Stage – Osaajat esiin

Ammattiin opiskelevien nuorten viestintä- ja markkinointiosaamisen lisääminen

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.01.2015 – 31.12.2016 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

projektikoordinaattori Anne Rintala
Puh. 040 830 4265
Sähköposti anne.rintala@sedu.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
EURA-tunnus: 2014/802/09
Toteuttajaorganisaatio: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2016
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

STAGE – Osaajat esiin -hankkeella pyritään edistämään ammattiin opiskelevien nuorten työllistymistä sekä lisäämään heidän viestintä- ja markkinointiosaamistaan ja brändäystaitojaan. Erityisesti kiinnitetään huomioita sähköisen median työkaluihin.

Tavoitteena on myös lisätä perusasteen yläkoulun oppilaiden tuntemusta eri ammateista ja tukea heidän alavalintojaan. Lisäksi tuetaan ammatillisen koulutuksen opettajia uudenlaisessa opettajuudessa ja pyritään vahvistamaan koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä.
Hanke on mukana järjestämässä suurtapahtumaa Seinäjoelle keväällä 2016, ja järjestää tapahtuman yhteydessä AllStars-seminaarin, jonka teemana on osaaminen ja elinikäisen oppimisen avaintaidot.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Koulutuskeskus Sedun ammattiin opiskelevat nuoret, opinto-ohjaajat ja opettajat sekä maakunnan perusasteen yläkoulujen oppilaanohjaajat. Seminaarin ja suurtapahtuman osalta kohderyhmänä ovat ohjaustyötä ja ohjauksellista opetustyötä tekevien organisaatioiden edustajat kansallisesti ja kansainvälisesti.

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy uusia mallinnettuja oppimismenetelmiä ja – ympäristöjä ja sähköisiä opintopolkuja, joita perusasteen oppilaanohjaajat hyödyntävät opo-tunneilla. Lisäksi mallinnus siitä, miten opiskelijat osana opintojaan oppivat hyödyntämään sähköisiä palveluita oman osaamisensa kuvaamisessa ja itsensä brändäyksessä. Tämä kokonaisuus kootaan viestinnän ja markkinoinnin Oma polku – malliksi, jonka opiskelijat voivat tulevaisuudessa valita osana opintojaan.

Erilaisten toteutustapojen kautta kehitellään myös uusia yhteistyömuotoja työelämän kanssa.

Ratkaisun kuvaus

Hankkeessa nuoret olivat aktiivisina toimijoina mukana PopUp-konttikiertueella, joka kohdistui yläkouluille. Ammattiin opiskelevat nuoret esittelivät yläkoulun oppilaille ammatteja toiminnallisesti, ohjaten esimerkiksi linnunpöntön kokoamista tai eri aloille kuuluvien työvälineiden tunnistamista. Näin yläkoululaiset saivat realistisen kuvan ammateista, mikä ohjaa heidän alavalintojaan kunkin oman kiinnostuksen mukaisesti. Toiminnallisten pisteiden suunnittelussa oli mukana ammatillisia opettajia, opiskelijoita sekä työelämän edustajia. Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat myös yläkoululaisille suunnattuja esittelyvideoita ammatillisesta koulutuksesta yhdessä alojen opettajien kanssa.

Hankkeen yhtenä toimenpiteenä luotiin opiskelijoiden verkko-oppimisympäristö TIIMI (tiimi.sedu.fi), johon eri alojen opiskelijat luovat sisältöä opintojensa aikana. Verkko-oppimisympäristö lisää ammattiin opiskelevien nuorten viestintä- ja markkinointiosaamista hyödyntäen myös sähköistä mediaa opiskelijoille mielekkäällä tavalla, sillä he pääsevät itse suunnittelemaan ja toteuttamaan sisällön aina sen julkaisemiseen saakka. Näin tuotettua verkkojulkaisua lukemalla yläkoulujen oppilaat pääsevät myös tutustumaan ammatillisen koulutuksen arkipäivään sekä siellä opiskeleviin nuoriin.

Alojen välistä yhteistyötä kehitetiin monella tavalla yhdessä työelämän kanssa. Eri alojen opettajat kehittivät yhdessä opintokokonaisuuksia, joita tarjotaan alojen opiskelijoille. Esimerkiksi
turvallisuusala ja sosiaali- ja terveysala kehittivät yhteisen valinnaisen tutkinnonosan Laitosturvallisuus 15 osp, jota pilotoitiin ja jatkossa tarjotaan turvallisuusalan ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Kokonaisuus sisältää myös suunnitelman monikulttuurisen asiakkaan kohtaamisesta. Autoalan opiskelijoiden ideasta kehittyi alojen välisen yhteistyön projekti, jossa olivat mukana autoalan lisäksi ICT-ala, kone- ja metalliala sekä rakennusala. Opiskelijoiden yhteistyönä tuunattiin vanha BMW, joka huollettiin, kunnostettiin ja maalattiin uudelleen. Autoon asennettiin näyttö ja kaiuttimet koteloineen Playstationia varten sekä paljon lisävarusteita. Autoa käytetään autoalan markkinointiin erilaisissa tapahtumissa.

Merkonomikoulutuksen oppimisympäristönä toiminutta SeduShop-myymälää kehitettiin niin, että sen avulla myös yläkoululaiset pääsevät tutustumaan myyjän työhön toiminnallisesti. Jatkossa kaikki merkonomikoulutukseen tutustuvat yläkoululaiset työskentelevät myymälässä joko myynnin tai esimerkiksi somistuksen tehtävissä.

Taitaja2016-tapahtuman avulla tuotiin esiin monia hankkeessa kehitettyjä toimenpiteitä. Ammatilliset opiskelijat muodostivat ns. StreetTeamin ja SomeTeamin, jotka esittelivät ammatteja yläkoululaisille tapahtuman aikana. StreetTeamissä mukana olleet opiskelijat kierrättivät yläkoulun oppilaita tapahtumassa esitellen ammatteja sekä kertoivat samalla oman urapolkunsa, sen, millä tavalla he olivat päätyneet opiskelualalleen. He olivat suunnitelleet uratarinansa uratarinatyöpajoissa, ja tarinoista osa julkaistiin myös Taitaja2016 -verkkosivulla. SomeTeamissa toimineet opiskelijat huolehtivat tapahtuman näkymisestä sosiaalisessa mediassa, erityisesti Instagramissa ja Snapchatissä. SomeTeamista saatujen hyvien kokemusten perusteella toimintaa kehitettiin myös ammatillisen koulutuksen markkinointiin yleisemmin.

Hankkeen levitysseminaari toteutettiin myös Taitaja2016-tapahtuman yhteydessä. Levitysseminaarissa oli mukana hankkeen tavoitteina olevin teemoihin liittyviä asiantuntijoita tuomassa näkemyksiään ja kokemuksiaan yrittäjyydestä, työelämäyhteistyöstä, osaamisperusteisuudesta, kansainvälisyydestä, uudesta opettajuudesta, viestinnästä ja elinikäisestä oppimisesta. Lisäksi esiteltiin hankkeen tuloksia. Paljon kuvia löytyy instagramista (#stageprojekti).

Hyvät käytännöt

Ideapuu-kiertueen aikana todettiin, että mitä varhaisemmassa vaiheessa opiskelijat otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun, sen paremmin he sitoutuvat toimintaan. Ideoita toiminnan kehittämiseksi tulee myös koostaa enemmän suoraan opetusyksiköistä.

Erilaisten sosiaalisten medioiden ja viestintäkanavien käyttö todettiin hyväksi käyntänteeksi nuorten kanssa toimiessa. Tätä päästiin kokoeilemaan PopUp -konttikiertueella. Ennakkoluuloton toiminta sähköisten välineiden käyttöönotossa on myös havaittu hyväksi. Mitä nopeammin otamme käyttöömme uusia kanavia sen paremmin voimme tavoittaa ammatilliseen koulutukseen mahdollisesti tulevia nuoria. Käytännössä on mentävä siihen kanavaan jota nuoret jo käyttävät. Toiminnan dokumentointi videoin sekä kuvin visualisoi hankkeen tuloksia paremmin kuin kirjoitetut raportit.

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Opiskelijoiden rekrytointia erilaisiin hankkeen tehtäviin tulisi mallintaa. Niin tämän kuin edellistenkin hankkeiden aikana on todettu oppilaitoksen opiskelurakenteen olevan todella jäykkä projektiluonteiselle oppimiselle. Opiskleijoille merkataan helposti poissaoloja ammatillisista opinnoista mikäli osallistuvat hankkeen toimintoihin. Myös yksittäisten toiminnasta kiinnostuneiden opiskelijoiden on miltein mahdotonta osallistua toimintaan jos koko ryhmä ei osallistu.

Opettajien innostaminen kehittämistoimintaan vaatii myös edelleen todella paljon työtä. Opettajat toteuttavat hankkeen suunnittelemia kokonaisuuksia, mutta oma ideointi opiskelijoiden kanssa ei vielä tunnu toimivan halutulla tavalla. Myös tuntien sijaistaminen ja yksittäisten opiskelijoiden kanssa osallistuminen hankkeen kokonaisuuksiin koetaan vaikeaksi. Koulutuskeskus Sedu toimii monella paikkakunnalla ja tämä osaltaan vaikuttaa siihen, että käytäntöjä on monenlaisia. Käytäntöjen yhtenäistämistä on yritetty tehdä jo aikaisemmissa hankkeissa, mutta erilaisen toiminna juuret ovat syvällä vanhojen ammattioppilatosten mallissa ja kehitystyö on hidasta.

Uusien sosiaalisten medioiden sovellusten käyttö on vaativaa sekä aikaa vievää työtä. Tähän on pyritty panostamaan hankkeessa. Hankkeessa on haluttu ottaa käyttöön kanavat joissa nuoret tällä hetkellä ovat.

Toimintatavat

Hankkeen alussa on hyvä jalkautua heti opetuspisteisiin ja tuoda hanketta vahvasti tunnetuksi asia edellä, ei vain hankkeen yleisesittelynä.

Hankkeen projektisuunnitelman mukaisesti hankkeessa tulee toteuttaa erilaisia ammattipolkuja. Näiden toteuttamisen alustaksi päätettiin ottaa Koulutuskeskus Sedun toukokuussa järjestettävä suurtapahtuma Taitaja2016. Ammattipolkujen pohjatyöksi lähdettiin suunnittelemaan projektisuunnitelmassa olevaa PopUp konttikiertuetta yläkouluille. Kiertueen tarkoituksena on saada tietoisuutta yläkouluille Koulutuskeskus Sedun eri opiskelumahdollisuuksista sekä toisella asteella koulutettavista ammateista.
Projektipäälliköt kävivät läpi Ideapuu -kiertueen antia ja lajiteltiin parhaita ideoita toteutettavaksi suunnitteilla olevalle PopUp- konttikiertueelle. PopUp- konttikiertueen tarkoituksena on hankesuunnitelman mukaisesti tuoda tietoisuutta toisen asteen koulutuksesta yläkouluille.
PopUp konttikiertuetta lähdettiin suunnittelemaan pohjautuen aikaisemmin järjestettyyn Sedu-bussi kiertueen pohjalta. Projektipäälliköt selvittivät markkinointi- ja viestintäpäälliköltä aikaisempia kokemuksia sekä palautetta Sedu-bussi kiertueesta. Ideapuu kiertueen markkinointi-ideoiden antia koostettiin myös pohjaksi myös tähän. Päädyttiin tekemään toiminnallisia kokonaisuuksia joissa yläkoululaisilla olisi mahdollisuus konkreettisesti päästä kokeilemaan ammatteihin liittyviä tehtäviä.
Projektin PopUp-konttikiertueen suunnittelu jatkui sillä, että lähdettiin miettimään InnoTeameja kiertueen suunnittelun ympärille. InnoTeamien tarkoituksena on suunnitella eri alojen markkinointia yläkouluille ja parantaa yläkoululaisten tietoisuutta toisen asteen koulutuksesta ja parantaa heidän tietoisuuttaan alavalinnoista. Käytännössä InnoTeamit saivat tehtäväkseen suunnitella toiminnallisia kokonaisuuksia, PopUp konttiin. InnoTeamien toiminassa tuli korostua alojen välinen yhteistyö sekä opiskelijoiden rooli tehtävien suunnittelussa.

Hankkeen tavoitteissa kirjatun StreetTeam ryhmän koonti alkoi toukokuussa. StreetTeamien tarkoituksena on edistää nuorten markkinointi osaamista ja parantaa heidän esiintymistaitojaan. StreetTeam opiskelijoiden esiintymistaitojen parantamista tullaan toteuttamaan osana Taitaja2016 – tapahtumaa. Rekrytointia lähdettiin toteuttamaan Opojen kautta tehtävällä kyselyllä, jossa kartoitettiin halukkaita opiskelijoita StreetTeam ryhmään.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäälliköiden merkitys innostajina, ideioiden jalostajina ja viestin eteenpäin viejinä on hankkeen kannalta oleellinen merkitys. Projektipäälliköt myös kokoavat hankkeen eri ryhmät yhteen, kuten InnoTeamit ja StreetTeamit.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Toteuttajaorganisaation myönteisyys kehittämistyölle ja hankkeen tavoitteiden toteuttamiselle myös täysin uusia toimintatapoja hyväksi käyttäen on erittäin tärkeää. Toteuttajaorganisaation tuki projektipäälliköille työssään on ehodottoman tärkeää niin hankkeen tulosten saavuttamiseksi, kuin toteuttajaorganisaation omien tavoitteiden tukemiseksi.

Kumppanit

Hanke tarvitsee kumppaneita niin levittämään hankkeen hyviä käytänteitä kuin myös tuomaan tukensa kehitystyölle. Yrityskumppaneiden näkemykset opetuksen kehittämiselle ovat myös erittäin tärkeää tietoa hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi parhaalla tavalla.

Ohjausryhma

Ohjausryhmän tulee näyttää suuntaa ja antaa argumentteja toiminnasta. Ohjausryhmän tuki saavutetuille tuloksille ja hyväksi havaitulle kehittämistyölle on tärkeää hankkeen onnistumisen kannalta.