Pohjavesien reaktiivinen mallinnus

Varmistaa veden laadun ja määrän säilyminen pitkäaikaisessa pohjaveden käytössä.

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2016 – 30.09.2018 | Keski-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö: Jarkko Okkonen

Tutkija: Samrit Luoma

Erikoistutkija: Nina Hendriksson (Projektin vetäjä 2018)

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kokkolan Vesi, Geologian tutkimuskeskus
Toteuttajaorganisaatio: Geologian tutkimuskeskus
Maakunta: Keski-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.01.2016
Lopetuspäivä: 30.09.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tarkoituksena on parantaa vesihuollon kustannustehokkuutta, ekologista kestävyyttä sekä varmistaa veden
laadun ja määrän säilyminen pitkäaikaisessa pohjaveden käytössä. Vedenotossa yleensä esiin nousevat kysymykset
ovat, että kuinka vedenotto vaikuttaa pohjaveden määrään (pinnankorkeuksiin) ja pohjaveden laatuun. Vedenoton
vaikutukset pohjaveden määrään ja virtausuuntaan saadaan nykytietämyksen valossa yleensä selvitettyä
koepumppauksilla ja pohjaveden virtausmalleilla. Vedenoton vaikutukset pohjaveden laatuun on sen sijaan
nykytietämyksen mukaan erittäin haasteellista arvioida. Menetelmiä on vasta kehitteillä ja olemassa olevia työkaluja ei
ole sovellettu pohjoisilla lumenpeittämillä alueilla. Tässä työssä vastauksia saadaan kehittämällä ja soveltamalla uusia
moniuloitteisia- ja moni-komponenttivirtausmalleja, joiden avulla pystytään huomioimaan mineraalien ja pohjaveden
vuorovaikutus, epäpuhtauksien ja muun aineksen pitkän aikavälin kulkeutuminen pohjavedessä. Ymmärtämällä sekä
pohjaveden virtauksen suunnan, määrän ja pohjaveden laadun muutokset paremmin pystytään myös paremmin
varmistamaan ja turvaamaan korkealaatuisen pohjaveden hyödyntäminen kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti. Konkreettisena tuloksena saadaan kehitettyä konsepti pohjaveden laadun muutoksen arviointiin pohjoisilla
lumen peittämillä alueilla. Kehitettyä konseptia voivat jatkossa hyödyntää niin vesilaitokset, viranomaiset ja yritykset.
Tutkimuksella on myös merkittävä kansainvälinen kiinnostus ja sen tuloksia voidaan hyödyntää maailmanlaajuisesti.

Tulokset

Hankkeen tulosten avulla pystytään paremmin ymmärtämään maa- ja kallioperän mineraalien, lumen sulannan,
sadannan ja haihdunnan vaikutukset pohjaveteen sekä myös kemikaalien kulkeutumista pohjavedessä pitkällä
aikavälillä. Tarkempi ymmärrys pohjaveden virtauksesta (suunta ja määrä) ja veden laadun muutoksista auttaa
vesilaitoksia mitoittamaan vedenoton paremmin vastaamaan kustannustehokasta ja kestävää määrää. Pitkällä
aikavälillä pystytään paremmin suunnittelemaan koko Suomen vesihuoltoa sekä viemään suomalaista
mallinnusosaamista myös ulkomaille.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Rahoittaja

EAKR, Kokkolan vesilaitos, Geologian tutkimuskeskus