PAIKKOverkko

PAIKKOverkko - vertaiskonsultit PAIKKO-työkalujen käytön tukena

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.09.2016 – 31.12.2018 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Susanna Uusitalo

Projektityöntekijä Kati Karjalainen

Assistentti Anitta Virtanen

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S20796
Toteuttajaorganisaatio: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.09.2016
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

 

Hankkeessa muodostetaan PAIKKO työkalujen käyttöön perehtyneiden vertaiskonsulttien verkosto kehittämään edelleen osaamisen tunnistamisen prosesseja. Tavoitteena on levittää osaamistodistuskäytäntöä uusille alueille ja uusien toimijoiden käyttöön. Yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa kehitetään yhtenäisiä ohjauskäytänteitä, joiden avulla työpajavalmennuksessa, järjestötoiminnassa tai työelämäjaksoilla yrityksissä osoitettu ja dokumentoitu osaaminen voidaan hyödyntää ammatillista tutkintoa suoritettaessa.

PAIKKOverkon toiminnassa tärkeää on erilaisissa valmentaja-rooleissa toimivien henkilöiden välisen yhteistyön luominen ja arkitilanteissa tapahtuneen oppimisen dokumentointi riittävän tarkasti ja luotettavasti, jotta sillä on merkitystä oppilaitoksen näkökulmasta. Käytettävät työkalut ovat selkeitä ja ne perustuvat ammatillisiin perustutkintoihin ja niiden perusteisiin. Olennaista on kaikkien toiminnan osapuolten välisen luottamuksen synnyttäminen. Sen kautta mahdollistetaan erilaisissa oppimisympäristöissä osoitetun osaamisen hyväksyminen osaksi formaalia koulutusta ja ammatillista tutkintoa.

Ammatillisen koulutuksen toteuttamistapojen muuttuessa on tärkeää pystyä hyödyntämään kaikki mahdollisuudet, joiden avulla ihmisten osaaminen saa sille kuuluvan arvon. PAIKKO työkalujen avulla on mahdollista luotettavasti dokumentoida saavutettua osaamisen tasoa tutkintojen ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Vertaiskonsulttien avulla parannetaan dokumentaation luotettavuutta ja luodaan mahdollisuuksia entistä useammille henkilöille saada todistus omasta osaamisestaan.

Avainsanat:

Tulokset

 

 

Ratkaisun kuvaus

PAIKKOverkosto aloitti toimintansa marraskuussa 2016. Verkoston tapaamisissa luodaan pohjaa tulevalle yhteiskehittämiselle ja rakennetaan työpajojen ja muiden toimijoiden välistä verkostoa. Tavoitteena on luoda verkostossa uusia toimintamalleja, joiden avulla osaamistodistuskäytänteitä voidaan edistää.

Tavoitteena on myös löytää PAIKKOtyökaluille uusia käyttäjiä. Mukaan on alkuvaiheessa tullut muutamia järjestöjä ja yrityksiä, joiden osalta menettelytapoja voidaan kehittää entistä joustavammaksi. Tämän lisäksi viritellään yhteistyötä maahanmuuttajahankkeiden ja vastaanottokeskustoimijoiden kanssa, jotta maahamme saapuneen maahanmuuttajaväestön ammatillinen osaaminen voitaisiin tunnistaa.  Lisäksi tehdään yhteistyötä kotoutumiskoulutusta tuottavien yritysten kanssa.

Ensimmäinen PAIKKOvertaiskonsulttikoulutus, jossa koulutetaan konsultteja auttamaan osaamisen tunnistamisessa ja tunnistamaan oppimismahdollisuuksia työpaikoilla on alkanut helmikuussa 2017. Mukana on 12 tulevaa vertaiskonsulttia.

Hyvät käytännöt

Kuvassa PAIKKOtyökalut, joiden lähtökohtana ovat ammatillisten perustutkintojen perusteet.

PAIKKOtoiminnan perusprosessina on erilaisten työpaikkojen oppimismahdollisuuksien tunnistaminen ja raportoiminen ammatillisten perustutkintojen valtakunnallisten perusteiden mukaisesti. Tavoitteena on tunnistaa tehtävän työn ja tutkinnon perusteiden vastaavuudet, joiden pohjalta kyseisessä työpaikassa voidaan havaita ja dokumentoida siellä työskentelevien henkilöiden ammatillista osaamista. Työskentelyn aikana tehdyt havainnot osaamisesta ja sen tasosta voidaan työn päättyessä koota ja dokumentoida PAIKKO-osaamistodistuksen avulla helposti ja luotettavasti. Osaamistodistustietokanta sisältää tällä hetkellä yli 20:n ammatillisen perustutkinnon perusteet.

Vuoden 2016 aikana Keski-Suomessa annettiin 12 eri organisaatiossa 470 osaamistodistusta. PAIKKO osaamistodistus on tämän lisäksi käytössä muutamalla muulla paikkakunnalla.

Hyvän käytännön siirtotapa

Hyviä käytänteitä siirretään valtakunnallisen verkostoitumisen kautta. Projektiyhteistyö eri puolilla Suomea toimivien hankkeiden kanssa on hyvä tapa verrata toimintamalleja ja parastaa omaa toimintaa. Osallistuminen Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen Synergia-verkoston toimintaan vahvistaa osaamisen tunnistamisen käytänteitä valtakunnallisesti. Kerromme mielellämme toiminnastamme ja kokemuksistamme – ja toivomme osaamisen tunnistamisen ja sitä kautta sen hyödyntämisen niin koulutuksessa kuin työelämässä lisääntyvän entisestään.

Ammatillisen koulutuksen uudistamisen seuraaminen ja osaamisen tunnistamisen käytänteiden esillä pitäminen uudistuksesta käytävissä keskusteluissa vie myös omalta osaltaan opinnollistamisen ilosanomaa eteenpäin. Lakiesitykset sisältävät ammatillisten oppilaitosten osalta henkilökohtaistamisvelvoitteen, jonka toteuttamisen kannalta osaamistodistukset ja muu dokumentaatio on olennaisen tärkeää.

 

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

PAIKKO työkalut kehitettiin 2012 – 2014 toimineessa PAIKKO -paikka pajalta ESR hankkeessa. Hankekauden aikana kehitettiin menettelytapa ja työkalut, joiden avulla pystyttiin ammatillisten perustutkintojen perusteiden avulla tunnistamaan työpajojen oppimisympäristöjä ja dokumentoimaan niissä osoitettua osaamista osaamistodistusten avulla. Ennen PAIKKOverkko hankkeen alkua Keski-Suomessa oli yli 100 PAIKKO -menetelmällä tunnistettua oppimisympäristöä ja osaamistodistuksessa on käytössä 20 ammatillisen perustutkinnon sisällöt.

Uuden hankkeen suunnittelu lähti ajatuksesta, ettei näin laajan kokonaisuuden kehittäminen ja käyttäjätuki enää voi olla yhden tahon eikä muutaman henkilön vastuulla. Tarvitaan suurempi joukko työkalut tuntevia henkilöitä, jotka voivat tarvittaessa tukea niiden käytössä ja ottaa osavastuuta kehittämisestä. Syntyi ajatus vertaistukiverkoston synnyttämisestä.

Kehittämishaasteita oli muitakin. Työkalujen käytöstä ei ollut tarkkaa tietoa – tieto puuttui myös siitä, kuinka osaamistodistukset otettaisiin vastaan koulutuksen järjestäjien puolella. Ohjauskäytäntöjen erilaisuus muodosti pullonkaulan osaamistodistusten hyödyntämiselle käytännössä. Lisäksi havaittiin, että tarvetta osaamisen dokumentointiin olisi muuallakin kuin työvalmennuksen piirissä. Järjestöt ja yritykset voisivat myös hyötyä osaamisen dokumentoinnista. Lisäksi turvapaikanhakijatulva synnytti tarpeita havainnoida ja dokumentoida maahanmuuttajien osaamista.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys