Suunnitelma B

Opintopolkujen ja ohjauksen kehittämistä

Toimintalinja 4 (ESR) | 03.08.2015 – 31.12.2017 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

  • Hankekoordinaattori Suvi Kohtala (suvi.kohtala@epopisto.fi / 044 432 5640)
  • Hankesihteeri Virpi Pihlajamäki (virpi.pihlajamaki@epopisto.fi / 044 432 5641)

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen Ely-keskus
EURA-tunnus: S20478
Toteuttajaorganisaatio: Etelä-Pohjanmaan Opisto
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 03.08.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Tavoitteet:

– Nopeuttaa opiskelijoiden pääsyä toisen asteen koulutuksen jälkeen yliopistoon
– Lisätä opiskelijoiden opiskelutaitoa mm. yliopistoa varten
– Vähentää toisen asteen ja yliopisto-opiskelun nivelvaiheeseen sijoittuvaa työttömyyttä
– Lisätä opiskelijoiden tietoa omasta suuntautautumisestaan
– Korjata lukion ja muun toisen asteen opinto-ohjauksen nykyisiä puutteita
– Helpottaa yliopisto-opintojen aloittamista avoimen yliopiston kautta heti toisen asteen
opintojen jälkeen
– Lisätä lukioiden, vapaan sivistystyön ja avoimen yliopiston yhteistyötä
– Parantaa opiskelijoiden valmiuksia yliopistojen pääsykokeisiin
– Kohentaa ilman opiskelupaikkaa yliopistossa jääneiden itsetuntoa ja luottamusta ohjaamalla opiskelijoita vaihtoehtoisille opintopoluille

Toimenpiteet

– Toisen asteen opinto-ohjauksen kehittäminen luomalla uusia sisältöjä
– Opinto-ohjaajien osaamisen parantaminen vaihtoehtoisista väylistä nivelvaiheessa: kokeilut ja koulutus
– Lukioiden, kansanopiston ja avoimen yliopistojen pysyvän yhteistyöverkoston luominen: kurkistuskurssit, opintotarjonnan päivitys

Tulokset

1. Toisen asteen opinto-ohjaus painottaa jatkossa myös vaihtoehtoisia opintopolkuja
2. Opinto-ohjauksessa nostetaan esille vapaan sivistystyön ja avoimen yliopistoopetuksen
merkitys
3. Siirtymä toisen asteen opinnoista jatko-opintoihin tulee sujuvammaksi
4. Opiskeluajat lyhenevät
5. Opinto-ohjaukseen tulee uusia sisältöjä ja toimenpiteitä
6. Nivelvaiheeseen osuva työttömyys vähenee
7. Ilman opiskelupaikkaa yliopistossa jääneiden itseluottamus paranee, koska tietoisuus
ja mahdollisuus vaihtoehtoisiin opintoihin kasvaa
8. Nuorten syrjäytyminen vähenee, koska nivelvaiheeseen liittyvä toimettomuus ja
turhautuminen ovat yhä harvempien ongelma
9. Vähentää varusmies- ja siviilipalvelukseen osallistuneiden vaikeuksia opiskelun
uudelleen aloittamisessa

Ratkaisun kuvaus

Hanke järjesti ohjaustyötä tekeville koulutuspäiviä eri aihealueista. Keskeisenä teemana hankkeen koulutuksissa oli nivelvaiheeseen keskittyvä ohjaus, mutta myös muita ohjaustaitoja, kuten tietotekniikan käyttöä ohjauksessa, opeteltiin hankkeen puitteissa. Koulutusten ja seminaarien sisällöt pohdittiin suunnitteluryhmässä, jotta ohjaustyötä tekevien aito koulutustarve tulisi huomioiduksi. Hankkeen koulutukset ja seminaarit tavoittivat hyvin alueen opoja, ohjaajia, opettajia ja rehtoreita. Koulutukset saivat hyvää palautetta osallistujilta

Suunnitteluryhmä huolehti myös korkeakoulukurssien kehittämiseen liittyvistä asioista yhdessä hanketyöntekijöiden kanssa ja oli mukana  kehittämässä oppilaitosyhteistyön malleja. Korkeakoulukursseja järjestettiin yhteensä viidestä eri kurssista ja osallistujia oli hankekauden aikana neljästä lukiosta yhteensä useita kymmeniä opiskelijoita. Kurssit saivat hyvää palautetta opiskelijoilta.

Hankkeessa kehitettyjä tuotteita, malleja ja palveluja:

  • nivelvaiheen ohjausmateriaalia
  • yliopistokurssien tarjoaminen toiselle asteelle, toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen
  • oppilaitosyhteistyömallin kehittäminen vapaan sivistystyön ja lukioiden välille

Hyvät käytännöt

1. Varusmiesten tavoittaminen nivelvaiheessa

2. Yliopistokursseja toiselle asteelle

3. Yhteistyö oppilaitosten välillä

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Hankkeen toimintaa pyrittiin arvioimaan jatkuvasti erilaisin palautekyselyin ja myös ohjausryhmäkokouksissa. Tärkeää oli kiinnittää huomiota aikatauluttamiseen. Kaikkien yhteistyötahojen aikataulut täytyi huomioida esimerkiksi kursseja suunniteltaessa.

Hankkeen aikana rahoittajalle tehtiin muutoshakemus, jossa tehtiin jatkoaikahakemus hankkeen toiminalle. Rahoittaja myönsi muutoksen.

Hankkeen jälkeen:

Toiminnan juurruttaminen osaksi jatkuvaa toimintaa vaatii jonkin verran resursseja myös hankkeen jälkeen. Tähän sitoutuminen ja pysyvien toimintamallien hiominen on tärkeää.

Toimintatavat

Hanketta suunniteltiin yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Ohjausryhmä oli koko hankkeen aikana aktiivisesti mukana kehittämässä ja suunnittelemassa hankkeen toimintaa.

Hankkeen järjestämää toimintaa pilotoitiin yhteistyölukioissa ja tämän jälkeen korkeakoulukurssitarjonta laajennettiin koskemaan myös muita alueen oppilaitoksia. Avoin vuorovaikutus eri tahojen kanssa ja kerätyn palautteen perusteella oppiminen olivat keskeisessä roolissa koko hankekauden ajan.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Hankekoordinaattori ja hankesihteeri toimivat tiiviissä yhteistyössä hankkeessa muodostetun suunnitteluryhmän kanssa. Suunnitteluryhmässä on mukana yhteistyölukioiden opinto-ohjaajia.

Kumppanit

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Vaasan yliopiston avoin yliopisto
Ilmajoen lukio
Kurikan lukio
Nurmon lukio
Seinäjoen lukio

Rahoittaja

Keski-Suomen Ely-keskus on suhtautunut hankkeeseen myönteisesti. Hanke on jättänyt yhden muutoshakemuksen, joka koski hankkeen toteutusajan pidentämistä. Hanke sai lisää toteutusaikaa haetun ajan eli viisi kuukautta ja hankkeen toimintaa jatkettiin vuoden 2017 loppuun saakka.

Ohjausryhma

Tapani Koskiniemi, Ilmajoen lukio, rehtori
Jukka Lerkkanen, Jyväskylän avoin yliopisto, johtaja
Saija Ravila, Kurikan lukio, rehtori
Pekka Manninen, Nurmon lukio, rehtori, puheenjohtaja
Tuula Lamminmäki, Seinäjoen lukio, rehtori
Reetta Kungsbacka, Vaasan avoin yliopisto, koulutuspäällikkö
Kyösti Nyyssölä, Etelä-Pohjanmaan Opisto, rehtori

Hankkeen ohjausryhmä koostuu yhteistyökumppaneiden edustajista, jolla pyritään edesauttamaan tulosten juurruttamista kentällä. Ohjausryhmän jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti kokouksiin sekä osa jäsenistä on osallistunut myös hankkeen järjestämiin seminaareihin.