RUORI2-uutta suuntaa terveyteen, työ- ja toimintakykyyn

- Hankkeen tarkoitus on edistää työttömien hyvinvointia.

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.09.2017 – 31.03.2019 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektitiimin muodostavat

projektipäällikkö Ritva Laaksonen-Heikkilä ja kaksi projektityöntekijää Johanna Kurtti ja Irmeli Leino.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S21019
Toteuttajaorganisaatio: Turun ammattikorkeakoulu
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.09.2017
Lopetuspäivä: 31.03.2019
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

RUORI2-hankkeen päämääränä on kehittää työttömien työnhakijoiden ja työmarkkinoiden ulkopuolelle olevien työikäisten työ- ja toimintakykyä edistäviä palveluita asiakasta aktivoiden ja kuunnellen sekä lisätä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien mahdollisuutta osallisuuteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tarkoituksena on, että työllistymisen mahdollistuessa, työkyky on riittävällä tasolla työllistymisen toteutumiseksi. Työttömillä on todettu olevan muuhun väestöön verrattuna huonommat terveystottumukset. Esimerkiksi ravitsemustottumukset saattavat olla melko yksipuolisia. Työttömillä esiintyy usein univaikeuksia ja he nukkuvat huonommin kuin työssä käyvät. Työttömyyden on osoitettu myös lisäävän päihteiden käyttöä ja työttömillä onkin havaittu olevan runsaampaa alkoholin kulutusta sekä korkeampia tupakointilukuja kuin työssäkäyvillä. Myös osallistuminen erilaisiin sosiaalisiin tapahtumiin voi vaikeutua työttömyyden myötä ja johtaa sosiaalisten suhteiden heikkenemiseen. Työikäisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen työttömyyden aikana on keskeistä sekä tulevan työllistymisen että oman hyvinvoinnin näkökulmasta.

Tässä RUORI2–hankkeessa kohderyhminä ovat työttömät työnhakijat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat työikäiset henkilöt, erityisesti yli 30-vuotiaat ja maahanmuuttajat Turussa, Raisiossa ja Salossa. Hankkeen tuloksena työttömien osallisuus ja hyvinvointi paranevat vertaisvalmentajatoiminnan myötä. Työttömien työ- ja toimintakyky paranee, kun he voivat osallistua itseä kiinnostavaan toimintaan ja saavat tietoa omasta kunnostaan sekä terveyden edistämisestä. Työttömiä tuetaan erilaisin ohjauksen keinoin ja motivoidaan heitä, joilla on vaikeuksia osallistua sosiaalisiin tilanteisiin. Hankkeen tuloksena syntyy työttömien vertaisvalmentaja- ja kimppakaveritoimintaan toimintamalli, joka sisältää valmennusohjelman, vertaisvalmentaja- ja ryhmätoiminnan kuvauksen. Toimintamallin toteuttamisesta hankkeen aikana ja sen implementoinnista hankkeen jälkeen on sovittu Turun ja Salon työttömien yhdistysten kanssa. Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä ja Living Lab-toimintaa, joka on käyttäjälähtöistä, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Living Lab-toiminnassa käyttäjä otetaan aktiiviseksi toimijaksi palvelujen kehittämisessä. Käyttäjälähtöisessä, osallistavassa suunnittelussa käyttäjät eli tässä tapauksessa työttömät ja eri palvelujen tuottajat ovat aktiivisia toimijoita sekä hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja sen jalkauttamisessa. Näin saadaan kehitettyä erilaisille asiakasryhmille soveltuvia palveluja ja lisätään haastavassa asemassa olevien mahdollisuutta osallisuuteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Ritva Laaksonen-Heikkilä

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Turun ammattikorkeakoulu

Kumppanit

Turun Seudun TST ry, Salon alueen Työttömät ry, Turku, Salo ja Raisio

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus

Ohjausryhma

Pia Ahonen, koulutus- ja tutkimuspäällikkö, Turun AMK
Hannu Isotalo, puheenjohtaja, Turun Seudun TST ry
Sari Leppäkoski, työttömien terveydenhoitaja, Turun kaupunki
Heini Prami, työttömien terveydenhoitaja, Turun kaupunki
Jaana-Sofia Saarinen, ylihoitaja, Raisio kaupunki
Miia Savinainen, projektikoordinaattori, Turun Party-osahanke
Riitta Virtanen, toiminnanjohtaja, Salon alueen Työttömät ry