Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra

Valtakunnallinen ESR:n toimintalinjan 5. hankkeita kokoava koordinaatiohanke

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.10.2014 – 30.09.2020 | Valtakunnallinen

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankkeen ajankohtaiset yhteystiedot löytyvät osoitteesta:  https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/sokra/yhteystiedot

Keski- ja Länsi-Suomen eli Lännen rakennerahastoalueen aluekoordinaattori:

Tanja Hirschovits-Gerz, tanja.hirschovits-gerz@thl.fi, 0295247954

Sokra THL: www.thl.fi/sokra
Sokran Lännen RR-alue Innokylässä: https://www.innokyla.fi/web/tyotila2035929
Sokra facebook: https://www.facebook.com/sokrakoordinaatio/?fref=ts
Sokralle haettu ja saatu jatkorahoitusta. Sokra I 1.10.2014-30.9.2017; Sokra II 1.10.2017-30.9.2020

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö, valtakunnallinen ESR TL 5 hanke
EURA-tunnus: S20220
Toteuttajaorganisaatio: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Maakunta: Valtakunnallinen
Aloituspäivä: 01.10.2014
Lopetuspäivä: 30.09.2020
Budjetti: Yli 1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Sokra on valtakunnallinen (ei ainoastaan Pirkanmaalla kuten yllä mainitaan) koordinaatiohanke, joka kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa sosiaalisen osallisuuden edistämisestä ja köyhyyden torjunnasta. Hanke koordinoi kaikkia Euroopan sosiaalirahaston (ESR) Kohti kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman toimintalinja 5:n hankkeita Suomessa.

Sokran tavoitteena on luoda osallisuutta edistävistä toimijoista kumppanuusverkosto, johon kuuluvat kansalliset ja alueelliset toimijat sekä sosiaalista osallisuutta edistävät ja köyhyyttä torjuvat kehittämishankkeet yli alue-, sektori- ja rahoitusinstrumenttirajojen.

Koordinaatiohankkeen päätoteuttaja on THL ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös Työterveyslaitoksen Solmu-koordinaation sekä muiden käynnissä olevien koordinaatiohankkeiden kanssa.

Sokra-koordinaatio

Välittää kehittämishankkeille ja sidosryhmille tietoa osallisuuden edistämiseen ja köyhyyden torjuntaan liittyvistä kansallisista linjauksista, lainsäädännöstä ja uudistuksista. Tällä tuetaan ministeriön strategista ja ohjelmatason ohjausta.

Tukee uusien ja innovatiivisten kehittämishankkeiden syntymistä sekä käynnissä olevien hankkeiden keskinäistä yhteistyötä. Järjestää vertaisoppimisen ja tiedonvaihdon foorumeita, teemapajoja ja seminaareja sekä alueilla että valtakunnallisesti ja edistetään lupaavien käytäntöjen mallintamista ja leviämistä. Tiedotus- ja tukitarpeiden tunnistetaan vuoropuhelussa hankkeiden kanssa sekä osana arviointia.

Rohkaisee kehittämishankkeita itsearviointiin, jotta hankkeiden tuloksellisuutta voidaan edistää. Kehittämishankkeille tarjotaan mm. kolmevaiheinen interventiopaketti, jossa selvitetään toisaalta kehittämishankkeiden tavoitteellista etenemistä, tuloksia ja vaikutuksia, sekä toisaalta koordinointiin liittyviä tukitarpeita ja toiveita ministeriön ja muiden valtakunnallisten toimijoiden suuntaan.

Antaa rahoittavalle ministeriölle ja ministeriötason työryhmille tilannekatsauksia. Niissä käsitellään mm. kehittämishankkeiden kohtaamia haasteita, sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmän uudistustarpeita sekä toimivia käytäntöjä.

Kehittämishankkeiden toimenpiteistä ja tuloksista tiedotetaan valtakunnallisesti.

Lisää asiakasosallisuutta ja asianosaisten ääntä kehittämishankkeissa sekä sidosryhmäyhteistyössä. Välittää ja luo erityisesti sosiaalisen osallisuuden, sosiaalisen kuntoutuksen sekä kokemusasiantuntijatoiminnan tietopohjaa yhdessä aihetta edistävien hankkeiden kanssa.

Tutkii ja kartoittaa sosiaalisen osallisuuden sisältöä, merkitystä ja siihen liittyviä käytäntöjä sekä seuraa sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan kansainvälistä keskustelua. Osallistuu eurooppalaiseen yhteistyöhön.

Tekee tiivistä yhteistyötä Työterveyslaitoksen työ- ja toimintakyvyn muutos – Solmu -koordinaatiohankkeen kanssa osallistumalla Kykyviisari-seurantatyökalun kehittämiseen.

Vaikuttaa kansallisiin ohjelmiin sekä palvelujärjestelmien ja lainsäädännön kehittymiseen.

Lännen rakennerahastoalueella on käynnissä 3/2017 noin 35 paikallista (Elykeskusten rahoittamaa) ja runsas 30 valtakunnallista (STM rahoittamaa) hanketta tai niiden osahanketta.

Tulokset

Toivotut tuotokset:

 

Sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa koskevia monipuolisia hankkeita on käynnistynyt ja toteutunut tavoitteellisesti eri puolilla Suomea alueiden tarpeiden ja toimintalinjan mukaisten kohderyhmien tarpeen mukaisesti.

Kehittämishankkeiden välinen tiedonvaihto on sujuvaa ja vilkasta ja hankkeissa on hyödynnetty yhteiskehittämistä, vertaisoppimista ja kokemustietoa.

Toimijat ovat verkottuneet ja ymmärrys sosiaalisesta osallisuudesta ja köyhyyden torjumisesta on syventynyt.

Hankkeet ovat saaneet asiantuntija-apua ja vertaistukea niin substanssiin/teemoihin kuin myös hanketyöskentelyyn liittyviin pulmatilanteisiin.  Kehittämishankkeissa on tehty itsearviointia ja sen avulla on koottu tietoa toimenpiteiden ja palveluiden vaikutuksista.

Lupaavia käytäntöjä ja vaikuttaviksi havaittuja toimintamalleja on kerätty yhteen ja dokumentoitu myöhempää käyttöä varten, menetelmiä ja malleja on levitetty valtakunnallisesti ja toimintamallikuvauksia on siirretty mm. Innokylä verkkopalveluun

Koordinaatiohankkeiden selvitys-, raportointi ja tutkimustuloksia on hyödynnetty ministeriöissä päätöksenteon ja lainsäädäntötyön tukena sekä käynnistyvien uusien hankkeiden suuntaamisessa ja ohjaamisessa. Koordinaatiohankkeen tuloksena ohjelmatason yhteiset tavoitteet ovat kirkastuneet ja ne ohjaavat kehittämishanketoimintaa sekä uusien hankkeiden käynnistymistä.

Sokra on luonut hyvin toimivan koordinointityön mallin myös tulevaisuuden hanketyön tueksi.

Ratkaisun kuvaus

  1. Sokrassa vaikutetaan alueellisesti ja valtakunnallisesti. Alueellinen koordinaatio noudattaa Rakennerahastojen aluejakoa. Lännessä toimii kaksi koordinaattoria, idässä ja pohjoisessa koordinaattori–tutkija-työparit ja Etelässä koordinaattori tukenaan hankkeen myös hankkeen johto.

THL vastaa valtakunnallisesta sekä Etelä- ja Länsi-Suomen alueellisesta koordinaatiosta ja Diak Itä- ja Pohjois-Suomen aluekoordinaatiosta. Tuetaan ESR:n TL 5 -hankkeita koko niiden elinkaaren ajan: hankeideasta juurruttamiseen.

  1. Innovoidaan hankkeita yhteistyössä toimijoiden kanssa (edistetään kumppanuuksien löytymistä, jaetaan tietoa rahoituksesta), tuetaan hankkeita niiden toteuttamisvaiheessa (välitetään tietoa, verkostoidaan, tuetaan itsearvioinnissa sekä autetaan suuntaamaan hankkeita tavoitteidentoteuttamiseksi.. Tuetaan hankkeita tiivistämään keskeisiä tuloksia hankkeiden päättyessä.
  2. Kootaan ja luodaan toimivat verkostot ja hallitaan verkostoja palvelevan yhteistyön rakentamiseksi (ks. mm. Tartu Verkkoon- materiaali).

Verkostojen osapuolilla on omat osaamis- ja erityistehtävänsä, jotka pyritään saamaan verkoston hyödyksi. Yhteisenä tavoitteena on saattaa käyntiin rahoituskauden mukaisia ja alueiden tarpeita vastaavia hankkeita käyntiin sekä tukea niiden tuloksellista työtä.

Verkostoissa ovat osallisina Sokran ja Solmun erityisesti Euroopan sosiaalirahaston  toimintalinja 5:den hankkeet, muut sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan teemaan liittyvät hankkeet yli rahoitusinstrumenttirajojen sekä rahoittajia edustavat tahot, kuten ELY, STM, OKM, OM, TEM. Yhteistyöverkostoissa ja sidosryhmissä toimivat Maakuntaliitot, Maakuntien yhteistyöryhmät, AVIt, kunnat, työvoiman palvelut (Te-keskukset, Työvoiman palvelukeskukset), järjestöt, oppilaitokset, yliopistot jne.

  1. Osallistetaan ja osallistutaan

Verkostoitumisen ja tiedonvaihdon tueksi järjestetään tilaisuuksia, seminaareja, tapahtumia, tutustumiskäyntejä ja työkokouksia. Nämä toteutetaan yhteistyössä hankkeiden ja aluetoimijoiden sekä valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

  1. Välitetään tietoa: Sokra toimii tiedonvälittäjänä hankkeiden ja ministeriöiden sekä tarvittaessa lainsäädäntötyön välissä muuttuvassa yhteiskunnallisessa tilanteessa.

Tuotetaan tietoa osallisuuden edistämisestä verkkoon ja painettuna. Hyödynnetään sähköisiä työkaluja ja sosiaalista mediaa mm. Sokran nettisivujen (www.thl.fi/sokra), Länsi-Suomen hankehelmet-sivuston (www. lshelmet.fi) ja Innokylän (https://www.innokyla.fi/web/verkosto1533195) avulla. Tilaisuuksissa suositaan videoimista tiedon pysyvyyden edistämiseksi netissä.

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Haasteena on tukea hankkeita kehittämään toimintaansa sote- ja maakuntauudistuksessa uudistuvien rakenteiden ja käytäntöjen suuntaisesti.

Toimintatavat

Sokra-koordinaation toiminta jakautuu kolmeen pääosaan: osallisuutta koskevan tutkimustiedon keruu ja analysointi, viestintä ja koordinaatiotyö.

Aluekoordinaattorit Länsi-Suomessa:
Aluekoordinaattorit ovat aktiivisesti virittäneet alueen maakunnissa uusia ESR TL 5 hankkeita verkostoimalla toimijoita yhteen ja tarjoamalla tietoa ESR TL 5 sisällöistä ja työstä sekä käynnissä olevista muista hankkeista (ks. mm. https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/sokra/hankkeet), tukeneet käynnissä olevia hankeita jalkautumalla tapaaman hanketoimijota, järjestämällä hankkeita verkostoivia tilaisuuksia alueilla ja koko Lännen alueella, tarjoamalla tietoa mm. osallisuudesta ja arvioinnista ja edistäneet hanketyön juurtumista tarjoamalla hankkeille paikkoja kertoa toiminnastaan seminaareissa ja tilasiuuksissa tai välittämällä tietoa hanketyöstä johdolle. Uusimpana työtapana keväällä 2017 käynnistyi osallisuuden palasten etsiminen hankkeista. Osallisuuden palasilla tarkoitetaan hankkeissa tehtävää, asiakkaiden tai työntekijöiden osallisuutta edistävää työtä, joka tehdään näkyväksi (”lupaavia käytäntöjä osallisuuden silmälasit silmillä”). Teemalla järjestetään useita työkokouksia Keski-Länsi- ja Etelä-Suomessa jo keväällä 2017.

Aluekoordinaatiotyössä on tehty yhteistyöstä rahottajien (Ely, STM. RAY, LEADER) kanssa ja jalkauduttu kaikkien maakuntien yhteistyöryhmiin tai sihteeristöihin kertomaan ESR TL 5 työstä. Koordinaattorit ovat edistäneet myös verkostoyhteistyötä kuntien, järjestöjen, oppilaitosten, kriminaalityön ja kirkon piirissä.
Temaattista yhteistyötä on edistetty mm. seminaarein ja työkokouksin mm. maahanmuuttajiin kohdistuva työ, taide- ja kulttuurilähöiset menetelmät, sosiaalinen kuntoutus, asiakasosallisuus ja kokemusasiantuntijuustyö. Vuoden 2016 aikana toteutettiin myös AsiakasOsallisuus hanketyössä teemaprosessi https://www.innokyla.fi/web/tyotila2035929/asiakasosallisuus-teemaprosessi , joka jatkuu verkostoimalla hankkeita osallisuustyön, kokemuasiantuntijakoulutusyhteistyön ja palastyön äärellä vuonna 2017.

Aluetyö on kytketty tiiviisti valtakunnalliseen koordinaatiotyöhön niin tilaisuuksien, verkostoitumisen kuin osaamisen vaihdonkin näkökulmasta. Valtakunnallisten hankkeiden osatoimijat on kytketty aluehankeiden kanssa yhteistyöhön. Aluetyö hyötyy valtakunnallisesta tutkimus- ja arviointityöstä sekä uusista, Sokrassa kehitetyist työkaluista ks tarkemmin: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/sokra

Koordinaatiotyössä huomioidaan myös muut valtakunnalliset koordinaatiohankkeet (mm. Kotona Suomessa ja Ohjaamo), tehdään yhteistyötä Hallituksen kärkihankkeiden kanssa (mm. Ote ja Asiakasosallisuuden toimintamallit) ja sote-muutosjohtajien kanssa (mm. sotemuutosjohtajakierrosket keväällä ja syksyllä 2017 maakuntiin)

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Valtakunnallisen hankkeen projektipäällikkö Anna Keto-Tokoi (THL) vastaa koko hankkeen toiminnasta.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Länsi-Suomen aluekoordinaatio kuuluu osaksi THL:n vastuulla olevaa hankeosaa (vrt. Itä- ja Pohjois-Suomen tutkimus- ja aluetyöstä vastaa osatoteuttajana DIAK).
Sokran Lännen aluen työn tukena ja tietovarantona on koko THL eri yksiköineen ja osastoineen.

Kumppanit

Sokran kumppanit:
ESR TL 5 hanketoimijat
Rahoittajat
TE-hallinto, kunnat, sairaanhoitopiirit, oppilaitokset, järjestöt, seurakunnat jne.

Sokra-koordinaation vahvuus on saattaa toimijoita tietoisiksi toisistaan