Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi (TARMO+)

Vähähiilisyyden edistäminen korjaus- ja täydentämisrakentamisen avulla

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.03.2015 – 31.12.2017 | Pirkanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Tiina Sahakari, Tiina.Sahakari@tampere.fi, 040 806 3624

Asiantuntija Ilari Rautanen, Ilari.Rautanen@tampere.fi, 040 806 3252

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan ELY-keskus
EURA-tunnus: 300533
Toteuttajaorganisaatio: Tampereen kaupunki
Maakunta: Pirkanmaa
Aloituspäivä: 01.03.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uusiutuvan energian ja energia-tehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

TARMO+ -hanke toteuttaa kaupunkiseudun ilmasto- ja asuntopoliittisia strategioita sekä vastaa valtakunnallisiin rakennusten energiatehokkuustavoitteisiin. Projektissa ratkaistaan energiakorjausten ja täydennysrakentamisen haasteita (taloyhtiöiden päätöksenteko, selkeän toimintamallin puute, tukipolitiikka). Projektin avulla luodaan edellytykset hiilineutraaliuuteen sekä alueen, kiinteistön että yksilön tasolla. TARMO+ -projektissa luodaan kokonaisvaltainen asuinalueiden kehittämisen toimintamalli, jossa yhdistyvät edeltävässä TARMO-projektissa kehitetty taloyhtiöiden energianhallinnan toimintamalli ja TARMO+:ssa kehitettävä korjaus- ja täydennysrakentamisen asukaslähtöinen toimintamalli. Projektissa luodaan uusia toimintatapoja ja liiketoimintamalleja yhdessä muiden kaupunkien ja yritysten kanssa, tuetaan uusia täydennysrakentamishankkeita ja autetaan taloyhtiöitä energiatehokkuuden parantamisessa. Asuinkiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan korjaustoimenpiteillä ja uusiutuvan energian käyttöä vauhditetaan infotilaisuuksilla, kampanjoilla ja uusien työkalujen kehittämisen avulla.

Avainsanat:

Tulokset

TARMO+ -hankkeen tavoitteena on edistää energiapalveluiden ja muiden asumiseen ja rakentamiseen liittyvien palveluiden kysyntää, joilla edistetään vähähiilisyyttä sekä näiden palvelujen kehittämistä.  Toisena edellisen kanssa samanarvoisena tavoitteena on edistää uudenlaisten asiakastarpeeseen aikaisempaa paremmin vastaavien energiapalveluiden kehittämistä, muotoilua ja käyttöönottoa eli energiapalveluiden tarjontaa.

Edellä olevien toimenpiteiden avulla tavoitteeksi voidaan asettaa:

 • uuden asiakastarpeeseen aikaisempaa paremmin perustuvan liiketoiminnan syntymisen vauhdittaminen eri energiapalveluyrityksissä suunnittelusta ja rakentamisesta isännöintiin ja kiinteistönpitoon.
 • vähähiilisyyttä edistävien palveluiden kehittämisen ja käyttöönoton edistäminen asuinalueiden kehitystyössä ja asunto-osakeyhtiöissä täydennysrakentamisen, perusparannusten, ja remonttien yhteydessä
 • koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden osaamisen, yhteistyön ja verkottumisen edistäminen

Ratkaisun kuvaus

Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet:

 • Energiapalveluiden ja muiden asumiseen ja rakentamiseen liittyvien palveluiden kysynnän edistäminen
 • Uudenlaisten asiakastarpeeseen aikaisempaa paremmin vastaavien energiapalveluiden ja muiden asumiseen ja rakentamiseen liittyvien palveluiden tarjonnan edistäminen
 • Pohjoismaisten korjausrakentamisratkaisujen yhteistyöalusta

Hyvät käytännöt

 • Asiakaslähtöisyys – sekä taloyhtiö että yritys
 • Yhteistyö ja sen edellytyksien mahdollistaminen eri toimijoiden välillä
 • Koulukset sekä muut tiedon jakaminen

Hyvän käytännön siirtotapa

Erilaisia kumppaneita tarvitaan, jotta syntyvä malli on mahdollisimman hyvin hyödynnettävissä projektin jälkeen. Toimintaa voidaan jatkaa osana Ekokumppaneiden muita toimintoja (kuten Ranen asumisen ja rakentamisen neuvontapalvelu sekä energiaeksperttien peruskoulutus) ja kuntien käytössä kannustimina sekä PPP-toteutuksena.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

 • Kiinnostuksen herättäminen
 • Yhteensopivien toimijoiden löytäminen
 • Tehokas viestintä – sisäisesti ja ulkoisesti

Hankkeen jälkeen:

 • Kerätyn tiedon kokoaminen ja jakaminen projektin loputtua

Toimintatavat

Taloyhtiöille tarjotaan tietoa uusiutuvasta energiasta, energiankulutuksen seurannasta ja muista energiapalveluista tilaisuuksien, kampanjoiden ja kilpailujen avulla. Taloyhtiöiden, oppilaitosten, kuntien ja yritysten kanssa työskennellään lisä- ja täydennysrakentamisen helpottamiseksi ja toimintamallien kehittämiseksi työpajojen, kurssiyhteistyön ja seminaarien avulla. Hankkeen tuloksina saadaan käyttöön konkreettisia esimerkkejä sujuvoittamaan taloyhtiöiden rakennusprosesseja. Lisäksi projektissa tuodaan yhteen energiapalveluyrityksiä ja niiden asiakkaita, minkä avulla kehitetään palveluiden kysyntää ja tarjontaa. Kansainvälisestä yhteistyöstä syntyy uusia esimerkkejä, toimintatapoja ja innovaatiohankkeita.

Lyhyen aikavälin vaikutuksena on asenneilmapiirin muuttuminen, joka näkyy ilmastomyönteisten valintojen lisääntymisenä asumisessa ja remontoinnissa sekä vähähiilisyyttä tukevan liiketoiminnan kasvuna. Lisäksi vähähiilisyyttä tukevat palvelut ja tuotteet vastaavat aikaisempaa paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Pitkällä aikavälillä asuinalueet kehittyvät vähähiilisemmiksi lisä- ja täydennysrakentamisen ja energiapalveluiden käyttöönoton kautta.

 

 

Eri tahojen merkitys

Kumppanit

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry: koulutus- ja viestintäyhteistyö
Edutech: liiketoimintanäkökulma, koulutusyhteistyö
Demola: palveluiden kehittäminen
Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ark & raktal: laskelmat, kurssit ja erikoistyöt
Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu: taloyhtiökohtaiset työpajat ja toimintamallin käytännön testaustyö Tammelassa
Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) rak & isänn: kurssit ja opinnäytetyöt
Sisäilma- ja hengitysyhdistykset: sisäilma-asioiden edistäminen, viestintä
Tampereen rakennusmestarit ja –insinöörit AMK ry: palveluiden kehittäminen
Dodo ry: yhteisöllisyys, pihojen ja viheralueiden kehittäminen
Oma Tesoma –hanke: älykäs ja yhteisöllinen kaupunki –kehittämistyö Tesomalla
Rentoverkosto,joka tuo yhteen arkkitehtejä ja rakennusalan toimijoita

Rahoittaja

Tampereen kaupunki: maankäytön suunnittelu, kiinteistötoimi, asuntotoimi
Tampereen Sähkölaitos: palveluyhteistyö, Energiatriathlon
Tampereen Vesi: palveluyhteistyö, Energiatriathlon
Pirkanmaan jätehuolto: taloyhtiöiden jäteasioiden parantaminen, eksperttikoulutus
VTS, VVO, TVA ja YH: täydennysrakentamiskohteet ja toimintamallin kehittäminen
Suunnittelutoimistot: täydennys- ja koerakentamiskohteiden löytäminen, selvitykset
Rakennusteollisuus: liiketoimintamallit, täydennysrakentamisen koekohteet
Sijoittajat: rahoittamisen uudet mallit, rahoitus
Isännöintija
kiinteistönpitoyritykset: isännöinnin kehittäminen
Pankit ja vakuutusyhtiöt: rahoitus, vesija
muiden vahinkojen väheneminen