SataPolku

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.06.2015 – 31.05.2018 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektikoordinaattori Päivi Lankoski-Raitio

Projektisuunnittelija Pauliina Harrivaara

Assistentti Kira Murto 16.11.2016 alkaen

sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

www.satapolku.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S20252
Toteuttajaorganisaatio: Satakunnan ELY-keskus
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.06.2015
Lopetuspäivä: 31.05.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

SataPolku -hankkeen tavoitteena on parantaa viranomaisten ja välityömarkkinoiden vaikuttavuutta ja täten edistää rakennetyöttömyyden purkua Satakunnassa. Erityisesti haetaan malleja ja tehostetaan toimenpiteitä nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistyvyyden parantamiseksi. Projekti tukee viranomaisten ja toimijoiden rooleja muutoksessa ja toiminnan kehittämisessä. Tarkoituksena on kolmannen sektorin ja välityömarkkinoiden tiivistäminen ja lisäarvon tuottaminen Välkky-projektissa (2008-2014) kehitettyihin hyviin käytäntöihin edelleen kehittämällä niitä vastaamaan ajankohtaisiin haasteisiin. Hankkeen tarkoituksena on toimia välityömarkkinoiden viranomaisia ja toimijoita koskevana sateenvarjohankkeena.

 

Satakunnan ELY-keskuksen hankkeessa kootaan yhteen pitkään työttömänä olleiden, osatyökykyisten ja nuorten työllistymistä edistävät toimijat ja hankkeet. Lopputulemana on työllistämisen toimintaympäristön osaamisen kasvu, yhteistyön edistäminen, asiakasprosessien laadun parantuminen.

Hanke etsii ja luo polkuja pitkään työttömänä olleiden ja nuorten työllistymiseksi yhteistyössä kehittämiskumppaneiden kanssa. Keskeisimpiä kehittämiskumppaneita ovat Satakunnan TE-toimisto, alueen kunnat, työvoiman palvelukeskukset, oppilaitokset, välityömarkkinoiden palveluntuottajat sekä muut muut työnantajat.  Edellä mainitut tahot ovat hankkeen ensisijainen kohderyhmä, mutta hankkeen lopullisina hyödynsaajina ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt.

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Hankkeen toiminta-alue ja toimijakenttä on laaja. Se käsittää maakunnan eri viranomaiset, yhdistykset ja yritykset. Hanke toimii sateenvarjona monenlaiselle työllistämisen kattavalle toiminnalle, joten hankkeessa joudutaan jatkuvasti priorisoimaan toimintaa, jolla saataisiin paras vaikuttavuus käytettävissä olevilla resursseilla. Hankesuunnitelmaan kirjatut uudet toimintamallit ja rakennetyöttömyyden vähentäminen vaativat rohkeaa pilotointia samalla, kun joudutaan pohtimaan, mitkä tahot olisivat kiinnostuneita kehittämiskumppaneita jatkamaan mahdollisesti hankkeessa hyviksi todettuja pilottitoimintoja.

Toimintatavat

SataPolku-hanke järjestää kaksi kertaa vuodessa työllistämis- ja valmennuspalveluiden foorumin (välityömarkkinafoorumi). Tarkoituksena on tiedottaa työllistämiseen ja valmennukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Jokaisessa foorumissa on TE-toimiston puheenvuoro sekä muita teemallisia asiantuntijapuheenvuoroja.

Teemaryhmiä on koottu mm. työpajojen ja TYP-toiminnan kehittämiseksi. Työpajateemaryhmässä asiakkaat ja heidän palveluprosessinsa ovat keskiössä. TYP-teemaryhmässä on edustettuina Satakunnan ja Rauman Seudun TYPien monialainen toiminta. TYPien tehtävät on vastikään lakisääteistetty ja maakuntauudistuksen myötä TYPeiltä kadonnee lakiin perustuva tausta. Teemaryhmässä pohditaan TYPin nykyisten käytäntöjen sujuvoittamista samoin kuin tulevaisuutta. Myös ylimaakunnallisen hanke- ja kehittämisyhteistyön taustalla on TYP-toiminnan hyvien käytäntöjen levittäminen ja monialaisen yhteistyön tarpeellisuus myös jatkossa sekä keinot sen toteuttamiseksi.

SataPolku-hanke on järjestänyt infotilaisuuksia maakunnan TYPO- ja ESR-toiminnasta TE-toimistojen asiantuntijoille sekä työpajoja muutosjohtajuuteen ja välityömarkkinoiden toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden lisäämiseen.

Asiakaspolkuseminaarien kohderyhmänä ovat TE-palveluiden, TYPin, aikuissosiaalityön, Kelan, yhdistysten ja yritysten edustus. Ohjaustoiminnan ammatillisuutta edistävät myös esim. työpaikkavalmentajavalmennus, TYP-toiminnan kehittäminen ja hankkeiden infotilaisuudet.

Hanke on kehittänyt uusia työllistämisen malleja yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa mm. palvelumuotoilun keinoin. Uusissa malleissa on painotettu mm. asiakaslähtöisyyttä ja palveluiden vaikuttavuutta. Esimerkkeinä kehitetyistä malleista ovat mm. Jobirinki, tulosperusteinen työnetsintä ja silpputyön kokoaminen.

Rahoituksiin liittyvät infot, yhteistyö toimijoiden välillä ym. on koettu hyväksi toiminnaksi, jotta eri tahojen osaamista ja ammatillisuutta voidaan lisätä. SataPolku-hanke on mahdollistanut mm. Ohjaamo benchmarkingmatkan ja hankehenkilöstö on jakanut osaamistaan hankeideoinneissa.

Yritysyhteistyötä hanke on tehnyt mm. Satakunnan Yrittäjät ry:n ja henkilöstövuokrausyritysten kanssa.

Eri tahojen merkitys

Kumppanit

Hankkeella on laaja kumppanuusverkosto. Keskeisiä toimijoita ovat mm. TE-palvelut, TYP-toiminta, kunnat, yritykset, välityömarkkinatoimijat, hankkeet Satakunnassa ja muut vastaavat hankkeet valtakunnallisesti sekä ulkoinen arvioija. Palvelujen käyttäjät ovat mukana teemaryhmien ja uudenlaisten toimintamallipilottien kautta. Palvelun käyttäjien eli työttömien ja palveluissa olevien asiakkaiden näkökulma on tärkeää, jotta hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan todentaa.

Ohjausryhma

Ohjausryhmässä on rahoittajan ja taustaorganisaation edustajien lisäksi edustus TE-toimistosta, kunnista, järjestöistä (ml. tutkimus), yrityksistä, oppilaitoksista ja Kelasta