Pelaten osalliseks

My life matters - Hyötypelit aktiivisesti käyttöön mielenterveyskuntoutumisessa

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.08.2015 – 31.12.2017 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Pelaten osalliseks - projektitiimi

Projektipäällikkö Katja Raitio, Tel. +358400976 767

etunimi.sukunimi@jamk.fi

Asiantuntijat:

Hanna Hopia, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Jonna Kari, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Projektiassistentti Elina Suni, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S20409
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.08.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Pelaten osalliseks hankkeen tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien arkipäivän pelaamisen aktiivinen hyödyntäminen kuntoutumisessa sekä Keski-Suomen alueen kokemusasiantuntijoiden käyttö kuntoutuspalveluiden kehittämisessä. Samalla vahvistetaan eri ammattilaisten saumatonta yhteistyötä kokemusasiantuntijoiden ja kuntoutujien kanssa sekä tuetaan kaikkien osallistujien digiosaamisen kehittymistä sekä osallisuuden kokemusta. Hankkeen aikana kootaan pelikatalogi jo olemassa olevista terveys- ja hyötypeleistä sekä järjestetään studiosessioita, joissa testataan ja käyttöönotetaan jo olemassa olevia digitaalisia terveys- ja hyötypelejä yhdessä eri toimijoiden kesken. Hankkeen tuloksena syntyy My life -toimintamalli pelillisyyden ja hyötypelien käyttöön mielenterveyskuntoutumisessa. Studiosessioihin osallistujien kokemuksia kerätään systemaattisesti ja tuloksia esitellään koko hankkeen ajan sekä hankkeen lopuksi järjestettävässä valtakunnallisessa Pelaten osalliseks – konferenssissa.

Hankkeen verkkosivut: www.jamk.fi/pelatenosalliseks

Hankkeen blogi: http://blogit.jamk.fi/pelatenosalliseks/

 

Tulokset

– Hankkeessa kootaan hyötypelikatalogi mielenterveyskuntoutuksessa hyödynnettävistä peleistä / hyötypeleistä.

– Hankkeen aikana järjestetään Studiosessioita, joissa testataan ja käyttöönotetaan jo olemassa olevia hyöty- ja terveyspelejä eri toimijoiden kesken. Sessioihin osallistujien kokemuksista kerätään tietoa  ja niistä kootaan raportti, jota voidaan hyödyntää laajaalaisesti suunniteltaessa mielenterveyspalveluita, käytettäessä osallistavia menetelmiä mielenterveyskuntoutumisessa sekä pohdittaessa digiosaamiseen liittyviä kysymyksiä.

– Hankkeen tuloksena syntyy uusi toimintamalli pelillisyyden ja hyötypelien käyttöön mielenterveyskuntoutumisen tueksi.

– Toimintamalli aukikirjoitetaan ja kuvataan, siitä tehdään artikkelikäsikirjoitus.

– Hankkeen lopuksi järjestetään valtakunnallinen Pelaten osalliseks -seminaari

 

 

Ratkaisun kuvaus

 • Pelikatalogi on avattu testattavaksi ja tutustuttavaksi 02/16: http://www.jamk.fi/pelikatalogi
 • Studiosessiotoiminta käynnistyi 02/16 ja ensimmäinen 7 kuukauden Studiosessiorupeama on viety läpi. Toinen 7 kuukauden sessiorupeama käynnistyi 10/2016.
 • Kaikki sessioihin osallistuvat haastatellaan sessiorupeaman alussa ja lopussa. Haastatteluaineistojen analysointi on aloitettu.
 • Syksyllä 2016 on tehty myös erilaisia Studiosessiokokeiluita varsinaisten sessioiden ohella.

Hyvät käytännöt

 • Hankkeen sisäisessä viestinnässä on käytetty Yammer – viestintäkanavaa ja se on ollut toimiva, sähköpostia kuormittamaton ratkaisu.
 • Studiosessioihin osallistuville on luoto virtuaalinen Eiademy – työskentely ympäristo, johon ei tarvitse erillisiä tunnuksia (jokainen voi rekisteröityä haluamallaan tavalla; sähköposti, Facebook tms.). Ympäristö on selkeä ja helppokäyttöinen, sitä kautta on myös helppo viestittää koko ryhmän yhteisiä asioita.
 • Hankkeen blogia kirjoitetaan eri näkökulmista, monen kirjoittajan voimin.
 • Hankkeen ideaa mukaillen hankkeen esittelyissä yms. on otettu käyttön pelillisiä elementtejä (esim. Kahoot ja Answer Garden)

Hyvän käytännön siirtotapa

Hanke on osallistunut moniin erilaisiiin tapahtumiin, joissa on kerrottu hankkeen sisällöstä ja toiminnasta. Tapahtumissa hyödynnetään aina Studiosessioiden elementtejä ja pelillisyyden keinoin saadaan kuulijat kiinnostumaan aiheesta.

Julkaisujen avulla hankkeen toimintaa on esitelty eri näkökulmista:

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lehti 2/2016. Toim. Anniina Nirhamo. Pelaaminen vaatii asennetta. https://issuu.com/ksshp/docs/ksshp_lehti_2_2016_issuu/38

Hopia, H. & Raitio, K. 2016. Eskapismista todellisuuteen ja takaisin – hyöty- ja terveyspelit osana mielenterveyskuntoutumista. Teoksessa TAITO2016 Oppimisen ydintä etsimässä. Toim. Tuomi, J., Ketola, S. & Nuutinen, L. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja 2016. ISBN 978-952-5903-84-3(PDF). http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/Taito2016-oppimisen-ydinta-etsimassa.pdf

Sairaanhoitajalehti / Sairaanhoitajaplus – verkkolehti. 8.8.2016. Toim. Suvi Hurri. Minulla on sama sairaus kuin sinulla. https://sairaanhoitajat.fi/2016/10621/

 

 

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hankkeen suunnittelussa on hyödynnetty Pelaten terveeks? – hankkeesta saatuja tuloksia. Hankkeen loppuraportti löytyy täältä: http://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/Pelaten-terveeks/Etusivu/.

Hankkeen aikana:

 • Hankkeen Studiosessioihin osallistujien rekrytointi on ollut ajoittain haastavaa. Ratkaisuna ovat olleet Studiosessiokokeilut, joissa hanke on jalkaantunut osallistujien luokse.

Toimintatavat

1.Vaihe 1.8.2015-31.1.2016

 • Työskentelysuunnitelman laatiminen(projektiryhmän kokoaminen sekä rooleista, aikatauluista ja toimintatavoista sopiminen)
 • Studiosessiotyöskentelyn suunnittelu (aikataulu, sisältö, prosessi, palautteen ja kokemusten kerääminen)
 • Studiosessioihin rekrytointi
 • Pelikatalogin suunnittelu ja kokoaminen (sisältö, pelitestaaminen, visuaalisuus, käytettävyys)
 • Hankkeen markkinointi
 • Osallistujat: projektipäällikkö, hankkeen asiantuntijat, kokemusasiantuntijat, yhteistyötahot

2.Vaihe 1.2.2016-30.4.2017

 • Studiosessioiden toteutus (1 x kk, 4 tuntia / kerta, yksi sessiorupeama kestää 7-8 kk)
 • Studiosessioiden toiminta on strukturoitua ja määräaikaista. Jokaisella kerralla on pelillisyyteen liittyvä teema, sessioiden välisenä aikana osallistujat ottavat aktiivisesti hyötypelejä käyttöön.
 • Studiosessioiden kantavia teemoja ovat osallisuus, dialogisuus, tasavertaisuus ja voimaantuminen ja teemoiksi on sovittu: 1. Game on, 2. Miten pelit ovat auttaneet ihmisiä? + Pelipaja, 3. Miksi pelaisin?, 4. Arki haltuun pelaamalla, 5. Terveys haltuun pelaamalla, 6. Pelikehittäminen ja 7. Kuinka hyödyntää pelaamista arjessa ja työssä?
 • Ensimmäisten tulosten esittely, hankkeen Facebook-sivujen ja blogin kautta syötteet, avoimen oppimisympäristön hyödyntäminen
 • Osallistujat: mielenterveyskuntoutujat, kokemusasiantuntijat, ammattilaiset, järjestöjen ja pelifirmojen edustajat, alustajat / sessioiden asiantuntijat, hankkeen työntekijät

3.Vaihe 1.5.2017-31.12.2017

 • My life – toimintamallin rakentaminen osallistujien haastatteluiden, pelien käyttökokemusten, Studiosessiokokemusten, pelillisten menetelmien kautta saadun tiedon sekä minäpystyvyys mittarin avulla.
 • My toimintamallin juurruttaminen ja levittäminen
 • Tuloksista tiedottaminen
 • Round table meeting x 2
 • Pelaten osalliseks – seminaari
 • Osallistujat: mielenterveyskuntoutujat, kokemusasiantuntijat, ammattilaiset, hankkeen työntekijät

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Vastaa projektin toteutumisesta hankesuunnitelman ja - päätöksen mukaisesti.

Ohjausryhma

Ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa on sovittu, että ohjausryhmä tukee ja ohjaa hanketta eteenpäin.