Satakunnan VALO-valmennus

Ammatillisten tutkintojen osien suoritusmahdollisuuksia työpajavalmennuksella.

Toimintalinja 3 (ESR) | 16.02.2015 – 15.02.2018 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Kehittämispäällikkö Rebekka Ylén, 044 068 4997, rebekka.ylen@rskl.fi

Valmentaja Maija Kares, 044 068 4952, maija.kares@rskl.fi

Valmentaja, Arja Korventausta, 044 068 4926, arja.korventausta@rskl.fi

Valmentaja Katja Raittinen, 044 068 4935, katja.raittinen@rskl.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus
Toteuttajaorganisaatio: Rauman Seudun Katulähetys ry
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 16.02.2015
Lopetuspäivä: 15.02.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeessa toteutetaan valmennusmallia, joka mahdollistaa ammatillisten tutkintojen osien suorittamisen työpajajakson aikana työvaltaisella menetelmällä. Hankkeessa mahdollistetaan kotityö- ja puhdistuspalvelualan sekä kiinteistöpalvelualan tutkintojen suorittaminen Rauman Seudun Katulähetys ry:n, Rauman, Euran ja Eurajoen työllistämistoiminnoissa.

Hanketyöntekijöinä työskentelee kolme valmentajaa, joista kaksi henkilöä valmentaa työttömiä työnhakijoita kotityö- ja puhdistuspalvelualan ja yksi henkilö kiinteistöpalvelualan tutkinnon osasuorituksiin.

Valo-valmennuksessa osaamisen kartoittaminen tutkintosuorituksien toteuttamiseksi tapahtuu käytännönläheisesti tekemisen kautta ja kokonaisvaltaisella elämänhallinnan tuella. Osaaminen todennetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjän toteuttamalla tutkintotilaisuudella, jolloin valmentautuja saa suorituksestaan ammatillisen koulutusjärjestelmän tutkintotodistuksen.

Koulutusvalat ovat valikoituneet sen mukaisesti, että ne tukevat työllistymistä.

Valmennusjakson päätavoitteena on valmentautjien tutkintosuoritusten lisäksi jatko-ohjautuminen joko koko tutkinnon suorittamiseen tai työllistyminen tuetusti tai itsenäisesti työelämään.

Vuonna 2017 hanketoiminnan kohderyhmäksi on lisätty maahanmuuttajataustaiset työttömät työnhakijat. Hanketoiminnan toimenpiteenä ja tavoittena on lisätä maahanmuuttajataistaisten henkilöiden koulutusmahdollisuuksia valmennuksen avulla. Valmennustoiminta kohdentuu erityisesti sellaisiin maahanmuuttajataustaisiin henkilöihin, joilla on riittävän hyvä Suomen kielen taito selviytyäkseen Suomenkielisessä valmennustoiminnassa. Tavoitteena on lisätä ammattisanaston ja -käsitteistön kielitaitoa ammatillisten opintojen suorittamiseksi.

Lisäksi hanketoiminnan uutena toimenpiteenä on vuonna 2017 sähköisten palvelujen käyttötaitojen parantaminen. Valmennusjaksolla hyödynnetään lisäksi digitaalisen materiaalin tuottamista osana valmennustoimintaa. Näillä toimenpiteillä lisätään hankeosallistujien tietoteknisiä taitoja.

 

Tulokset

Työllistymisen edistäminen ja vaihtoehtoisten kouluttautumisväylien mahdollistaminen.

Hankkeen tavoitteena on valmennuksen ja ammatillisten tutkintojen osasuoritusten avulla edistää työttömien työnhakijoiden kouluttautumis- ja työllistymisedellytyksiä. Hankkeen tavoitteena on edistää vaihtoehtoisia kouluttautumisedellytyksia Satakunnassa mahdollistaen työvaltainen ammatillisten opintojen suorittaminen. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen järjestäjiin, viranomaisiin, työpajoihin sekä yrityksiin.

 

 

 

Hyvät käytännöt

Tekemällä oppimisen menetelmään perustuvaa valmennusta, jossa osaaminen hankitaan oikeita töitä tehden.

Hankkeessa toteutetaan työvaltaista valmennusta, jossa valmentautujat työskentelevät aidoissa työkohteissa osaamisen hankkimiseksi. Valmentajan tehtävänä on kartoittaa valmentautujan osaaminen sekä suoritettavan tutkinnon osan osaamisvaatimukset huomioiden suunnitella työtehtävät osaamisen kartoittamista palvelevaksi. Valmentaja vastaa valmentautujan työllistämisjakson työnohjauksesta sekä yksilöohjauksesta yhdessä pajan henkilöstön kanssa.

Valmennuksen avulla laadullistetaan, tavoitteellistetaan ja opinnollistetaan valmentautujien työllistämisjaksoa sekä pajatoiminnan palveluntarjontaa.

 

Hyvän käytännön siirtotapa

Panostaminen valmennusmallin käynnistämis- ja juurruttamistyöhön eri yksiköissä.

Valmennusprosessin huolellinen suunnittelu ja organisointi yhdessä eri yksiköiden henkilöstön kanssa.

Valmennusmallien ja -prosessien dokumentointi.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Eri yksiköissä tapahtuvan valmennuksen käynnistäminen ja vakiinnuttaminen:

Hanketyöntekijöiden on tehtävä tiivistä yhteistyötä yksiköiden henkilökunnan kanssa. Valmennusprosessin tavoitteet ja käytännöt sekä työntekijöiden roolit ovat oltava henkilöstön tiedossa, jotta toiminta voi juurtua osaksi pajatoimintaa.

Oppilaitosyhteistyön tiivistäminen tutkintosuoritusten mahdollistamiseksi:

Hankkeessa käydään yhteistyöneuvotteluja ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa, jotta tulevaisuudessa tutkintojen osasuorituksien rahoitusmahdollisuudet olisivat yhä moninaisemmat. Yhteistyöoppilaitoksia ovat Länsirannikon Koulutus Oy Winnova sekä Ammattioppilaitos Luovi.

Yritysyhteistyön tiivistäminen monipuolisten työtehtävien sekä jatkopolkujen mahdollistamiseksi:

Valmentajien tehtävänä on verkostoitua alueen yrittäjien kanssa osaamisen kerryttämistä palvelevien työkohteiden saamiseksi sekä jatkopolkujen mahdollistamiseksi.

Toimintatavat

Hankkeen valmentajat työskentelevät käytännön ohjaustyössä ohjaten valmentatujien työskentelyä ja osaamisen kartoittamista jakson aikana.

Valmennuksen asiakasprosessi on mallinnettu kesällä 2014 tehdyn palvelumuotoilun avulla. 6kk jakso on jaettu Hakeutumis- ja perehdytysvaiheeseen (1-2kk), ammattitaidon hankkimisvaiheeseen (2-4kk) ja ammattitaidon osoittamis- ja jatko-ohjautumisvaiheeseen (4-6kk).

Hakeutumis- ja perehdytysvaiheessa valmentautuja ohjautuu Valoon. Valmentaja haastattelee ja keskustelee valmentautujan mahdollisesta valmennusjaksosta arvioiden palvelun sopivuuden osallistujalle. Valmennusjaksoon osallistumisen edellytyksenä on osallistujan oma motivaatio, työelämätaidot, kyky sitoutua läsnäoloon, työskentelyyn sekä tavoitteelliseen valmennusjaksoon. Valmentaja arvioi valmentautujan alalle soveltumista, työelämätaitoja ja osaamista jakson alkaessa. Valmentautuja perehtyy työskentelyn ohessa alan tutkintovaatimuksiin.

Ammattitaidon hankkimisvaiheessa suoritettava tutkinnon osa sekä valmentautujan osaaminen ohjaa jakson aikaista työskentelyä. Valmennuksen tavoitteena on harjoitella töitä, jotka kerryttävät juuri tavoitteena olevan tutkinnon osasuoritukseen vaadittavia taitoja.

Ammattitaidon osoittamis- ja jatko-ohjautumisvaiheessa valmentautuja suorittaa tutkinnon osan. Jakson lähestyessä loppua suunnitellaan henkilölle tarpeellisinta ja hyödyttävintä jatkopolkua. Valmennusjakson tavoitteena on ohjata valmentautuja hänen työllistymistä ja kouuttautumista edistävään toimintaan, mutta kuitenkin niin, että valmentautujan valmiudet otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Hankkeesta vastaavan henkilön tehtävänä on edistää esimiestasolla eri yksiköiden valmennustoiminnan käynnistämistä, toteuttamista ja juurruttamista ja siten edistää valmentajien käytännön valmennustyötä. Lisäksi oppilaitosyhteistyön edistäminen kuuluu hankkeesta vastaavan henkilön työtehtävään.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hankkeen toteuttajaorganisaation ydintehtävänä on lisätä alueellista hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Valo-valmennus mahdollistaa työvaltaisen ammatillisten opintojen suorittamisen haastavassa työmarkkina-asemassa olevalle kohderyhmälle. Alueellinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa on merkityksellistä monipuolisten polkujen mahdollistamisessa.

Kumppanit

Hankkeen yhteistyöyksiköt, Rauman nuorten työpaja, Eurajoen työpaja ja työllisyydenhoito sekä Euran työllisyydenhoito ovat ensisijaisessa asemssa valmennustoiminnan käynnistämisessä, toteuttamisessa ja juurtumisessa. Sitoutuminen valmennustoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen on välttämätöntä valmennustoiminnan onnistumisessa.