OsKu – hanke

Osallisuutta kuntoutuksesta

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.09.2015 – 31.12.2017 | Etelä-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektityöntekijä (Alavus)
Mira Järvelä
p. 040 5374 978
mira.jarvela@kuussote.fi

Projektityöntekijä (Lapua)

Tiina Luttinen
p. 040 3585 842
tiina.luttinen@kuussote.fi

Projektityöntekijä (Alajärvi, Vimpeli)
Harri Tallbacka
p. 040 3586 484
harri.tallbacka@kuussote.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY (ESR)
EURA-tunnus: S20463
Toteuttajaorganisaatio: Alavus, Alajärvi, Lapua, Soini ja Vimpeli
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.09.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

OsKu – hankkeen tavoitteena on vahvistaa kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakykyisyyttä ja yhteiskunnallista osallisuutta kehittämällä kohderyhmää tukevia kuntouttavia palveluja ja niiden sisältöjä. Palvelujen kehittämistä toteutetaan vahvistamalla ja lisäämällä työelämävalmiuksia ja osallisuutta edistävää toimintaa kunnissa ja paikallisissa yhdistyksissä, luomalla ja vakiinnuttamalla uusia työtoiminnan muotoja ja kehittämällä sosiaalisen kuntoutuksen sisältöjä. Hankkeeseen osallistuvien kuntien kautta luodaan pohjaa maakunnalliselle sosiaalisen työllistämisen ja kuntoutuksen verkostolle.

Tavoitteet:
– edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta
– lisätään määrällisesti työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi tarkoitettua toimintaa yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kautta
– varmistetaan toiminnan laatu luomalla kriteerit toiminnalle ja monipuolistetaan kuntouttavan toiminnan muotoja
– tuetaan sosiaalisen kuntoutuksen palvelujärjestelmän muotoutumista osallistuvissa kunnissa
– luodaan maakunnallinen toimijaverkosto sosiaalisen työllistämisen ja kuntoutuksen osaamisen vahvistamiseksi

Hanke toimii Etelä-Pohjanmaalla Alajärven, Alavuden, Lapuan, Soinin ja Vimpelin alueella. Hanketta hallinnoi Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä.

Tulokset

Hanke on edennyt 2,5-vuotisen taipaleensa loppupuolelle ja tähän mennessä hankkeen tuloksena on syntynyt…

 1. …uusia työtoimintapaikkoja kuntiin ja järjestöihin. Uusia työtoimintapaikkoja on syntynyt sekä vanhoja toimintoja päivittämällä että täysin uusia työtoiminnan muotoja kehittämällä. Työtoimintapaikkoja on lisätty mm. ryhmämuotoisena toimintana, yksilöpaikkoina sekä pajamuotoisena työtoimintana.
 2. …TYSO – verkosto (maakunnallinen työelämäosallisuuden ja sosiaalisen työllistämisen verkosto).
 3. …työtoiminnan kehittämisprosessi. Ensimmäisessä kehittämisosiossa kehitetään työtoiminnan prosessia, lähtien lomakkeistosta jatkuen aina prosessikuvaukseen saakka. Tavoitteena työtoimintojen yhtenäistäminen (kuty, shl, keva) sekä alueellinen yhtenäistäminen (liittyen kuntaliitoksiin). Toisessa osiossa kehitetään työtoiminnan sisältöjä ja työtoiminnan malleja tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja aktivointityöntekijöiden kanssa. Kehittämistyön ohessa työtoiminnalle syntyy laatukriteeristö. Työtoiminnan mallien (kartoittava, startti, osallistava ja työelämään suuntautuva) jalkauttaminen osaksi aikuissosiaalityön työtoimintaa tukevana prosessina on edennyt toteutusvaiheeseen.
 4. …asiakkaiden toimintakykyä ja sen edistymistä mitataan Kykyviisarilla. Hankkeeseen asiakkaat ohjautuvat ryhmien kautta, yksilöohjaukseen tai työvalmennukseen. Hankkeen kautta Kykyviisari on kokeilussa myös muilla kuin hanketyöntekijöillä hankekuntien alueella.
 5. Asiakastyössä kokeilussa on ollut erilaisia työkirjoja ja menetelmiä. Näistä hanke on alkanut koostaa työelämäosallisuuden ja sosiaalisen työllistämisen parissa toimiville työkansiota, josta voi tarvittaessa ottaa käyttöön eri aihealueisiin liittyen sopivia tehtäviä / menetelmiä / työkirjoja…
 6. Edellämainitut työkirjat liitetään myös hankkeessa luotuihin työtoiminnan sisältöihin.

 

Ratkaisun kuvaus

 • Kuntien sosiaalitoimen henkilöstöstä on muodostettu hankkeelle kehittäjätyöryhmä, joka toimii hanketyöntekijöiden tukena kehittämistoiminnassa ja luo toiminnan vakiinnuttamiselle ja juurruttamiselle edellytyksiä kunnan perustoimintaan.
 • TYSO – verkoston (maakunnallinen sosiaalisen työllistämisen ja kuntoutuksen verkosto) luominen aloitettiin Innokylä – alustan luomisella. Innokylä toimii  tiedon välittämisen ja verkostoitumisen välineenä. Maakunnan toimijoille lähetettiin kutsut liittyä TYSO – verkoston Innokylä – alustaan. TYSOa esiteltiin myös TerveSos – tapahtumassa Seinäjoella keväällä 2016. Verkostolle on luotu oma ohjausryhmänsä, joka koordinoi toimintaa. Kesällä 2016 maakunnan toimijoille toteutettiin kysely, jossa kartoitettiin verkostoitumiseen liittyviä tarpeita ja toiveita. Kyselyn pohjalta lähdetään toimintaa suunnittelemaan tarkemmin. TYSO verkosto jatkanee toimintaansa OsKu-hankkeen jälkeen.
 • Kaikissa hankekunnissa on kehitetty erilaisia työtoiminnan ryhmiä. Ryhmiä on luotu asiakassegmentoinnin kautta ja vastattu näin kohderyhmän erilaisiin tarpeisiin. Ryhmien teemoina on mm. arjen- ja elämänhallinta ja terveys, päihteet, työelämävalmiudet, taidelähtöiset menetelmät… Osa ryhmistä on suunniteltu 3kk:n pituisiksi ja osa toimii Non Stop – periaatteella. Esimerkiksi Starttiryhmässä, jossa tavoitteena oli asiakkaalle sopivan jatkopolun löytyminen, koettiin hyväksi 3kk:n jakso jolloin työskentely ryhmässä oli  kyllin tehokasta. Kokeilussa on ollut 2+2+2 – tyyppinen ryhmätoiminta, jossa ryhmä koostui kolmesta 2h:n jaksosta. Ensimmäinen 2h koostui teemaosuudesta, seuraavat 2h toiminnallisesta osuudesta (esimerkiksi liikunta tai ruoanlaitto) ja viimeiset 2h käytettiin taidelähtöisiä menetelmiä. Tässä mallissa hyväksi koettiin se, että ryhmään pystyi osallistua sekä kuntouttavana työtoimintana, että sosiaalisena kuntoutuksena asiakkaan tarpeen mukaan.
 • Lapualla on kokeilussa ryhmätoiminnon sisältöjen luominen siten, että kehitetään 3kk:n pituinen ryhmäsisältö. Sisällön luomisessa käytetään hyväksi oman kaupungin osaajia, sekä kuntaorganisaation työntekijöitä että yhdistystoimijoita oman alansa asiantuntijoina. Ryhmä toimii läpi vuoden, mutta sisältö pyörii 3kk:n sykleissä. Tällöin asiakas pystyy hypätä ryhmään koska vaan ja käy läpi 3kk:n aikana tietyt teemat.
 • Järvi-Pohjanmaalla Alajärvellä ja Soinissa on kokeilussa asiakassegmentoinnin kautta suunnitellut ryhmät joille on voitu kohdennetusti järjestää asiakaslähtöistä ryhmätoimintaa. 3 kk:n ryhmissä on lähdetty toteuttamaan kuntoutuksellisia toimintoja jotka rakentuvat seuraavien teemojen ympärille: tiedolliset ja taidolliset toiminnat, terveyttä ja hyvinvointia sekä arjen- ja elämänhallinta.
 • Uusia työtoimintapaikkoja on luotu ryhmätoimintapaikkojen lisäksi mm. kehittämällä Kotoapupajatoimintaa. Kotoapupaja toimii osana paikallista työpajaa. Kotoapupaja tarjoaa virkistys- ja muuta tukitoimintaa ikäihmisille ja muille erityisryhmille. Kotoapupaja toimii tiiviissä yhteistyössä alueen kotihoidon henkilöstön kanssa.  Työtehtäviä on muodostunut hyvin erilaisia toiminnan edetessä, esimerkiksi ikäihmisten ulkoilutusta, avustamista papiljottien laitossa ja rollaattorin korjausta.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Kunnat haastettu entistä vahvemmin vastaamaan osaltaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien työelämäosallisuuden ja toimintakyvyn edistämisestä (uudistunut sosiaalihuoltolaki, työmarkkinatuen rahoitusuudistus, TYP – laki, valmisteilla oleva työelämäosallisuuden erityislaki (teos-työryhmän loppuraportti))

Tarve vahvemmalle maakunnalliselle verkottumiselle

Sosiaalisen kuntoutuksen jäsentämisen ja määrittelyn tarve

Hankkeen aikana:

Lakiuudistusten vaikutus kuntien sosiaalityöhön

Hankekunnissa hankkeen aikana tapahtuvien kuntayhtymämuutoksien ja sote-uudistusten vaikutus

Työtoimintapaikkojen saatavuus / henkilöstön sitouttaminen toimintaan ja työn kehittämiseen

Yksilö- ja ryhmäohjauksen tavoitteellisuus ja merkityksellisyys

Asiakkaiden motivointi osallistumaan hankkeeseen

Hankkeen jälkeen:

Mallien ja muotojen vakiintuminen osaksi työtoimintojen parissa työskentelevien työtä

Ohjausresurssit joilla kehitetyt toiminnot pysyvät elossa

 

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektityöntekijä Harri Tallbacka vastaa hankkeen viestinnästä, arvioinnista sekä verkostotyön kehittämisestä. Projektityöntekijä Mira Järvelä vastaa hankkeen hallinnollisista asioista.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hanke toimii seuraavien kuntien alueella; Alavus, Lapua, Alajärvi, Vimpeli ja Soini. Hanketta hallinnoi Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä.