Smart Ladies in Digital World

Smart Ladies in Digital world

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.01.2016 – 30.06.2018 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö, yliopettaja Sanna Joensuu-Salo sanna.joensuu-salo@seamk.fi
Projektitutkija Salla Kettunen salla.kettunen@seamk.fi
Yliopettaja Kirsti Sorama kirsti.sorama@seamk.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S20542
Toteuttajaorganisaatio: Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.01.2016
Lopetuspäivä: 30.06.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Työ-ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen päätavoitteena on edistää yrittäjinä toimivien naisten johtajuutta ja strategista johtamista tukevaa osaamista sekä naisopiskelijoiden yrittäjyyttä ja yrittäjyysvalmiuksia. Hankkeen päätavoitteena on luoda toimintamalli, jossa:

1) kehitetään ammattikorkeakoulun toimintaa siten, että vähennetään sukupuolenmukaista eriytymistä liittyen yrittäjyyteen ja

2) tarjotaan ohjausta ja koulutusta edistämään naisyrittäjien strategista johtajuutta, joka liittyy digitaalisuuden ja työelämän haasteiden tuomien muutosten vaikutuksiin naisvaltaisilla aloilla.

Ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä Yritystalli-toimintaa, jossa opiskelija voi tutkinnon suorittamisen aikana samalla kehittää omaa yritysideaansa sekä osaamistaan tulevana yrittäjänä ja kytkeä tämän omiin opintoihinsa.

 

Tulokset

Hankkeessa luodaan verkostomainen toimintamalli naisyrittäjien ja ammattikorkeakoulun välille. Toimintamalli luodaan Yritystalli-toimintaan. Naisyrittäjien osalta hyödynnetään Suomen Naisyrittäjät ry:tä ja sen paikallisosastoja Etelä-Pohjanmaalla. Yhteistyössä naisyrittäjien kanssa kehitetään Yritystallin oppimisympäristöä ja toimintakulttuuria, jossa sekä naisyrittäjien ja naisopiskelijoiden tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet yrittäjämäiseen toimintaan kehittyvät. Sisällöllisesti kehittäminen painottuu strategiseen johtamiseen: tulevaisuuden ennakointiin, erityisesti digitaalisuuden tuomiin mahdollisuuksiin ja uhkiin, muutoksen johtamiseen sekä itsensä kehittämiseen muutosjohtajana. Samalla tuetaan verkostoitumista tällä hetkellä toimivien naisyrittäjien kesken ja ammattikorkeakoulun välillä. Hankkeessa hyödynnetään myös naisyrittäjien elämäntarinoita ja roolimalleja opiskelijoiden mentoroinnissa ja ohjaamisessa.

– Yritystalliin lähteneille naisopiskelijoille etsitään kumppani jo toimivista naisyrittäjistä

– Kumppanuussuhteessa kehitetään työpajatoiminnan avulla sekä opiskelijan omaa liikeideaa että kumppanina toimivan naisyrittäjän yritystoimintaa painottaen tulevaisuuden ennakointia, muutoksen tuomien mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamista, valmiuksia kasvuyrittäjyyteen ja omistajanvaihdoksiin, johtajuusvalmiuksien kehittämistä sekä teknologisia valmiuksia.

– Tarjotaan ohjausta ja koulutusta naisyrittäjille ja yritystallissa toimiville naisopiskelijoille digitaalisuuden mahdollisuuksista ja hyödyntämisestä omassa liiketoiminnassaan.

– Digitaalisuuden harjoittelua varten luodaan digitaalinen oppimisympäristö vuorovaikutuksen tukemiseen. Digitaalisia työkaluja käyttämällä opitaan hyödyntämään niitä uudenlaisten liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseksi.

– Naisyrittäjiä haastatellaan ja tuotetaan digitaaliset yritystarinat (videot) opetuskäyttöön. Yritystarinoita hyödynnetään vuorovaikutteisessa digitaalisessa oppimisympäristössä.

– Tuotetaan opiskelijoiden yrittäjätarinoita vuorovaikutteisesti digitaaliseen oppimisympäristöön.

– Opiskelijoiden yrittäjyysaikomusten, pystyvyyden toimia yrittäjänä ja yrittäjämäisten valmiuksien kehittymistä seurataan hankkeen aikana kyselyillä ja haastatteluilla.

– Naisyrittäjien strategisen johtamisen ja johtajuuden sekä yritystoiminnan (yritystoiminnan osalta määrällistä että laadullista) kehittymistä seurataan hankkeen aikana kyselyin ja haastatteluin: alkutilanteen kartoitus ja kehittymisen seuranta.

– Tarjotaan ohjausta ja koulutusta naisyrittäjille ja yritystallissa toimiville naisopiskelijoille digitaalisuuden mahdollisuuksista ja hyödyntämisestä omassa liiketoiminnassaan workshopien muodossa.

1. Workshop 1 (teemana teknologiset valmiudet) 2. Workshop 2 (teemana digitaalisuus) 3. Workshop 3 (teemana tulevaisuuden ennakointi ja muutokset) 4. Workshop 4 (teemana kasvuyrittäjyys ja sen edellytykset) 5. Workshop 5 (teemana omistajanvaihdokset; liiketoiminnan ostaminen ja myyminen) 6. Workshop 6 (teemana johtajuus).

– Benchmarkkaus koko hankkeen ajan: haetaan kansainvälistä tietoa ja toimintamalleja eri konferensseista ja muusta tutkimuksesta siitä, miten sukupuoltenvälistä eriytymistä estetään yrittäjyyteen liittyen muuttuvassa maailmassa. Hankkeen omia tuloksia esitetään myös kansainvälisissä konferensseissa.

– Tuotetaan toimintamallista käsikirja.

 

 

Ratkaisun kuvaus

Toimintamalli perustuu yhteistyöhön naisyrittäjien ja ammattikorkeakoulun välillä. Naisyrittäjät toimivat sparraajina sellaisille naisopiskelijoille, joilla on oma yritysidea. Samalla myös opiskelijat kehittävät naisyrittäjien jo olemassa olevaa liiketoimintaa. Yhteistyö tapahtuu sekä työpajoissa että digitaalisia välineitä hyödyntämällä.

Naiset ovat tärkeä kohderyhmä, koska he toimivat usein palvelualoilla, johon digitalisaatio vaikuttaa yhä enemmän. Kehittämällä omaa toimintaansa digitaalisuutta hyödyntämällä, naisyrittäjät voivat menestyä yhä paremmin ja selviytyä globaalissa kilpailussa.

Hankkeessa tuotettiin video, jossa tulevaisuuden haasteista keskustellaan:

Hyvät käytännöt

Hankkeen blogissa voi tutustua hankkeessa järjestettyihin työpajoihin ja materiaaleihin:

http://smartladiesindigitalworld.blogspot.fi

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Yrittäjyystutkimus on osoittanut, että sukupuolten eriytyminen yrittäjyyden suhteen on todellinen haaste. Naiset perustavat vähemmän yrityksiä kuin miehet, naisilla yrittäjyysaikomukset ovat alhaisemmat ja naiset omistavat vähemmän kasvuyrityksiä kuin miehet. Naisilla yrittäjyysaikomukset myös laskevat korkeakouluopintojen aikana enemmän kuin miehillä.

Toisaalta tutkimus on myös osoittanut (Joensuu ym. 2014), että naisten yrittäjyysaikomuksiin voidaan opintojen aikana vaikuttaa enemmän kuin miesten. Naiset hyötyvät erityisesti sellaisesta yrittäjyysopetuksesta, jossa heitä haastetaan omalle epävarmuusalueelle ja he pääsevät kokeilemaan yrittäjyyttä erilaisten projektien kautta. Myös roolimallit ovat tärkeitä.

Vaikka tämä on osoitettu tutkimuksella, tähän asti ammattikorkeakouluissa ei ole erityisesti huomioitu sukupuolinäkökulmaa yrittäjyyden edistämistoimenpiteissä. Tämä on yksi tärkeä kehittymisen paikka ennen hanketta: ammattikorkeakoulun on otettava huomioon sukupuolinäkökulma yrittäjyyden edistämisessä. Tämä hanke pyrkii rakentamaan toimintamallia naisyrittäjyyden edistämiseen.

Hankkeen aikana:

Hankkeen aikana huomattiin, että kehitetty toimintamalli toimii sekä naisyrittäjien tukemisessa että naisopiskelijoiden yrittäjyysaikomusten kehittymisessä. Kehittämisen paikka on kuitenkin käytännön järjestelyt: hanke on opiskelijoille ns. ”ylimääräistä” tekemistä, joka ei näky lukujärjestyksessä. Tästä syystä osalle opiskelijoista osallistuminen hankkeen työpajoihin on ollut haastavaa.

Hankkeen aikana toimintamallia kehitetään edelleen siten, että nämä kehittymisen näkökulmat otetaan huomioon. Tarkoituksena on saattaa hankkeen toimintamalli pysyväksi käytännöksi ja integroida se opiskelijoiden omaan yrittäjyystoimintaan.

Toimintatavat

Toimintatavoissa on hyödynnetty työpajoja hyvin kokemuksin. Työpajoissa on asiantuntijavieras, joka käy läpi teemaa ja antaa sen jälkeen kehittämistehtävän yrittäjille ja opiskelijoille. Tästä käydään keskustelua. Tehtäviä on teeman ympäriltä tehty joko ennakkoon verkkotyöskentelyn avulla tai jälkeenpäin työpajan jälkeen.

Hyvä toimintamalli on ollut myös tiedon välittäminen alueen kaikista muistakin naisyrittäjille oleellisista seminaareista ja tapahtumista hankkeen kautta. Myös ammattikorkeakoulun osaaminen on tuotu näin lähelle alueen naisyrittäjiä ja he ovat voineet hyödyntää sitä paremmin kuin ennen (esim. innovaatiosetelihankkeita on toteutettu).

Digitaalisuus työskentelyssä on ollut hyvin toimivaa. Hankkeen blogi (smartladiesindigitalworld.blogspot.fi) toimii hyvänä väylänä erilaiseen tiedon välitykseen sekä työkalujen jakamiseen. Sinne on kerätty myös yrittäjien tarinat ja työpajojen materiaalit. Työpajojen videointia ja videoiden välittämistä on myös kokeiltu. Näin nekin yritykset ja opiskelijat, jotka eivät ole päässeet paikalle, ovat voineet myöhemmin katsoa materiaalin. Googlen ilmaisia työkaluja on hyödynnetty työskentelyssä.

Videomuotoisia tarinoita tullaan tekemään vielä jatkossa. Hankkeessa tuotettu video on ollut myös hyvä tapa jakaa hankkeen ajatuksia eteenpäin: https://www.youtube.com/watch?v=rQA8i-TAKuE&t=10s

Eri tahojen merkitys