Toimialojen väliset yhdistelmäinnovaatiot alueellisen kilpailukyvyn kehittämisessä

Toimialojen välisen innovaatiotoiminnan aktivointi

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2015 – 31.12.2017 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Mikko Kotiranta

Janne Vartia

Mikko Puputti

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Satakuntaliitto
EURA-tunnus: A70050
Toteuttajaorganisaatio: Prizztech Oy
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on uudistaa satakuntalaista teollisuutta lisäämällä aluetalouden sisäistä vuorovaikutusta ja aktivoimalla toimialojen välistä innovaatiotoimintaa. Innovaatiotoimintaa aktivoidaan erityisesti sellaisten toimialojen välillä, jotka eivät ole varsinaisessa liiketoiminnassaan toistensa kanssa tekemisissä. Toiminnan pääpaino on teollisuustoimialoissa ja esimerkiksi raskaan perusteollisuuden ympärille kasvanut huomattava palveluliiketoimintasektori on keskeistä kohderyhmää.

Hankkeessa kehitetään ja testataan yhdistelmäinnovaatioiden syntymisen mahdollistavia konsepteja (innovaatioalustat). Tavoitteena on soveltaa teollisuusympäristössä  mm. hackathon- ja innovation challenge -toimintamalleja, joilla yhdistetään startupien, PK-yritysten ja korkeakoulujen moderni osaaminen teollisuuden tarpeisiin. Konsepteilla tuodaan moderneja joukkoistamisen ja avoimen innovaatiotoiminnan menetelmiä satakuntalaisen teollisuuden käyttöön.

Hanke on avoin, mutta suunnattu erityisesti teknologiateollisuuteen sidoksissa oleville ja suuryritysten alihankintaverkostossa toimiville pk-yrityksille. Tavoitteena on, että yritysten kilpailukyky kehittyy nykyisillä ja uusilla muodostuvilla markkina-alueilla, niiden globaali asema vahvistuu ja mahdollisuus selvitä käynnissä olevasta rakennemuutoksesta paranee oleellisesti. Hankkeessa luodaan systemaattinen tapa poikkitieteellisten ja eri toimialojen välisten innovaatioiden edistämiseksi.

Tulokset

Hankkeessa on kehitetty ja pilotoitu MatchINDUSTRY LAB -innovaatioalusta toimialojen välisen innovaatiotoiminnan edistämiseksi (yhdistelmäinnovaatiot).

Ratkaisun kuvaus

MatchINDUSTRY LAB -konsepti yhdistää esim. startupien, PK-yritysten ja korkeakoulujen moderni osaaminen teollisuuden tarpeisiin. MatchINDUSTRY LAB toimii innovaatioalustana ja avoimena ideoiden kohtaamispaikkana. Toimijoiden osaamista yhdistetään innovaatiohaastekilpailuilla sekä hackathon-toimintamalleilla. Lisätiedot: www.matchindustry.fi/LAB

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Prizztechin laajoista verkostoista ja alueen elinkeinoelämän tuntemuksesta on ollut merkittävästi hyötyä hankkeen toteuttamisessa. Hankkeen toimintaa on pystytty yhdistämään Satakunnassa käynnissä oleviin kehitysprosesseihin. Luottamukselliset yhteistyösuhteet sekä alueelle muodostetut toimiala- ja teemaryhmät ovat tuoneet synergiaetuja ja tarjonneet hyvät lähtökohdat toimialarajat ylittävän innovaatioyhteistyön käynnistämiselle.

Rahoittaja

Rahoittajan tuki on erityisen tärkeä hankehallinnoinnin menestyksekkäässä toteuttamisessa. Lisäksi rahoittajalla on suuri merkitys hankeyhteistyön edistämisessä ja alueen innovaatioekosysteemin kehittämisessä.