TEUVO

Teollisuuden uudistumis- ja kilpailukyky, uudet liiketoimintamallit verkostoissa

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2015 – 31.12.2017 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankkeen vastuullisena johtajana toimii kehitysjohtaja Kimmo Laakso.

Hankkeessa työskentelee kolme kokoaikaista projektitutkijaa, suunnittelija sekä osa-aikaisesti projektisihteeri.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Satakuntaliitto
EURA-tunnus: A70058
Toteuttajaorganisaatio: Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö (TuKKK) ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö (TTY)
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uuden liiketoiminnan luominen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Kyseessä on yhteishanke, jossa päätoteuttajana on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ja osatoteuttajana Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö.

Hankkeen tavoitteena on

1) Yritysverkostojen liiketoimintamallien kehittäminen,

2) Satakunnan älykkään erikoistumisen tilastollisen tietojärjestelmän kehittäminen,

3) hankkeen toteuttajaorganisaatioiden, yritysten ja muiden alueellisten toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen.

Tulokset

TTY on toteuttanut relationaalisia tekijöitä koskevan kirjallisuuskatsauksen, missä käytiin läpi noin 1200 tieteellistä paperia ja analysoitiin tarkemmin 203 paperia. Kirjallisuuskatsauksen perusteella laadittu raportti toimii perustana jatkotoimenpiteille.

TuKKK on julkaissut Satamittari.fi -sivustolla älykkään erikoistumisen osion, johon on luotu ensimmäiset indikaattoritiedot.

 

Ratkaisun kuvaus

x

Hyvät käytännöt

x

Hyvän käytännön siirtotapa

x

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

MIKÄ ON MENNYT HYVIN?

Hanketoimijoita kutsuttiin  mukaan jo hankesuunniteluvaiheessa. Tämä lisäsi hankeväen me-henkeä ja sitoutumista jo suunnitteluvaiheesta lähtien.

Osatoteuttajan (TTY) kanssa oli jo aiempaa hankehistoriaa ja toimivaa yhteistyötä.

Hankkeella on ollut johdon erityisen vahva tuki alusta alkaen.

 

ESIIN TULLEITA HAASTEITA?

Hankkeissa, joissa korostuu hanketoteuttajan aiemmat kontaktit alueen elinkeinoelämään – tämä koettiin osittain haasteellisena.

Hankkeessa kehittämisen kohteena oleva verkostoliiketoimintamalli on verrattaen uusi käsite Suomessa. Eräänlaisena haasteena koettiin hankekumppaneiden sitouttaminen hankesuunnitelman tekovaiheessa.

Uusi rahoittajaviranomaisen käsittely- ja päätöksentekomalli Länsi-Suomen alueella.

Hankkeen aikana:

MIKÄ ON MENNYT HYVIN?

Ensimmäisen pilottikohteen ”löytyminen” jo hankkeen alussa oli onnistunut asia.

Yhteistyö pilottikohteen kanssa on ollut mutkatonta ja pilottikohteen liiketoimintaverkostojen tunnistaminen on sujunut hyvin.

 

ESIIN TULLEITA HAASTEITA?

Viive hankehakemuksesta päätökseen oli verrattain pitkä ja viivästytti hankkeen käynnistymistä

Avainhenkilöiden vaihtuvuus

Hankkeen jälkeen:

x

Toimintatavat

Yhteishankkeessa on hyvä luoda asiakirjojen ym. tallennusta varten toimintatapa (esim. yliopiston verkkolevy), johon jokainen hankkeessa mukana oleva toteuttajaorganisaatio pääsee vähintäänkin tallentamaan ja katsomaan muiden tuottamia tiedostoja (muistiot, työpaperit, esityskalvot, seminaarimateriaalit jne.)  Tämä voi parhaimmillaan lisätä hankekommunikaatiota, eikä materiaalia kasaannu esim. henkilökohtaisiin sähköposteihin.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

x

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hankkeen toteuttajaorganisaatio on projektin alusta alkaen ollut sitoutunut toteuttamaan projektia tarjoten sille edellytykset onnistumiseen.

Kumppanit

Hankkeeseen sitoutunut toteutuskumppani on äärimmäisen tärkeä mahdollistamaan läheisen yhteistyön toteutumisen liike-elämään ja tuomaan käytännön yrityselämärelevanssia hankkeen tavoitteiden toteutumiseksi liike-elämää palvelevalla tavalla.

Rahoittaja

Rahoittajan kanssa on luotu hyvä keskusteluyhteys. Projektitiimi on tarvittaessa heti yhteydessä rahoittajan edustajaan.

Ohjausryhma

Ohjausryhmä on tukenut työskentelyä hankesuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa aktiivisesti. Ohjausryhmätyöskentelyssä on hyödynnetty myös sähköisiä työvälineitä.