TiimiVoima -hanke

Osallisuutta työ-ja ryhmävalmennuksesta

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.09.2015 – 31.12.2017 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankepäällikkö

Anja Saksola

puh. 040 672 0338

email. anja.saksola@laukaa.fi

 

Ryhmävalmennuksen kehittäjä

Seija-Sinikka Laitinen

puh. 040 662 4426

email. seija-sinikka.laitinen@laukaa.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus, Laukaan kunta, Äänekosken kaupunki, Konneveden kunta
EURA-tunnus: S20411
Toteuttajaorganisaatio: Laukaan kunta, Työllisyysyksikkö
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.09.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

TiimiVoima-hankkeessa kehitetään työelämävalmiuksia edistävää työ- ja ryhmätoimintaa. Toiminta koostuu ryhmävalmennuksesta ja oikeassa työympäristössä tapahtuvasta työtoiminnasta. Ryhmävalmennuksen sisältöjä ovat mm. keskustelut, harjoitukset, pelit ja kädentaidot. Työtoiminta tapahtuu esimerkiksi vanhusten viriketoiminnassa ja teknisen toimen kiinteistöhuollossa. Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät ja työelämän ulkopuolella olevat henkilöt. Hankkeessa tarjotaan yhteiskuntaan osallistumisen mahdollisuuksia niille, joille työllistyminen ei ole tällä hetkellä realistinen vaihtoehto. Hankkeen toiminta-alue on Laukaa, Äänekoski ja Konnevesi.

Hankkeen tavoitteet:

– Parantaa hankkeeseen osallistuvien elämänlaatua, osaamista ja osallisuutta.

– Tarjota mielekästä tekemistä ja sisältöä arkeen.

– Luoda edellytyksiä kouluttautumiseen ja tukea siirtymiä kohti työelämää.

– Luoda toimintamalleja, jossa jäljellä olevaa työkykyä voi hyödyntää ilman ansiotarkoitusta tehtävässä työtoiminnassa.

– Luoda osallistuviin kuntiin työelämävalmiuksia edistäviä työtoimintapaikkoja ja pienryhmätoimintaa.

 

Tulokset

Tavoitellut tulokset kuntatasolla:

 1. Osallistuviin kuntiin syntyy uusia työelämävalmiuksia edistäviä työtoimintapaikkoja ja pienryhmätoimintaa.
 2. Valmentava työ- ja ryhmätoiminta muodostuu osaksi hankkeeseen osallistuvien kuntien yksiköiden toimintaa ja arkea.
 3. Hankkeessa kehitettyjä ja dokumentoituja malleja ja menetelmiä valmentavan työ- ja ryhmäohjauksen toteuttamisesta voidaan soveltaa myös muissa kunnissa ja kaupungeissa.

Saavutetut tulokset kuntatasolla:

 1. Hankkeen aikana kunnissa toimi 24 ryhmää. Työtoimintaryhmiä olivat kiinteistö-, maatila- ja puutarharyhmät sekä vanhustoiminnan ryhmät. Lisäksi toimi erilaisia kädentaito-, atk- ja hyvinvointiryhmiä.
 2. Ryhmävalmennus jatkuu kaikissa kunnissa hankkeen päättymisen jälkeen. Ryhmävalmennuksen edut sekä asiakkaan että kunnan näkökulmasta on tiedostettu. Ryhmävalmennuksissa hyödynnetään moniammatillista yhteistyötä.
 3. Hankkeen aikana on tuotettu materiaalit Ryhmävalmennuksen järjestäminen kunnassa sekä Ohjausmateriaali ryhmänohjaajalle.

 

Tavoitellut tulokset yksilötasolla:

 • Tietoisuus omista vahvuuksista ja osaamisesta kasvaa.
 • Toimintakyky paranee ja hyvinvointi lisääntyy.
 • Hyvät elämäntavat vahvistuvat.
 • Yksinäisyys vähentyy.
 • Oman elämän hallinta ja vastuunotto lisääntyvät.
 • Kynnys siirtyä eteenpäin kohti työelämää madaltuu.

Saavutetut tulokset yksilötasolla:

Ryhmävalmennusten vaikutusta asiakkaisiin selvitettiin puolivuosittain toteutetuilla kyselyillä. Alla yhteenvetoa kyselyistä.

 • tyytyväisyys ryhmävalmennuksiin asteikolla 1-10 oli 8,1 (n=151).
 • säännöllisempi päivärytmi 62 %:lla vastaajista
 • tyytyväisyys omaan elämään vahvistunut 54 %:lla vastaajista
 • itsetuntemus parantunut 45 %:lla vastaajista
 • itsestään uusia vahvuuksia löytänyt 48 % vastaajista
 • kyky toimia toisten ihmisten kanssa vahvistunut 55 %:lla vastaajista
 • työelämän pelisääntöjen noudattaminen tuntuu helpommalta 50 %:lla vastaajista

Asiakkaiden myönteisissä kokemuksissa korostuivat ryhmävalmennuksen tuoma vaihtelu arkeen sekä sosiaaliset suhteet.

 

Hyvät käytännöt

Ryhmävalmennuksissa hyödynnettiin moniammatillista yhteistyötä sekä verkostoyhteistyötä.

 • Osa ryhmistä toimi yhteisohjaajuuden periaatteella niin, että ryhmän ohjausvastuu jaettiin esimerkiksi työllisyysyksikön palveluohjaajien ja terveydenhoitajan kesken. Lisäksi ryhmässä kävi eri alojen vierailijoita esim. suuhygienisti, muistihoitaja ja työkykykoordinaattori.
 • Useissa ryhmissä hyödynnettiin hankkeiden, järjestöjen, seurakunnan ja kunnan yksiköiden (vapaa-aikatoimi, sosiaalitoimi, työllisyysyksikkö) työntekijöitä.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

– Työttömyys on lisääntynyt kunnissa ja työttömyyden kesto pidentynyt.

– Hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemukset heikentyneet.

– Tarvetta sosiaaliselle vuorovaikutukselle ja mielekkäälle tekemiselle.

– Kunnat etsivät yhdessä ratkaisuja työttömyydestä aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseksi.

 

 

Hankkeen aikana:

Haasteet:

– Ryhmäohjaajien rekrytointi haasteelliseen tehtävään.

– Ryhmävalmennuksen tavoitteellisuus ja sisältöjen merkityksellisyys.

– Ryhmäohjaajien ammattitaidon ja pätevyyden vahvistaminen.

– Ryhmävalmennuksen laadun arviointi.

– Valmennettavien ohjautuvuus ryhmiin sekä motivointi toimintaan.

– Työtoimintapaikkojen saatavuus.

– Työtoimintapaikkojen henkilöstön perehdyttäminen ja sitouttaminen toimintaan.

Hankkeen jälkeen:

Työ- ja ryhmävalmennuksen jatkuvuuden ja laadun turvaaminen:

Valmennettavien ohjautuvuus ryhmiin.

 • edellyttää palveluohjauksen aktiivista roolia ryhmävalmennusten suunnittelussa sekä asiakasrekrytoinnissa.

Ohjausresurssin turvaaminen.

 • edellyttää resursointia, ohjaajan hyvinvoinnista huolehtimista sekä ennakointia.

Ohjauksen laadun varmistaminen.

 • kiinnitettävä huomiota ohjaajan koulutukseen, kokemukseen ja perehdytykseen.
 • hankkeen ryhmissä todettiin, että siirtymät työelämään tai koulutukseen olivat harvinaisia; syinä mm. kuntoutumisprosessien pitkä kesto sekä asiakkaiden moninaiset haasteet psyykkisessä, fyysisessä tai sosiaalisessa toimintakyvyssä. Ryhmäohjaajan rinnalle tarvittaisiin tiivistä yksilövalmennusta.

Työtoimintapaikkojen pysyvyys ja henkilöstön sitouttaminen toimintaan.

 • edellyttää vuoropuhelua työtoimintapaikkojen edustajien kanssa, jotta kaikilla on yhteinen ymmärrys toiminnan tavoitteista sekä asiakasryhmän mahdollisista rajoitteista.

 

Toimintatavat

Työ- ja ryhmävalmennuksen mallien ja menetelmien kehittäminen

– Ryhmäohjaajien kouluttaminen.

– Ohjauksen sisältöjen ja materiaalien tuottaminen ja kehittäminen (ohjaajan materiaalipankki)

– Työtoimintapaikkojen kartoitus kuntien eri yksiköistä ja muista organisaatioista.

– Työtoimintapaikkojen henkilöstön perehdyttäminen toimintaan.

– Ryhmävalmennuksen toteuttaminen.

– Ryhmävalmennuksen havainnointi, dokumentointi ja arviointi.

– Valmennuksen tarpeen perustelu ja toiminnan hyötyjen näkyväksi tekeminen.

– Tiedottaminen hankkeen toiminnasta ja tuloksista.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Hankepäällikkö Anja Saksola vastaa hankkeen hallinnosta, suunnittelusta, raportoinnista sekä tiedotuksesta. Hän vastaa kehittämistyöstä hankkeen tavoitteiden mukaisesti yhdessä ryhmävalmennuksen kehittäjän ja ohjausryhmän kanssa.

Ryhmävalmennuksen kehittäjä Seija-Sinikka Laitisen tehtävänä on ryhmäohjauksen mallien ja menetelmien kehittäminen, ryhmäohjaajien kouluttaminen sekä työtoimintapaikkojen kartoitus.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Laukaan kunta, Työllisyysyksikkö.
Hanke toteutetaan Laukaan, Äänekosken ja Konneveden alueella.

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus
Laukaan kunta
Äänekosken kaupunki
Konneveden kunta