Sähköinen kaupankäynti ja toiminnan digitalisointi mikro- ja pk-yritysten toiminnan muutosajurina (PK-Digi)

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2016 – 31.07.2017 | Etelä-Pohjanmaa

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Tiina Nieminen, SeAMK Oy

Projekti-insinööri Kari Rajamäki, Teak Oy

Projektihenkilö Jaana Liukkonen, SeAMK Oy

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan liitto
EURA-tunnus: EURA 2014/3273/09 02 01 01/2015/PL
Toteuttajaorganisaatio: SeAMK Oy & Teak Oy
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.01.2016
Lopetuspäivä: 31.07.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

PK-Digi-hanke tähtää erityisesti mikro- ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämiseen uusien sähköisen kaupankäynnin ja toiminnan digitalisoinnin välineiden hyödyntämisen kautta. Hankkeen kohderyhmänä on hankealueen kasvu- ja kehittämishaluiset mikro- ja pk-yritykset, erityisesti palveluyritykset ja näistä erityisesti yritykset, jotka eivät ole vielä juuri lainkaan hyödyntäneet sähköisen kaupankäynnin välineitä tai joissa digitalisaatiota ei mielletä osaksi yrityksen kehitys-toimintaa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintakonsepti, jonka avulla erityyppiset yritykset voidaan luokitella ja jäsentää erilaisina uuden tekniikan omaksujina ja soveltajina.

Konseptia pilotoidaan 40-50 yrityksessä. Pilottiyrityksille syntyy hankkeen tuloksena käytännöllinen ”reittikartta”, jonka avulla yritys pystyy suhteuttaa omaa toimintaa ja sen kehittämistä erilaisiin sähköisen kaupankäynnin ja toiminnan digitalisoinnin tuomiin mahdollisuuksiin.
Hankkeessa kehitetty toimintakonsepti levitetään koko maakunnan hyödynnettäväksi.

Tulokset

Kehittämämme toimintamalli (pkdigi.seamk.fi) on jaettu neljään DigiPortaaseen, jotka ohjaavat yrittäjää helposta ja yksinkertaisesta digi-askeleesta ja toiminnosta kohti laajempaa digitalisaatiota. Mallin kahdella ensimmäisellä portaalla opastamme asiantuntijavideoiden ja linkkien kautta nettinäkyvyyden lisäämisessä ja sähköisten apuvälineiden käyttöönotossa myynnin ja markkinoinnin tukena. Mallin kolmannella portaalla keskustellaan toiminnanohjauksesta ja siitä kuinka pienikin yritys voi hyötyä ainakin toiminnanohjausjärjestelmän osista ja siten tehostaa toimintaansa. Ylimmällä portaalla herätellään ajatuksia megatrendeistä ja uudenlaisista toimintaympäristöistä. Teemana tässä osiossa erityisesti minkälaisen uudenlaiseen liiketoiminnan digitalisaatio mahdollistaa nyt ja tulevaisuudessa.

Neljän DigiPortaan lisäksi sivustolta löytyy myös hankkeen aikana kehitetty DigiMittari. Mittaria kehitettäessä pidimme tärkeänä sitä, että joka vaiheessa testin tekijä saa palautetta ja neuvoja seuraavaan askeleen ottamiseen. Pidimme tätä tärkeämpänä kuin pelkkää numeerista nykytila-analyysiä. Tämän nettisovelluksen avulla voi yrittäjä/työntekijä testata yrityksensä digitilan ja saada palautetta nykytilasta sekä käytännönläheisen reittikartan seuraaviin kehitysaskeliin. Digimittari toimii myös työkaluna yritysten kanssa toimiville yrityspalveluhenkilöille. Digimittarin pohjana käytettiin Get a Life-hankkeen Gal2 vapaan lähdekoodin työkalua. (Get a Life- hanke. FFRC ja Turun yliopisto, Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013)

Tämän lisäksi sivustolle koottiin myös linkkejä muihin tärkeisiin aiheisiin. Tietoturva-osiossa keskustellaan sekä tietokoneiden suojauksesta ja yleisesti hyvästä tietoturvakulttuurista, että uudesta tietosuoja-asetuksesta ja sen velvoitteista yrityksille. Jotta digisanat eivät olisi pelkkää jargonia, on digitutorissa myös linkki sanastoon. Sivustolle koottiin myös jo digiloikan ottaneiden yrittäjien mietteitä ja toivon mukaan nämä antavat mukavaa kannustetta ja vertaistukea muille vasta alkuvaiheessa oleville yrittäjille. Sivustolla myös neuvotaan asiantuntijan löytämiseen yritysrekisterin ja Googlen avulla.

Ratkaisun kuvaus

Jo varhaisessa vaiheessa tuli selväksi, kerätyn tiedon valossa, että hanketiimi halusi siirtyä pois perinteisestä koulutusmallista ja ottaa digitalisaation hyödyt ja mahdollisuudet myös osaksi tätä hanketta ja mallia. Yrittäjät toivoivat lyhyitä täsmäiskuja tietyiltä aihe-alueilta, ei niinkään laajoja kokonaisuuksia. Halusimme myös siirtyä pois luokkahuoneista verkkoalustalle ja ajasta ja paikasta riippumattomaan oppimiseen. Ja näistä ajatuksista lähti liikkeelle ajatus PienYrittäjän DigiTutor-sivustosta ja digiportaista.

Hyvät käytännöt

Tavoitteena oli saada osa 40-50 yrityksen henkilöstöstä pilotoimaan hankkeessa luotua toimintamallia, ja kokeilemaan uudentyyppisiä digitaalisia toimintatapoja tai sähköisiä palveluja. Tavoitteena oli myös, että pilotoinnit herättäisivät laajemmalle joukolle kiinnostuksen tai aikomuksen digitalisoinnin mahdollisuuksien hyödyntämiseen jatkossa, vaikka siihen ei heti koettaisi valmiutta.

Kevään-17 pilottijakson ohjelma alkoi verkkoluennolla, jossa erityisesti heräteltiin yrityksiä ajatukseen, että mitä se pienyrittäjän digi oikein on. Tätä seurasi viisi eri-aiheista työpajaa ja yritykset saivat halunsa mukaan osallistua joko yhteen tai useampaan tilaisuuteen. Kaikki teemaillat/työpajat myös videoitiin ja täten yrittäjien oli mahdollista saada tämä tieto, vaikka ei fyysisesti paikalle tiettynä iltana ehtinytkään. Tämä toimintatapa erityisesti sai kiitosta yrittäjiltä.

Teemailtoihin valitut asiantuntijat olivat luento-osuuden jälkeen osallistuvien yritysten käytettävissä ja useasti iltojen suurin anti olikin, kun porukalla mietittiin illan aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Tämä informaali osuus tarjosi myös erinomaisen mahdollisuuden palveluntarjoajille saada ruohonjuuritason ideoita, ajatuksia ja palautetta, jota käyttää oman liiketoimintansa kehittämiseen.

Hyvän käytännön siirtotapa

Koska kehitettävä toimintakonsepti voi osaltaan toimia työkaluna digitaalisten palvelujen tarjoajille, joiden tulisi kehittää omia tuotteitaan paremmin mikro- ja pk-yrityksinä toimivien asiakkaiden tarpeita vastaaviksi, oli hankkeessa tuotetun toimintakonseptin levittäminen tärkeää. Hankkeessa saatuja tuloksia levitettiin julkaisemalla niitä lehtiartikkeleissa, sosiaalisessa mediassa sekä kohdentamalla tilaisuuksia digitaalisten palvelujen tarjoajille sekä asiakkaille.
Hankkeen loppuvaiheessa järjestimme useita tilaisuuksia ympäri maakuntaa, jossa Pienyrittäjän DigiTutoria esiteltiin sekä yrittäjille, että yritysten kanssa toimiville palveluyrityksille- ja organisaatioille.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys