Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä (POSOK)

Sosiaalitieteellinen tutkimus ja kehittäminen sote-alan organisaatioille

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.08.2015 – 31.07.2018 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektitiimiin kuuluvat: työelämäkoordinaattori, yliopistonlehtori Ossi Eskelinen (-31.12.2018), tutkijakehittäjä, yliopisto-opettaja Erna Törmälehto ja TKI-asiantuntija, yliopisto-opettaja Tero Mamia (-22.8.2017), Jukka Niemelä 1.8.2017-31.3.2018). Kaikki toimivat hankkeessa kokoaikaisesti. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi Tay Porin yksikön sosiaalityön professori Timo Toikko (-31.7.2017) ja 1.8.2017-31.7.2018 yliopisto-opettaja Erna Törmälehto.

Hankkeen ohjausryhmän jäsenet: Aro Timo, Hietaniemi-Virtanen Niina, Kostiainen Tuula, Sundell Juhani, Tomberg Jyrki, Levonen Mari, Multisilta Jari.

Asiantuntija- ja Kehittämistyöryhmä: Timo Aro, Eila Hirvonen, Kokkila Antti, Niemi Mari, Virtanen Krista, Häyrynen Maunu

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Satakuntaliitto
EURA-tunnus: : EURA 2014/764/09 02 01 01/2014/PL
Toteuttajaorganisaatio: Tampereen yliopiston Porin yksikkö
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.08.2015
Lopetuspäivä: 31.07.2018
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Tampereen yliopiston Porin yksikön Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä (POSOK) vastaa tarpeeseen uudistaa Satakunnan työpaikkoja ja palveluita nykyisessä toimintaympäristön muutoksessa. Muutosympäristö edellyttää yksityisen (ml. kolmas sektori) ja julkisen sektorin organisaatioilta ja heidän henkilöstöltään uusia selviytymiskeinoja. POSOK luo edellytyksiä työorganisaatioiden uudistamiselle tarjoamalla tarvelähtöisesti organisaatioille ja niiden asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille tutkimusta ja kehittämistä. Oppimiskeskittymän tavoitteena on tukea etenkin sosiaali- ja terveysalan yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin työorganisaatioiden uudistumista. Meneillään olevan SOTE-uudistuksen tuottamassa uudessa toimintaympäristössä palvelujen tuottajat ja järjestäjät tulevat olemaan yhteistyössä. POSOK-hanke ottaa tämän huomioon tutkimus- ja kehittämistoiminnassaan. Yliopiston ja alueen toimijoiden kanssa organisoidaan myös yhteisen kehittämisen toimintoja, joissa toimijat ja kehittäjät kohtaavat toisensa verkkoympäristössä ja myös kasvokkain erilaisissa tilaisuuksissa.

Oppimiskeskittymän konkreettisia, toisiaan tukevia toimintamuotoja on kolme: 1. Julkisen ja yksityisen sektorin (ml. kolmas sektori) työelämäperusteinen kehittäminen, 2. Sosiaalityön tutkimus- ja kehittämisklinikka ja 3. Tutkimusperusteisen tiedon soveltamisen edistäminen työelämässä.

Hankkeen yhteydessä tuotetaan SOTE-alalle soveltuvia seminaareja, työkokouksia ja työpajoja.

(http://www.uta.fi/yky/pori/posok.html)

Tulokset

Hankkeessa syntyi sille asetetun tavoitteen mukaisesti tutkimus- ja kehittämistoimintaa,jonka puitteissa erityisesti sosiaali- ja hyvinvointialan yritykset, alan julkisen sektorin palvelutoimijat verkostoituivat keskenään. Tutkijoiden verkostoitumista POSOK-hanke palveli luomalla nettiportaalin, jonka alueen tutkijat ottivat kohtaamisalustaksekseen. Myös opiskelijoiden verkostoituminen yrittäjien kanssa saatettiin alkuun.

Eri toimijoiden verkostoituminen toteutui mm. erilaisten keskustelutilaisuuksien, työpajojen, seminaarien kautta. Hankkeessa järjestettiin seuraavia verkostoitumisen, yhteiskehittämisen ja tutkimustiedon välittämisen paikkoja:
SOTE- kysymykset
* SOTE-muutos työpaja 7.4.2016
* Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen uudistuvissa sosiaali- ja terveyspalveluissa” -seminaari 26.4.2016
* Palveluntuottajien mahdollisuudet ja uhat tulevissa sosiaali- ja terveyspalveluissa 12.10.2017
* mukana Satasoten kuntakierroksilla (Säkylä 29.11.2016, Luvia 1.12.2016 ja Kokemäki 14.12.2016)

Osallisuus ja vastuullinen yrittäjyys -teema
* Säkylässä 25.10.2016 iltapäivätilaisuus ikäihmisille lähipalveluista ja kansalaisten osallisuudesta POSOK-aineiston keruutyönä
* ”Yrittäjät mentoreina” –tilaisuus, 2.11.2016
* ”Vihdoinkin osallinen” –seminaari 3.11.2016
* ”Vastuullinen yrittäjyys”- tilaisuus,9.11.2016
* Ikäihmisten sumpit, Säkylä k2017
* Yrittäjien ja opiskelijoiden yhteiskehittäminen –tilaisuus 11.4.2017
* ”Yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin paikallisen yhteistyön tulevaisuus sote-muutoksessa” –keskustelutilaisuus, Säkylä 10.5.2016
* POSSE-seminaari järjestettiin 19.9.2017: alueen työnantajien ja yliopistokeskuksen
opiskelijoiden yhteistyö

SOSIAALITYÖN TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ KLINIKKA-TOIMINTA
* Kohtaaminen lastensuojelussa työpaja 25.-26.11.2015
* Tunnistamisen monet tavat koulussa 20.1.2016
* Oman työn tutkiminen 16.2.2017
* Kohtaaminen maahanmuuttajien parissa tehtävässä viranomaistyössä 23.3.2016
* Lapsen emotionaalisen tilan tunnistaminen – lastensuojelulaitosten työntekijät ja sosiaalityön opiskelijoiden työpaja 15.11.2016
* Lapsen kaltoinkohtelu -moniammatillisen yhteistyön haasteet 26.1.2017
* Psyykkisesti oireileva lapsi koulussa, Lastensuojelun ja koulun yhteistyö 23.11.2017
* Lastensuojelun ja lastenpsykiatrian yhteistyö 26.1.2018
+ erillinen työpaja lastensuojelun ja lastenpsykiatrian toimijoille
* Ystävyyssuhteiden merkitys ja rooli koulussa 14.2.2018
* Lasten kaltoinkohtelu 13.3.2018
* Koulun ja lastensuojelun yhteistyökokous 19.4.2018
+ kolme työpajaa sosiaalityöntekijöille, lastensuojelun laitosten työntekijöille ja perhehoitajille sekä koulun opettajille ja oppilashuollon toimijoille
* Nuoret maahanmuuttajat Porissa – ratkaisuja kotoutumisen edistämiseksi seminaari 22.5.2018

Yhtenä hankkeen toiminnan tuloksena syntyi Posok-nettiportaali (https://posok.uta.fi), joka luotiin yhteistyössä sote-alan toimijoiden kanssa ja sitä muokattiin heiltä saadun palautteen perusteella. Nettiportaalin keskustelufoorumit mahdollistavat sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan toimijoille tutkijoille keskinäisen verkostoitumisen, vertaistuen ja tiedonvaihdon alan keskeisistä kysymyksistä. Nettiportaalissa on seuraavat keskusteluteemat 1. Hyvinvointi- ja terveysalan toimintaympäristö 2. Verkostoituminen hyvinvointi- ja terveysalalla 3. Tutkijafoorumi 4. Sosiaalityön tutkimus- ja kehittämisklinikka.

Hankkeen julkaisut:
* Vastuullinen yrittäjyys Satakunnassa : Satakuntalaisten yrittäjien näkemyksiä vastuullisesta yritystoiminnasta ja sen tärkeydestä. Vastuullinen yrittäjyys tutuksi -hankkeen loppuraportti
Elonen, Noora (2016), http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0337-2
* ”Saavutetaanko tällä asiakkaan tarpeista lähtevä apu” : Katsaus sote-uudistukseen satakuntalaisten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten näkemysten kautta Elonen, Noora; Kuokkanen, Ronja (2017), http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0357-0
* ”Vähän pelottaa, jos kaikki päätökset tehdään sitten jossakin kaukana.” Deliberatiivinen mielipidemittaus : ikääntyneiden lähipalvelut ja osallisuus,Kuokkanen, Ronja (2017) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0358-7
* Monitieteisen opiskelija-asiantuntijuuden hyödyntäminen Satakunnan alueen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Elonen, Noora; Kaukkila, Eveliina (2018)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0704-2

Hyvät käytännöt

Tiivis yhteistyö alueen toimijoiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Tässä hankkeessa alueen toimijoiden kuuleminen oli keskiössä. Hyvinä käytäntöinä luotiin alueen toimijoille kiinnostavia työpajoja, keskustelutilaisuuksia, työkokouksia ja seminaareja hyödyntäen mm. deliberatiivista (osallistuvaa) keskustelun menetelmää, jossa kaikille osallistujille annettiin ääni. Hyvänä käytäntönä myös pidettiin keskustelujen nauhoittamista, jolloin kenenkään mielipide, idea, kommentti ei jäänyt kuulematta. Kaikessa kehittämisessä on ensiarvoisen tärkeää kartoittaa käyttäjien, toimijoiden sekä johdon tarpeita ja erilaiset yhteiskehittämisen muodot ovat osoittautuneet onnistuneiksi.

Hyvän käytännön siirtotapa

Hyväksi havaitut käytännöt pyritään siirtämään muihinkin hankkeisiin – erityisesti huomioimalla EAKR- ja ESR-hankkeissa olevat erot. Hankkeessa luodut verkostot hyödynnetään välittömästi yksikössä alkavassa kahdessa uudessa hankkeessa.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hankeen suunnittelu aloitettiin koko yksikön henkilökunnan yhteisenä toimintana riittävän ajoissa ja koko yksikkö oli sitoutunut hankkeeseen – myös johtoa myöten.
Asiantunteva ohjausryhmä onnistuttiin kokoamaan nopeasti. Hanketoimijoiden aikaisempien kontaktien avulla saatiin mukaan laaja yhteistyöverkosto (eri oppilaitosorganisaatiot, julkisen sektorin, yrittäjien ja järjestöjen toimijaoita).

mitä haasteita ilmeni?
Hankesuunnitelmaa tehtäessä hankkeeseen suunniteltiin täydennyskoulutusta, mutta hankkeen alussa todettiin, että koulutus ei kuulu EAKR-hankkeen raameihin. Oli suunniteltava muita tapoja opiskelijoiden ja kentän toimijoiden kohtaamisten paikoiksi. Opiskelijat eivät olleet hankkeen kohderyhmää.

mitä olemme oppineet?
Hankkeessa opimme yliopiston kolmannen tehtävän ”ympäröivän yhteiskunnan palvelemisen” tärkeyden. Tämän hankkeen toteutus oli lähes kokonaan yliopiston kolmatta tehtävää tukevaa toimintaa. Tutkimuksen ja opetuksen rinnalla me yliopistolaiset jätämme helposti vähäisempään arvoon ympäröivän yhteiskunnan palvelemisen.

Hankkeen aikana:

mikä on mennyt hyvin?
hankkeessa järjestetty toiminta on palvellut alueen toimijoita laajasti. Hankkeen toiminnan perustana oli vastata alueen tarpeisiin ensin kartoittamalla tarpeita ja vastata näihin kehittämistarpeihin mm. tutkimuksen, työpajojen ja seminaarien kautta. Hankkeen järjestämään toimintaan osallistui kaikkiaan kolmen vuoden aikana noin 1500 toimijaa.

mitä haasteita ilmeni?
Erityisenä haasteena on ollut innostaa alueen toimijoita verkkopohjaiseen keskusteluun, vaikka luotua nettiportaalia on aktiivisesti pyritty markkinoimaan. Hankkeen tueksi koottu asiantuntijaryhmää olisi ollut tarkoituksenmukaista hyödyntää tehokkaammin.

mitä olemme oppineet?
On tärkeää tuoda yhteen eri organisaatioiden sekä julkisten, yksityisten että järjestöjen toimijoita. Sosiaali-terveys- ja sivistysalalla on vahvaa kiinnostusta verkostoitumiseen ja kehittää yhteistyössä toimivia eri sektorirajat ylittäviä käytäntöjä.

mitä olemme vieneet käytäntöön?
Olemme tehneet tutuksi sosiaalitieteellistä tutkimusta ja kehittämistä sekä ruohonjuuritason että organisaatioiden johtotason toimijoille. Olemme virittäneet eri alojen toimijat yhteiseen vuoropuheluun ja kehittämiseen.

Hankkeen jälkeen:

Hankkeen päätyttyä haasteena on ylläpitää hankkeen aikana syntyneitä verkostoja. Tavoitteena on kiinnittää hyviksi toimintatavoiksi osoittautuneita yhteistyömuotoja osaksi Porin yksikön varsinaista toimintaa. Hyödyntää nyt luotuja työelämäyhteyksiä sekä osaksi tutkinto-opiskelua että tutkimushankkeita. Porin yksikön tulevissa ESR- ja EAKR-hankkeissa tulee huomioida tässä hankkeessa havaitut hyvät käytännöt sekä hankkeeseen osallistuneiden yritysten, järjestöjen ja julkisten organisaatioiden ja toimijoiden kanssa luodut verkostot.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Erna Törmälehto, koordinaattori
Ossi Eskelinen
Jukka Niemelä

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Tampereen yliopiston Porin yksikkö

Kumppanit

Alueen sote -alan yritykset
Sosiaali- ja terveystoimen julkiset organisaatiot (Porin perusturva, Porin sivistystoimi, Satakunnan sairaanhoitopiiri)
Järjestöt
Porin Poliisilaitos

Rahoittaja

Euroopan aluekehitysrahasto
Tampereen yliopisto

Ohjausryhma

Aro Timo, Hietaniemi-Virtanen Niina, Kostiainen Tuula, Sundell Juhani, Tomberg Jyrki, Levonen Mari, Multisilta Jari.