T3K – Tuotteita, tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä teknologisilla innovaatioilla

Mikro- ja pk -yrityskentälle suunnattu EAKR -rahoitteinen kehittämishanke

Toimintalinja 1 (EAKR) | 04.02.2015 – 28.02.2017 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

T3K -hanketta hallinnoi Huittisten kaupunki yhdessä Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n kanssa. Hankkeen vastuuhenkilö on elinkeinojohtaja Eila Törmä. PSKK Oy:n osalta vastuuhenkilö on toimitusjohtaja Marko Rajamäki.

Kaakkois-Satakunnan seudulla hankevetäjänä toimii projektipäällikkö Pasi Rännäli ja Pohjois-Satakunnan seutukunnalla projektikoordinaattori Leena Kallio.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Satakunta-/Pirkanmaan liitto yhdessä ao. alueiden kuntien kanssa.
EURA-tunnus: EURA 2014/154/09 02 01 01/2014/PL
Toteuttajaorganisaatio: Huittisten kaupunki ja Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 04.02.2015
Lopetuspäivä: 28.02.2017
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 1 (EAKR)
Erityistavoite: Uuden liiketoiminnan luominen

Lyhyt selostus hankkeesta:

T3K on helmikuussa 2015 käynnistynyt Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnan seutukuntien teolliselle mikro- ja pk -yrityskentälle suunnattu EAKR -rahoitteinen kehittämishanke.

Hanke toteutetaan vuosien 2015 – 2017 aikana ja sen ydintavoitteena on osallistuvien yritysten kasvu sekä kansainvälistyminen liiketoiminnan eri osa-alueita kehittämällä.

Hankkeen toimilla pyritään rakentamaan myös luonteva yhteistyömalli mm. tutkimus-/koulutusorganisaatioiden ja yritysten välille parantamaan yritysten tuotekehityksellisiä mahdollisuuksia sekä toimintansa tuottavuutta.

Kehittämistoimien keihäänkärjet muodostuvat seuraavasti:

  • Toimintatapojen ja tuotantotekniikan kehittäminen
  • Resurssi- ja sivuvirtatehokkuuden parantaminen
  • Teknologioiden hyödyntäminen, soveltaminen ja edelleen kehittäminen
  • Tuote- ja palveluinnovaatioiden tuotteistaminen
  • Vientimarkkinoille suuntautumisen edistäminen

Tulokset

Yleistavoite:

Rakennetaan luonteva yhteistyömalli ja pysyvä verkosto tutkimus- ja koulutus- organisaatioiden, yritysten, osaamiskeskittymien, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen välille ja parantaa sitä kautta pk- yritysten tuotekehityksen edellytyksiä ja tuottavuutta, jotka puolestaan avaavat mahdollisuuden kansainvälistymisponnistelujen vahvistamiseen ja yritysten kasvuun.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Selvitetään olemassa olevia tuote ja palveluideoita, käytettäviä tuotantomenetelmiä sekä niissä vallitsevia kehittämis- ja osaamistarpeita.

  • Linja 1. Etsitään kehittämiskohteita, joihin voidaan soveltaa uutta teknologiaa yhteistyössä korkeakoulujen kanssa.
  • Linja 2. Selvitetään olemassa olevia täysin uusia tuote-/palveluideoita, joiden jatkojalostamista lähdetään edistämään.
  • Linja 3. Järjestetään vientimarkkinoille saattamiseen tarvittavat kannustus-, tuki- ja asiantuntijoiden neuvontapalvelut.

2. Rakennetaan yhteistyössä yritysten ja valittujen yhteistyökumppanien kesken kehityspolkuja ja suunnitelmaehdotuksia kehittämistyön käynnistämiseksi ja kansainvälistymiseen suuntautumiseksi.

3. Valitaan rakennettujen kehityspolkujen toteutukseen soveltuvimmat toteutustavat ja palveluntuottajat sekä valvotaan suunnitelmien toteutumista ja pyritään hyödyntämään saatuja tuloksia hankkeen kehittämistoiminnan koordinoinnissa.

 

 

Ratkaisun kuvaus

Yleistavoitteeseen vastaava toiminta:

Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa helmikuussa 2015 käynnistetty insinööritöihin ja testaustoimintaan liittyvä yhteistyö. Yhteistyön koordinoivana kumppanina Cimmo Nurmi.

Vierailu Tampereen teknillisen yliopiston yrityspalvelut -yksikössä 11.5.2015 käynnisti alustavan yhteistyön yliopiston, hankealueen yritysten ja toimijoiden välillä. Yritysyhteyspäälliköiden Marja Hyypiä ja Jussi Viljanen kanssa ideoitiin TTY baanalla -teemaan liittyen TTY:n esittäytymistilaisuutta. Erityisen tärkeiksi osa-alueiksi nimettiin mm. Yhteisrahoitteinen tutkimus, tilaustutkimus, mittaus, ja analyysipalvelut, kandidaatti- ja diplomityöt, opiskelijarekrytointi, yritysten näkyvyys opiskelijoille ja Pulmaperjantai palvelukonsepti.

Tavoitteeseen 1. vastaava toiminta 30.6.2015 mennessä

Kaakkois-Satakunnan alueella ensimmäisen vaiheen kartoitukset liiketoiminnan kehittämis- ja osaamistarpeista suoritettu 27:n osallistumismaksun maksaneen yrityksen ja 5:n yritysmaksuosuuteen osallistumattoman yrityksen toiminnasta.

Pohjois-Satakunnan alueella projektikoordinaattori Leena Kallio aloitti projektissa työskentelyn 20.5.2015. Projektikoordinaattori on perehtynyt aiheeseen ja potentiaaliset yritykset kartoitettu ao. alueella.

Maaliskuun 23. päivä järjestettiin IPR-oikeudet luentotilaisuus koskien tuotteen tai palvelun suojaamista. Tilaisuuteen osallistui 12 henkilöä yhdeksästä eri organisaatiosta. Tavoitteena innovaatioiden ja tuotteiden kehittämistyön edistäminen.

Tavoitteeseen 2 vastaava toiminta 30.6.2015 mennessä

Viiden yrityksen kanssa on laadittu laaduntuottokykyyn liittyvä kehittämissuunnitelma joiden pääasiallinen toteuttaminen alkaa heinä-elokuussa 2015. Näillä kaikilla yrityksillä kehittämistoimenpiteiden tavoitteena asiakasnäkökulman vahvistamisen ja kustannustehokkuuden ohella on liiketoiminnan kasvu. Kahden yrityksen tavoitteena on lisäksi kansainvälistyminen ja kansainvälisen kilpailuaseman vahvistaminen.

Kahdeksan yrityksen kanssa laadittu työturvallisuus- tai yritysriskien pienentämiseen liittyvä arviointi- ja kehittämissuunnitelma. Suunnitelmien toteuttaminen on tapauskohtaisesti käynnistetty tai käynnistymässä kuluvan vuoden aikana. Kunkin osallistuneen yrityksen kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on pienentää toimintaansa liittyviä riskejä sekä parantaa työskentelyolosuhteiden kautta tuottavuutta ja kustannustehokuutta.

Kuuden yrityksen kanssa tehty alustavia suunnitelmia markkinointiosaamiseen liittyvien kehittämistoimenpiteiden toteuttamisesta. Kehittämistoimia ryhdytään toteuttamaan elo-syyskuussa palveluntuottajan kilpailutusprosessin valmistuttua. Kunkin osallistuneen yrityksen tavoitteena on yrityksen kasvu. Näistä kahden yrityksen lisätavoitteena on myös kansainvälisten markkinoiden saavuttaminen.

Viiden yrityksen kanssa laadittu suunnitelmat yrityksen toimitilojen laajentamiseksi tai siirtämiseksi toiseen paikkaan. Kehittämistoimien toteuttaminen on joko alkanut tai alkamassa kuluvan vuoden aikana. Kaikkiin laadittuihin suunnitelmiin on liittynyt myös investointitukirahoitusten hakeminen. Kunkin yrityksen tavoitteena on toimintojen uudelleenjärjestely ja kasvu.

Kahdessa yrityksessä on tehty kehittämissuunnitelmia omistajanvaihdokseen tai sukupolvenvaihdokseen liittyen. Kehittämistoimet on tarkoitus toteuttaa yrittäjänvaihdoksen osalta kuluvan vuoden aikana ja sukupolvenvaihdoksen osalta lähivuosien aikana. Kummankin yrityksen tavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja vähintään nykyisten työpaikkojen säilyttäminen.

Kahdessa yrityksessä on tehty tuotantoteknologiaan liittyviä tai tulossa olevan uuden teknologian edellyttämiä kehittämissuunnitelmia. Kehittämistoimien toteuttaminen alkaa toisessa tapauksessa elo-syyskuussa. Toisessa tapauksessa suunnittelu ja erilaiset selvitykset siirtävät toteutusvaiheen vuodelle 2016. Kummankin yrityksen tavoitteena on asiakaspalvelun parantaminen läpimenoaikojen lyhentämisen keinoin. Toisessa tapauksessa tavoitteena on myös kilpailukyvyn paraneminen kansainvälisillä markkinoilla.

Neljässä yrityksessä tehty henkilöstöstrategiaan liittyviä suunnitelmia ammattitaitoisen lisätyövoiman rekrytoimiseksi. Toteutustoimenpiteet ovat käynnissä ja erittäin haasteelliset. Tavoitteena kullakin yrityksellä on palveluntuottokyvyn parantamisen kautta tapahtuva kasvu.

Kahden yrityksen kanssa on keskusteltu esimieskoulutustarpeesta. Koulutuksen toteutussuunnittelu ja hankintaprosessi aloitetaan elo-syyskuussa. Tavoitteena esimiestyön kehittymisen kautta saavutettava kokonaistuottavuuden paraneminen.

Toukokuun viides päivä järjestettiin Johtoryhmätyöskentelyn ABC -luentotilaisuus, johon osallistui kymmenen henkilöä kahdeksasta eri organisaatiosta. Tavoitteena organisaatioiden johtamisen kautta saavutettava tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen.

 

 

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys