Pidä huolta frendistä! -hanke

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.05.2018 – | Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankkeen projektitiimissä toimii viisi työntekijää: hankepäällikkö Mika Tenetz, hankesihteeri Simo Hätinen ja ohjaajina Pekka Nyrhinen, Teija ja Miika Väyrynen. Lisäksi hankkeen alussa ViaDia Kyrönmaan johtava toimihenkilö ja hankkeen perustaja Hannu Turunen toimii kontaktoijana nuoriin ja yhteistyötahoihin.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Laihian kunta ja Vaasan kaupunki
EURA-tunnus: EURA 2014/6066/09 02 01 01/2017/KESELY
Toteuttajaorganisaatio: ViaDia Kyrönmaa Ry
Maakunta: Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.05.2018
Budjetti: 50000-100000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

 

Pidä huolta frendistä! -hankkeessa kehitetään päivystävät Frendi–kohtaamispaikat seuraaviin Pohjanmaan kuntiin: Vaasa ja Laihia.

Hankkeen tavoitteena on vastata sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjuntaan liittyvän ESR-toimintalinjan (5) esille nostamiin ongelmiin Pohjanmaalla. Ratkaisuja haetaan 17–29-vuotiaiden nuorten syrjäytymisestä aiheutuviin ongelmiin, sosiaaliseen eristäytymiseen ja toivottomuuteen, jotka johtavat monialaisiin ongelmiin, päihteiden käyttöön, masennukseen, vakaviin mielenterveysongelmiin ja pahimmassa tapauksessa nuoren ennenaikaiseen kuolemaan. Palveluissa tuetaan erityisesti niitä nuoria, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn parantamista ja sosiaalisen osallisuuden tukemista, ennen kuin työllistyminen avoimille työmarkkinoille on mahdollista. Pitkällä tähtäimellä hanke parantaa kohderyhmän työhön osallistumista ja työllistymistä.

Tavoitteena on kehittää uusia, syrjäytymisuhan alla olevia nuoria saavuttavia, omaehtoisia ja aktivoivia toimintamalleja ja asiakkaiden tarpeista lähteviä matalan kynnyksen palveluja yhteistyössä kuntien sosiaalihuollon ja terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja elinkeinohallinnon, rikosseuraamusviraston sekä ViaDia –yhdistysten kanssa.

Hankkeen tavoitteena on: 1. Käynnistää 24/7 päivystävän Frendi-kohtaamispaikan toiminta 2. Tarjota tervettä ja haastavaa vapaa-aikaa nuorille: rakentaa toisistaan huolehtiva verkosto ja aktivoida toimimaan kolmannen sektorin järjestöissä 3. Tarjota ”Yhden luukun” periaatteella toimiva palvelu, jossa asiakkaan negatiivinen kierre pystytään tehokkaasti katkaisemaan 4. Sosiaalisen isännöinnin käynnistäminen.

Tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet: 1. Perustetaan 24/7 päivystävät Frendi-kohtaamispaikat, joihin ohjautuu asiakkaita muun muassa yhteistyössä nuorisotoimen, sosiaalihuollon ja terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja elinkeinohallinnon ja rikosseuraamuslaitoksen kautta. Frendi–kohtaamispaikassa toimii ohjaaja, joka yhdessä viranomaistahon kanssa rakentaa kuntoutus- ja työllisyyspolkuja asiakaslähtöisesti. Aukioloaika on n. klo 19-02. Virka-ajan ja aukioloaikojen ulkopuolella päivystys toteutetaan mm. somepäivystyksenä (esim. Whatsapp) ja liikkeelle lähdetään tarvittaessa. Uutta hankkeessa on se, että toimitaan myös virka-ajan ulkopuolella.

2. Passiivisen tukien nostamisen sijaan aktivoidaan toimimaan kolmannen sektorin järjestöissä, vapaaehtoistyössä ja kannustetaan/aktivoidaan huolehtimaan toisista (esimerkkinä Nälkä-Whatsapp, jonka kautta saa/voi pyytää syötävää, kun jääkaappi on tyhjä ja rahaa ruokaan ei ole). Luodaan ja kokeillaan yksilöllisiä ja asiakaslähtöisiä toimintamalleja: tehdään alkukartoituksen kautta henkilökohtainen etenemissuunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteistoiminnallisia ryhmiä luodaan nuorten tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan.

3. Helpottaa nuorta löytämään oikean asiointitahon ja tarvittaessa mennään viranomaiselle yhdessä hänen kanssaan, nuoren rinnalla kulkeminen. Solmussa olevien asioiden hoitaminen kädestä pitäen yhteistyössä viranomaisten kanssa, esim. ViaDian toimesta sovittu yhteispalaveri asiakkaan asioiden hoitamiseksi kuntoon sosiaalitoimen, terveystoimen, vuokranantajan, poliisin yms. tarvittavien viranomaistahojen kanssa. Toteutetaan mm. koulu- ja vankilavierailuja, joissa kerrotaan palvelusta.

4. Kuntien sosiaalitoimi ohjaa hankkeeseen sellaisia asiakkaita, joilla on toistuvia ongelmia mm. asumisen, talouden, hoitamattomien psykosomaattisten ongelmien tai päihteidenkäytön suhteen. Yhdessä hankkeen ohjaajien ja kunnan sosiaalityöntekijöiden ym. asiakaan verkostojen kanssa rakennetaan kotiin annettavia sosiaalisen isännöinnin palveluja, jonka turvin asiakkaan syrjäytymiskierre, häädöt, asunnottomuus ym. saadaan katkaistua. Kohderyhmän asiakkaat voivat ohjautua myös muuta kautta hankkeeseen.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyvät 1) päivystävä, nuoria aktivoiva Frendi –kohtaamispaikka -toimintamalli, 2) Toisistaan huolehtivien nuorten verkosto, jolle on saatu synnytettyä luontevia polkuja yhteistyöhön kolmannen sektorin kanssa ja myös työharjoittelupaikkoihin 3) ”yhden luukun” periaatteella toimiva palvelu nuorille sekä 4) sosiaalinen isännöinti siirtyy pysyväksi käytännöksi.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys