehitetään uusia toimintamalleja  siirtymävaiheen tukemiseen. Toiseksi korkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset tuottavat uudenlaisia, innostavia ja työelämänäkökulman huomioivia tutustumiskursseja toisen asteen opiskelijoille. Kolmanneksi toisen ja korkea-asteen opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämälähtöisen ja osaamisperustaisen pedagogisen osamisen kehittymistä tuetaan.

Koulutussiirtymien tukeminen hyödyttää sekä opiskelijaa, oppilaitoksia että työelämää. Ohjauksellisesti on perusteltua luoda realistisia, ajantasaisia ja riittävän kattavia näkymiä koulutus- ja työelämän vaihtoehtoihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa toisella asteella siten, että tämä tulevaisuutta koskeva ohjauksellinen prosessi jatkuu läpi opintojen. Tällöin tuetaan sellaisen oppilaitoskulttuurin syntymistä, jossa aidosti koko oppilaitos ohjaa ja tekee sitä yhteistyössä muiden oppilaitosten sekä työelämän kanssa.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hankkeen alkuvaiheen tehtävänä on luoda mukana oleville toimijoille yhteisen kehittämistyön edellytykset. Tämän vuoksi tiedottaminen toiminnan tavoitteista mahdollisimman laajasti ja riittävän moneen kertaan ja monin tavoin on oleellista. Lisäksi tarvitaan kohtaamisen paikkoja ja rakenteita, jotka mahdollistavat yhteisen keskustelun ja kehittelyn.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys