Sustainable Digi & Game Ecosystem

Luodaan Keski-Suomeen peli- ja digialan toimijoiden ekosysteemi

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.12.2018 – 31.12.2020 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikkö ja sen tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma (Tiko)

Osatoteuttaja Peliosuuskunta Expan tarkoituksena on edesauttaa pelialan menestystä Jyväskylän ja Keski-Suomen seudulla.

Toteuttajien osaamiset ja verkostot tukevat hankkeen toimenpiteitä ja tavoitteita.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahastosta, BusinessJyväskylä ja Fingersoft
EURA-tunnus: A74538
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikkö
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.12.2018
Lopetuspäivä: 31.12.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Sustainable Digi & Game Ecosystem -hankkeessa luodaan Keski-Suomeen sijoittuva peli- ja digialan toimijoita
yhdistävä ja yhteenkokoava ekosysteemi (kiihdyttämö). Ekosysteemin toiminnan kautta syntyy monialainen
toimijaverkosto, jonka keskinäinen yhteistyö rikastuttaa toimijoiden osaamista, luo edellytyksiä yrittäjyydelle sekä
uusille liiketoimintamahdollisuuksille.

Ekosysteemin toiminnan kautta syntyy alustoja, yhteistyöverkostoja ja liiketoimintaa sekä rekrytointi- ja
yrittäjyyspolkuja digi- ja pelialalle. Ekosysteemi yhdistää monialaisesti osaajia ja yrityksiä projektien, pilottien,
opinnäytteiden, harjoitteluiden ja muiden mahdollisten opiskelijatöiden kautta. Ekosysteemi luo myös mahdollisuuksia
kestävän yrittäjyyden edellytysten syntymiselle sekä mahdollistaa verkostojen toimijoiden paremman yhteisen
oppimisen kehittymisen. Ekosysteemi rakentaa lisäuskottavuutta ja edellytyksiä Keski-Suomen peli- ja digialan
toimintaa kohtaan, joka toteutuu opiskelijoiden parempana sijoittumisena koulutuspaikkakunnan yrityksiin,
kansainvälisten yritysten ja työntekijöiden sijoittumisena Keski-Suomeen sekä sijoittajien ja jakelijakumppaneiden
kasvavavana kiinnostuksena aluetta kohtaan. Tätä työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä BusinessJyväskylän kanssa.

Hankkeen konkreettinen tavoite on peli- ja digialan ekosysteemin toimintatavan ja toiminnallisten sisältöjen
kehittäminen ja rakentaminen yhdessä monialaisen toimijaverkoston kanssa siten, että siitä tulee itsenäisesti ja
taloudellisesti kestävästi toimiva yhteisö, joka edistää uuden pelillistämiseen liittyvän liiketoiminnan syntymistä,
työllisyyttä sekä uusia tuotteita ja palveluita. Toimenpiteitä ovat ekosysteemin toimintamallin laadinta ja käytäntöön
vienti mm. sidosryhmätilaisuuksilla. Hankkeen aikana myös valmistellaan ja testataan erilaisten yksityisen rahoituksen
instrumenttien hyödyntämistä. Pelillisyydessä ja digitaalisissa palveluissa toteutetaan uusia toiminta-avauksia,
tuotetaan yhteistyötapoja peli- ja digialan sekä muiden alojen yritysten kanssa ja pilotoidaan niitä käytännössä.

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Hanna Hauvala, hanna.hauvala@jamk.fi

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Päätoteuttaja JAMK on kokenut tutkimus- ja kehitystoiminnan hanketoteuttaja. JAMKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyön
pääasiallisena toteutusmuotona ovat projektit. Projektitoiminnan tukena ovat myös JAMKin sisäiset tukipalvelut
mm. tietohallinto-, talous- ja viestintäpalvelut.

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma (myöh. Tiko) on osa JAMK:n Liiketoimintayksikköä. Tiko on toiminut pitkään
tuote ja pelikehityksen saralla mahdollistaen opiskelijoiden ja yritysten välisen yhteistyön. Viime vuosina toiminta on
kehittynyt (mm. Jyväskylä Game Lab- hankkeen myötä) kohti tuoteliiketoimintaa, jossa yrittäjyyden merkitys
(varsinkin pelialalla) on korostunut entisestään. Tikon projektitoiminta jakaantuu kahteen erilliseen
tuotekehityslaboratorioon, jotka ovat nimeltään Ticorporate Demo Lab ja Ticorporate Product Lab. Tikon
tuotekehityslaboratoriot tulevat olemaan osa Sustainable Digi & Game Ecosystemsiä.

Osatoteuttaja Peliosuuskunta Expan tarkoituksena on edesauttaa pelialan menestystä Jyväskylän ja Keski-Suomen seudulla.
Käyttäen teesejä intohimo, yhteistyö ja avoimuus (Passion, Cooperation & Openness). Päälinjauksena on, että
auttamalla paikallisia toimijoita ja yrityksiä, autetaan parhaiten osuuskunnan jäseniä mahdollisesti työllistymään
pelialaan liittyviin tehtäviin niin paikallisiin pelialan yrityksiin kuin muuallekin. Expa on toiminut merkittävänä Keski-
Suomen pelialan toiminnankehittäjänä ja puolesta puhujana jo 2012 vuodesta lähtien ja sillä on yli 111
osuuskunnan virallista jäsentä.

Toteuttajien osaamiset ja verkostot tukevat hankkeen toimenpiteitä ja tavoitteita.

Kumppanit

Ekosysteemin toimintamalli rakentuu Keski-Suomeen ja peli- ja digialan toimijoiden sekä muiden sidosryhmien hyödyksi. Toiminta on lähtökohtaisesti täysin kansainvälinen.
Yhteistyön tiivistäminen (yhteistyö voi koostua yhteistapahtumista, tutustumisvierailuista, asiantuntijatapaamisista, yhteispiloteista ja projekteista jne.) ekosysteemin toiminnan osalta mm. seuraavien toimijoiden kanssa:
BusinessJyväskylä
IGDA - International Game Developers Association
FIBAN – Finnish Business Angels Network
EBAN- European Business Angels Network
BusinessFinland
Korkeakoulujen (JAMK, JYU) kansainväliset kontaktit ekosysteemin edellytysten kehittämiseen liittyen
Lisäksi näkyvyyden osalta yhteistyön malleja tuotetaan ja testataan Jyväskylän kaupungin brändikehityskohteiden kanssa kuten Kangas, Hippos2020, Uusi sairaala Nova ja Kukkula, Kaupunkikeskustan kehittäminen 3.0 sekä muiden kansainvälisesti merkittävien kumppanuuksien kanssa kuten Neste Oil Rally ja Valon kaupunki.

Rahoittaja

Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahastosta
BusinessJyväskylä
Fingersoft