Teollisten sivuvirtojen hyödyntämispotentiaali Etelä-Pohjanmaalla

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2015 – 31.03.2016 | Etelä-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan liitto
EURA-tunnus: A70155
Toteuttajaorganisaatio: Thermopolis Oy, INTO Seinäjoki Oy
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 31.03.2016
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uusiutuvan energian ja energia-tehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Suomen biotalousstrategian toimeenpanemiseksi on käynnistetty maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella Biomassa-atlas -esiselvityshanke, jolla valmistellaan järjestelmää metsäbiomassojen karttapohjaista mallintamista ja hyödyntämistä varten. Teollisten sivuvirtojen liittäminen järjestelmään mukaan olisi tarpeellista, mutta se vaatii testaamista ja arviointia. Yritysten teollisten sivuvirtojen määristä ja laaduista ei ole kuitenkaan olemassa kattavaa valtakunnallista rekisteriä. Teollisuuden sivuvirtatietojen liittäminen Biomassa-atlaksen kaltaiseen yhtenäiseen valtakunnalliseen järjestelmään edellyttää tietojen keräämistä yhteinäiseen muotoon hyvin dokumentoidulla menetelmällä.

Hankkeen tavoitteena on kerätä kattavat tiedot Etelä-Pohjanmaan alueen teollisista sivuvirroista ja koota tiedot karttapohjaan. Hankkeessa on tarkoitus myös pilotoida valtakunnallisen rakentuvan Biomassa-atlaksen teollisten sivuvirtojen osiota alueellisesti Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeessa tuotetaan tietoa sivuvirtatietojen oikeasta esitystavasta sekä tehokkaimmasta tietojen keräystavasta, sekä luodaan suosituksia ympäristöhallinnolle ja muille viranomaisille tietojen keräämisestä. Samalla tuetaan materiaalitehokkuuden lisäämiseen tähtäävän Biomassa-atlas -palvelun syntymistä teollisuuden sivuvirrat sisältävänä kokonaisuutena. Lisäksi hankkeessa verkostoidutaan alan kansainvälisten toimijoiden kanssa sekä kehitetään kansainvälistä yhteistyötä materiaalitehokkuuden ja teollisten symbioosien mahdollisuuksista.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan alueen yritykset, joille kertyy tuotannossa orgaanisia sivuvirtoja (mm. elintarvike- ja rehujalostajat, alkutuotanto, biojalostajat, biokaasulaitokset, biolämpövoimalaitokset).

 

materiaalitehokkuus

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeessa kartoitettiin ja kerättiin alueen teollisuuden sivuvirtojen määrätiedot. Hankkeen aikana aktivoitiin kohderyhmän yrityksiä materiaalitehokkuuden parantamiseen ja sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Kohderyhmänä olivat elintarvike- ja rehujalostajat, alkutuotanto, biojalostajat, biokaasulaitokset ja biolämpövoimalaitokset.

Yrityksistä kerättyjä tietoja verrattiin ja yhdistettiin ympäristöhallinnon ylläpitämän valvonta ja kuormitustietojärjestelmän (VAHTI) tietoihin. Sivuvirtatietoja haettiin lisäksi alueen yrityksille myönnetyistä ympäristöluvista. Kootut sivuvirtatiedot liitettiin yhteen Etelä-Pohjanmaan karttapohjalle (alla).

Hankkeen aikana arvioitiin teollisten sivuvirtojen soveltumista valtakunnallisen Biomassa-atlas tietojärjestelmän osaksi. Samalla laadittiin suositukset tietojen keräämiseen ja päivittämiseen valtakunnallisesti. Myös VAHTI-tietokannan käyttökelpoisuutta arvioitiin sivuvirtamäärien lähdemateriaalina.

Hankkeen yrityskartoituksissa selvisi, että yrityksissä syntyvät sivuvirrat hyödynnetään tehokkaasti materiaalina tai energiana. Suurin osa Etelä-Pohjanmaan alku- ja elintarviketuotannon sivuvirroista päätyy rehuteollisuuden raaka-aineeksi tai suoraan tiloille eläinten ravinnoksi. Yleisiä hyödyntämiskohteita ovat myös energian- ja biokaasuntuotanto (biopohjaiset jätteet) sekä lannoite- ja maanrakennuskäyttö (tuhkat). Kehityspotentiaalia olisi etenkin muovien, voimalaitostuhkien ja kuormalavojen tehokkaammassa kierrätyksessä. Uusia käyttömuotoja tarvitaan vielä mm. turkistuotannon sivuvirroille sekä kasvihuoneviljelyssä käytettävien kivivillapohjaisten kasvualustojen jatkohyödyntämiseen.

 

kartta

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys