SINNE – Smart Information Network for Environmental Monitoring

Älykäs ympäristömittausverkko

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.12.2015 – 30.11.2018 | Keski-Pohjanmaa

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö: Timo Hongell

Professori: Ismo Hakala

Tutkija: Ilkka Kivelä

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kokkolan kaupunki ja yritykset
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Maakunta: Keski-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.12.2015
Lopetuspäivä: 30.11.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Yleinen huoli ympäristösaasteista on viime vuosien aikana kasvanut globaalisesti ajateltuna valtaisasti, ja samat asennemuutokset on havaittavissa myös paikallisessa mittakaavassa. Kaksi ihmisten jokapäiväiseen elämään eniten vaikuttavia asiaa ovat hengitettävän ilman laatu ja niin sanotusti ylimääräisenä kuultava ympäristömelu.

Tuotantolaitoksia ajatellen, nämä ongelmat ovat monesti oleellisia sekä rakennusten läheisyydessä, että laitosten sisällä. Alueen yrityksillä on monilta osin velvoitteita seurata oman tekemisensä ympäristövaikutuksia erilaisten ympäristöselvitysten avulla. Monissa tapauksissa nämä selvitykset tehdään yksinkertaisimmillaan laskennallisesti arvioiden ja käyttäen pitkien aikajaksojen keskiarvoja, jolloin todelliset tulokset saattavat erota merkittävästikin reaaliaikaisesti useammasta paikasta mitattujen arvojen kanssa.

Projektissa on tavoitteena demonstroida, pilotoida ja tutkia älykästä, skaalautuvaa (langatonta) ilmanlaatua ja melua mittaavaa järjestelmää, jonka reaaliaikainen toimivuus ja luotettava tiedonsiirto on kyettävä takaamaan erilaisissa muuttuvissa ja haasteellisissa olosuhteissa sekä verkon tietomäärän kasvaessa. Laitteiston monipuolisuuden lisäämiseksi on tavoitteena suunnitella ja toteuttaa taajuuskaistojen laskenta Kokkolan yliopistokeskuksen CinetNoise mittausjärjestelmään. Järjestelmässä integroidaan vallitsevat säätiedot, ilmanlaatumittaukset (PM10, PM2.5, NO2, O3, UV) ja melusensorit toimimaan samassa sovelluksessa. Projektissa toteutetaan mittauspilotteja erilaisissa ympäristöissä (tori, teollisuus-, ratapiha-alue) yhdessä sidosryhmien kanssa. Mittaustulokset on saatava yksinkertaisesti esitettävään muotoon ja projektin tavoitteena onkin luoda käyttöliittymä ja visuaalisesti helposti ymmärrettävä asteikko, jossa mittausjärjestelmän tulokset ovat reaaliaikaisesti näkyvillä kansalaisille.

Projektin tuloksena syntyy aluepohjainen ympäristömittausverkko yritysten ja viranomaiset käyttöön. Verkko on helposti liikuteltava langaton järjestelmä, joka yhdistää useat ympäristön tilaan vaikuttavat mittaukset (melu, sää, pienhiukkaset, NO2,UV, O3). Se tarjoaa suuntaa antavaa tietoa tarkempiin laboratoriomittauksiin (hajapäästöt).

Järjestelmällä saadaan merkittävä parannus ilmanlaadun ja meluarvojen reaaliaikaiseen seurantaan ja valvontaan ja valmis järjestelmä pystyy tunnistamaan eri taajuudet ja kertomaan melulähteen suunnan. Ympäristötietoisuuden lisääntyminen kansalaisten keskuudessa avoimen sovelluksen kautta lisääntyy ja viranomaisten sekä yritysten tietoisuus uusista mittausmenetelmistä ja niiden tuomista mahdollisuuksista kasvaa.

 

Tulokset

Meneillään olevassa projektissa on kehitetty melun- ja pienhiukkasten mittaulaitteistoa.

Projektin aikana on pystytetty Kokkolan Sataman ja Kokkolan Suurteollisuuden alueille pilottiverkot ympäristömelun sekä, pölyn ja pienhiukkasten reaaliaikaiseen mittaamiseen.

Mittausjärjestelmän tuottamat arvot näytetään asiakkaille ja yhteistyökumppaneille reaaliaikaisesti internetissä toimivan karttasovelluksen avulla.

 

Ratkaisun kuvaus

Mittausjärjestelmä sisältää tiedonkeruuyksiköitä, jotka vastaanottavat lähellä olevien antureiden tuottamat mittausarvot ja lähettävät ne taustajärjestelmään matkapuhelinverkon välityksellä. Järjestelmässä on lisäksi sääasemia, jotka kertovat alueen eri puolilta paikalliset sääolosuhteet. Järjestelmään tuodaan lisäksi Ilmatieteen laitoksen virallisen mittausaseman tuottamat säätila-arvot.

Taustajärjestelmä rakentuu karttapohjaisen sovelluksen päälle. Sovelluksella voidaan tarkastella mittaustuloksia halutuista kohteista.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hankkeella pyritään etsimään sopivia menetelmiä ympäristömittausten tekemiseen, jotka voitaisiin hyväksyttää ympäristöviranomaisten toimesta mm. ympäristölupien melu-/ilmanlaatumittausten tuloksiksi.

Hankkeen aikana:

Hankkeen aikana ympäristömittausverkolle suoritetaan kaupallisilla laitteilla vertailumittauksia, joilla järjestelmän mittausarvot ja toiminta voidaan osoittaa olevan vaatimukset täyttäviä.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikkö vastaa projektin toiminnasta, projektisuunnitelman mukaisesta projektin toteuttamisesta, projektin talouden seurannasta ja raportoinnista, sekä asiantuntijatehtävistä eri työpaketeissa.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen IT-yksikön henkilökunta suorittaa projektin työ- ja tutkimustehtävät.

Kumppanit

Projektin kumppaneiden kanssa yhteistyössä kehitetään mittausjärjestelmää ja sitä pilotoidaan kumppaneiden määrittelemissä mittauskohteissa.

Rahoittaja

EAKR

Ohjausryhma

Ohjausryhmän tarkoitus on antaa mahdollisimman laaja-alainen asiantuntemus projektin johtamisen tueksi. Sen keskeisenä tehtävä on seurata, että hanke toteutetaan projektisuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti.