”PIKKU-MUSTIKKA” – Sosiaalisen osallisuuden ja työllistymismahdollisuuksien lisääminen maahanmuuttajanaisilla

Alueellinen Opetuskotimalli - kokeilu Turun seutukunnassa

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.08.2016 – 31.07.2019 | Varsinais-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Sateenkaarikoto Ry

Projektikoordinaattori

Tanja Sarlin, etunimi.sukunimi@sateenkaarikoto.fi
p. 0407679358

 

PIKKU-MUSTIKKA – opetuskoti ja työvalmennus

Opetuskotiohjaaja
Johanna Heinonen, etunimi.sukunimi@sateenkaarikoto.fi
p. 040 1446494 (ma-pe 8:30-16:00)
Pehtorinkatu 2 F 26, 20780 Kaarina

Opetuskotiohjaaja/työvalmentaja
Jenni Tolonen, etunimi.sukunimi@sateenkaarikoto.fi
p. 044 2313939

 

 

 

 

Tietoja hankkeesta:

EURA-tunnus: EURA 2014/3942/09 02 01 01/2016/KESELY
Maakunta: Varsinais-Suomi
Aloituspäivä: 01.08.2016
Lopetuspäivä: 31.07.2019
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Tavoitteena tässä hankkeessa ovat maahanmuuttajanaisten osallisuuden lisääminen sekä kohderyhmän yksilöllinen tukeminen kotoutumisessa, sopeutumisessa ja työllistymisessä sekä naista tukemalla maahanmuuttajaperheiden kokonaisvaltainen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen lisääminen. Tavoitteena on myös kehittää kustannustehokas malli, pilotoida se uuteen toimipisteeseen ja tuottaa arvokasta näyttöön perustuvaa tietoa toimintamallin kustannustehokkuudesta, vaikuttavuudesta ja siirrettävyydestä.

Keinoina käytetään jo olemassa olevaa, Turun Halisissa toimivaa Opetuskoti-mallia , jota strukturoidaan edelleen paremmin vastaavaksi asiakastarpeisiin sekä piloitoidaan uudella paikkakunnalla.  Opetuskodin toimintamuodot ovat tekemällä oppiminen ja yksilövalmennus, aktiivinen osallistaminen, suomen kielen- ja kulttuurin opettaminen, työelämävalmiuksien vahvistaminen ja palveluohjaus. Lisäksi uuten luodaan maahanmuutajaäitien työllistymismahdollisuuksia lisäävä kielellisesti tuettu työvalmennusmalli, joka Valovalmennusverkoston tuella ja yhteistyössä oppilaitosten kanssa opinnollistetaan.

TOIMINTAPERIAATTEET JA YHTEISTYÖVERKOSTOT

Kehittämistyö perustuu vahvasti moniammatilliseen, sektorirajat ylittävään yhteistyökumppanuuteen kunnan, TE–toimiston, oppilaitosten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kielen tukeminen on olennainen osa valmennusta ja toteuteaan yhteistyössä ammattilaisten tuntiopettajien kanssa. Turussa opetus on hankittu Turun Krisitilliseltä opistolta, Kaarinaan kielenopetus pyritään järjestämään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Tulokset

1) Naisen kulttuuri- ja kasvatustietoisuus vahvistaa seuraavan sukupolven integroitumista ja edesauttaa lapsiperheen hyvinvointia

2) Maahanmuuttajanaisen lisääntyneet valmiudet arjessa selviytymiseen tukevat perheen toimintaedellytyksiä kahden kulttuurin välissä

3) Maahanmuuttajanaisen identiteetti, tahtotila, elämänhallintataidot ja toimintakyky vahvistuu

4) Kohdennettu ja kielellisesti tuettu palveluohjaus edesauttaa koulutus- ja työllistymispolkujen löytämisessä ja työllistymisessä

5) Maahanmuuttajanaisten oma- ja perheen terveys ja terveystietoisuus kasvaa. Tällä on suora vaikutus myös terveyspalvelujen kustannuksiin

6) Naisen hiljainen tieto ja osaaminen siirtyy kokemusasiantuntijuuden kautta kotouttamistyön edelleen kehittämiseen

7) Syntyy sektorirajoja ylittävä kustannustehokas palvelumalli maahanmuuttaja kohderyhmän sosiaalisen osallisuudenja työllistymisen tueksi

8) Syntyy tutkimustietoa maahanmuuttajanaisten kotoutumispoluista ja kotouttamistoiminnan tehokkuudesta

9) Vastataan kohderyhmän valmennuksella ja ohjauksella työmarkkinoiden haasteisiin.

10) Syntyy lisää palveluja vastaamaan kasvavaan tarpeeseen. Dialogi kuntien kanssa tarjoaa mahdollisuuden kustannusmallien rakentamiseen maahanmuutajille tai muille haasteellisille kohderyhmille rakennettuhin palveluihin.

 

Ratkaisun kuvaus

TOIMENPIDE 1.:

 • Rakennetaan ja perustetaan hankkeen myötä uusi Opetuskoti Kaarinaan, jonka seurannalla osoitetaan mallin siirrettävyys.
 • Opetuskotimalli (KUVA 1.) perustuu luottamukseen, suunnitelmallisuuteen ja kokonaisvaltaisuuteen. Oppimiskokemuksen lisäksi asiakas rakennetaan identiteettiä ja osallisuuttaan yhteisössä.
 • Toimintamuotoina ovat tekemällä oppiminen, aktiivinen osallistaminen, suomen kielen- ja kulttuurin opettaminen, työelämävalmiuksien vahvistaminen ja palveluohjaus. Alla on eritelty opetuskodin toimintakokonaisuuksien osa-alueet, joista palvelukokonaisuus valikoituu asiakaskohtaisesti ja tarpeen mukaan.

KUVA 1. Mustikan kotoutumispolku

TOIMENPIDE 2.

 • Kielellisesti tuetun, työllistämistä tukevan valmennusmallin kehittäminen osaksi Opetuskoti Mustikan toimintaa.
 • Kehitetään ja testataan työelämävalmennusmallia kohderyhmällä osana Opetuskotikokonaisuutta.
 • Valmennusverkosto mahdollista meille tutkintokokonaisuuksien opinnollistamisen Opetuskodissa toteutettavissa työkokokeiluissa sekä yhteistyöorganisaatioissa toteutettavissa työharjoitteluissa. Valovalmennukseen liittyviä tutkintokokonaisuuksia, joihin osakeyhtiömme voi toimia itse yhteistyöverkostoina ovat tilahuollon tutkinto, catering ja kodin hoito.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

 1. Mallin parempi strukturoituminen  palvelukokonaisuuksiksi
 2. Paremmat seuranta- ja arviointijärjestelmät
  • Asiakaspalvelujärjestelmä
  • Asiakaskohtaisten tulosten arvioiminen

Hankkeen aikana:

 1. Asikkaiden sitouttaminen

Hankkeen jälkeen:

 1. Palvelumallin jalkauttaminen osaksi kuntien toimintakokonaisuutta

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Kumppanit

Muut toimintalijan ESR-hankkeet, Turun Kaupunki ja Kaarinan kaupunki sekä Kotona Suomessa - verkosto