TAIKO – Työtaidot kuntoon ja kohti työelämää

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.01.2015 – 31.12.2017 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Susanna Kuhno

susanna.kuhno@poke.fi, 040-564 9346

Aikuisten opinto-ohjaaja Pirkko Pinola

pirkko.pinola@poke.fi, 040-567 3205

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto/ Keski-Suomen Ely-keskus
EURA-tunnus: S20019
Toteuttajaorganisaatio: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä/ Poke Aikuiskoulutus
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

TAIKO – Työtaidot kuntoon ja kohti työelämää hanke on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, jotka haluavat kehittää osaamistaan vastaamaan työelämän tarpeita ja tätä kautta parantaa työllistymismahdollisuuksiaan hankealueella. Hanke toimii yhdentoista kunnan aluella: Saarijärvi-Viitasaaren seutukunnalla: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari. Äänekosken seutukunnalla: Konnevesi ja Äänekoski , Jyväskylän seutukunnalla Laukaassa.

Hankkeen toimintalinjoja ovat Osaamo, Enopi, Kompetenssigalleria ja Oske. Osaamon tuella koostetaan osaamisen kehittäjäverkostoa hankealueelle, jossa osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja palvelee alueen työllistymisen tavoitteita. Enopissa haetaan työkaluja oppimisedellytysten arviointiin ja oppimisen tukitoimiin. Kompetenssigallerian tarkoituksena on, että kokeillaan, miten ammatillista osaamista voidaan kuvata, dokumentoida ja markkinoida sähköisessä muodossa. Oske toimintalinjalla pyritään kehittämään helposti saavutettavia, monipuolisia opetusmateriaaleja ja osaamisen itsearvioinnin työkaluja.

Toimintalinjojen yhteisenä tavoitteena on lisätä, virallistaa ja markkinoida yksittäisen ihmisen osaamista ja tukea urapolun kehittymistä. Hanke kuuluu ESR-ohjelmakauden 2014-2020 toimintalinjaan 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus. Hankkeen tarkoituksena on edistää kohderyhmän osaamista alueen yritysten ja työpaikkojen tarpeisiin.

 

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Henkilöiden työllistymistä edistävä toiminta ja osaamisen kehittäminen alueella on osittain sirpaleista ja toiminnassa on myös kunnittain eroja.

Nuorelle ja aikuiselle kertyy ammatillista osaamista urapolun aikana erilaisissa tehtävissä ja työsuhteissa. Osaaminen ei tule systemaattisesti kootuksi, nimetyksi, tunnistetuksi eikä myöskään dokumentoidu.

Erilaisia oppimisesteitä ei pystytä aina tunnistamaan eikä näin ole löydetty keinoja, joilla voidaan poistaa esteitä henkilön osaamisen kehittämiselle ja työllistymiselle.

Nykyisellään tarjolla oleviin ohjaus- ja koulutuspalveluihin on alueen pitkistä matkoista johtuen vaikea osallistua.

Hankkeen aikana:

 

Osaamo 2015: Kuinka tavoittaa hankekunnista ne henkilöt, jotka tekevät töitä kohderyhmän kanssa? Kuntien www-sivuilla ei otsikoida palveluja työttömille ja toimijoita on erilaisten nimikkeiden alla. Yhteistyötapaamisessa sovitaan kunnan kanssa TAIKO yhteyshenkilö, joka sitoutuu miettimään henkilöitä, jotka kuuluvat kohderyhmään ja hyötyisivät hankkeesta. Yhteyshenkilö jakaa tietoa oman kunnan toimijoille TAIKOsta.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana olemme tavoittaneet kaikista kunnista työllisyyden kanssa työskentelviä toimijoita. Vuoden loppupuolella tavoitettiin TE-toimiston asiantuntijoita ja hankkeen mahdollisuudet kohderyhmän osalta jäsentyivät. Sujuvimmillaan hankeen toimenpiteet edistäisivät  työllisyyttä silloin, kun työttömyysaika ei ole pitkittynyt. Vuonna 2016 jatketaan yhteistyötä paikallisten verkostotoimijoiden kanssa ja kohdennetaan alueen yritysten tavoittamista. Osaamon kautta on tullut asiakassyötettä, paikalliset ohjaustoimijat ovat pystyneet arvioimaan TAIKOn ohjauspalvelun ajoitusta ja tarkoituksenmukaisuutta ohjattavan henkilön prosessin näkökulmasta.

Hankeyhteistyö on lähtenyt käyntiin Laukaassa ja Äänekosken seudulla Kannonkoskella, Saarijärvellä. Jatkossakin TAIKO-hanke on avoin hankeyhteistyölle.

Osaamo 2016:

Ensimmäisen toimintavuoden aikana syntyneet osaamokontaktit ovat palvelleet hankkeen asiakkaiden tavoittamista ja ohjausprosesseja. Tämä yhteistyö jatkuu. Hankeyhteistyö Saarijärven Elevaattori – hankkeen (ESR) kanssa on tiivistynyt  asiakkaiden poluttamisessa. Lisäksi koulutus- ja valmennuspalveluiden suunnittelussa on tehty yhteistyötä. Hanketyöntekijät osallistuivat Asiakas rules! -koulutustapahtumaan, jonka Uutta Virtaa – hanke( ESR) järjesti. Tapahtumassa näyttäytyi työllisyys- ja ohjaustoimijoiden runsaus sekä työn yhteiset tavoitteet ja haasteet.

Hankealueen Osaamoille tarjotaakin toukokuussa Motivoiva kohtaaminen – työnohjauksellista kaksipäiväistä koulutusta, jolla pyritään vahvistamaan työllisyystoimijoiden yhteistä osaamista ja tarjoamaan paikka osaamisen sekä kokemusten jakamiselle.

Yritysten työvoimatarpeita ja hankkeen mahdollisuuksia palvella yrityksiä on kartoitettu Viitasaaren seudulla ja Kyyjärvellä Osaamoverkoston ideoiden pohjalta. Yrityksillä on tarpeita liittyen perehdyttämiseen työllistämistilanteissa. Lisäksi yrityksille näyttäytyy pula osaavista työntekijöistä. Hankkeen työnä kehitetään perehdyttämismateriaalia tai konsultoidaan materiaalin tuottamisessa kahta tuotantoalan yritystä kahdessa kunnassa. Tavoite on, että perehdyttämismateriaalin pedagoginen rakenne voisi olla hyödynnettävissä monialaisesti.

Seuduille on suunniteltu uravalmennuksia ja työvoimakoulutuksia (ei – tutkintotavoitteista) yrityslähtöisesti yhteistyössä Nosturi- hankkeen (ESR) kanssa.

Huhtikuussa avattiin Osaamoille yhteinen verkko-oppimisympäristö, johon koostetaan Osaamojen kanssa toimintaa tukevaa materiaalia. Tarkoituksena on tuottaa Osaamoverkoston tarpeista nousevaa sisältöä yhdessä. Oppimisympäristön kehittymistä voi seurata TÄSTÄ.

Osaamo 2017

Yksittäisten työttömien työnhakijoiden tavoittaminen on toteutunut pääasiassa työpajojen ja kuntien Osaamo-verkoston kautta, muutamia henkilöitä on löytynyt TE-toimiston kautta. Hankeyhteistyön kautta on myös löytynyt muutamia kohderyhmän henkilöitä. Hankesuunnitelmaan 2014 arvioitu asiakkaiden määrä pudotettiin 220 henkilöllä osin tilastoinnin muuttumisen takia, osin siksi, että arkitodellisuudessa kohderyhmään kuuluvia, erityisesti vasta vähän aikaa työttömänä olleita henkilöitä, on vaikea tavoittaa.
Hankkeen toimesta on toteutunut Uravalmennus (10 pv) Saarijärvellä ja Karstulassa. Uravalmennukset näillä paikkakunnilla onnistuivat Osaamo-verkostoyhteistyön avulla. Uravalmennukset Viitasaarella ja Äänekoskella jäivät toteutumatta hakijoiden puuttumisen takia. Hankkeen ideoima TEKNO -koulutus ei toteutunut Viitasaarella eikä Äänekoskella hakijoiden niukkuuden takia. TEKNO -koulutus olisi poluttanut asiakkaita teknisille aloille yritysyhteistyön kautta. Näiden palvelujen markkinointiin käytetiin hankkeen voimavaroja, mutta se ei riittänyt. Avoimeksi jää, olisiko kiinteämmän TE-toimistoyhteistyön kautta saatu ESR-rahalla tuotetut palvelut seutujen hyödyksi kattavammin. Nyt käytettävissä ollut raha jää hyödyntämättä.

Oske eli osaamisen kehittämisen toimintalinja 2015:

Hankkeen asiakkaille on tarjottu ammatinopettajien toimesta ammatillista valmennusta ja perehdytystä. Hankkeen tuella on kehitetty osaamista siinä määrin, että osa asiakkaista on suorittanut tutkinnon osia tai jopa tukinnon loppuun. Jo ensimmäisen toimintavuoden aikana johtopäätöksenä on, että seuduilla on henkilöitä, jotka hyötyvät ammattialan opettajan antamasta kohdennetusta ammatillisesta valmennuksesta. Yksittäisissä tilanteissa ammatinopettajan välitön irrottautuminen hankkeen käyttöön on ollut haasteellista. Hankkeen ohjauspalvelu on ollut uusi lisäresurssi asiakkaille, joten ohjauksen ovat saaneet myös ne henkilöt, jotka eivät ole kirjautuneet hankkeen asiakkaiksi.

Oske eli osaamisen kehittämisen toimintalinja 2016:

Hankkeen kohderyhmään kuuluvien yksittäisten henkilöiden ohjauspalvelua on jatkettu, vaikkakin hankesuunnitelman määrällisestä tavoitteesta ollaan jäljessä. Hankkeen ohjauspalveluja tarjotaan sellaisille hankkeen kohderyhmän henkilöille, joilla on halu kehittää osaamistaan ja työllistyä. Osa ohjattavista on saavuttanut tavoitteensa ja lopettanut hankkeessa.

Oske eli osaamisen kehittämisen toimintalinja 2017

Osaamisen kehittämisen toimintalinjalla pääasiallisin toimenpide on ollut ammatinopettajan toteuttama ammatillinen valmennus. Ammatillisen valmennuksen aikana hankkeen asiakas on ollut jossain suhteessa työpaikkaan vakuutusturvan varmistamiseksi. Hankkeessa on 21.3.2017 mennessä 125 aloitusilmoituksen täyttänyttä asiakasta.
Aloittaneista 58% on ollut miehiä, 42% naisia. Eura2014-mukaisiin ikäryhmiin aloittaneet ovat sijoittuneet seuraavasti: alle 25 v on kuulunut 20%, ikä 25-29 v on kuulunut 38% ja ikäryhmään yli 54 v on kuulunut 15% aloittaneista. 110 henkilöä puuttuu ikäryhmäjaoista jostain syystä, prosentti laskettu kuitenkin perusarvona aloittaneet 125 henkilöä.
Aloittamisvaiheessa työttömänä on ollut 60% ja 40% on ollut määräaikaisessa työsuhteessa (=työttömyysuhan alaisena). Heikossa asemassa työmarkkinoilla on ollut 57% aloittaneista, ulkomaalaistaustainen tai muuhun vähemmistöön kuluvia on ollut 6%.
Hankkeen asiakkaita on ollut hankealueen kunnista seuraavasti 21.3.2017 mennessä: Kannonkoski 6 , Karstula 15 , Kinnula 10, Kivijärvi 4, Konnevesi 2, Kyyjärvi 1, Laukaa 11, Pihtipudas 4, Saarijärvi 21, Viitasaari 25, Äänekoski 26. Asiakasmäärät suhteutettuna kunnan työttömien määrään (Työllisyyskatsaus 2/2017) eniten palveluja on saanut Kinnula 7,6% työttömistä, toiseksi eniten Kannonkoski (5,6%:lle työttömistä ja kolmantena Viitasaari (5,2%). Vähiten tarvetta palveluihin on ollut Laukaassa ja Konnevedellä 1% työttömistä on ollut hankkeen palvelujen piirissä. Äänekoskelle, hankealueen suurimmalle kunnalle on tuotettu palveluja viidenneksi vähiten 1,8 %:lle työttömistä.
Yksilöllistä ammatillista valmennusta on toteutettu monialaisesti asiakkaiden tarpeen mukaan. Tutkintoon tai tutkinnon osiin johtavaa valmennusta on saanut 21.3.2017 mennessä yhteensä 14 henkilöä: Äänekoskelta 6 henkilöä, Saarijärveltä 4, Kannonkoskelta 2 ja Laukaasta 1. Osalla on vielä prosessi kesken. Tähän mennessä on suoritettu yhteensä 24 tutkinnon osaa. Tutkinnon osien suoritukseen johtanut ammatillinen valmennus on kohdistunut hotelli-, ravintola- ja cateringalalle maatalousalalle, liiketalouden alalle, rakennusalalle sekä puhtausalalle. Kaksi henkilöä on suorittanut koko tutkinnon osa kerrallaan hankkeen ammatillisen valmennuksen kautta kertyneen osaamisen tuloksena. Tutkintosuoritus on rahoitettu koulutuksen järjestäjien normaalilla suoraan työelämästä tulleille tutkinnon suorittajille tarkoitetulla tavalla. Hanke ei siis osallistu tutkintosuorituksen kuluihin.
Muuta ammatilliseen osaamiseen kohdennettua valmennusta on tuotettu yhteensä 25 henkilölle. Valmennus on suuntautunut esim. 3D-osaamiseen, metallialalle, yksittäisissä tilanteissa nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaukseen, sosiaali- ja terveysalaan, hotelli-, ravintola- ja cateringalaan, yrittäjyyteen yritystoimintaa suunnittelevalle.
Hankkeen asiakkaat ovat saaneet ohjauspalveluja omien suunnitelmiensa jäsentymiseksi. Ohjaus on toteutettu puhelimitse tai kasvokkain.
Ammatillista valmennusta on tuotettu myös ryhmille. Ryhmämuotoinen ammatillinen valmennus on toteutettu yhteistyössä kuntien palvelujen kanssa Viitasaarella ja Kinnulassa. Valmennuksen sisältönä on ollut mm. työelämätaidot, asenne, oma-aloitteisuus, ammattitaito ja vuorovaikutus sekä oppimisen edellytykset. Työpajayhteistyössä on toteutettu 3D-valmennusta siellä erilaisilla sopimuksilla kiinnitettyihin henkilöihin.
Osa hankkeen asiakkaiksi kirjautuneista henkilöistä on saamansa palvelun jälkeen ollut sellaisessa tilanteessa, etteivät hankkeen ohjauspalvelut ole olleet tarkoituksenmukaisia. Joitakin henkilöitä on ollut vaikea tavoittaakin. Esim. kuntien ryhmiin osallistuneilla ei ole välttämättä ollut tavoitteellisia urasuunnitelmia tai Uravalmennusten jälkeen henkilöt ovat ohjautuneet muiden palvelujen kautta työsuhteisiin tai muihin palveluihin. Näissä tilanteissa heidät on kirjattu hankkeessa lopettaneiksi. Kaikilta ei ole saatu lopettamisilmoitusta toivotulla tavalla.
Toisaalta ohjausta ovat saaneet myös sellaiset henkilöt, jotka eivät ole ohjauskeskustelun jälkeen kirjautuneet hankkeen asiakkaiksi. Tällaisia tapaamisia on ollut n. 45. Lopetusilmoitus on saatu (21.3.2017 mennessä) 66 henkilöltä. Heistä työssä on ollut 50%, koulutuksessa 5% ja loput ovat olleet edelleen työttömänä tai työelämän ulkopuolella (2 henkilöä).
Syksylle 2017 jää mahdollisuus toteuttaa hankkeen palveluna Uravalmennus Laukaassa.
Äänekoskelle kutsuttiin yrittäjiä ja hankkeen asiakkaita yhteiseen tapaamiseen helmikuun lopulla 2017. Yrittäjiä oli paikalla 4 yrityksestä ja henkilöstövuokrausyrityksen edustaja sekä edustaja Äänekosken kaupungin Elinvoima -yksiköstä. Ammatilliset valmentajat olivat kiertäneet kuukaudenaikana Ääneseudun yrityksiä ja toivat tietonsa yritysten tilanteesta tapaamiseen. Tapaamisen tavoitteena oli tuoda työnhakijoille tietoa olemassa olevista ja tulevista työpaikoista ja työnsaantimahdollisuuksista.

Enopi-toimintalinja 2015:

Erityisiä oppimisen vaikeuksia ei ole merkittävästi tullut esille asiakkaiden kautta. Yksilöllinen ammatillinen valmennus on mahdollisesti tukenut asiakasta riittävässä määrin saavuttamaan tavoitteensa. Vuonna 2015 toteutuneen turvapaikanhakijoiden määrän perusteella voisi ennakoida, että Enopi toimintalinjaa tulisi kohdentaa kielitaitoon liittyvien oppimisen esteiden ja suomalaisten työelämätaitojen suuntaan.

Enopi – toimintalinja 2016:

Myös Enopi- toimintalinjan tavoitteiden mukaista materiaalia kootaan yhteiseen verkko-oppimisympäristöön. Tavoitteena olisi, että työllisyys- ja ohjaustoimijat jakavat ja julkaisevat kokemuksellista tietotaitoa seutujen yhteiseen käyttöön.

Enopi – toimintalinja 2017

ENOPI-toimintalinjan kautta on yhdelle hankkeen asiakkaalle hankittu neuropsykologin palveluja oppimisvalmiuksien tunnistamiseksi. Henkilön tilanne selkiytyi näiltä osin ja hän jatkoi ammatillisessa valmennuksessa ja lopulta työllistyi. Näitä palveluja on tarvittu suunniteltua vähemmän, koska ilmeisesti yksilöllinen ammatillinen valmennus auttaa ohittamaan oppimista haittaavat erityispiirteet. ENOPI-toimintalinjan tavoitteita on tukenut ja tulee tukemaan myös Osaamo-verkostolle suunnitellut yhteiset valmennukset.
ENOPI- toimintalinjan toimintaa voidaan jalkauttaa oppilaitoksen ja osaamo-verkoston yhteistyöllä. Kun asiakas on nivelvaiheessa, hänen oppimiseensa liittyvistä erityispiirteistä voidaan jakaa tietoa asiakkaan läsnäollessa (ellei hän sitä erikseen kiellä). Yhteisen verkko-oppimisympäristöön koottujen työkalujen soveltaminen mahdollistaa oppimisen tukemisen asiakkaalle tutuilla tavoilla.

Kompetenssigalleria-toimintalinja 2015:

Tähän toimintalinjaan etsitään kiinnostuneita henkilöitä Osaamoista ja yrityksistä. Asiakkaiden kautta ko. toimintalinjan spontaaniin käynnistymiseen ei ole tullut syötettä. Hankeyhteistyön kautta etsitään luovia ideoita osaamisen ilmaisemiseen ja kuvaamiseen sekä tästä toteuttamistavasta kiinnostuneita henkilöitä.

Kompetenssigalleria – toimintalinja 2016-2017

Kompetenssigalleria-toimintalinjan tavoitteiden toteutuminen edellyttää asiantuntijapalvelujen käyttöä. Hankkeessa harkitiin 2016 kahden määräaikaisen asiantuntijan palkkaamista Kompetenssigalleria – mallien kokeilemiseksi.Hankkeen tuloksia tältä osin on hyödynnetty Jyväskylän koulutuskuntayhtymän (ESR) hallinnoimassa Sujuvat työnhakumarkkinat -hankkeessa. Niitä kehitetään siellä edelleen TAIKO-hankkeen tulosten pohjalta. Kompetenssigalleria-toimintalinjassa on ollut palkattuna kaksi työntekijää syyskaudella 2016 ja kevätkaudella 2017. Sähköisen CV:n ja oman osaamisen kuvaamisen nykykäytännöt on selvitetty ja niitä testataan kevään 2017 aikana. Tämän toimintalinjan keskeisimmät tähänastiset tuotokset julkaistaan Peda.net – verkko-oppimisympäristössä kevään 2017 aikana.

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeen jälkeen:

Osaamo
Osaamo-verkoston yhteistyö tulee haastetuksi vuoden 2019 alussa voimaan astuvassa uudessa lainsäädännössä, jonka perusteella työnvälitystä voidaan yksityistää. Toimijaverkko rakentunee uusine vastuineen uudella tavalla. Toimijat ovat kuntatasolla kuitenkin todennäköisesti samojen henkilöitä kuin nykyiset toimijat. Näin tämän hankkeen aikana vahvistetut työskentelytavat ja toimijoiden osallistuminen yhteiseen, yli kuntarajojen kattavaan valmennukseen, mahdollistaa yhteistoimintaa vuoden 2019 jälkeenkin. Vaikeimmin työllistyvien kohdalla yhteistyö on erityisen tärkeää ja vaativaakin.

Vaikuttaa siltä, että jo hankkeen aikana yhteydenotot Pokeen paikkakuntien ohjausverkostoista ovat lisääntyneet. Ohjausverkostot ovat osanneet hyödyntää koulutusjärjestelmän tuntemusta ja asiakkaittensa mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen.

Oske

Enopi

Kompetenssigalleria
Sähköiset työnhakukanavat ovat jo nykyisellään laajassa käytössä. Tässä hankkeessa kehitetyt Kompetenssigalleriamallit kehittyvät edelleen
toisen ESR-rahoitteisen hankkeen kautta. Malleja hyödynnetään ammatillisen koulutuksen aikana tutkinnon suorittajan aiemman osaamisen dokumentointiin, tutkintokoulutuksen aikana kertyvän osaamisen ja työelämäkontaktien kirjaamiseen. Tutkinnon suorittamisen jälkeen järjestelmä jää palvelemaan suunnitelmallista työnhakua ja työllistymistä. Henkilö pystyy itse päivittämään tässä sähköisessä alustassa omaa osaamistaan, työkokemuksen määrää ja laatua, urasuunnitelmiaan sekä kertoa haluamistaan asioista.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys