Parempia palveluita maahanmuuttajille ’PPMM’

Maahanmuuttajataustaisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.09.2016 – 30.06.2019 | Varsinais-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

  • Projektipäällikkö
  • Sosiaaliohjaaja + sairaanhoitaja -työpari.
  • Lisäksi ostopalveluina omakielinen tuki / kokemusasiantuntija / tulkki

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: ESR + Turun kaupunki
EURA-tunnus: S20742
Toteuttajaorganisaatio: Turun kaupunki / Hyvinvointitoimiala
Maakunta: Varsinais-Suomi
Aloituspäivä: 01.09.2016
Lopetuspäivä: 30.06.2019
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Suomessa maahanmuuttajien työttömyysaste on kantaväestöä korkeampi. Yksi integroitumista ja työllistymistä hidastava tekijä on maahanmuuttajien mielenterveys- ja päihdeongelmat. Tutkimusten mukaan maahanmuuttajilla, erityisesti pakolaistaustaisilla, on kantaväestöä enemmän mielenterveysoireita. Maahanmuuttajat eivät usein itse tunnista mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä, eivätkä käytä mielenterveyspalveluja, vaikka raportoivat psyykkiset oireensa yhtä yleisinä kuin kantaväestö. Erityisen suurena haasteena on masennusoireista kärsivien kotona olevien maahanmuuttajanaisten tavoittaminen palveluiden piiriin. Toisin sanoen palvelut eivät tavoita ja kohdennu oikein, mikä heikentää toimintakykyä ja lisää syrjäytymisvaaraa.

Kohderyhmänä ovat yli 18-vuotiaat maahanmuuttajat, joilla mielenterveys- ja/tai päihdeongelma aiheuttaa vaikeuksia selvitä arjessa ja haasteita kiinnittyä koulutukseen ja työelämään. Hankkeessa huomioidaan läheiset. Kohderyhmänä ovat myös hankkeeseen osallistuvien tahojen henkilökunta, sillä heidän osaamisen kasvua maahanmuuttajien mielenterveys- ja päihdeongelmia koskevan tiedon ja hoidon osalta tuetaan.

Hanketta hallinnoi Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Yhteistyötahoina ovat: Ulkomaalaistoimisto, Vapaa-aikatoimiala, työllistämispalvelut ja -hankkeet, Infotori, TE-toimisto, THL:n Monikulttuurisen hyvinvoinnin tiimi, kolmannen sektorin toimijat (mm. Daisy Ladies, Turun Tyttöjen Talo®, Lounais-Suomen Martat, A-Kilta, FinFami ja Varsinais-Suomen Sininauha).

 

Tulokset

Tuloksena on monitoimijaiseen yhteistyöhön perustuva asiakaslähtöinen palvelumalli mielenterveys- ja/tai päihdeongelmaisille maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Palvelumalli helpottaa kohderyhmän kotoutumista, kielen oppimista, työllistymistä ja toimintakyvyn ylläpitoa. Pitkällä aikavälillä yhteiskunnalle kalliista korjaavista toimenpiteistä ja erikoissairaanhoidon kustannuksista voidaan siirtää painopistettä ennaltaehkäiseviin ja perustason palveluihin.

Ratkaisun kuvaus

Kehittämistyössä huomioidaan omakielinen tuki, neuvonta sekä vertaistuki. Lähtökohtana on laaja-alainen näkökulma hyvinvointiin, sillä perinteinen keskusteluun ja vastaanottotyöhön perustuva hoitomalli ei yksin tuota terveyshyötyä. Hankkeessa mm. kehitetään tapoja, joilla luontoa ja luontoliikuntaan kytkeytyviä palveluja voidaan hyödyntää osana sosiaali- ja terveyspalveluja. Hankkeessa pyritään hoidollisilla, kuntouttavilla sekä hyvinvointia tuottavilla toimintatavoilla vahvistamaan kohderyhmän toimintakykyä ja osallisuutta.

Hyvät käytännöt

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille ’PPPR’ -hanke https://www.turku.fi/palvelumuotoiluhanke

Hyvän käytännön siirtotapa

Yhteistyö PPPR-hankkeen tuloksena toiminnan aloittaneen Mielenterveys- ja päihdetiimin kanssa https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/mielenterveys-ja

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

PPPR-hankkeen kehittymisen paikat: Muutosjohtajuus, asioiden viestintä, jne.

Maahanmuuttajien mielenterveys- ja päihdeongelmia ei ole aiemmin suunnitelmallisesti kehitetty kaupungin tasolla, joten aihe vaatii kouluttamista niin asiakkaiden, kuin työntekijöiden tasolla.

Toimintatavat

Tavoitteena on edistää maahanmuuttajien integroitumista kehittämällä innovatiivisia mielenterveys- ja päihdepalveluja perustason sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kehittämistyötä tehdään asiakaslähtöisesti ja monialaisesti asiakkaiden, kolmannen sektorin, kunnan ja TE-toimiston kanssa. Päämääränä on, että maahanmuuttajille voidaan tarjota mielenterveys- ja päihdehäiriöihin samanaikaista hoitoa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistettyä tukea. Näin tehostetaan hoidon oikea-aikaisuutta ja ennaltaehkäistään ongelmien syntymistä.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

•Projektipäällikkö
•Sosiaaliohjaaja + sairaanhoitaja -työpari.
•Lisäksi ostopalveluina omakielinen tuki / kokemusasiantuntija / tulkki

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hyvinvointitoimiala vastaa resursseista, muutosjohtajuudesta ja mallin käyttöönotosta.

Kumppanit

Turun Ulkomaalaistoimisto, Turun vapaa-aikatoimiala, Turun työllistämispalvelut- ja hankkeet (mm. Party-hanke), Infotori, TE-toimisto, THL:n Monikulttuurisen hyvinvoinnin tiimi.
Lisäksi suuri määrä kolmannen sektorin toimijoita: mm.
Daisy Ladies ry, Turun tyttöjen talo, Lounais-Suomen Martat, A-Kilta, FinFami, Varsinais-Suomen Sininauha
Sekä
Yhdessä-yhdistys ry, Mustikkakoti, Lounais-Suomen mielenterveysseura/Serene-hanke, A-klinikka, Sokra-koordinaatio, Globaalinuoret ry, Sondip ry, Ankkuri-malli, Turun muslimityöryhmä, Turun monikulttuurisuusneuvosto, päihde- ja mt-tiimi, Radinet-hanke.

Rahoittaja

ESR + Turun kaupunki

Ohjausryhma

Instituutiot:
Hyvinvointitoimiala, Vapaa-aikatoimiala, VS-Sininauha, TE-toimisto, Daisy Ladies, Turun tyttöjen talo, A-Kilta, FinFami, THL, Ulkomaalaistoimisto, Turun kaupungin avopalvelut, Turun kaupungin aikuissosiaalityö, Sateenkaarikoto, Infotori, Psykiatrinen, A-Klinikka, VS ELY-keskus