Työpeili

Ryhmäyrityspalvelut mikro- ja pk-yrittäjien avuksi

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.08.2017 – 31.07.2020 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö: Kaarina Latostenmaa

Asiantuntijat: Saija Mustaniemi ja Tapio Myllymaa

Projektisihteeri; hankehallinnointi ja viestintä: Pirjo Tuomi

Viestintä: Niina Inberg

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: EURA 2014/4488/09 02 01 01/2016/KESEL
Toteuttajaorganisaatio: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.08.2017
Lopetuspäivä: 31.07.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Työpeili-hankkeessa kehitetään uusi ryhmämuotoinen ja vertaisryhmämalliin pohjautuva yrityspalvelu, Työpeili-konsepti. Työpeili-toiminta suunnataan erityisesti yksinyrittäjille sekä mikro- ja pk-yritystoimijoille, jotka hakeutuvat vähiten erilaisten palveluiden pariin. Tarve tälle hyvinvoinnin ja tuottavuuden yhdistävälle konseptille on havaittu Työpeiliä edeltäneessä Foorumix-hankkeessa (2015-2018, ESR, SAMK).

Työpeilin ajatus kiteytettynä on reflektoivan vertaisryhmämallin luominen. Ytimenä on aaltomainen ja yhteisen toiminnan kautta etenevä kehitysprosessi, jossa on mukana vertaistuki ja yhdessä vertaisten, muiden yrittäjien kanssa, jaetut kokemukset. Asiantuntijaosuuksien kautta hankitun osaamisen ja hankkeessa järjestettyjen täsmäkoulutusten kautta tavoitteena on lisätä Työpeili-ryhmissä mukana olevien yrittäjien osaamista, jaksamista ja luottamusta omaan yrittäjänä toimimiseen.


Mallille on tarve
, sillä

-Yrityskoulutuksissa annettu informaatio jää helposti irralliseksi yrittäjän todellisesta arjesta. Tällöin opit ja toimintatavat eivät siirry arkeen eivätkä osaksi yritystoimintaa.

-Räätälöidyt palvelut eivät tavoita kaikkia. Etenkin yksin- ja pienyrittäjillä on korkea kynnys hakea tukea ja apua hektisen työelämän ja muun arjen pyörittämisen keskellä.

-Kehitysprosesseista puuttuu usein vertaistuki muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

 

Rakenteellisissa muutoksissa tarve peilata asioita on erityisen iso. Työpeilin pilotointi kohdistetaan ensivaiheessa hyvinvointi- ja sosiaalialaan, sillä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä koskeva uudistus (sote-uudistus) haastaa etenkin pienet palveluntuottajat. Tietoa tulee niin paljon, että sen prosessointi ja jäsentäminen yhteisvoimin on järkevää ja myös mielekkäämpää. Sote- ja maakuntauudistus tuovat mukanaan vaatimuksia ottaa käyttöön uusia työkaluja ja systemaattista datan hallintaa, mutta nämä koskevat kuitenkin kaikkia toimijoita toimialasta riippumatta.

Tulokset

Työpeili-hankkeen aikana pilotoitujen Työpeili-ryhmien ja niissä mahdollistettujen asiantuntijaosuuksien myötä syntyy uudenlainen Työpeili-konsepti. Mukana olevien yrittäjien, Työpeili-ohjaajien ja hankkeessa mukana olevien asiantuntijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen, vertaisuuden ja yhteistoiminnan myötä syntyy uudenlaista osaamista ja helposti käyttöön otettavia toimintatapoja. Myös jaksaminen lisääntyy ja vertaisuuden voimaannuttava kokemus vahvistuu.

Hankkeen aikana kerrytetty osaaminen ja uudenlaiset toimintatavat, kehitetyt yhteistyömuodot ja oma voimaantuminen edistävät yrittäjien työssä jaksamista ja työn tekemisen tapaa. Muiden yrittäjien kanssa luodut ryhmät ja verkostot eivät pääty hankkeen loputtua, vaan jatkavat parhaimmassa tapauksessa toimintaansa (kokoontumiset, muut yhteistyömuodot) itsenäisesti.

Koko hankkeen toiminnan ajan toteutetaan seurantaa ja arviointia. Arviointi toteutetaan sekä Työpeili-ryhmiin osallistuville että Työpeili-ohjaajille kohderyhmille suunniteltujen kysymyskokonaisuuksien ja haastattelujen avulla.  Työpeili-ryhmien toimintaa dokumentoidaan tapaamisten aikana. Ryhmien ohjaajat kokoontuvat säännöllisesti hankehenkilöstön kanssa, jolloin keskustellaan yhteisesti mm. ryhmien toiminnasta ja sen etenemisestä, esille nousseista teemoista ja kehittämiskohteista sekä reflektoidaan ohjaajuutta muiden kanssa. Työpeili-ryhmien muotoja ja osallistujien kokoonpanoa on mahdollista muuttaa hankkeen aikana, mikäli tämä katsotaan ryhmien toiminnan kannalta tärkeäksi.

Hankkeen aikana kehitetty Työpeili-konsepti ja ryhmäyrityspalvelu ovat helposti siirrettävissä ja ne on jatkossa mahdollista ottaa käyttöön eri puolilla Suomea.

Ratkaisun kuvaus

Hyvinvointi ja tuottavuus nousevat työuria turvaten, kun ihmiset saavat tukea uudistumiselle itselleen sopivalla tavalla (mm. ikä- ja sukupuolitekijät, uuden teknologian hyödyntäminen). Asiakaslähtöisyys tuo myös ekologisuutta, kun toimenpiteet kohdentuvat suoraan tarpeeseen. Vertaisuuden voimaa henkivä, luottamuksellinen Työpeili-verkosto rohkaisee tarttumaan ajan haasteisiin ja ennakkoluulottomiin kokeiluihin. Yhdessä uskalletaan enemmän ja rohkeammin.

Hankkeen toiminnan aikana järjestetään monipuolisesti erilaisia tilaisuuksia ja seminaareja, joiden kautta syvennytään sillä hetkellä ajankohtaisiin teemoihin, jotka kytkeytyvät yrittäjänä toimimiseen, jaksamiseen ja yhteiskunnan rakenteellisten uudistusten edessä yrityksiltä vaadittaviin toimenpiteisiin. Tilaisuuksia suunniteltaessa kuullaan mukana olevien yrittäjien toiveita ja pyritään vastaamaan käsillä olevaan tarpeeseen tarjoten konkreettisia toimintatapoja ja tukea. Sote- ja maakuntauudistuksen mukanaan tuomat teemat huomioidaan ja kuljetetaan myös mukana hankkeen toiminnan edetessä.

Tilaisuuksia toteutetaan mm. käytännönläheisinä työpajoina, osallistavina ja vuorvaikutteisina seminaareina sekä vapaamuotoisempina tapaamisina. Lähtökohtana on mahdollistaa yrittäjille ja muille sidosryhmien edustajille matala kynnys osallistua hankkeen toimintaan ja lisätä osaamista, kokemusten jakamista ja vuorovaikutusta. Tapahtumiin hankitaan asiantuntijoita jakamaan osaamista käsiteltävästä teemasta (mm. yritysviestintä ja markkinointi, sähköiset järjestelmät, tietoturva, asiakashankinta). Tapahtumien sisältö perustuu mukana olevien yrittäjien toiveisiin ja esille tuleviin tarpeisiin.

Hyvät käytännöt

Työpeili-konsepti ottaa huomioon sen, miten pienillä voimavaroilla monet yksin-, mikro- ja pienyrittäjät joutuvat päivittämään osaamistaan. Erityisesti huomio kohdistetaan sote-uudistukseen, jolla on lukuisia vaikutuksia sosiaali- ja terveysalan yksinyrittäjien ja mpk-yrittäjyyden arkeen. Omistajien lisäksi hankkeen toiminnassa voivat olla mukana yritysten muut avainhenkilöt. Toiminnan kohderyhminä ovat myös laajasti hyvinvointialan yrittäjät, kuten kauneudenhoito-, liikunta- ja green care-aloilta sekä myös muiden alojen yrittäjät.
Osallistujista muodostuu Työpeili-ryhmiä, joissa yrittäjien on mahdollisuus oppia yhdessä, jakaa osaamistaan sekä jakaa asioita vertaistuen voimaa unohtamatta. Ryhmien Työpeili-ohjaajat vievät toimintaa eteenpäin, koordinoivat ryhmän kokoontumisia ja tukevat ryhmästä nousseiden toiveiden ja tavoitteiden toteutumista. Pienin askelin tapahtuva kehittyminen mahdollistaa parhaiten jaksamisen. Arjen digiloikat ja hyvinvointi näkyvät tuloksessa.
Hankkeen aikana toteutetaan arviointia sekä Työpeili-ryhmien ohjaajille että ryhmiin osallistuville yrittäjille. Arvioinnin toteuttaa ryhmistä ulkopuolinen taho, jolla on kokemusta arviointien toteuttamisesta. Arvioinnit toteutetaan kyselyjen ja puhelinhaastattelujen avulla.
Ryhmistä kumpuavien toiveiden ja tarpeiden mukaan hankkeen toiminnan aikana on mahdollisuus hankkia asiantuntijapalveluja (mm. luennot, koulutukset, työpajapäivät), jotta yrittäjiltä nousevat tarpeet päivittää tai lisätä osaamistaan ja uusien menetelmien oppimista mahdollistuu. Työpeili-ryhmien tapaamisissa edetään osallistujien ja ohjaajan laatiman etenemissuunnitelman mukaisesti, jotta toiminnassa säilyy tavoitteellisuus. Vertaisuuden merkitys pidetään mukana koko toiminnan ajan, jotta tilaa jää myös keskusteluille ja vaikeiden asioiden puheeksi ottamiselle.

Hyvän käytännön siirtotapa

Rakenteellisissa muutoksissa tarve peilata asioita on erityisen iso. Työpeilin pilotointi kohdistetaan ensivaiheessa hyvinvointialaan, sillä sote-uudistus haastaa sen pienet palveluntuottajat. Tietoa tulee niin paljon, että sen prosessointi yhdessä on järkevää. Vaatimukset ottaa käyttöön uusia työkaluja ja systemaattista datan hallintaa koskevat kaikkia.

Työpeili-hankkeen materiaalipankkina ja tiedotuskanavana toimii edeltäneen Foorumix-hankkeen (2015-2018) yhteinen www.foorumix.fi -sivusto, joka sisältää:

  • tietoa hankkeen toiminnasta
  • materiaaleja ja yhteenvetoja tapahtumista
  • kokemuksia osallistuneilta yrittäjiltä, sidosryhmien edustajilta ja hanketoimijoilta
  • ohjeita Työpeili-konseptin luomiseen ja hyödyntämiseen
  • syventävää materiaalia Työpeili-toiminnan teemoista (mm. sote-uudistus, tietoturva, yrittäjyys, vertaistuki)
  • dokumentaatiota hankkeen näkyvyydestä (julkaisut, artikkelit, tilaisuuksiin osallistuminen, sosiaalinen media, ym.)
  • tietoturvaselosteen

 

Työpeilin toimintaa ja tapahtumia kerrotaan myös hankkeen Facebook-sivulla: Työpeili & Foorumix: vertaistukea, työkykyjohtamista, ryhmäyrityspalveluja. Foorumix- ja Työpeili-hankkeiden yhteisen sivun tavoitteena on lisätä hankkeiden näkyvyyttä, kertoa avoimesti niiden toiminnasta ja tiedottaa tulevista tapahtumista. Sivun näkyvyyden ja tiedotteiden laajemman asiakaskunnan saavuttamiseksi panostetaan myös sivun markkinointiin. Matalan kynnyksen yhteydenoton hanketoimijoihin mahdollistaa sivun Lähetä viesti -toiminto.

Hankkeessa järjestetään koulutus- ja työpajapäiviä, joiden teemat ovat nousseet sekä mukana olevilta yrittäjiltä että yhteiskunnassa vallitsevista muutoksista, joita sote-uudistus tulee vääjäämättä asettamaan yrittäjien arkeen. Tilaisuuksia järjestetään eri puolilla Satakuntaa. Teemakohtaisesti tilaisuuksiin pyydetään kouluttajia ja asiantuntijoita.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Työpeili-hankeprosessin eteneminen:

-Työpeili-ohjaajien perehdyttäminen

-Työpeili-ryhmien muodostuminen

-Työpeili-ryhmien tapaamiset (alkavat aaltomaisesti hankkeen aikana)

-Työpeili-ohjaajien keskinäiset kokoontumiset (toiminnan reflektio hankkeen aikana)

-Arvioinnin toteuttaminen ja dokumentointi (Työpeili-ohjaajille ja ryhmiin osallistujille)

-Pilotoinnin tulosten koonti ja Työpeili-konseptin luominen

-Konseptin juurruttaminen ja markkinointi

(Lisätään kuva hankeprosessista)

Hankkeen aikana:

Työpeili-ryhmät kokoontuvat hankkeen aikana Työpeili-ohjaajien kanssa. Ryhmien toiminnasta kerätään kokemuksia, jotta toimintaa voidaan juurruttaa jo hankkeen aikana ja varmistaa toiminnan jatkuminen myös hankkeen päätyttyä. Ryhmät voivat jatkaa itsenäistä kokoontumista myös ilman ohjaajaa.

Työpeili-ohjaajat kokoontuvat yhdessä toiminnan aikana, reflektoivat ryhmien toiminnasta nousseita kokemuksia ja suunnittelevat ryhmien etenemistä sekä tilaisuuksien sisältöä. Tämä mahdollistaa myös ohjaajien keskinäisen vertaistuen ja kokemusten jakamisen sekä toiminnan arvioinnin muiden kanssa.

Hankkeen aikana järjestetään erilaisia pienempiä tilaisuuksia sekä isoja seminaareja, joissa käsitellään hankkeen aikana esille nousevia teemoja kattavasti ja eri näkökulmista. Tavoitteena on vastata osallistujien ja sidosryhmien edustajien toiveisiin tarjoamalla heille kohdennettua sisältöä ja toimintaa. Tilaisuuksissa käsitellään hankkeen etenemistä, kerätään kokemuksia Työpeili-ryhmien etenemisestä ja toiminnan onnistumisesta sekä kootaan Työpeilin toimintamallia.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Kaarina Latostenmaa

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Kumppanit

Mm. Suomen Yrittäjät, Satakunnan Yrittäjät, Prizztech Oy, paikalliset alueyhdistykset, Satakunnan työhyvinvointiverkosto (Tyhy-verkosto)

Rahoittaja

Hankkeen rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Ohjausryhma

Ohjausryhmä on kokoontunut:
7.11.2017, 22.5.2018, 18.10.2018

Tuleva tapaaminen:
12.3.2019