”PIKKU-MUSTIKKA” – Sosiaalisen osallisuuden ja työllistymismahdollisuuksien lisääminen maahanmuuttajanaisilla

Alueellinen Opetuskotimalli - kokeilu Turun seutukunnassa

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.08.2016 – 31.07.2019 | Varsinais-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Sateenkaarikoto Ry

Projektipäällikkö

Minna Maanpää, etunimi.sukunimi@sateenkaarikoto.fi
p.   045 78769443

 

PIKKU-MUSTIKKA – opetuskoti ja työvalmennus

Opetuskotiohjaaja / projektityöntekijä
Johanna Heinonen, etunimi.sukunimi@sateenkaarikoto.fi
p. 040 1446494 (ma-pe 8:30-16:00)
Pehtorinkatu 2 F 26, 20780 Kaarina

Opetuskotiohjaaja/työvalmentaja
Tuulia Lehtinen, etunimi.sukunimi@sateenkaarikoto.fi
p. 0442313939

 

 

 

 

 

Tietoja hankkeesta:

EURA-tunnus: EURA 2014/3942/09 02 01 01/2016/KESELY
Maakunta: Varsinais-Suomi
Aloituspäivä: 01.08.2016
Lopetuspäivä: 31.07.2019
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Pikku-Mustikan-hankkeen tavoitteena on lisätä maahanmuuttajanaisten osallisuuden mahdollisuuksia sekä  tukea  yksilöllisesti  naisia kotoutumisen, sopeutumisen ja työllistymisen polulla suomalaisessa yhteiskunnassa. Hankkeessa keskitytään kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jossa äitiä tukemalla lisätään koko maahanmuuttajaperheen toimintakykyä, hyvinvointia ja elämänhallintataitoja.

Tavoitteden toteutumiseksi kehitetään Opetuskoti- mallia, joka pilotoidaan kuntayhteistyönä. Tärkeänä lähtökohtana hankkeessa on saada aikaiseksi näyttöön perustuvaa tietoa toimintamallin kustannustehokkuudesta, vaikuttavuudesta ja siirrettävyydestä.

Hankkeen taustalla ja tukena on jo käytössä oleva Opetuskoti-malli,  jota  benchmarkkaamalla,  strukturoimalla toimintoja edelleen paremmaksi mahdollistuu uuden toimipisteen kehittäminen. sekä toimintamallin parastaminen.  Opetuskodilla tarkoitetaan paikkaa, jossa käytössä ovat  tekemällä oppimisen menetelmät, yksilövalmennus, suomen kielen- ja kulttuurin opettaminen, sekä erilaiset teemaryhmät  ja palveluohjaus. Naiselle räätälöidään tästä palvelukokonaisuudesta asiakaslähtöisesti hänelle sopiva toimintakokonaisuus, jossa asetetaan yksilölliset tavoitteet kotoutumisen tason mukaan.

Opetukotien yhteydessä toteutetaan myös maahanmuutajaäitien työllistymismahdollisuuksia ja työelämävalmiuksia lisäävä kielellisesti tuettu työvalmennusmalli, joka opinnollistetaan yhteistyössä oppilaitosten ja yhteistyöyritysten kanssa sekä Valovalmennusverkostolta saadulla tuella.

TOIMINTAPERIAATTEET JA YHTEISTYÖVERKOSTOT

Kehittämistyö perustuu vahvasti moniammatilliseen, sektorirajat ylittävään yhteistyökumppanuuteen kunnan, TE–toimiston, oppilaitosten sekä muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kielen oppimisen tukeminen on olennainen osa ohjausta sekä valmennusta ja toteutetaan yhteistyössä ammattilaisten tuntiopettajien kanssa. Turussa opetus on hankittu Turun Krisitilliseltä opistolta, Kaarinaan kielenopetus pyritään järjestämään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Kielen ja arjen taitojen opetuksessa merkittävä rooli on myös päivittäin mukana toimivalla vapaaehtoisverkostolla.

Tulokset

1) Naisen kulttuuri- ja kasvatustietoisuus vahvistaa seuraavan sukupolven integroitumista ja edesauttaa lapsiperheen hyvinvointia

2) Maahanmuuttajanaisen lisääntyneet valmiudet arjessa selviytymiseen tukevat perheen toimintaedellytyksiä kahden kulttuurin välissä

3) Maahanmuuttajanaisen identiteetti, tahtotila, elämänhallintataidot ja toimintakyky vahvistuu

4) Kohdennettu ja kielellisesti tuettu palveluohjaus edesauttaa koulutus- ja työllistymispolkujen löytämisessä ja työllistymisessä

5) Maahanmuuttajanaisten oma- ja perheen terveys ja terveystietoisuus kasvaa. Tällä on suora vaikutus myös terveyspalvelujen kustannuksiin

6) Naisen hiljainen tieto ja osaaminen siirtyy kokemusasiantuntijuuden kautta kotouttamistyön edelleen kehittämiseen

7) Syntyy sektorirajoja ylittävä, kustannustehokas palvelumalli maahanmuuttaja kohderyhmän sosiaalisen osallisuuden ja työllistymisen tueksi

8) Syntyy tutkimustietoa maahanmuuttajanaisten kotoutumispoluista ja kotouttamistoiminnan tehokkuudesta

9) Vastataan kohderyhmän valmennuksella ja ohjauksella työmarkkinoiden haasteisiin.

10) Syntyy lisää palveluja vastaamaan kasvavaan tarpeeseen. Dialogi kuntien kanssa tarjoaa mahdollisuuden kustannusmallien rakentamiseen maahanmuutajille tai muille haasteellisille kohderyhmille rakennettuhin palveluihin.

 

Ratkaisun kuvaus

TOIMENPIDE 1.:

 • Rakennetaan ja perustetaan hankkeen myötä uusi Opetuskoti Kaarinaan, jonka seurannalla osoitetaan mallin siirrettävyys.
 • Opetuskotimalli (KUVA 1.) perustuu luottamukseen, suunnitelmallisuuteen ja kokonaisvaltaisuuteen. Oppimiskokemuksen lisäksi asiakkaalle tarjotaan mahdollisus rakentaa  identiteettiään ja osallisuuden kokemustaan yhteisössä.
 • Toimintamuotoina ovat tekemällä oppiminen, aktiivinen osallistaminen, suomen kielen- ja kulttuurin opettaminen, työelämävalmiuksien vahvistaminen ja palveluohjaus. Alla on eritelty opetuskodin toimintakokonaisuuksien osa-alueet, joista palvelukokonaisuus valikoituu asiakaskohtaisesti ja tarpeen mukaan.

KUVA 1. Mustikan kotoutumispolku

TOIMENPIDE 2.

 • Kielellisesti tuetun, työllistämistä tukevan valmennusmallin kehittäminen osaksi Opetuskoti Mustikan toimintaa.
 • Kehitetään ja testataan työelämävalmennusmallia kohderyhmällä osana Opetuskotikokonaisuutta.
 • Valmennusverkosto mahdollista meille tutkintokokonaisuuksien opinnollistamisen Opetuskodissa toteutettavissa työkokokeiluissa sekä yhteistyöorganisaatioissa toteutettavissa työharjoitteluissa. Valovalmennusverkosto on ohjannut meitä toiminnan alkuun. Osakeyhtiömme  ja lähimmät yhteistyöverkostomme voivat tarjota mahdollisuuksia  tilahuollon tutkintoon, cateringiin ja kotipalvelualan tutkintoon.

Hyvät käytännöt

Kulttuuri- ja kielitietoinen työvalmennusmalli haastellisesti työllistettävän ja koulutettavan kohderyhmän tueksi – Kokemuksia kartuttamalla parempiin toimintakäytöihin 

 

 1. Työvalmentajan antamien tukimuotojen kehittäminen
  • Kultturisensitiivinen osaaminen
  • Työelämänperustaitoihin perehdyttäminen ja ohjeistaminen
  • Työnantajatuki
  • Kokemusasiantuntijan / tulkin tuki haastavissa tilanteissa
 2. Oppilaitosyhteistyö ja tuki opiskeluissa
  • Kielellinen tuki opintojen tekemisessä
  • Kokemusasiantuntijan apu opiskeluhaasteissa
 3. Valmennukseen tuotettavat materiaalit (työstetään edelleen)
  • Työvalmennuksen reissuvihko valmennettaville
  • Työvalmennussuunnitelmapohja työnantaja- valmentaja – oppilaitosyhteistyöhön
  • Työvalmennuksen opasvihko työntantajille (työstetään)

Palvelumuotoilun keinon kielikurssin rakentaminen osaksi opetuskotimallia

 1. Asiakaslähtöisyys ja sidosryhmäpalaute käyttöön
 2. Tiivis opettajayhteistyö
 3. Olemassa olevan mallin benchmarkkaaminen myös uudessa toimintapisteessä
  • Toiminnassa ollut yhteistyömalli
  • Mustikan toiminnoissa yhdessä Kristillisen opiston kanssa kehitetty opetussuunnitelma-malli tukena uuden pisteen rakentamisessa

Vapaaehtoistyön koordinoituminen olemassa olevien verkostojen kautta

Opetuskodit eivät itse koordinoi omaa vapaaehtoisverkostoja,  vaan liittyvät olemassa oleviin verkostoihin ja kommunkoiden näiden toimijoiden kanssa (Yhteistyökumppaneina Akateemiset naiset, SPR; Luetaan yhdessä; Yk-yhdistys)

Vapaaehtoiset toimivat kielenopetuksen, teemaryhmien ohjaamisen sekä läksykerhon tukena.

Hyvän käytännön siirtotapa

Työvalmennusmalli on siirrettävissä materiaalien ja sopivan mentoroinnin kautta

Opetussuunnitelmatyö ja vuoropuhelu kehittämistyökaluna mallin siirtämisessä uuteen toimipisteeseen

Työpaja ja hanketyöryhmä toiminnan kehittäjänä – osallistetaan myös asiakkaita yhä enemmän suunnitelutyöhön.

Palvelumuotoilun keinot toiminnan lanseerauksessa.

 

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

 1. Mallin parempi strukturoituminen  hallittavaksi palvelukokonaisuudeksi on haasteellista
 2. Tärkeää kehittää parempia seuranta- ja arviointijärjestelmiä 
  • Asiakaspalvelujärjestelmä
  • Asiakaskohtaisten tulosten arvioiminen

Hankkeen aikana:

 1. Asiakkaiden sitouttaminen
 2. Riittävä ja oikein kohdennettu resurssointi
 3. Mentorointimallin kehittäminen työvalmennukseen
 4. Kielikurssimallin kehittäminen kustannustehokkaaksi ja toimivaksi sekä yhä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi
 5. Kotiäitien mukana tulevien lasten hoidon järjestäminen tarpeita vastaavaksi – toiminnan mallinnus ja pilotointi
 6. Juurruttamisen keinot
 7. Kuntayhteistyön ja palvelun sijoittumisen hahmottaminen
  • Hahmotetaan kuntakohtaiset tarpeet ja mahdollisuudet vastata niihin
  • Kartoitetaan kustannumallit, jotka mahdollistavat tarpeellisen palvelun tuottamisen
  • Rahoitusrakenteiden ja asiakaslähtöisen hinnoittelun hahmottaminen

Hankkeen jälkeen:

 1. Opetuskotimallin jalkauttaminen osaksi kuntien toimintakokonaisuutta
 2. Vaikuttavauusarviointi pitkittäistutkimuksilla sekä rekisteri tietoihin peilaten
 3. Kyky vastata muuttuvaan palvelujärjestelmään, maakuntauudistukseen sekä lainsäädäntöön

Toimintatavat

Oppilaitosyhteistyössä tulee tuoda tietoisuuteen mahdollistuvat valtionosuudet ja muut rahoitusratkaisut.

Kustannustehokkaat mallit vaativan kohderyhmän opetukseen tarpeen jatkuvaa kartoittamista

Käytännössä syntyneet kokemukset  hyötykäyttöön ja oppaaksi myös tulevaa varten

Yliopistoyhteistyön käynnistäminen arvioinnissa ja vaikuttavuuden tutkimisessa

Mentorointimallin kautta uusien ihmisten kouluttaminen vastaavaan työhön ja tehtäviin tulisi kehittää.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Organisoi toimintaa ja huolehtii resurssien oikein kohdentamisesta
Perehtyy riittävästi arjen työhön hahmottaakseen kokonaisuudet ja mallin vaatimat tehtävänkuvat
Tiivis verkostoyhteoistyö ja toimintamallista ulospäin viestintä
Tiivis sidosryhmäyhteistyö sekä kuntien kanssa neuvottelujen ylläpitäjä
Henkilöstöhallinnon lähiesimies
Hankkeen toteutumisen edellysten ylläpito ja kehittäminen
Seurannan ja vaikuttavuuden raportointi
Muu raportointi

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Sateenkaari Koto Ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoitus on tuottaa ja kehittää perhelähtöisiä paveluja Turun seutukunnissa. Organisaatio luo taustalle toimintaedellytykset hankkeelle ja tarjoaa visioita toimintojen edelleen kehittämiseksi ja säilyttämiseksi myös hankeen jälkeen.
Tuo taustalle näkemyksen ja arvopohjan työlle
Tukee projektipäällikköä työssään
Varmistaa taloudelliset edellytykset toimintaan

Kumppanit

Muut toimintalijan ESR-hankkeet, Turun Kaupunki ja Kaarinan kaupunki sekä Kotona Suomessa - verkosto. Työvalmennuksen yhteistyökumppanina toimii valtakunnallinen Valo-verkosto. Alueellisesti huomioidaan muut kolmannen sektorin toimijat.

Rahoittaja

Rahoittaja mahdolistaa hankkeen käyttöön olemassa olevat verkostot ja on yksi toiminnan toteutumista arvioiva taho. Rahoittaja valvoo resurssien oikein kohdentumisesta ja arvioi omalta osaltaan hankkeessa syntyneiden tulosten merkiystä suhteessa annettuun rahoitukseen. Rahoittaja tarjoaa verkostonsa myös toiminnan edelleen juurruttamiseksi ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Ohjausryhma

Hankkeen ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, tukea ja arvioida hankkeen toimintaa suhteessa hankesuunnitelmaan ja käytännön toimintaan. Ohjausryhmän kokoonpano on moniammatillinen. Ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti toimintakausittain.