TUUNAAMO -Kiinni työhön

Ideointia, oppimista, tekemistä - tavoitteena työllistyminen

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.06.2015 – 29.11.2016 | Pohjanmaa

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankepäällikkö

Riikka Ilves

 

Työvalmentaja

Marianne Poola

 

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: 2014/780/09
Toteuttajaorganisaatio: Jupiter-säätiö
Maakunta: Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.06.2015
Lopetuspäivä: 29.11.2016
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Tuunaamo – Kiinni työhön -hankkeessa pilotoidaan innovatiivisia toimintamalleja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseksi. Osallistujat laativat omasta työllistymisestään tai kouluttautumisestaan projektit, joihin sitoutetaan mm. potentiaalisia työnantajia, sekä kartoitetaan mahdollisia liiketoimintamalleja tai -mahdollisuuksia. Lisäksi hankkeen aikana mallinnetaan paikallisiin tarpeisiin räätälöidyn, pysyväisluonteisen työosuuskunnan mahdollisuudet sekä kartoitetaan toimintaympäristöstä ja kohderyhmästä siitä kiinnostuneita henkilöitä.

Tuunaamo työpaja toimii Jupiter-säätiössä Vaasassa. Käytännössä Tuunaamo-työpajassa työskennellään kierrätysmateriaalin parissa ja suunnitellaan, toteutetaan ja tuotteistetaan kierrätysmateriaalista uusiotuotteita. Hankkeen osallistujien osallistuminen Tuunaamo –työpajalla tapahtuvan toiminnan ja tuotteiden suunnitteluun on tärkeässä roolissa. Työvalmentajan ja hankepäällikön ohjaamana valmentautujat ideoivat ja luovat kierrätysmateriaalista uusiotuotteita, joista valmistetaan prototyyppejä. Oleellista on, että valmentautujat osallistuvat koko prosessiin ideasta tuotteeksi ja sen myyntikokeiluun. Myyntikokeiluiden kautta valmentautujat saavat kokemusta ja oppia tuotteistamisesta, tuotteen hinnan muodostuksesta sekä markkinoinnissa ja myynnissä huomioitavista asioista. Tuunaamon työkokeilussa yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen, ideoiminen, kokeileminen ja kaikkiin tuotannon vaiheisiin osallistuminen nähdään tärkeänä. Hankkeen osallistujat tutustuvat yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen työotteeseen käytännönläheisesti.  Kaikessa Tuunaamon toiminnassa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Hankkeeseen odotetaan osallistuvan hankeaikana kaikkiaan n. 60 henkilöä toimenpiteinä työkokeilu, palkkatuettu työ, uravalmennus, työvoimakoulutus tai työhönvalmentajan/työnetsijän palvelu. (Tuunaamo – Kiinni työhön rinnakkaishankkeen S20512 kautta saatu resurssi uravalmennukseen, työvoimakoulutukseen, työnetsijänpalveluun ja palkkatukirahaan. )  Tuunaamo hankkeen osallistujat tutustuvat alueen yritysrakenteeseen ja kilpailutilanteeseen eri toimialoilla. Tuunaamo-hanke tekee yrittäjien kanssa yhteistyötä osallistujien prosessien puitteissa. Osallistujia voi sijoittua työkokeiluun tai palkkatuettuun työhön yrityksiin. Lisäksi erityisesti mikroyritysten kanssa tehdään yhteistyötä osallistujien valmennusprosessiin liittyen, vaikka pienet yritykset eivät voisi työllistää osallistujaa työkokeiluun tai palkkatyöhön. Tällöin osallistuja voi tutustua yrityksen toimintaan, toimialaan ja yrityksen historiaan sekä mahdollisesti pohtia kierrätystä ja kestävää kehitystä yrityksen toimintaan liittyen. Tavoitteena on, että osallistujat saavat kontakteja yrityksiin ja että Tuunaamo työpajassa työskentelyn aikana osallistujilla on kontakti ”oikeaan työelämään”.  Tällä pyritään siihen, että osallistujien olisi mahdollisimman helppoa ja luontevaa siirtyä välityömarkkinoilta (Tuunaamo työpaja) eteenpäin eivätkä he kiinnity liian vahvasti välityömarkkinoiden yhteisöön, jolloin siirtymät eteenpäin hidastuvat ja vaikeutuvat. Tarkoituksena on saada osallistujille realistista näkemystä pienyrittäjän toiminnasta ja tämän päivän työelämästä.

Lisäksi Tuunaamo Kiinni työhön -hanke järjestää ”Me Tuunaajat 360 astetta” -ryhmätoimintaa. Se on avointa kaikille Jupiter-säätiön asiakkaille. ”Me Tuunaajat 360 astetta” -ryhmissä tutustutaan Tuunaamossa esille nousseisiin aiheisiin ja käydään keskustelua työllistymiseen, yrittäjyyteen ja kierrätykseen liittyvistä teemoista.


Kohderyhmä

Tuunaamon kohderyhmänä ovat vaasalaiset ja mustasaarelaiset työttömät työnhakijat. Erityisesti alle 30-vuotiaat ja yli 54-vuotiaat sekä maahanmuuttajataustaiset työttömät työnhakijat, joiden työttömyys on pitkittynyt.


 TUUNAAMO-TYÖPAJASSA

Suunnitellaan ja työstetään käytännönläheisesti kierrätystuotteita.

Osallistutaan kaikkiin tuotannonvaiheisiin tarve- ja tuotesuunnittelusta markkinointiin ja myyntiin.

Opetellaan käytännönläheisesti yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen työotteeseen liittyviä asioita.

Jokainen osallistuja laatii yksilöllisen etenemissuunnitelman työllistyäkseen.

Toiminta tapahtuu sekä ryhmässä että jokaisen osallistujan yksilöllisen suunnitelman mukaan.

Tehdään yhteistyötä yritysten kanssa.

Tavoitteena on työllistyminen.

Jokainen asiakas etenee Tuunaamossa yksilöllisen suunnitelmansa mukaisesti ja suunnitelma sisältää työkokeilun lisäksi uravalmennusta ja/tai työvoimakoulutusta yrittäjyyteen liittyen ja/tai palkkatuettua työtä yrityksissä.


Tuunaamo tekee yhteistyötä SORMUS ja Soffan -hankkeiden kanssa.

 

Tulokset

Hanke käynnistettiin sen vuoksi, että Jupiter-säätiön työvalmennuskeskuksessa oli havaittu, että alle 30-vuotiaat, yli 54-vuotiaat ja maahanmuuttajataustaiset pitkään työttömänä tai muuten heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt tarvitsevat uudentyyppistä tukea työllistyäkseen tai löytääkseen keinoja työllistää itsensä. Hanketta toteutettiin kolmella tasolla; Toimintataso 1: Tuunaamo työpaja, Toimintataso 2: Me Tuunaajat 360 astetta ja Toimintataso 3: Tuunaamo – sosiaalinen työosuuskunta.
Hankkeeseen osallistui 1.6.2015-29.11.2016 välisenä aikana 50 osallistujaa (tavoite koko hankeajalle 60 osallistujaa.) Osallistujista 13 siirtyi Tuunaamon jälkeen työelämään, 4 koulutukseen, muuhun ohjattuun toimenpiteeseen(esim. työkokeilu muussa yrityksessä)3, muualle(esim. vanhempainvapaa tms)2, työttömäksi hankkeen keskeytyessä kirjattiin 23 asiakasta. Työttömäksi kirjattiin myös kaikki he, jotka suunnittelevat yritystoimintaa, mutta se ei ole vielä käynnistynyt tai jotka odottavat vastausta mahdollisesta työpaikasta tai työkokeilupaikasta. Ilman hankkeen keskeytystä heistä suurin osa olisi jatkanut hankkeen asiakkaana. Koko hankkeen aikana 4 osallistujaa keskeytti työpajajakson ennen aikaisesti ja heidät ohjattiin ajankohtaisempaan toimenpiteeseen.

Tuunaamo työpajan konkreettinen toiminta käynnistyi vuoden 2016 alusta. Hankkeen aikana Tuunaamo työpajan toimintaan osallistui 20 asiakasta työkokeilun kautta. Tuunaamo työpajassa työkokeilijat ideoivat ja loivat kierrätysmateriaalista uusiotuotteita, joista valmistettiin prototyyppejä.  Oleellista oli, että valmentautujat osallistuivat koko prosessiin ideasta tuotteeksi ja myyntikokeiluun. Myyntikokeiluiden kautta valmentautujat saivat kokemusta tuotteistamisesta, tuotteen hinnan muodostuksesta sekä markkinoinnissa ja myynnissä huomioitavista asioista.
Tuunaamo työpajassa käytännön tekemisen ja kierrätysmateriaalista uusien tuotteiden ideoinnin kautta saatiin asiakkaiden innostusta ja motivaatiota nostettua ja rohkeus kehitellä yritysideoita tai omaa työllistymispolkua vahvistui. Tuunaamo työpajassa oli oleellista asiakkaiden itse ideoima toiminta. Työvalmentaja ja hankepäällikkö toimivat taustavaikuttajina, mutta hankkeen osallistujat osallistuivat kaikkeen työpajan toimintaan. Monipuolisesti toimintaan osallistumisen kautta valmentautujat saivat kokemuksia yrittäjämäisestä työotteesta ja he kokivat toiminnan mielekkäänä. Työllistymisen kannalta oleellista oli asiakkaan oman motivaation ja rohkeuden herättäminen/vahvistaminen. Jo työkokeilun aikana aktiivinen yhteistyö alueen yritysten kanssa nähtiin tärkeänä ja sen kautta asiakkaat saivat tietoa alueen työpaikoista, yrittäjien odotuksista työntekijöiden suhteen ja yrittäjien näkemyksiä yrittäjyyden haasteista ja hyvistä puolista. Yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen, ideoiminen, kokeileminen ja kaikkiin tuotannon vaiheisiin osallistuminen oli Tuunaamossa tärkeää. Osallisuuden kautta kiinnittyminen työorientoituneeseen yhteisöön vahvisti henkilön halua ja kykyä työllistyä tai työllistää itsensä. Tuunaamon toiminnassa yrittäjyys nähtiin yhtenä työllistymismahdollisuutena ja yrittäjyyteen liittyviä asioita opeteltiin käytännönläheisesti koko Tuunaamo työpajassa suoritetun työkokeilun ajan. Yrittäjyyteen liittyvät asiat sitoutettiin tiiviisti käytäntöön ja ne liittyivät usein läheisesti sisäiseen yrittäjyyteen, joten hankkeen osallistujat hyötyivät niistä, vaikka tulevaisuudessa päätyisivätkin palkkatyöhön. Tavoitteena oli rohkaista pitkään työttömänä olleita henkilöitä uskomaan omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiin työllistää itsensä palkkatyössä, yrittäjänä tai esim. kokeilla yrittäjyyttä kevytyrittäjyyden tai osuuskunnan kautta.
Tuunaamon asiakkaille järjestettiin Tuunaamo Kiinni työhön –rinnakkaishankkeen (S20512) kautta uravalmennusta yrittäjyydestä kiinnostuneille, osuuskuntapainotteista yrittäjyyskoulutusta, työhönvalmentajan/työnetsijän palvelua ja palkkatukea yrityksille. Rinnakkaishankkeen kautta hankitut palvelut mahdollistivat asiakkaiden työllistymispolkujen rakentamisen tuetusti. Esimerkiksi työnetsijän palvelun kautta hankkeen osallistuja sai tukea nivelvaiheeseen siirtyessään välityömarkkinoilta työkokeiluun tai työsuhteeseen yritykseen.  Ennen hankkeen keskeytymistä ehdittiin toteuttaa kaksi uravalmennusta yrittäjyydestä kiinnostuneille (Avartum Instituutti 16.-27.5.2016 ja 21.9-30.9.2016) niihin osallistui 23 henkilöä sekä yksi osuuskuntapainotteinen yrittäjyyskoulutus (Valmennusmajakka Oy 3.10-25.11.2016), johon osallistui 10 henkilöä. Työhönvalmennusta/työnetsintää hankkeen aikana toteutti Riihenaika Oy. Työnetsintään ohjattiin 9 asiakasta. Asiakkaat osallistuivat hankkeeseen eri pituisia jaksoja. Osa asiakkaista osallistui vain yhteen yksittäiseen toimintoon (Työkokeilu, Uravalmennus, Yrittäjyyskoulutus, Työnetsintä, Palkkatuettu työ) Useimmat osallistuivat kuitenkin useampaan toimintoon. Parhaat tulokset työllistymisen kannalta saatiin, kun asiakas osallistui useampaan toimintoon. Polku kulki esim. työkokeilun ja työnetsinnän kautta työhön tai työkokeilun, uravalmennuksen ja yrittäjyyskoulutuksen kautta viemään yritysideaa eteenpäin tai hakeutumaan työhön.
Hankkeen aikana hankehenkilöstö teki tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Hankkeen osallistujat tutustuivat alueen yritysrakenteeseen ja kilpailutilanteeseen eri toimialoilla. Yhteistyöyritykset eri toimialoilla valikoituivat pääsääntöisesti hankkeen osallistujien kiinnostuksen mukaan. Varsinaisesti yhteistyöyrityksiksi hankkeeseen kirjattiin 6 mikroyritystä ennen hankkeen keskeytymistä. (Tavoite 20 yritystä koko hankeaikana) Kuitenkin yhteistyötä tehtiin myös muiden yritysten kanssa. Osallistujia sijoittui yrityksiin työkokeiluun tai palkkatuettuun työhön. Lisäksi mikroyritysten kanssa tehtiin yhteistyötä osallistujien valmennusprosessiin liittyen. Yrittäjät ns. sparrasivat hankkeen osallistujia työllistymisprosesseissa eivätkä hyötyneet hankkeesta taloudellisesti. Hankkeessa mukana olleet yrittäjät suhtautuivat yhteistyöhön myönteisesti.
Hankkeen aikana järjestettiin Me Tuunaajat 360 astetta ”työstämö” –workshop kokonaisuuksia, jotka oli suunnattu kaikille Jupiter-säätiön asiakkaille. Me Tuunaajat 360 astetta työstämöissä osallistujat perehtyivät Tuunaamo työpajan ja toimintamallin kautta nousseisiin kokemuksiin ja erityisteemoihin. Workshoppeja  toteutettiin 31 kappaletta ja niissä oli 256 osallistumista.
Hankkeen aikana oli tavoitteena mallintaa paikallisiin tarpeisiin räätälöidyn, pysyväisluonteisen sosiaalisen työosuuskunnan mahdollisuuksia. Noin puolella hankkeen osallistujista oli ajatuksia oman yritystoiminnan käynnistämisestä ja he tekivät suunnitelmia oman yritystoiminnan käynnistämiseksi. Osa laati liiketoimintasuunnitelman ja selvitti rahoitukseen liittyviä asioita ja yrityksen käynnistäminen oli jo lähellä, osa totesi, että eivät ole vielä valmiita käynnistämään liiketoimintaa tai että heidän ideansa ei ole sellainen, jonka varaan kannattaa liiketoimintaa rakentaa. Jotkut osallistujista lähtivät kouluttautumaan lisää todetessaan, että ennen yritystoiminnan käynnistämistä he tarvitsevat lisätietoa ja osaamista kyseiseltä alalta tai suomen kielestä/yhteiskunnan toimintatavoista. Työosuuskunnan perustamista suunniteltiin yhdessä osuuskuntapainotteiseen yrittäjyyskoulutukseen osallistuneiden kanssa. Asiakaskohderyhmässä oli kiinnostusta osuuskunnan perustamiseen, sen jäsenenä toimimiseen tai työskentelyyn sen kautta.  Osuuskunnan kautta toimiminen mahdollistaisi monelle yrittäjyystoiminnan/oman liiketoiminnan kokeilemisen pienemmällä riskillä ja ilman yrittäjästatusta ja sen myötä työttömyysetuuden menettämistä heti. Pitkään työttömänä olleet tai muuten heikossa työmarkkina-asemassa olevat tarvitsevat tukea yrityksen perustamiseen sekä ”sparrausta” yritystoiminnan käynnistämiseen. Monella heistä on hyviä ja konkreettisia ideoita miten voisivat itseään työllistää ainakin osa-aikaisesti, mutta heillä ei ole virallista kanavaa miten voivat sitä tehdä.  Yritysideat/itsensä työllistämisideat olivat moninaisia; kahvila/ravintolatoimintaan, kauneudenhoitoalaan, kuljetusalaan, henkilöstöhallintoon, liikunnan ohjausalalle, media-alalle, maahantuontiin, kädentaitoalalle ja kiertotalouteen liittyviä ideoita. Hankkeen keskeytyessä työosuuskunnan käynnistämisen kartoitus jäi täysin kesken.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

 

 

Eri tahojen merkitys