OMASI – omaa tulevaisuutta etsimässä

Nuorten naisten tulevaisuuskuvat ja käsitykset työelämästä

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.08.2015 – 31.12.2017 | Varsinais-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Turun yliopisto, tulevaisuuden tutkimuskeskus:

Sari Miettinen
Katariina Heikkilä
Leena Jokinen
Anne Nieminen
Anne Arvonen
Katriina Lindfros

Projektipäällikkö:
Sari Miettinen
p. 050 367 8292
etunimi.sukunimi@utu.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S20426
Toteuttajaorganisaatio: Turun yliopisto
Maakunta: Varsinais-Suomi
Aloituspäivä: 01.08.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Työ-ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Omasi – omaa tulevaisuutta etsimässä -hankkeessa kartoitetaan yhdessä nuorten naisten kanssa oman tulevaisuuden suunnitteluun ja rakentamiseen johtavia polkuja. Prosessimaisesti toteutettujen koulutusten pohja on tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa kehitetyissä ohjaus- ja työskentelymenetelmissä.

Hankkeen tavoitteena on selvittää mitä esteitä liittyy nuorten, erityisryhmiin kuuluvien naisten, ammatinvalintaan ja työllistymiseen, ja miten työllistämistä voisi edesauttaa. Keskeistä on nuorten naisten oman toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen tulevaisuusohjauksen keinoin.

Hankkeen kohderyhmä on Varsinais-Suomen alueella nuorisotakuun piiriin kuuluvat alle 30-vuotiaat naiset, jotka tarvitsevat tukea koulutusvalinnoissa tai työelämään siirtymisessä.

Välillisiä kohderyhmiä ovat kohderyhmän kanssa työskentelevät ohjaajat ja viranomaiset sekä yksityinen ja julkinen työnantajasektori.

Hankkeen kotisivut

Tulokset

Omasi – Omaa tulevaisuutta etsimässä -hankkeessa on kehitetty tulevaisuusohjauksen menetelmiä ja harjoituksia yhdessä nuorten ja ohjaajien kanssa.
Hankkeeseen on osallistunut jo yli 70 nuorta ja yli 200 ohjaajaa. Lisäksi hanketta on esitelty eri tapahtumissa yli 1500 ihmiselle.

Tavoitteena on ollut auttaa nuoria löytämään omat vahvuutensa ja tekemään ennakkoluulottomia valintoja koulutuksen ja työn suhteen. Huomiota on
kiinnitetty erityisesti tasa-arvoon ja monikulttuurisuuteen liittyviin kysymyksiin.

Nuorten kanssa on opeteltu omien vahvuusalueiden tunnistamista, mietitty tulevaisuuteen liittyviä haaveita, valintoja ja haasteita sekä kartoitettu erilaisia
vaihtoehtoja omannäköisen tulevaisuuden tekemiseksi. Keskeistä toiminnassa on ollut kysymysten pohtiminen yhdessä ja vertaisoppiminen.

2.2.2017 julkaistiin Tulevaisuus – paljon mahdollista! Tulevaisuusohjauksen työkirja kokoaa Omasi- ja Utua-hankkeessa kehitetyt tulevaisuusohjauksen menetelmät yksien kansien väliin.

Tehtävät on kehitetty yhteistyössä ohjaajien ja ohjattavien kanssa ja ne tukevat erityisesti elämän taitekohtiin liittyvien valintojen pohtimista.
Työkirja ja hankkeen muut materiaalit löytyvät hankkeen nettisivuilta: https://omasi-hanke.fi/materiaalit/

Ratkaisun kuvaus

Hankkeen taustalla on tutkimuksesta esille noussut havainto siitä, että työvoimapoliittisesta keskustelusta on puuttunut erityisesti nuorten naisten ääni ja kokemukset. Työelämässä nuorille naisille ovat tyypillisiä määräaikaiset työsuhteet sekä sukupuolittuneet koulutus- ja uravalinnat. Työelämästä syrjäytymisen syyt ovat osittain sukupuolittuneita, mikä on syytä ottaa huomioon toimintaa kehitettäessä.

Hankkeen aikana on tehty taustaselvitystä työelämästä syrjäytymisen syistä huomioiden sekä sukupuolinäkökulma että kulttuuritaustan merkitys. Hankkeen menetelmiä ja työkaluja on lähdetty kehittämään alusta saakka yhteistyössä ohjaustyötä tekevien tahojen ja henkilöiden kanssa. Kehitystyössä on lähdetty kentällä toimijoiden tarpeista ja menetelmiä on muokattu työpajojen aikana nuorilta ja ohjaajilta saadun palautteen perusteella. Tällainen kokeilevan kehittämisen toimintatapa on todettu hyväksi.

Työpajoihin on osallistunut taustoiltaan erilaisia ja eri-ikäisiä nuoria, osallistujien keski-iän ollen n. 23 v. Hankkeen näkökulmasta kiinnostava huomio on se, että riippumatta koulutus- tai työtaustasta nuoret painivat samanlaisten kysymysten ja epävarmuuksien kanssa: mitä haluan, mitä odotan tulevaisuudelta ja miten löytäisin oman paikkani maailmassa. Myös omaa osaamista ja taitoja aliarvioitiin eikä niitä osattu nähdä tulevaisuuden rakennuspalikkoina. Pyrimmekin työpajoissa kehittämään oman osaamisen ja erilaisten osaamisyhdistelmien tunnistamista sekä löytämään jokaisesta osallistujasta erilasia vahvuuksia.

Menetelmäkehityksen lisäksi toinen toimiva ja hyvä ratkaisu oli ohjaajien ja hanketyöntekiöden osallistuminen työpajatyöskentelyyn yhdessä nuorten kanssa. Kaikki tekivät samat tehtävät ja osallistuivat yhteiseen keskusteluun. Näin nuoret eivät olleet toiminnan kohde vaan kanssatoimijoita ja kokijoita ohjaajien ja hanketyöntekijöidenkin kanssa. Nuorten kanssa työskentelevät ohjaajat kokivat saaneensa uusia näkökulmia omaan työhönsä: ryhmäkeskustelussa nuorista saattoi paljastua puolia, jotka eivät ehkä olleet aiemmin tulleet esille yksilöohjauksessa.

Omasi-hankkeen tuloksena syntyi joukko ryhmässä ohjaajan kanssa tehtäviä tehtäviä, jotka orientoivat nuorta miettimään omaa osaamistaan, suuntaamaan toimintaa ja valintoja tulevaisuuteen sekä ottamaan vastuuta itsestä ja muista. Harjoitusten voi ajatella muodostavan kaaren, jossa ensin tarkastellaan omia tarpeita, toiveita ja resursseja, sitten huomio suunnataan itsestä ympäröivään maailmaan ja lopulta tulevaisuuteen.

Kehitetyt tehtävät ja harjoitukset:
Kortti tulevaisuuteen
Lapsuuden haaveammatti
Tulevaisuuden osaamiset
Taitobingo
Tulevaisuussimulaatio ja reflektio
Tulevaisuusäänestys
Valinnat ja arvot
Tulevaisuuden ammatti-minä
Väittämiä henkilökohtaisesta tulevaisuudesta

Hyvät käytännöt

  1. Tarpeiden kartoittaminen ja suunnittelutyö yhteistyökumppaneiden kanssa
  2. Kokeileva kehittäminen: tominnan ja harjoitteiden muokkaaminen palautteen perusteella koko hankkeen ajan
  3. Yhdessä tekeminen ja osallistaminen: ohjaajat ja hanketyöntekijät mukana jakamassa ja keskustelemassa nuorten kanssa
  4. Systemaattinen palautteen kerääminen osallistujilta
  5. Koulutusmateriaalien tuottaminen yhteistyössä toisen hankkeen kanssa (UTUA-hanke): kulujen jakaminen ja materiaalien laajempi levikki
  6. Tulevaisuusohjaus-sivuston perustaminen ja hanketyön kokoaminen sen alle

Hyvän käytännön siirtotapa

Koulutukset ja tulevaisuustyöpajat ohjaustyötä tekeville. Osallistuminen seminaareihin. Viestintä alueellisille toimijoille hankkeen toiminnasta ja tuloksista sekä aktiivinen someviestintä hankkeen aikana.

Tulevaisuusohjauksen työkirja ja muut hankemateriaalit

Tulevaisuusohjaus-sivusto, joka jatkuu osana toteuttajaorganisaation perustoimintaa.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Yksi hankkeen suurimpia haasteita oli hankkeeseen osallistuvien nuorten tietojen kerääminen ja raportointi. Osa Omasi-hankkeeseen osallistuneista ei puhunut äidinkielenään suomea tai ruotsia ja oli osin myös kirjoitus- tai lukutaidotonta. Tietojen kerääminen tällaisilta henkilöiltä haasteellista ja välilläjopa mahdotonta. On myös eettisesti arveluttavaa laittaa ihmiset täyttämään lomakkeita, joiden merkitystä tai sisältöä he eivät täysin ymmärrä. Hankkeen kohderyhmässä oli myös monella tavalla hankalissa elämäntilanteissa olevia nuoria, joilta arkaluotoisten ja henkilökohtaisten taustatietojen kysyminen oli niinikään eettisesti arveluttavaa (”kuulun johonkin vähemmistöön” ”olen asunnoton” ”minulla on vammaisetuisuuteen oikeuttava vamma”).

Osallistujalomake ei myöskään sovellu Omasi-hankkeen kaltaisen toiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen, koska hanke ei tarjoa pitkäaikaista koulutusta vaan lyhytaikaisia työpajoja.

Hankkeen aikana yhteydenpito rahoittajaan oli myös ajoittain haasteellista.

Hankkeen jälkeen:

Olisi tärkeää pystyä tekemään seurantakysely 1-2 vuotta hankkeen päättymisen jälkeen, jotta saataisiin tietoa hankkeen vaikuttavuudesta. Tälle pitäisi luoda jokin rahoitusinstrumentti.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Huolehtii hankkeen aikataulutuksesta, budjetin seuraamisesta, sisällöllisestä suunnittelutyöstä ja viestinnästä. Projektipäällikkö on osallistunut aktiivisesti koulutusmateraalien tuottamiseen sekä kouluttamiseen.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus tarjoaa hankkeelle infrastruktuurin sekä asiantuntevan tasutaorganisaation.

Kumppanit

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat olleet alusta asti Turun Ohjaamo, Turun Tyttöjen talo sekä Sateenkaarikoto ry:n opetuskoti Mustikka. Lisäksi yhteistyötä on tehty Turun kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. Hankkeen sisältöä ja toimintamalleja suunnitellessa on kuunneltu yhteistyökumppaneiden tarpeta ja näkemyksiä. Samoin työpajojen sisältöjä on työstetty yhteistyökumppaneilta saadun palautteen perusteella. Yhteistyökumppaneilta on myös edustajat hankkeen ohjausryhmässä. Yhteistyö on toiminut hyvin ja edistänyt hankkeen tavoitteiden saavuttamista.

Rahoittaja

Rahoittajalta on saatu tukea hankkeen hallintoon liittyvissä asioissa.

Ohjausryhma

Ohjausryhmä on toiminut aktiivisesti koko hankkeen toimintakauden aikana. Ohjausryhmä on kannustanut ja antanut palautetta projektin toiminnasta sekä neuvonut hankkeen juurruttamiseen ja tulosten levittämiseen liittyvissä asioissa.