Opin portailla Satakunnassa -hanke

Opin portailla Satakunnassa -hanke

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.02.2016 – 31.01.2019 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankkeen päätoteuttajana toimii Diakonia-ammattikorkeakoulu. Diakonia-ammattikorkeakoulussa projektitiimiin kuuluvat hankepäällikkö Anu Halosen lisäksi opiskelijamentorikoordinaattori Jonna Pakman sekä kuusi opetus- ja asiantuntijahenkilöstöön kuuluvaa henkilöä. Osatoteuttajaorganisaatioissa Länsirannikon Koulutus Oy WinNovassa ja Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedussa toimii kummassakin 5 – 6 hankehenkilöä.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: ESR, Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S20558
Toteuttajaorganisaatio: Päätoteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu, osatoteuttajat: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ja Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.02.2016
Lopetuspäivä: 31.01.2019
Budjetti: 50000-100000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulutuksessa aliedustettujen ryhmien, erityisesti maahanmuuttajien, osallisuutta ja koulutuksellista tasa-arvoa parantamalla heidän mahdollisuuksiaan päästä korkeakoulutukseen. Hankkeessa luodaan korkeakouluvalmiuksia edistävää kulttuurisensitiivistä tukirakennetta, joka edistää maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä 2. asteen opinnoista korkeakouluopintoihin. Tukirakenteella parannetaan opiskelijoiden suomen kielen taitoa, verkko- ja monimuoto-opetuksessa tarvittavien välineiden ja sovellusten hallintaa sekä annetaan vertaistukea opiskelijamentoroinnin kautta. Hankkeessa valmistetaan Matkalla ammattiin -sivusto, jonne kootaan helposti saavutettavaa digitaalista tietoa koulutus- ja työllistymismahdollisuuksista Suomessa keskeisillä maahanmuuttajakielillä.

 

 

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy matkalla ammattiin -sivusto. Jonka avulla maahanamuuttaja, tai hänen kanssaan työskentelevä viranomainen, tai ohjaava henkilö löytää tietoa suomalaisista koulutusmahdollisuuksista maahanmuuttajakielillä. Sivusto ohjaa koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia esittelevän tiedon äärelle. Ammattialat, jotka sivustolla esitellään ovat ne keskeisimmät, joihin maahanmuuttajilla on usein taustaa kotimaastaan, tai aloja joille maahanmuuttajien on mahdollista työllistyä Suomessa.

Malli opintojen sujuvoittamisen tukirakenteesta, jota hankkeen ajan on rakennettu, koostetaan julkaisuksi hankkeen loppuvaiheessa: syksyllä -18. Julkaisu tulee olemaan sähköinen sekä kirjallinen työpaketti. Mallissa kuvataan askelmat, joita pitkin maahanmuuttajan polun on mahdollista edetä toisen asteen opinnoista korkeakouluun. Konkretisoimme myös askelmiin liittyviä havaittuja haasteita sekä ratkaisuja niihin.

 

Hyvät käytännöt

Hankkeen hyvinä käytäntöinä julkaistaan Matkalla ammattiin -sivusto. Sivuston tarkempi osoite selviää myöhemmin tänä vuonna.

Opiskelua tukeva infopaketti korkeakouluopiskeluun liittyvistä käsitteistä eri kielillä: www.panoraama.fi/kirjasto. Tätäkin kokonaisuutta työstetään edelleen, mutta on jo käytettävissä valmiilta osiltaan.

 

Hyvän käytännön siirtotapa

Syksyllä tehdään levittämiskiertue, jolloin hankkeen tuotoksia käydään esittelemässä kohderyhmään liittyvissä yhteyksissä.

Hankkeen loppuseminaari kokoaa hankkeen toiminnassa olleet yhteen sekä jakaa hankkeessa tuotetun yleisön käyttöön.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Satakunnassa on verrattain vähän aiemmin ollut maahanmuuttajia, eritoten henkilöitä, joilla on korkeakoulutus ensisijaisena tavoitteena. Riittävän – korkeakoulutasoisen – suomen kielen puute on monella este opiskelulle.

Hankkeen aikana:

Hankkeen haasteena on ollut tavoittaa kohderyhmää ja räätälöidä heitä nimenomaan palvelevaa korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta.  Vuoden 2015 aikana ja sen jälkeen Satakuntaan on sijoittunut turvapaikkaprosessin kautta uudenlaista väestöryhmää, joka suomen kielen kehittymisen myötä  on löytänyt toisen asteen koulutusta ja joiden mahdollista suorittaa myös suomalainen korkeakoulututkinto.  Hankkeen aikana on enenevässä määrin tavoitettu kohderyhmää mm Satakunnan alueen tiiviin maahanmuuttajatyöntekijöiden verkostotyön ansiosta.

Hankkeen jälkeen:

Hankkeen päättyessä yhä enenevässä määrin on potentiaalista kohderyhmää, joille toivoisi tuetumman opiskelun olevan mahdollista. Viime vuosina Suomeen muuttaneiden suomen kielen taidon kehittyminen korkeakoulutasoiseksi alkaa olla lähempänä. Ongelmana on korkeakoulutasoisen suomen kielen opetuksen puuttuminen Satakunnasta. Vastaavanlaisen valmentavan koulutuksen toivottaisiin jollaintavalla jatkuvan, jotta maahanmuuttajataustaisia korkeakouluopiskelijoita valmistuisi enenevässä määrin satakuntalaisille sekä muun Suomen työmarkkinoille.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikkö on koordinoinut hankkeen tavoitteiden suuntaista toimintaa sekä ohjannut hanketyöntekijöiden työtä kokoamalla eri oppilaitoskulttuurien palaset hankkeen tavoitteita saavuttavaksi kokonaisuudeksi. Yhteistyötä on tehty vahvasti hankkeessa mukanaolevien osatoteuttajaorganisaatioiden hankevastaavien ja hanketyöntekijöiden kanssa. Asiantuntijuuksien yhdistyminen on mahdollistanut hyvään lopputulokseen pääsemisen.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hanketta on toteutettu kolmen organisaation kokonaisuutena. Päätoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu on vastannut päähallinnoinnista ja osatoteuttajaorganisaatiot Satakunnan Koulutuskuntayhtymä Sataedu sekä Länsirannikon koulutus oy WinNova osatoteutusvastuista. Näiden kolmen oppilaitoskokonaisuuden toisiaan täydentävän profiilin ansiosta on luotu toimiva työporukka, joka on ahkerasti ja tavoitteellisesti tehnyt työtä yhdessä mietittyjen toimien kautta kohti tavoitteita.

Kumppanit

Hankekumppaneina on toiminut erilaisia maahanmuuttajatyön toimijoita - lähinnä Satakunnan alueella. Arvokkaita kumppanuuksia on hankittu myös muista saman tematiikan hankkeista Satakunnan ulkopuolelta. Satakunnan alueella toimii Maahanmuuttajatyön verkosto, joka kokoontuu muutan kerran vuodessa tässä verkostossa mukana oleminen on hyödyntänyt hanketiedon levittämisessä sekä tuonut sisällöllistä lisäarvoa hanketyöskentelyyn kohderyhmää ajatellen.

Rahoittaja

Rahoittajan kanssa tehty yhteistyö on mahdollistanut hankehallinnointiin sekä sisällölliseen kehittämiseen liittyvän keskustelun ja ajatustenvaihdon. Rahoittajan edustajan ohjauksellinen näkökulma on ollut myös arvokasta. Rahoittajan tarjoamat koulutustilaisuudet ovat myös lisänneet hanketyössä hyödynnettävää osaamista.

Ohjausryhma

Ohjausryhmän työskentelystä saatu tuki itse hanketyölle on jäänyt aika vähäiseksi. Ohjausryhmän jäsenten toiveesta kokouksia on järjestetty vain maksatushakemuksiin liittyen, joten yhteydenpito ei ole ollut kovin aktiivista.