PLAY

Pelillisyys, asiantuntijuus ja yrittäjyys musiikissa

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.01.2015 – 30.06.2017 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Sami Sallinen, projektipäällikkö
Petri Jussila, projektiasiantuntija
Ilari Miikkulainen, projektiasiantuntija
Teemu Riikonen, projektisihteeri

Jyväskylän ammattiopisto
Jarmo Kivelä, projektikoordinaattori
Sampo Hankama, kehittäjäopettaja
Antti Kettunen, kehittäjäopettaja
Kirsi Helmola, projektisihteeri

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kautta.
EURA-tunnus: S20074
Toteuttajaorganisaatio: Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajana toimii Jyväskylän ammattiopisto. Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksen henkilöstö toimii muun musiikkikampuksen henkilöstön tapaan hankkeen kohderyhmänä.
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 30.06.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

PLAY-hankkeen päätavoitteena on nostaa Suomalaisen musiikkikampuksen henkilöstön musiikkikasvatusteknologiaan liittyvä pedagoginen osaaminen ja asiantuntijuus kansallisesti ja kansainvälisesti korkealle tasolle. Hankkeen aikana testataan ja otetaan käyttöön pelillisyyttä ja mobiiliteknologiaa hyödyntäviä pedagogisia menetelmiä musiikkikampuksen kaikille koulutusasteille eli musiikin esi- ja perusopetukseen, toisen asteen koulutukseen sekä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opetukseen.

Uudet pedagogiset ratkaisut ja niitä tukevat oppimisympäristöt laajentavat ja syventävät sekä koulutusorganisaatioiden keskinäistä että koulutusorganisaatioiden ja työelämän välistä yhteistyötä. Hankkeen myötä syntyvät työelämäyhteydet tukevat kaikkien musiikkikampuksen toimijoiden verkostoitumista ja työllistymistä. Eri koulutusasteilla käytettyjen yhdenmukaisten pedagogisten ratkaisujen myötä opiskelijoiden siirtymiset asteelta toiselle helpottuvat.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Suomalaisen musiikkikampuksen yhteistyötä on määrätietoisesti syvennetty jo pitkän aikaan. Yksi musiikkikampuksen strategisista kehittämisteemoista on musiikkiteknologian pedagogiset sovellukset, jota teemaa tukemeen PLAY-hanke menestyksellisesti suunniteltiin. Tosin on selvää, että kaikkien musiikkitoimijoiden lopulliseen sitouttamiseen pitää kiinnittää vielä enemmän huomiota.

Hankkeen aikana:

PLAY-hankkeen koulutukset ovat toteutuneet erinomaisesti ja saaneet paljon hyvää palautetta. Niihin on osallistunut paitsi laajasti Musiikkikampuksen henkilöstöä, niin jonkin verran myös alueellisten musiikkitoimijoiden edustajia, kuten on suunniteltukin. Koulutusten haasteena on ollut kohderyhmän hyvin vaihteleva osaamistaso.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikön merkitys on keskeinen projektin toteutuksen kannalta. Projektipäällikkö kokoaa ja välittää tietoa osapuolelta toiselle ja toimii linkkinä sekä projektiryhmän ja ohjausryhmän välillä sekä projektiryhmän ja kohderyhmän välillä. Hän vastaa yhdessä muun projektiryhmän kanssa projektin sisällöllisestä ja taloudellisesta etenemistä suunnitelman mukaisesti.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on hankkeen päätoteuttaja, jolla on erinomaiset tukipalvelut ja paljon kokemusta tällaisten hankkeiden toteuttamisesta ja hallinnoimisesta. PLAY -hanke liittyy vahvasti Suomalaisen musiikkikampuksen toiminnan kehittämiseen. Jyväskylän ammattiopisto onkin hankkeen osatoteuttaja.

Rahoittaja

PLAY - hankkeen rahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Rahoittaja valvoo ja tukee osaltaan hankkeen suunnitelman mukaisessa toteuttamisessa ja rahoittaa hanketta maksatuskausittain.

Ohjausryhma

Hankkeen ohjausryhmässä on toteuttajien, kohderyhmän ja asiantuntijaverkoston edustajia. Ohjausryhmä tuo oman asiantuntemuksensa hankkeen käyttöön ja ohjaa sen toteuttamisessa. Lisäksi se tiedottaa siitä omille sidosryhmilleen ja laajemminkin.