Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin

Hyvinvointialan pk- ja mikroyritysten osaamista edistävä simulaatiovalmennus

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.08.2017 – 31.12.2019 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö, TtT, lehtori Mari Salminen-Tuomaala, SeAMK, Sosiaali- ja terveysala

Projektityntekijä, asiantuntija, KT, yliopettaja Kaija Loppela

Projektityöntekijä, YtM, lehtori Asta Niinimäki, SeAMK, Sosiaali- ja terveysala

Projektityöntekijä, YtM, lehtori Elina Kangasluoma, SeAMK, Sosiaali- ja terveysala

Projektityöntekijä, HTM, lehtori Paula Paussu, SeAMK, Sosiaali- ja terveysala

Projektihenkilö, TtM, päätoiminen tuntiopettaja Sirke Uitto, Koulutuskuntayhtymä Sedu

Projektityöntekijä, SH YAMK, lehtori Pasi Jaskari, Koulutuskuntayhtymä Sedu

Projektityöntekijä, SH YAMK, lehtori Susanna Haapasalmi, Koulutuskuntayhtymä Sedu

Projektityöntekijä, TtM, lehtori Marja-Terttu Viitala, Koulutuskuntayhtymä Sedu

Teknologia-asiantuntija, insinööri, Tmi Tupiini, Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus Eptek ry

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S21039
Toteuttajaorganisaatio: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.08.2017
Lopetuspäivä: 31.12.2019
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

SOTE-rakennemuutos, maakunnan väestön ikääntyminen, pk- ja mikroyritysten henkilökunnan ikääntyminen sekä työvoiman vähentyminen aiheuttavat haasteita ja sopeutumisvaatimuksia hyvinvointi- ja hoivapalveluita tuottaville pkyrityksille. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalan/hyvinvointialan pk- ja mikroyritysten henkilökunnan osaamistarpeet moninaistuvat. Tämän hankkeen tavoitteena on vastata rakennemuutoksen haasteisiin kehittämällä pk-yrityksille heidän tarpeistaan lähtevää valmennusta, esimerkiksi Sote-uudistuksen myötä lisääntyvään palveluohjaukseen ja etäpalveluihin sekä luomalla monialainen yhteistyö- ja osaamisverkosto. Hankkeen tavoitteena on myös edistää pk- ja mikroyritysten kilpailukykyä markkinoilla kehittämällä yritysten henkilökunnan osaamista. Henkilökunnan osaamisen edistäminen voi lisätä yritysten houkuttelevuutta sekä asiakkaiden että tulevien työntekijöiden näkökulmasta. Hanke vastaa osaltaan paikallisiin ja alueellisiin työvoiman osaamistarpeisiin ja edistää siten työllisyyttä. Tämän hankkeen toimenpiteillä lisätään Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan/hyvinvointialan pk- ja mikroyritysten henkilökunnan tarvitseman koulutuksen tarjontaa, laatua ja osuvuutta. Kohderyhmä muodostuu vanhuksille ja mielenterveysongelmista kärsiville palveluja tuottavien pk- ja mikroyritysten lisäksi lastensuojelu- ja nuorisokotipalveluita tarjoavista pk- ja mikroyrityksistä. Hanke toteutetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Koulutuskuntayhtymä SEDUn ja Etelä-Pohjanmaan terveysteknologiakehittämiskeskus EPTEK ry:n yhteistyönä. PK- ja mikroyritysten henkilökunnan tarpeisiin pohjautuvan koulutuskokonaisuuden suunnittelemiseksi toteutettiin osaamis- ja koulutustarpeiden kartoitus. Kartoituksessa esiinnousseiden teema-alueiden pohjalta pk- ja mikroyritysten henkilökunnalle suunnitellaan moniammatillinen simulaatiovalmennus Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Koulutuskuntayhtymä SEDUn opettajien sekä EPTEKin asiantuntijoiden yhteistyönä. Simulaatiovalmennus toteutetaan erilaisina työpajoina, taitopajoina ja full scale – simulaatioina sekä hankekumppaneiden simulaatioympäristöissä että myös pk- ja mikroyritysten tiloissa. Lisäksi hankkeessa toteutetaan räätälöityjä koulutusratkaisuja tukemaan niitä pk- ja mikroyrityksissä toimivia henkilökunnan edustajia, joilla ei ole aiempaa ammatillista koulutusta tai joilla on muutoin heikot työelämässä tarvittavat perustaidot. Pk- ja mikroyritysten moniammatillisen simulaatiovalmennuksen toteuttamisen tueksi kehitetään hanketoimijoiden ja pk-yritysten yhteistyötä edistämään moniammatillinen, verkostomainen simulaatiooppimisympäristö. Simulaatio-oppimisympäristöä kehitetään sekä konkreettisena ympäristönä että myös maakunnallista ja alueellista yhteistyötä edistävänä verkostomaisena ympäristönä. Hankkeen tuloksena saadaan aikaan pysyviä muutoksia. Etelä-Pohjanmaalla toimivien sosiaali- ja terveysalan/hyvinvointialan pk- ja mikroyritysten henkilökunnan tiedolliset ja taidolliset valmiudet lisääntyvät. PK- ja mikroyritysten vetovoimaisuus ja kilpailukyky paranevat. Henkilökunnan osaamisen parantuessa asiakasturvallisuus ja työturvallisuus lisääntyvät. Hankkeen vaikutukset näkyvät pitkällä tähtäimellä alueen väestön saamina parempina terveys-, sosiaali- ja hyvinvointipalveluina. Monialainen, verkostomainen simulaatiovalmennusmalli juurrutetaan pysyväksi yhteistoiminnalliseksi toimintatavaksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Koulutuskeskus Sedun, Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologiakehittämiskeskus EPTEK ry:n kesken. Hankkeen myötä kehitetään innovatiivisia ja tehokkaita tiedon ja osaamisen jakamisen tapoja toimijoiden kesken. Hankkeen toimijoiden ja pk-yritysten yhteiseksi tiedon jakamisen foorumiksi jää yhteinen digitaalinen alusta, jolla voidaan jakaa tietoa ja ajankohtaisia asioita. Pk- ja mikroyritykset voivat myös markkinoida yrityspalveluitaan digitaalisella alustalla. Pitkäaikaisvaikutuksena ovat siten myös tehokkaammat vuorovaikutustavat ja tehokkaampi verkostotyö. Hankkeessa huomioidaan erityisesti naisten ja miesten tasa-arvoinen oikeus päästä simulaatiovalmennukseen ja kehittää osaamistaan. Lisäksi hankkeessa taataan yhtäläinen oikeus valmennukseen pääsylle eri ikäisille henkilökunnan jäsenille. Räätälöidyn koulutuspaketin avulla tuetaan myös niitä henkilökunnan edustajia, joilla on heikommat työelämävalmiudet. Kestävän kehityksen edistämiseksi pk-ja mikroyritysten henkilökuntaa tuetaan näkemään ympäristöllisesti kestävään kehitykseen liittyvät seikat paitsi menestystekijänä myös julkisuus- ja yrityskuvan olennaisena osana. Hankkeessa pyritään edistämään ihmisten kohtelemista yhdenvertaisesti, varmistamaan kaikkien osallisuus sekä edistämään jokaisen hyvinvointia ja toimintakykyä. Sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta toiminta kohdistuu työmarkkinoilla pysymiseen, taitavaan osaamiseen sekä sosiaalisen osallisuuden edistämiseen. Hankkeeseen osallistuville pk- ja mikroyritysten edustajille taataan heidän taustatekijöistään riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet osallistua simulaatiovalmennukseen, joka edistää heidän osaamistaan ja osallisuuttaan.

Tulokset

Hankkeeseen osallistuville pk-yritysten edustajille toteutettiin loka-marraskuussa 2017 Webropol-kyselytutkimus, jossa kartoitettiin heidän osaamistaan ja koulutustarpeitaan. Hankkeen simulaatiovalmennus-koulutukset on toteutettu pk-yritysten henkilökunnan osaamistarpeiden kartoituksen tulosten pohjalta. Webropol-kyselyn tuloksista on raportoitu allaolevissa tieteellisissä ja ei-tieteellisissä julkaisuissa. Hankkeen tuloksena hankkeeseen osallistuvien pk-yritysten henkilökunta on kokenut ammatillisen osaamisensa kehittyneen. He ovat oppineet myös toinen toisiltaan, sillä hanke on mahdollistanut pk-yritysten keskinäisen verkostoitumisen ja benchmarking-toiminnan.

Hankkeen tuloksena on luotu moodleoppimisympäristö, jonka kautta hankkeeseen osallistuvat pk-yritysten edustajat näkevät tulossa olevan koulutuksen ja voivat valmentautua koulutuksiin etukäteen moodleen viedyn opetusmateriaalin avulla. Moodleympäristö mahdollistaa myös forms-linkin kautta ilmoittautumisen koulutuksiin. Moodlealusta toimii myös hankehenkilöstön tiedotusvälineenä. Sinne on luotu oma kohta, jonka näkevät vain hankekumppanitoimijat. Tuossa osiossa jaetaan tieto ohjausryhmässä ja hanketoimijakokouksissa jaetuista ja sovituista asioista.

Hankkeen tuloksena on tähän mennessä luotu moniammatillinen simulaatiovalmennus-konsepti, jota testataan edelleen simulaatiovalmennuksissa. Konsepti yhdistää sosiaalialan, terveysalan ja terveysteknologian ja digitaalisuuden osaamista yhteisiksi kokonaisuuksiksi.

 

Hankkeen tuloksista on raportoitu seuraavissa julkaisuissa: 

Salminen-Tuomaala M, Haapasalmi S, Jaskari P, Tupiini T. 2018. Social and Healthcare Personnel’s Self-Reported Competence in Small and Medium-sized Companies in Preparation for Simulation Coaching. Hyväksytty julkaistavaksi Cinical Nursing Studies-lehdessä.

Salminen-Tuomaala M, Kurunsaari M-T, Perälä S. 2018. Simulaatiovalmennus – uusi konsepti Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan PK-yritysten osaamisen kehittämiseen. SeAMK-kokoomateos. (hyväksytty 30.8.2018, julkaistaan 10.12.2018)

Salminen-Tuomaala M, Viitala M-T. 2018. Moniammatillista yhteistyötä edistävä simulaatiovalmennus sosiaali- ja terveysalan PK-yritysten henkilökunnalle. SOTE-yksikön kokoomateos (verkkoversio, julkaistaan 12/2018)

Salminen-Tuomaala M. 2018. Asiakkaiden kohtaamisen haasteita pk-yrityksissä. Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin -hankkeen syysseminaarin antia. SeAMK-verkkojulkaisu 15.11.2018.

Salminen-Tuomaala M. 2018. Nursing and Medical Staff’s Experiences of Simulation Education. Journal of Nursing and Health Studies 3, 19-20.

Salminen-Tuomaala M. 2018. Development of multiprofessional simulation-based education in acute care. Emergency Medicine: Open Access 8; 12-13.

Salminen-Tuomaala M, Kangasluoma E, Kurunsaari M-T, Niinimäki A. 2018. Social and Healthcare Staff’s Self-Reported Simulation Learning Needs in Small and Middle-sized Enterprises. Clinical Nursing Studies 6(3), 1-10.

Hankkeen markkinoinnista ja tulosten esittelystä:

Hankkeen tuloksia on esitelty myös Akuuttihoitopäivillä toukokuussa 2018 Hämeenlinnassa, Eurooppa-päivässä Seinäjoella syksyllä 2018 ja Soteuttamo 2018-tapahtumassa syksyllä 2018 Seinäjoella. Lisäksi hankkeen tuloksia on esitelty kv-konferenssissa (International Conference on Emergency and Acute Care Medicine) Tokiossa, Japanissa elokuussa 2018, johon projektipäällikkö sai hanketta koskevan artikkelin perusteella Keynote Speaker-kutsun. Hänellä oli tuolla hanketta ja sen tuloksia esittelevä suullinen esitys ”Development of multiprofessional simulation-based education.” Konferenssin järjestäjä maksoi hänen lentonsa ja hotelliyöpymisensä.

 

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys