TiimiVerkko – Osallisuutta verkkovalmennuksesta

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.09.2018 – 31.12.2020 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Paasu-Hynynen Sanna, Projektipäällikkö (Jamk) etunimi.sukumini@jamk.fi

Heimovaara-Kotonen Essi, Asiantuntija (Jamk) etunimi.sukunimi@jamk.fi

Rutanen Maaret, Asiantuntija (Jamk) etunimi.sukunimi@jamk.fi

Salmijärvi Jonna, Asiantuntija (Jamk) etunimi.sukunimi@jamk.fi

Teittinen Outi, Asiantuntija (Jamk) etunimi.sukunimi@jamk.fi

Ida-Maria Koskivaara, Hanketyöntekijä (Katulähetys) etunimi.sukunimi@jklkl.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: ESR
EURA-tunnus: 2014/6503/09 02 01 01/2018/KESELY
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.09.2018
Lopetuspäivä: 31.12.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

TiimiVerkko – Osallisuutta verkkovalmennuksesta

TiimiVerkko-hanke on suunnattu työelämän ulkopuolisille henkilöille Laukaan ja Äänekosken kunnissa, sekä Jyväskylän Katulähetyksessä.  Tavoitteena on laajentaa kohderyhmään kuuluvien palveluita etävalmennuksen ja -kuntoutuksen käyttöönotolla ja näin edistää etenemistä kohti työelämää. Hankkeen aikana tullaan vahvistamaan niin työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden kanssa työskentelevien ammattilaisten kuin asiakkaidenkin digitaitoja, jotta esimerkiksi aktiivisempi yhteydenpito ja erilaiset valmennustehtävät mahdollistuvat digitaalisten välineiden kautta. Hankkeen myötä yhteistyötahoille muodostuu erilaisia kuntoutus- ja valmennuspalveluita, joissa hyödynnetään digitaalisuutta ja organisaatiorajoja ylittävää moniammatillisuutta.

TiimiVerkko hankkeen (01.09.2018 -31.12.2020) päätoteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Jyväskylän Katulähetys ry. Hankkeen yhteistyötahoina toimivat Laukaan ja Äänekosken kunnat. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kautta.

 

REMU – Involvement from remote coaching and rehabilitation services for unemployment

This project is for unemployed persons in Laukaa and Äänekoski municipality and Union of Jyväskylä Katulähetys and also for employees of those partners who work with unemployed persons. This projects objective is to expand basic services by developing digital coaching and digital rehabilitation for helping the process of getting to work life.

During this project participants will strengthen their digital abilities and by that they can work more efficient f.ex. making liaison and coaching more active with digital and mobile tools.

During this project all of the employees of those co-operative partners and their unempolyment customers will have more different- and new services that will benefit digitality and multiprofessional work over organizational boundaries.

 

 

Tulokset

Syksy 2018

Hankeen alussa suoritettiin digitaitoihin liittyvä osaamiskysely, joka oli suunnattu kaikille yhteistyötahojen osallistuvien organisaatioiden työntekijöille. Osaamiskyselyn keskeisin viesti oli, että prosentuaalisesti yli 80% ovat halukkaita lisäämään omia digitaitojaan hankkeen tuoman avun turvin.

Syksyn 2018 aikana suoritetut digikokeilut herättivät mielenkiintoa ja tarjosivat unohtumattomia kokemuksia. Kokeilujen aikana oli mahdollista vaikuttaa kevään työpajojen sisältöön ja keskustella omista toiveistaan hankkeen toteutuksen suhteen.

 

Kevät 2019

Alkuvuodesta hanketiimi on rantautunut maailmalle eli Jyväskylän Katulähetykseen, Laukaaseen ja Äänekoskelle. Olemme pääseet havainnoimaan ammattilaiskohderyhmämme työtä ja sen vaatimuksia, sekä keskustelemaan työn muutoksista ja hanketoiveista.

Yhtenä tärkeänä kokonaisuutena on ollut digitaitojen vahvistuminen erilaisien työpajojen merkeissä. Digitaitoja olemme vahvistaneet monen eri teeman myötä kuunnellen kohderyhmämme toiveita ja tarpeita.

Ratkaisun kuvaus

Digitaitojen lisääntyminen

Digitaitojen vahvistamisen perustana toimi nettikysely, jonka kautta saimme mielikuvaa lähtötasosta. Kyselyn kautta, sekä kasvotusten on saanut esittää myös toiveita oman yksilöllisen osaamisen lisäämiseksi. Digi-infoissa näihin yksilöllisiin ja yhteisöllisiisn haasteisiin on tartuttu ja lähdetty kehittämään taitoja systemaattisesti.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Hankkeen toteutus on jaettu kuuteen osa-alueeseen, jotka vaihe kerrallaan vievät kohti hankkeen tavoitteita.

  1. Kuntien ja Katulähetyksen työntekijät tutustuvat erilaisiin etävalmennus- ja etäkuntoutusratkaisuihin ja niistä saatuihin kokemuksiin. Lisäksi työntekijät pääsevät myös itse kokeilemaan erilaisia etävalmennuksessa ja -kuntoutuksessa käytettäviä sovelluksia.
  2. Mukana olevien kuntien ja Katulähetyksen työntekijöiden digitaidot kartoitetaan kyselyllä. Lisäksi järjestetään digitietoiskuja ja -työpajoja, joissa osallistujien on mahdollisuus vahvistaa omia digitaitojaan. Kohderyhmän keskuudesta kartoitetaan halukkaita osallistua etävalmennus- ja etäkuntoutuskokeiluihin sekä vahvistetaan myös asiakkaiden digitaitoja.
  3. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan etävalmennus- ja etäkuntoutusratkaisujen asiakaspilotit. Pilottien toteutuksesta vastaavat mukana olevien organisaatioiden työntekijät yhteistyössä projektitiimin kanssa. Pilotit arvioidaan ja kokemukset hyödynnetään palveluiden suunnittelussa.
  4. Etävalmennus- ja etäkuntoutuspalveluita kehitetään yhteistyössä asiakkaiden ja mukana olevien organisaatioiden henkilöstön kanssa. Kehittämisessä hyödynnetään palvelumuotoilun keinoja. Kehittämisprosessi ja uudet palvelut kuvataan oppaan muotoon.
  5. Hanketta arvioidaan koko hankkeen ajan keräämällä hankkeen toteutukseen liittyvää tietoa, mm. osaamisen kehittäminen, toteutetut asiakaspilotit sekä tavoitteiden toteutuminen.
  6. Hankkeesta viestitään blogikirjoitusten ja some-kanavien kautta (facebook ja instagram). Lisäksi järjestään loppuseminaari ja toimitaan aktiivisesti kuntoutuksen ammattilaisten foorumeilla.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektitiimillä on merkittävä rooli projektin kokonaisuuden toteutuksessa. Tiimi on moniammatillinen asiantuntijajoukko, joka puhaltaa yhteen hiileen tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektitiimissä vastuuta on jaettu kunkin osaamisalueiden mukaisesti, mutta työskentelemme myös paljon yhdessä ideoiden, keskustellen ja kehittäen.

Projektipäällikkö
Sanna Paasu-Hynynen
TiimiVerkko – Osallisuutta verkkovalmennuksesta
Projektipäällikkö, Project Manager
JAMK hyvinvointyksikkö
Jyväskylä University of Applied Sciences
sanna.paasu-hynynen@jamk.fi
040-574 5780

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu toimii hankkeen päätoteuttajana. Ammttikorkeakoulun asiantuntijoilla on merkittävää hankeosaamista, sekä laajaa tietoperustaa hankkeen taustatekijöistä esimerkiksi etäkuntoutuksen toteutuksesta.

Osatoteuttajana Jyväskylän Katulähetys ry, jolla on mittavaa osaamista ja ymmärrystä työelämän ulkopuolella olevien ihmisten työelämätaitojen, elämänhallinnan ja työllistymisen edistämisestä.

Kumppanit

Laukaan ja Äänekosken kunnat. Kuntien edustajia on mukana hankkeen ohjausryhmässä. Lisäksi kunnilla on määriteltynä omat digiagenttinsa, joiden tehtävä on tukea, ohjata ja antaa tarvittaessa vaikka vierihoitoa erilaisien digitaalisien palveluiden kehitystyössä. Digiagenttien tukena toimii Jyväskylän Ammattikorkeakoulun projektitiimi, joka ohjeistaa ja kouluttaa heitä yksilöllisemmin ja yksityiskohtaisemmin, jotta heidän osaamisensa avulla myös muut hankkeen kohderyhmät kehittyvät.

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto

Ohjausryhma

Hankkeen ohjausryhmän tarkoituksena on tukea tavoitteiden toteutumista, sekä omalla osaamisellaan/kokemuksillaan ohjata toimintoja kohti vieläkin parempaa lopputulosta. Ohjausryhmä koostuu moniammatillisesta asiantuntijatiimistä, jossa on edustusta niin koulutuksen, työelämän, kuin yrityssektorinkin osaajista. Ohjausryhmässä on mukana osallistujatahojen edustajia kertomassa, kommentoimassa ja kehittämässä hankkeen tulevia toimenpiteitä ja niiden suunnittelua.

Norvapalo Kare, Jamk
Sihvonen Sanna, Jamk
Heiskanen Elina, Jyväskylän Katulähetys
Pihlaja Marko, Jyväskylän Katulähetys
Tirkkonen Arja, Laukaan kunnan palveluohjaaja
Hytönen Riikka, Äänekosken kunnan työvalmennuspäällikkö
(Varalla Inkeroinen Mika, nuorisosihteeri ja Markkanen Outi, sosiaalityön johtaja)
Järvinen Essi, Coronaria Oy
Sihvonen Merja, TE-palvelut