OMAN ELÄMÄN NAINEN – Vammaisten naisten työelämävalmiuksien parantaminen

Tavoitteena työpajamalli vammaisten naisten työelämävalmiuksien parantamiseksi

Toimintalinja 5 (ESR) | 02.01.2017 – 31.12.2019 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

KTO – Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri

Projektipäällikkö

Pirjo Valtonen

pirjo.valtonen@kto-vs.fi

Kehittämissuunnittelija

Kati Ranta

kati.ranta@kto-vs.fi

 

Turun Ammattikorkeakoulu

Projektityöntekijät

Anne Merta

anne.merta@turkuamk.fi

Sirppa Kinos

sirppa.kinos@turkuamk.fi

Tiina Hautala

tiina.hautala@turkuamk.fi

It – henkilö

Mika Arvola

mika.arvola@turkuamk.fi

 

Autismisäätiö

Kehittämissuunnittelija

Päivi Merkkiniemi

paivi.merkkiniemi@autismisaatio.fi

 

Kehitysvammaliitto

Projektityöntekijä

Simo Klem

simo.klem@kvl.fi

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S20864
Toteuttajaorganisaatio: KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus V-S ehp, Turun Ammattikorkeakoulu, Autismisäätiö, Kehitysvammaliitto
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 02.01.2017
Lopetuspäivä: 31.12.2019
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

OMAN ELÄMÄN NAINEN – hankkeen tarkoituksena on torjua vammaisten naisten syrjäytymistä ja edistää heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa.

Hanke ei pyri suoranaisesti työllistämään vaan keskitytään työelämässä vaadittavien taitojen kehittämiseen, jotta tulevaisuudessa työllistyminen olisi mahdollista. Hanke palvelee myös heitä, joiden on vaikeuksia pysyä työssä.

Hankkeessa kehitetään työpajamalli työelämävalmiuksien edistämiseksi. Hankkeen keskeisiä toimijoita ovat kokemusasiantuntijat, jotka osallistuvat kehittämistyöhön yhdessä hanketyöntekijöiden kanssa. Työpajamalli koostuu neljästä suunnittelupajasta ja noin kymmenestä työpajasta. Työpajojen sisältö rakentuu suunnittelupajoissa esille nousseiden, naisten yksilöllisten tavoitteiden ohjaamana. Työpajamalli on monistettavissa muidenkin erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden voimavarojen vahvistamiseen.

Hankkeessa tuotetaan käsikirja työpajatoiminnan käynnistämiseksi sekä ammattikortit ja työelämävalmiuskortit työpajoissa hyödynnettäväksi. Työelämävalmiuksia tukevia tehtäviä ja harjoituksia tulee myös itsenäisesti tehtäväksi ja tulostettavaksi.

Hankkeen toimintakauden aikana 2017-2019 järjestetään kolme seminaaria, jotka toimivat koulutus- ja tiedotusväylänä sosiaali- ja terveysalan, opetusalan, sekä TE-palveluiden ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. Tavoitteena on jakaa tietoa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden osallisuuden edistämisestä ja työelämävalmiuksien kehittämisestä sekä toimia keskustelufoorumina asiasta kiinnostuneille.

Tulokset

Hankkeen tuloksena on työpajoista saatuihin kokemuksiin perustuva työelämävalmiuksien vahvistamisen työpajamalli, joka on monistettavissa muidenkin erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden voimavarojen vahvistamiseen.

Työpajamallia voi käyttää monet eri alojen ammattilaiset, kuten sosiaali- terveysalan sekä työ- ja elinkeinoalan ammattilaiset. Työpajamallista kootaan käsikirja työpajatoiminnan käynnistämiseksi.

Kolmen seminaarin sarjalla jaetaan tietoa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden osallisuuden edistämisestä ja työelämävalmiuksien kehittämisestä sekä se toimii keskustelufoorumina asiasta kiinnostuneille.

Tuloksena yksilötasolla on työ- ja toimintakyvyn parantuminen ja yleisellä tasolla työelämävalmiuksien edistämiseen kehitetty toimintamalli.

 

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

  • kokemusasiantuntijoiden osallisuuden tukeminen toimijoina hankkeessa
  • työpajamallin kehittäminen yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa
  • kirjallisuuskatsauksien tekeminen
  • seminaarien järjestäminen

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektiryhmä muodostuu neljän eri organisaation edustajista. Hanketta hallinnoi KTO ja hankekumppaneina ovat Turun AMK, Kehitysvammaliitto ja Autismisäätiö.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

KTO hallinnoi hanketta ja tuo työpajamallin kehittämiseen sellaisten vammaisten naisten näkökulmaa, joilla on myös mahdollisesti erilaisia mielenterveyden pulmia.

Kumppanit

Turun Ammattikorkeakoulu on merkittävä rooli hankkeessa seurannan ja arvioinnin näkökulmasta. Turun AMK vastaa hankkeessa kehitettävän portaalin toteuttamisesta ja osallistuu yhteistyössä KTO:n kanssa ulkoisen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen sekä on päävastuussa hankkeen seminaareista. AMK kouluttaa tulevaisuuden työntekijöitä ja hankkeen avulla saadaan henkilöstölle hyvää kokemusta erityisryhmien kanssa toimimiseen ja onkin tästä syystä luonteva kumppani hankkeessa, jossa toisena kohderyhmänä on sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Autismisäätiö tuo hankkeeseen autismikirjon henkilöiden näkökulmaa. Työpajamallin kehittäminen eri näkökulmista vahvistaa monistettavuutta ja on tärkeää saada tätä monimuotoisuutta esiin jo kehittämisvaiheessa.

Kehitysvammaliitto osallistuu työpajamallin kehittämiseen tekemällä vertailukehittämistä kansainvälisesti. Kirjallisuuden kautta Kehitysvammaliitto tarkastelee, miten eri maissa on mahdollisesti tuettu vammaisia naisia työelämävalmiuksien parantamisessa.

Rahoittaja

Rahoittajana ESR on hankkeelle erittäin tärkeä. Hanke tarvitsee pitkän aikavälin, jotta voidaan saada kehitettyä monistettavissa oleva työpajamalli.

Ohjausryhma

Ohjausryhmä koostuu monista eri alojen ammattilaisista, joilla on hyvät näköalat kohderyhmän arjen haasteisiin. Lisäksi heillä on vahva tieto- ja kokemuspohja ohjata hanketta johdonmukaisesti.