Satelliitti-hanke

Lisäpotkua työllisyydenhoitoon ja koordinointiin - Tehoa työpajatoimintaan

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.03.2016 – 28.02.2019 | Keski-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

projektipäällikkö Minerva Rannila

puh. 040 161 5765

minerva.rannila@kokkotyo.fi

 

yksilövalmentaja Pekka Tuppurainen

puh. 040 162 1868

pekka.tuppurainen@kokkotyo.fi

 

työvalmentaja Tuomas Hihnala

puh. 040 161 5844

tuomas.hihnala@kokkotyo.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S20633
Toteuttajaorganisaatio: Kokkotyö-säätiö
Maakunta: Keski-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.03.2016
Lopetuspäivä: 28.02.2019
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

 Satelliitti-hankkeen tehtävänä on Kaustisen seutukunnan alueen työllisyydenhoidon koordinointi ja kehittäminen, seudullisen työpajamallin rakentaminen sekä välityömarkkinoiden kehittämistehtävät.

Avainsanat:

Tulokset

Seudullisen työpajatoiminnan käynnistäminen

Pilotoitava seudullinen työpajamalli sovelletaan Kaustisen seudun pienille kunnille pitkien välimatkojen taakse. Kaustisella sijaitseva Wanha Markku toimii keskusyksikkönä ja kehitämme alueen kanssa yhteistyössä satelliittipajoja – tuotamme niihin asiantuntijapalveluita. Työ- ja yksilövalmennus ovat keinoja pitkäaikaistyöttömien poluttamiseksi kohti työmarkkinoita ja alueen työpaikkoja.

 

Työllisyydenhoidon koordinointi ja kehittäminen

Alueen kuntien vastuu työllisyydenhoidossa ja pitkäaikaistyöttömien aktivoinnissa kasvaa jatkossa entisestään. Kehitämme asiantuntevasti verkostopohjaista toimintatapaa vastataksemme lähitulevaisuudessa toteutettaviin valtakunnallisiin muutoksiin. Varmistamme, että alueen työllisyystoimijoilla ja yhteistyökumppaneilla on ajantasaista tietoa työllisyydenhoidosta ja kehitystyöstä. Verkostoyhteistyön tuloksena valmistuu Kaustisen seudun työllisyysstrategia.

 

Välityömarkkinoiden kehittäminen

Välityömarkkinat ovat vielä kartoittamaton resurssi. Tehtävämme on selvittää työllistämispotentiaalia sekä kehittää eri toimijoiden toimintaedellytyksiä. Toimintaverkkoa laajentamalla luodaan uusia matalan kynnyksen sijoituspaikkoja. Lisäksi kehitämme ohjausmekanismeja niin, että työpajoja hyödyntämällä muihin organisaatioihin sijoittuneet asiakkaat saavat yksilöllistä ohjausta työllisyysmahdollisuuksien vahvistamiseksi ja tunnistamiseksi.

Ratkaisun kuvaus

Satelliitin toimenpiteitä:

  • Työllisyydenhoidon verkostopohjaisen mallin rakentaminen alueelle – strategiatyöryhmä, jonka tavoitteena Kaustisen seutukunnan työllisyysstrategian valmistuminen eri toimijoiden työllisyydenhoidontyökaluksi
  • Seudullisen työpajamallin rakentaminen – satelliittityöpajojen perustaminen alueelle
  • Välityömarkkinoiden kehittäminen – tunnistaminen ja toimintaedellytysten parantaminen
  • Valmennustoiminta: ryhmävalmennus, yksilövalmennus, työvalmennus – palveluprosessien kehitystyö

 

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Työllisyydenhoidon koordinoinnin ja kehittämisen tarve

Maakuntauudistus (aiemmin aluehallintouudistus) on yksi hallituksen reformeista. Hallituksen 5.4.2016 tekemän linjauksen mukaan maakuntien tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä. Maakunnille siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien lisäksi pääosa ELY-keskusten tehtävistä, maakuntien liittojen lakisääteiset tehtävät, järjestämisvastuu TE-toimistojen tehtävistä sekä lisäksi eräitä kuntien ja aluehallintovirastojen tehtäviä. Maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019. (lähde: VM)

Kaustisen seutukunnassa on havahduttu maakuntauudistuksen mukana tuomaan tarpeeseen valmistautua tulevaan ryhtymällä kehittämistoimenpiteisiin oman alueen tarpeisiin soveltuvan työllisyydenhoidon ja koordinoinnin toimintamallin rakentamiseksi. Lisäksi toimialatuntemuksen lisääminen pienissä kunnissa on tärkeää, sillä työhallinnossa tapahtuvat muutokset iskevät pieniin kuntiin eri tavalla kuin suurempiin keskuksiin, missä toimialaosaaminen on vahvempaa ja verkosto valmiina. Kehitystyön tarvetta lisää jo aiemmin 2015 voimaan tulleet muutokset kuntien taloudellisessa ja toiminnallisessa vastuussa pitkäaikaistyöttömien aktivoinnissa.

Seudullisen työpajatoiminnan käynnistämisen tarve

Kaustisen seutukunta on toteuttanut työpajaselvityksen vuonna 2010, jolloin työpajatoiminnan tarve todettiin. Kunnat eivät kuitenkaan vielä tuolloin olleet valmiit käynnistämään toimia työpajaympäristön luomiseksi seutukuntaan. Syksyllä 2013 seutukunnan etsivän nuorisotyöntekijät ilmaisivat kunnanjohtajille huolensa siitä, että etsivän tavoitettua nuoria heille ei löydy sijoituspaikkoja ja vetosivat seutukunnan johtoon työpajatoiminnan käynnistämiseksi seutukunnassa. Huolimatta, että seutukunnassa on yrittäjyys on vahvaa ja työpaikkoja löytyy myös, osa nuorista tarvitsee välimuodon, turvallisen ympäristön, jossa voi kartuttaa osaamista, tutustua erilaisiin ammatteihin ja vahvistaa elämänhallintaan liittyviä asioita.

Välityömarkkinoiden kehittämistarve

Alueen välityömarkkinat tarvitsevat tunnistamista, se on tärkeää kehitystyön käynnistämiseksi, joka tähtää eri toimijoiden toimintaedellytysten ja työllistämisedellytysten parantamiseen. Välityömarkkinat ovat matalan kynnyksen työpaikkoja eri toimialoilla, joiden avulla pystytään parantamaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien tilannetta merkittävästi. Alueella on tarve välityömarkkinoiden kehittämistyölle, joka mahdollistaa fyysiset puitteet asiakkaiden sijoittumiselle. Kunnat ovat tällä hetkellä aktiivisia tarjoamaan sijoituspaikkoja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille, mutta ohjausta ei pystytä toteuttamaan ja tulokset työllistymisessä kuntoutusjakson jälkeen ovat vähäisiä. Ohjaus- ja valmennustarve on selkeä ja hankkeessa rakennetaan mallia, jotta yksilöllistä työllistymisedellytyksiä vahvistavaa ohjausta voidaan toteuttaa myös työpajojen ulkopuolelle sijoitetuille asiakkaille. Hankkeen toteuttaman yksilöllisen jatkopolun rakentaminen mahdollistaa asiakkaan työllistymisen eri vaiheiden, kuten työkokeilun ja palkkatuetun työsuhteen jälkeen kohti pysyvää työllistymistä.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikön tehtävänä on hankkeen johtaminen ja koordinointi hankesuunnitelman mukaisesti. Projektipäälliköllä on kokonaisvastuu hankkeen toteutuksesta, taloudesta, raportoinnista, seurannasta ja tulosten saavuttamisesta. Lisäksi projektipäällikkö vastaa tiedottamisesta ja koordinoi eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja yhteistyöverkostojen rakentamista.

Työvalmentaja käynnistää ja kehittää työvalmennus- ja tuotantoprosessit satelliittipajoissa ja kehittää keskuspajan tuotannollista toimintaa.

Yksilövalmentaja käynnistää ja kehittää yksilövalmennus- ja palveluohjausprosessin satelliittipajoissa ja kehittää keskuspajan palvelutoimintaa.

Osa-aikainen hankesihteeri hoitaa hankkeen talouteen ja hallintoon liittyviä asioita, kirjanpitoon sekä maksatushakemukseen liittyviä tehtäviä.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Kokkotyö-säätiö on työvalmennuksen asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka aktivoi vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, tukee ja valmentaa ammatillisesti ja elämänhallinnallisesti sekä tarjoaa monialaisia ja mielekkäitä työtehtäviä.

Kumppanit

Hankkeen kumppaneita ovat mm. TE-toimisto, JYTA, alueen kunnat, Kaustisen seutukunta, yrityspalvelut ja KELA.

Rahoittaja

Hankkeen rahoittajia ovat:
- ESR- ja valtion rahoitus, 75 %
- Kuntien rahoitus, 20 %
- Yksityinen rahoitus, 5 %

Ohjausryhma

Kunnat
Halsua: j. Tiina Luoma, vj. Irmeli Kellokoski
Lestijärvi: j. Marketta Similä, vj. Seija Ring
Kaustinen: j. Tellervo Pakkala, vj. Arto Alpia
Perho: j. Mervi Pääkkö, vj. Raija Sahlgren
Toholampi: j. Eeva Päiviö, vj. Janika Haapasalo
Veteli: j. Hannu Jyrkkä, vj. Jyri Myllymäki

Peruspalveluliikelaitos JYTA
j. Sinikka Asiala, vj. Pekka Kauppinen

Työhallinnon edustajat paikallisesti ja alueellisesti
j. Juha Nummela vj. Lea Rauma

Koulutusyhtymä, KPEDU
j. Sirpa Salo, vj. Jarmo Matintalo

Kaustisen seutukunta
j. Petri Jylhä, vj. Minna Kauppinen

Järjestö, Pirityiset ry
j. Pirjo Palosaari-Penttilä, vj. Elina Tuikka

Asiantuntijat:
Merja Enlund, ELY-keskus Etelä-Pohjanmaa
Hanna Aaltonen, ELY-keskus Pohjanmaa

Kokkotyö-säätiö (hallinnoija):
j. Riitta Kaskela, vj. Margita Lukkarinen

Hanketyöntekijät