Tuetusti tulevaisuuteen

Uusintarikollisuuden vähentäminen ja vankien hyvinvoinnin lisääminen

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.03.2018 – 31.12.2020 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Porissa:

Iida Koskinen, aluekoordinaattori

Elina Peltonen, vastaava aluekoordinaattori

Raumalla:

Johanna Holmsten, aluekoordinaattori

Tietoja hankkeesta:

Toteuttajaorganisaatio: Porin Sininauha ry
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.03.2018
Lopetuspäivä: 31.12.2020
Budjetti: 50000-100000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Tuetusti tulevaisuuteen hankkeen tavoitteena on uusintarikollisuuden vähentäminen, vankien parempi sopeutuminen ja kiinnittyminen yhteiskuntaan sekä heidän pääsemisensä palveluiden piiriin. Hankkeessa luodaan eri verkostotoimijoista koostuva toimintamalli vankilasta vapautuvien henkilöiden tukemiseen Satakunnassa. Yhteistyössä jo toimivien tahojen kanssa luodaan toimiva palveluketju, jossa vapautuvan vangin sosiaali- ja terveydenhuollon, työllisyydenhoidon, asumisen ja muun sosiaaliturvan asiakokonaisuuteen liittyvät palvelutapahtumat yhdistyvät yksiköllisiksi, asiakaslähtöiseksi ja joustavaksi kokonaisuudeksi. Samalla tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, vahvistaa elämänhallintataitoja sekä vähentää päihteidenkäyttöä. Työskentely aloitetaan vankien kanssa jo vankilassa olon aikana.

Tavoitteena on saada aikaan myös kokemusasiantuntijatoimintaa rikostaustaisille henkilöille.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hankkeessa haetaan ratkaisua Satakuntaan vapautuvien vankien, erityisesti lyhytaikaisvankien vapautumisprosessiin. Edellä mainittu kohderyhmä vapautuu usein ilman tukea, koska lyhyen tuomionsa aikana he usein jäävät vaille ohjaamista ja tukea vankilassaoloaikanaan. Lyhytaikaisvankien rikoksen uusimisprosentti on korkea (60%). Vapautuvat vangit ovat useimmiten moniongelmaisia ja tarvitsevat neuvontaa, tukea ja ohjausta. Yhä edelleen vapautuu vankeja kuitenkin ilman kunnollista suunnitelmaa. Ongelmat eivät kuitenkaan välttämättä ole niin suuria, etteikö oikeanlaisella interventiolla ja palveluihin ohjaamisella voitaisi saada hyviä tuloksia aikaan. Vankilasta vapauduttuaan kohderyhmä yleensä ns. ”häviää” viranomaisilta ja palveluverkostoista kunnes palaa takaisin suorittamaan uutta tuomiota.

Hankkeen aikana:

Hankkeessa luodaan matalan kynnyksen palvelumalli vankilasta vapautuville vangeille. Tämä tarkoittaa mm. seuraavia asioita: ryhmätoiminta vankiloissa, henkilökohtaiset suunnitelmat vapautumiseen, ATT-koulutukset (Rikosseuraamuslaitoksen Ajattelutaitoa työpaikalle-koulutus), konkreettiset ja yksilölliset viikko-ohjelmat, päihteettömyyttä tukevat toimenpiteet, yhteistyöverkostot, vertais- ja vapaaehtoistoiminta, työtoiminta ja läheistyö.

Tavoitteena on, että jokaiselle vangille löydetään suunnitelma vapautumisen  jälkeen, varataan yhdessä ajat ja tarvittaessa järjestetään tukihenkilö auttamaan kädestä pitäen asioiden hoitamisessa. Henkilökohtainen ja yksilöllinen suunnitelma sisältää mm. asuntoasiat, yhteiskunnan tuet, työ/kouluasiat, päihteettömyyden tuen sekä muut vangille tärkeät asiat.

Hankkeen työntekijät tapaavat hankkeen aikana Satakuntaan vapautuvia vankeja jo heidän rangaistusaikanaan vankilassa. Mahdollisuuksien mukaan lyhytaikaisvankia tavataan jo ennen rangaistuksen suorittamista kun rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistot tekevät kaikkien vankilaan menevien henkilöiden arvioinnit ja sijoittamisuunnitelmat. Tarkoituksena on kartoittaa vangin tilanne mm. asunnon, työn, päihteiden käytön jne. suhteen ja motivoida henkilöä hankkeen toiminnan pariin tämän vapauduttua.

Hankkeen jälkeen:

Satakuntaan vapautuu vuosittain 200 vankia. Tavoitteena on, että hankkeen jälkeen vuonna 2021 Satakuntaan vapautuu vuosittain enää 150 henkilöä vuodessa uusintarikollisuuden vähentyessä 25%.

  1. Hankkeessa syntyy koulutettuja tukihenkilöitä ja kokemusasiantuntijoita, jotka toimivat vertaisina ja tukihenkilöinä. Tämä toiminta juurrutetaan osaksi yhdistysten normaalia toimintaa.
  2. Tavoitetaan/kohdataan lähes 100% Satakuntalaisista tuomiota suorittavista vangeista, ja tarjotaan konkreettista apua muutoksen tekemiseen. Heidän kiinnittyminen yhteiskuntaan helpottuu.
  3. Vankiloihin viedään alueellisia työryhmiä joissa rangaistusta suorittavat voivaat jo suunnitella omaa vapautumistaan. Ryhmät ovat teemallisia (esim. asuminen, päihteet, talous, verkostot/läheiset, työ/koulutus jne.) ja niissä mukana on hankkeen yhteistyöverkosto.
  4. Vankien asunnon saaminen helpottuu ja arjenhallintataidot vahvistuvat. Sekä päihteiden käyttö vähenee.
  5. Satakunnassa kokoontuu vapautuvien verkostotyöryhmä kerran kuukaudessa. Eri toimijoiden yhteistyö lisääntyy.

Pitkällä aikavälillä lyhytaikaisvankien rikoksen uusiminen vähene 25%. Syntyy yhtenäinen vapautumisen tuki-malli koko Satakuntaan, toiminta juurtuu osaksi yhdistysten perustoimintaa ja palveluiden rakenteita. Hanke lisää vapautuvien henkilöiden hyvinvointia ja mahdollisuuksia päästä takaisin yhteiskuntaosalliseksi.

Toimintatavat

Hankkeen alkuvaiheessa tehdään ns. Etsivää kriminaalityötä, eli hanketyöntekijät jalkautuvat asiakkaiden pariin. Tavoitellaan/motivoidaan siviilissä olevia rikostaustaisia henkilöitä mukaan hankkeen toimintoihin. Hanke jalkautuu myös Satakuntalaisiin vankiloihin.

Hanketyöntekijät tekevät yksilötyötä rikostaustaisten henkilöiden kanssa, toimivat heidän ”rinnalla kulkijoina” ja antavat palveluohjauksellista tukea heille. Vangit toivovat usein kädestä pitäen opastusta erilaisissa arjen järjestämiseen liittyvissä asioissa, kuten ohjaamisessa eri viranomaistahojen pariin, erilaisten hakemusten ja talousasioiden selvittelyssä jne.

Kehitettävän toimintamallin yhtenä osana on ryhmät, jotka toteutetaan vankilan sisällä tai sitten niin, että osa kokoontumisista toteutetaan vankilassa ja osa siviilissä. Ryhmissä hyödynnetään verkostoa, joka tuo tarvittaessa oma asiantuntemuksensa ryhmään.

Hankkeen työntekijät kouluttautuvat ATT-kouluttajiksi. ATT-koulutus on rikosseuraamuslaitoksen kehittämä koulutus (Ajattelutaitoa työpaikalle). Sen avulla opetetaan vankeja joilla on usein risainen ja lyhyt työhistoria, toimimaan työpaikalla yleisesti odotetulla tavalla. Koulutus käsittää mm. työelämän pelisääntöjä, erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisemista, virheellisten ajattelumallien muuttamista jne.

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Porin Sininauha ry

Kumppanit

Rikosseuraamuslaitos
Satakunnan vankila
Aikuissosiaalityö
TYP, Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu
Päihdepalvelut
Seurakuntayhtymä
Etsivä nuorisotyö
Tartu Hetkeen-hanke
VALO-valmennus (Pori ja Rauma)
Rauman seudun katulähetys
KRIS-Satakunta
VAT-verkosto, Vapautuvien asumisen tuki