Polku X -hanke

Polku X on 17-29-vuotiaille nuorille suunnattu työllisyyshanke.

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.10.2015 – 30.11.2017 | Pirkanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö

Merja Kerttula

p. 050 592 7366

merja.kerttula@martinus.fi

 

Työhönvalmentajat

Kimmo Rinne

p. 040 804 8357

kimmo.rinne@martinus.fi

 

Sanna Nurmilaakso

p. 040 804 8358

sanna.nurmilaakso@martinus.fi

 

Mari Tuominen

p. 050 535 1139

mari.tuominen@evl.fi

 

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: ESR, Martinus-säätiö, Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä ja Tampereen kaupunki
EURA-tunnus: S20460
Toteuttajaorganisaatio: Martinus-säätiö ja Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä
Maakunta: Pirkanmaa
Aloituspäivä: 01.10.2015
Lopetuspäivä: 30.11.2017
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Polku X -hanke edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten työllistymistä Tampereella ja seutukunnissa. Hankkeen toteuttavat Martinus-säätiö ja Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymä. Rahoittajina toimivat ESR, toteuttajatahot ja Tampereen kaupunki. Hankkeen yhteistyöverkostoon kuuluvat Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän eri toiminnot, pirkanmaalaiset yritykset ja järjestöt sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Hankkeen kolme keskeisintä tavoitetta ovat seuraavat: Ensinnäkin, pyrkimyksenä on luoda malli, jonka kautta mukana olevat organisaatiot pystyvät tarjoamaan erilaisia väliportaan työtehtäviä matalan kynnyksen työpajatoiminnan ja työelämän tai koulutuksen väliin. Toinen tavoite on vaikuttaa työnantajien asenteisiin työpaikoilla. Tarkoituksena on saada erilaiset yritykset ja seurakunnan yksiköt olemaan entistä valmiimpia ottamaan vastaan vaikeasti työllistyviä nuoria hankkeen jälkeenkin. Kolmantena tavoitteena on työhönvalmennuksen kehittyminen ja juurtuminen siten, että hankkeessa mukana olevilla organisaatioilla on hankkeen jälkeen henkilöstöä, joiden kautta työ jatkuu.

 

 

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeessa pyritään tavoittamaan vähintään 200 nuorta. Päämääränä on, että heistä ainakin 30 prosenttia pääsisi koulutukseen tai työhön hankejakson päätyttyä.  Hanke on päässyt hyvään vauhtiin, ja kanavat nuorten tavoittamiseen on luotu. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tavoitelukuihin päästään.

Hankkeen omat verstaat ovat toiminnassa, ja seurakunnan yksiköissä sekä yrityksissä on hankkeessa mukana olevia nuoria työkokeiluissa. Myös ensimmäiset työllistymiset ja opiskelupaikan saamiset ovat tapahtuneet.

 

 

 

 

Ratkaisun kuvaus

Hankkeeseen mukaan lähtevien nuorten tilanne kartoitetaan ja luodaan yhdessä nuoren kanssa suunnitelma, miten tilanteessa edetään. Suunnitelma on yksilöllinen, ja nuorelle annetaan tukea sen toteuttamiseen, mutta myös nuoren omaa aktiivista toimijuutta rohkaistaan. Useimpien nuorten kanssa etsitään työkokeilupaikkaa, jonka kautta on mahdollista pohtia alavalintaa ennen opiskelemaan hakeutumista tai edetä pidemmän tauon jälkeen työelämään. Työkokeilupaikka voi nuoren tilanteen mukaan olla hankkeen omilla verstailla, seurakunnan eri yksiköissä tai yrityksissä. Tähän liitetään valmennusta kohti seuraavaa askelta. Käytännössä valmennus voi sisältää esimerkiksi opiskeluvaihtoehtopohdintoja, tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin, lyhytkestoista koulutusta, cv:n hiomista tai potentiaalisten työnantajien kontaktointia.

Työhönvalmentajat pyrkivät tekemään tiivistä työnantajayhteistyötä etsien nuorten työllistämiseen ja harjoittelupaikkojen tarjoamiseen avoimesti suhtautuvia toimijoita. Toinen puoli työnantajayhteistyötä on käytännön avun antaminen työantajalle esimerkiksi lomakkeiden täyttämiseen tai vaikkapa ongelmatilanteisiin liittyen. Seurakunnan yksiköistä ja yrityksistä on löytynyt yhteyshenkilöitä, jotka ovat olleet valmiita antamaan tilaisuuden vaikeastakin lähtökohdasta ponnistavalle nuorelle. Yhteyshenkilöille on järjestetty myös koulutusta, joka tukee heidän toimintaansa nuorten kanssa.

Hankkeessa pyritään myös olemaan jatkuvasti selvillä opiskeluvaihtoehdoista Pirkanmaalla ja luomaan yhteyksiä oppilaitoksiin.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hankkeen käynnistämisen taustalla on työttömien nuorten korkea määrä Pirkanmaalla ja erityisesti Tampereen kaupunkiseudulla. Pirkanmaalla on n. 10 000 alle 30-vuotiasta työtöntä keväällä 2016. Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä on Martinus-säätiön rinnalla hankkeessa mukana, koska se haluaa kehittyä vailla työtä tai koulutuspaikkaa olevien nuorten auttamisessa.

Hankkeen on tarkoitus erottautua työllisyydenhoidon kentällä olevista kuntouttavan työtoiminnan toimijoista. Pääasiallisena toimintamuotona onkin kuntouttavan työtoiminnan ja yksilöohjauksen sijaan työkokeilut ja työhönvalmennus.

 

 

Hankkeen aikana:

Yksi hankkeen haastekohdista on ollut rajankäynti siitä, minkälaisia nuoria hankkeeseen otetaan mukaan. Kaikkien nuorten elämäntilanne ja terveys eivät ole olleet niin tasapainossa, että kyseisellä hetkellä olisi mahdollista edetä kohti työtä tai koulutusta. Matkan varrella on tullut ilmi, että osalla nuorista voimavarat eivät riitä työkokeiluun ja sitä myötä on esimerkiksi paljon poissaoloja. Terveyspalveluiden ja kuntouttavan työtoiminnan rajapinnalla olevat nuoret sitovat hankehenkilöstön aikaa suhteessa paljon. On ollut myös huoli siitä, vaikeuttaako väärin ajoitettu työllisyyspalvelu asiakkaan tilannetta. Toisaalta tällaiset, esimerkiksi työkokeilussa ilmi tulevat, asiat ovat tärkeää tietoa, jonka avulla voidaan suunnitella tilanteeseen paremmin soveltuvaa ratkaisua. Hankkeessa tällaisia asiakkaita on ohjattu muun muassa kuntouttavaan työtoimintaan.

Seurakunnan työkokeilupaikkojen haasteena on työn pirstaloituiminen eri paikkoihin. Nuoren pitäisi pystyä esimerkiksi vaihtamaan fyysistä työpaikkaa päivän aikana. Seurakunnilla on kuitenkin paljon työmahdollisuuksia ja nuorten määrä tullee kasvamaan yksiköiden kontaktoinnin lisääntyessä.

Toimintatavat

Hankkeessa on tunnistettu seuraavia asioita hyödyllisiksi:

  • Monen nuoren tilannetta auttaa se, että hänelle annetaan käytännöllistä apua myös ensimmäisellä askelmalla, eli esimerkiksi työkokeilupaikan etsimisessä, ei vain työpaikan.
  • Työnantajan käytännöllinen neuvonta (vaikkapa työkokeilulomakkeen täyttöön liittyen) ja auttaminen (esimerkiksi nuoreen liittyvissä pulmissa).
  • Kuntarajat ylittävä yhteistyö työllisyydenhoidossa.

Eri tahojen merkitys

Kumppanit

Yhteistyö TE-toimiston sekä muiden työllisyyttä hoitavien ja nuorten kanssa työtä tekevien tahojen kanssa on ollut keskeisessä roolissa. Hankkeessa hyödynnetään te-palveluita, ja valtaosa hankkeen asiakkaista on myös TE-hallinnon asiakkaita. Toisaalta on olennaista, että hankkeeseen virtaa asiakkaita tasaisesti, ja heitä on ohjautunut nimenomaan muista työllisyyttä ja nuorten kanssa tekevistä palveluista.

Hankkeelle on löytynyt tärkeitä yrityskumppaneita, joiden avun ansiosta nuoria on voitu jatkopoluttaa eteenpäin.