SORMUS – Sosiaalisella muotoilulla uusia ratkaisuja työllistämistoimintaan

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.04.2015 – 01.04.2017 | Keski-Pohjanmaa

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Johanna Viskari, johanna.viskari@kokkotyo.fi, p. 050-550 4332
Projektityöntekijä/muotoilija Andreas Haals, andreas.haals@kokkotyo.fi, p.040-561 3142
Projektityöntekijä Jukka Lahti, jukka.lahti@kokkotyo.fi, p.0400-595 941

Tietoja hankkeesta:

Toteuttajaorganisaatio: Kokkotyö-säätiö
Maakunta: Keski-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.04.2015
Lopetuspäivä: 01.04.2017
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Mitä?

Hankkeen tavoitteena on kehittää työpajoille uusi toimintamalli, jolla mahdollistetaan niiden valmentautujien osallistuminen työpajatoimintaan, joiden työkyky tai taidot ovat jollakin tavoin rajoittuneet. Hankkeen aikana kehitetään sellaisia työmenetelmiä ja prosesseja, missä valmentautujan työtaidot ja osaaminen kehittyvät. Tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa käytetään sosiaalisen muotoilun periaatteita. Sosiaalisen muotoilun periaatteena on osallistaa valmentautujia työpajatoimintaan sekä tuotemuotoilun että palvelumuotoilun avulla. Tuotemuotoilun periaattein suunnitellaan uusiotuotteita kierrätysmateriaalista yhdessä valmentautujien kanssa. Palvelumuotoilun avulla muotoillaan palveluita käyttäjälähtöisemmiksi, siten että palvelu vastaa sekä käyttäjän että palvelujen tarjoajan tavoitteita.

Miksi?

Valmennuksessa keskitytään valmentautujan voimavaroihin ja hyödynnetään asiakkaan taitoa ja osaamista tavoitteiden saavuttamisessa. Valmentautuja saa tehdä hänen omaa työkykyään vastaavaa työtä, mikä lisää osallisuutta ja sosiaalista vahvistumista. Valmennuksen kautta luodaan valmentautujalle työelämävalmiuksia ja työtaitoja, joiden avulla parannetaan hänen valmiuksia osallistua työelämään tai opiskeluun. Hankkeen aikana pyritään luomaan tuotteita ja palveluita, joita työpajat ja yritykset pystyvät jatkossa tuottamaan valmentautujia osallistavan tuotantoprosessin avulla.

Kenelle?

Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet henkilöt, joiden työkyky tai taidot ovat joillakin tavoin rajoittuneet.

Miten?

Hankkeessa suunnitellaan tuotteita, jotka ovat markkinakelpoisia ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaan tuotettuja. Tuotantoprosessi jaetaan erilaisiin tehtäviin, jotta jokaiselle valmentautujalle löytyy hänen työkykyään vastaavaa työtä. Uuden työmenetelmän avulla valmentautujat aktivoidaan, motivoidaan ja sitoutetaan toimintaan sekä etsitään jatkopolku työpajajakson päättymisen jälkeen.

Tulokset

Hankkeen avulla luodaan tuotantoa harjoittaville työpajoille valmennuksellinen tuotantoprosessi, jossa työpajojen valmentautujat osallistuvat tuotantoprosessiin, tuotteen suunnitteluun ja valmistukseen yhdessä muotoilijan kanssa. Prosessissa yhdistyvät uudet vuorovaikutuksen menetelmät, uusiotuotteiden muotoilu ja ympäristön/kestävän kehityksen elementit. Pajojen valmentautujat, joiden työllistyminen ja yleensä sitoutuminen työhön on haasteellista ja jopa mahdotonta, saadaan mukaan työtoimintaan ja edelleen valmennettavaksi yritykseen, joko ulkopuoliseen tai hankkeen aikana syntyvään sosiaaliseen yritykseen. Työpajojen henkilöstö, erityisesti työvalmentajat, saavat uusia elementtejä pajojen toimintaan sekä uutta osaamista, joka palvelee tuotekehitystä ja siten pajojen taloudellista toimintaa, mutta ennen kaikkea valmennustoimintaa.

 

Kierrätystä harjoittavissa työllistämisorganisaatioissa opitaan tunnistamaan uusiotuotteisiin soveltuvia materiaaleja ja ottamaan ne talteen. Kestävän kehityksen toimintaperiaatteet huomioiden saadaan uusiotuotteita, joka osaltaan vähentää turhan jätteen päätymistä kaatopaikoille. Uusiomuotoiluun erikoistuneet ammattilaiset tuovat osaamistaan pajoille, ja saadaan aikaan uusia trendikkäitä tuotteita, jotka ovat markkinakelpoisia ja kilpailukykysiä. Näin tuotantoprosessiin osallistuminen on valmentautujille merkityksellistä ja motivoivaa ja työpajoille sekä syntyville uusille sosiaalisille yrityksille myös taloudellisesti merkityksellistä.

 

Luodaan edellytykset sosiaaliselle yritystoiminnalle, johon valmentautujat työllistyvät ja jotka tuottavat jatkossa hankkeessa ja prosessien avulla kehitettyjä ja syntyneitä uusiotuotteita tai palveluja. Valmennukseen sisällytetään vahva yrittäjyysnäkökulma ja varmistetaan, että valmentautujat sitoutuvat toimintaan. Luodaan tukirakenne perustettaville sosiaalisille yrityksille, joka perustuu olemassa olevien toimijoiden osaamiselle ja pilotoidaan malli. Samoin varmistetaan toiminta kehittämällä kumppanuussopimuksen malli, jonka avulla saadaan pitkäjänteisyyttä toimintaan ja jatkoa myös hankkeen jälkeen. Hankkeessa korostuu eurooppalaisen ajattelutavan juurruttaminen Suomeen, jonka myötä yrityksiin palkatut pitkäaikaistyöttömät saadaan pysyvään työhön.

 

Toiminnalla edistetään ihmisten hyvinvointia, itsekunnioitusta, tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua, syrjimättömyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, vuorovaikutustaitoja, työn tekemisen merkityksellisyyttä ja työllistymistä. Toimintatapa on osallistava ja voimaannuttava. Valmentautujien vastuullisuus kasvaa, työtaidot paranevat, itsetunto kohenee ja vastuun ottaminen itsestä lisääntyy.

 

Hyvinvointierot lieventyvät, syrjäytymiskehitys pysähtyy, työssä toimimisen edellytykset paranevat, sosiaaliset taidot ja yhteenkuuluvuus parantuvat, kun osallistujat pääsevät osalliseksi työtoimintaan, jolla vahvistetaan työllistettävyyttä ja osaamista.

Ratkaisun kuvaus

      1.Tiedon hankkiminen ja levittäminen

 

Hankitaan tietoa, kokemuksia ja osaamista sosiaalisesta muotoilusta, menetelmästä, joka tunnetaan maailmalla. Järjestetään seminaareja ja työseminaareja aiheesta tavoitteena tehdä käsite ja toiminta tunnetuksi työpajalla ja laajemmin toiminta-alueella ml. muut alueella toimivat työpajat. Työvalmennuksen henkilökunta ja johto perehdytetään aiheeseen. Kootaan ja levitetään tietoa myös sähköiseen muotoon. Rekrytoidaan alan asiantuntijoita ja kokemuksen omaavia toimijoita, joiden kautta saadaan relevanttia ja uusinta tietoa aiheesta hankkeen kautta toimijoille.

 

  1. Uusien mallien soveltaminen työpajoilla ja yrityksissä

 

Työpajoille luodaan tuotannollisen toiminnan rinnalle uusi toimintamalli, jonka avulla asiakkaiden toimintakyky ja elämänhallinta paranee. Toimintamallilla tarkoitetaan hankkeen käytännön kautta syntynyttä yleistä mallinnusta, joka määrittelee prosessin kulun ja osatekijät. Toimintamallin tavoitteena on valmentautujien osallistaminen tiiviimmin mukaan työpajan toimintaan. Tarkoituksena on löytää työtehtäviä myös niille valmentautujille, joiden toimintakyky on jollain tavoin rajoittunut. Tarkoituksena on muuttaa valmennuksellista näkökulmaa siten, että valmennuksen lähtökohtana ovat valmentautujien toiveet, voimavarat ja osaaminen.

Toimintamallin sisällä kuvataan erilaisia tuotantoprosesseja osallistavaa näkökulmaa ja vuorovaikutteisia työmenetelmiä käyttäen. Tuotantoprosessin tarkoituksena on kuvata toiminnan periaatteet eri työosastoilla. Tuotantoprosessin eri työvaiheet pilkotaan erillisiksi tehtäviksi, mikä mahdollistaa valmentautujan keskittymisen vain niihin tuotantoprosessin työtehtäviin, joihin hänen osaamisensa riittää. Tuotantoprosessin työvaiheet kuvataan myös visuaalisesti ja verbaalisesti, mikä helpottaa tietyn työtehtävän suorittamista.

Tarkoituksena on valmentautujien osallistaminen työpajatoimintaan sekä tuotemuotoilun että palvelumuotoilun avulla. Tuotemuotoilun periaattein suunnitellaan uusiotuotteita kierrätysmateriaalista yhdessä valmentautujien kanssa. Palvelumuotoilun avulla muotoillaan palveluita käyttäjälähtöisemmiksi siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjän että palvelujen tarjoajan tavoitteita. Sosiaaliseen muotoiluun perehtynyt hanketyöntekijä työskentelee tiiviissä yhteistyössä tuotantoprosessin työvalmentajan ja tuotantopäällikön kanssa. Suunnitellaan, toteutetaan ja prosessoidaan tuotteita, jotka ovat valmennuksellisesti ja tuotannollisesti kestävän kehityksen mukaan tuotettuja. Prosessiin osallistuvat valmentautujat saavat lisäksi yksilövalmentajan ja yhteisön tuen prosessin aikana.

Toimintamallia testataan niissä yrityksissä ja organisaatioissa, joiden kanssa Kokkotyö-säätiö tekee jo yhteistyötä Keski-Pohjanmaalla. Yrityksissä tunnistetaan työvaiheita ja töitä, joita voidaan tehdä alihankintana Kokkotyö-säätiöllä. Työpajalta voi myös palkata työntekijöitä suorittamaan tiettyjä töitä tai työvaiheita. Toimintamalli kuvataan ja levitetään muille työpajoille, joissa se muokkautuu omanlaiseksi käytännökseen. Levityksessä hyödynnetään Valtakunnallista Työpajayhdistystä, sen jäsenrekisteriä sekä yhdistyksen järjestämiä valtakunnallisia ja alueellisia tilaisuuksia työpajakentän toimijoille. Lisäksi tietoa levitetään kunnille, tai niille tahoille, jotka SOTE-uudistuksen jälkeen vastaavat kuntien työllisyyden hoidosta.

3. Edellytysten luominen sosiaaliselle yritystoiminnalle

Sosiaalinen yritys on toimintatapa, joka mahdollistaa osatyökykyisten ja muiden vaikeasti työllistyvien laajemman osallistumisen työelämään. Sosiaalinen yritys tarjoaa työmahdollisuuksia niille henkilöille, jotka usein jäävät työmarkkinoiden ulkopuolelle. Koska kunnille koituu merkittäviä kuluja pitkäaikaistyöttömyydestä, olisi kuntasektorilla erityisesti tilausta sosiaalisille yrityksille.

Hankkeen aikana luodaan edellytykset sosiaalisen yritystoiminnan käynnistämiselle eli autetaan ja tuetaan valmentautujia sosiaalisen yrityksen perustamisessa. Hankkeen tavoitteena on luoda pysyvää toimintaa hankkeen päättymisen jälkeen ja viedä hyviksi ja toimiviksi koetut mallit käytäntöön. Hankkeessa oletetaan syntyvän uusia toimintatapoja, prosesseja, palveluja ja tuotteita joita voidaan markkinoida kaupalliseen tarkoitukseen hankkeen jälkeen. Samalla olemassa olevat yritysneuvontaorganisaatiot, kuten Kosek ja Concordia saavat tietoa toimivista malleista ja toimintatavoista, joita on jo testattu käytännössä.

Valmennukseen sisällytetään vahva yrittäjyysnäkökulma ja varmistetaan, että valmentautujat sitoutuvat toimintaan. Luodaan tukirakenne perustettaville sosiaalisille yrityksille, joka perustuu olemassa olevien toimijoiden osaamiselle ja pilotoidaan malli. Samoin varmistetaan toiminta kehittämällä kumppanuussopimuksen malli, jonka avulla saadaan pitkäjänteisyyttä toimintaan. Hankkeessa korostuu eurooppalaisen ajattelutavan juurruttaminen Suomeen, jonka myötä pitkäaikaistyöttömät saadaan pysyvään työhön.

 

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys