Taite työelämään

Taiten kohti työtä ja osaamista

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.04.2018 – 31.03.2021 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

 

Anna Nieminen, hankepäällikkö/yrityskoordinaattori

Hankepäällikön tehtäviin kuuluu projektihallinnoinnin lisäksi yritysyhteistyön rakentaminen ja toimivan verkoston luominen työllisyystoimijoiden ja yrittäjien välille sekä aktiivinen sote-/maakuntauudistuksen kehittymisen seuraaminen. Hankepäällikön tehtäviin kuuluu myös syntyneiden toimintamallien juurruttaminen käytäntöön.

Minna Hämäläinen, hanketyöntekijä
Tanja Kinnunen, hanketyöntekijä

Hanketyöntekijöiden tehtäviin kuuluu hankkeen asiakkaiden haastattelut sekä yksilö- ja ryhmävalmennusten suunnittelu ja toteuttaminen. Lisäksi hanketyöntekijöiden tehtävänä on yhteistyö alueen muiden hankkeiden kanssa. Valmentajien tehtäviin kuulu myös työntekijän avoimille työmarkkinoille siirtymisen tukeminen, koulutusten organisointi, sekä valmennusprosessin mallintaminen ja juurruttaminen osaksi paikallista toimintaa.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus, Äänekosken kaupunki, Laukaan kunta
EURA-tunnus: S21251
Toteuttajaorganisaatio: Äänekosken kaupunki
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.04.2018
Lopetuspäivä: 31.03.2021
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Taite työelämään -hankkeessa tavoitteenamme on kehittää Äänekosken ja Laukaan palkkatukityösuhteen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta luomalla uusia toimintamalleja työllistymisen tueksi. Hankkeessa on tarkoitus kehittää palkkatukijaksolle valmennusprosessi joka vahvistaa asiakkaan osaamista ja ammatillista identiteettiä sekä suuntaa selkeästi kohti avoimia työmarkkinoita. Tärkeä osa hanketyötä on yritys- ja verkostoyhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen.

Taite työelämään-hanke on ennen kaikkea kehittämishanke, jolla on rohkeutta ylittää ja haastaa totuttuja toimintatapoja. Toimimme työelämälähtöisesti, positiivisella asenteella ja asiakkaan tavoitteet edellä.

www.taitetyoelamaan.net

Tulokset

Tavoitteet:

Hankkeen tavoite on mallintaa kunnan palkkatukityösuhteessa oleville suunnattu valmennusohjelma, johon sisältyy yksilöja
ryhmävalmennusta. Sen lisäksi muodostuu kokeilujen kautta erilaisia asiakaslähtöisiä toimintamalleja palkkatuella
palkatun henkilön siirtämiseksi käyttäjäyritykseen tai avoimille työmarkkinoille sekä toistuvais- tai pitkäaikaistyöttömän
työllistämiseksi avoimille työmarkkinoille.

Hankkeeseen osallistuu 300 toistuvais- tai pitkäaikaistyötöntä, joista 100 työllistyy pidempiaikaiseen työsuhteeseen.
Hanke tukee vuoden 2018 alussa voimaan tulleen aktiivimallin tavoitteita muodostamalla työllisyys- ja koulutuspolkuja
palkkatukijakson aikana tai pian sen jälkeen. Näin ehkäistään työttömyyden uusiutuminen.

Hankkeen pitkän aikavälin vaikutukset:
Tehokkaammat työmarkkinat
a. Toistuvaistyöttömyys vähenee
b. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuus paranee
c. Muodostuu työllistymispolkuja kunnan palkkatukityösuhteesta avoimille työmarkkinoille
d. Yhteistyö työnantajien ja työllisyystoimijoiden välillä lisääntyy
e. Tieto alueen piilo- ja palkkatukityöpaikoista lisääntyy
Työmarkkinat maakuntauudistuksen jälkeen
a. Syntyy toimintamalleja maakuntauudistuksen jälkeisen ajan välityömarkkinoille
b. Syntyy toimintamalleja maakuntauudistuksen myötä syntyneelle kunnan työllisyysasioiden hoitoon
Asiakkaiden hyvinvoinnin ja työkyvyn parantuminen
a. Työnhakijoiden oman osaamisen tuotteistaminen vahvistuu
b. Työnhakijoiden ammatillinen toimijuus ja identiteetti vahvistuu
c. Työnhakijoiden työnhakutaidot vahvistuvat ja uskallus hakea itsenäisesti piilo- ja avoinna olevia työpaikkoja
lisääntyy
d. Työnhakijoiden ammatilliset verkostot vahvistuvat
e. Osallistujien työllistymisen kautta yhteiskunnallinen osallisuus vahvistuu

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Työelämän nopea ja jatkuva muuttuminen vaativat yhä useammalta työnhakijalta itseohjautuvuutta ja erilaista osaamista esimerkiksi sähköisen asioinnin suhteen. Työelämän jatkuva muuttuminen vaikuttaa toistuvais- ja pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen avoimille työmarkkinoille, sillä heiltä puuttuu kiinteä yhteys työelämään ja
ammatillisiin verkostoihin.

Työmarkkinoille on muodostunut joukko työttömiä, joiden uralla vuorottelevat työttömyysjaksot ja erilaiset toimenpiteet: työkokeilu, kuntouttava työtoiminta, palkkatukijaksot ja työvoimapoliittiset koulutukset. Tämän hankkeen tavoitteena on lisätä työmarkkinoilla tapahtuvan toiminnan vaikuttavuutta parantamalla kunnissa palkkatuella työskentelevien ja
pitkäaikaistyöttömien edellytyksiä työllistyä tukijakson aikana tai jälkeen avoimille työmarkkinoille. Hanke vastaa selkeästi vuoden 2018 voimaan tulleeseen aktiivimallin tavoitteisiin kehittämällä malleja ja toimintakäytäntöjä, joiden avulla kuntiin tai järjestöihin palkkatuella työllistettävät eivät siirry jakson jälkeen takaisin työttömiksi työnhakijoiksi.
Toistuvais- ja pitkäaikaistyöttömien ammatillisen osaamisen, -identiteetin ja -toimijuuden vahvistaminen ovat tärkeässä roolissa avoimille työmarkkinoille sijoittumisessa.

 

Toimintatavat

Palkkatukityösuhteeseen aikana tapahtuva yksilövalmennus

Ryhmävalmennukset

Käyttäjäyritykseen siirtäminen

Oppisopimuksen sisällyttäminen palkkatukityösuhteen ajalle osatutkintojen muodossa

 

 

Eri tahojen merkitys

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-Keskus
Äänekosken kaupunki
Laukaan kunta

Ohjausryhma

Hankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuna seuraavat organisaatiot:

Äänekosken kaupunki
Laukaan kunta
Äänekosken työllisyyspalvelut
Laukaan työllisyyspalvelut
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Keski-Suomen TE-Toimisto
Keski-Suomen ELY-keskus
Äänekosken Yrittäjät ry.
Laukaan Yrittäjät ry.