Työpeili

Ryhmäyrityspalvelut mikro- ja pk-yrittäjien avuksi

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.08.2017 – 31.07.2020 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa

Lehtorit Saija Mustaniemi ja Tapio Myllymaa

Projektiassistentti Pirjo Tuomi

Projektitutkija Niina Inberg

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: EURA 2014/4488/09 02 01 01/2016/KESEL
Toteuttajaorganisaatio: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.08.2017
Lopetuspäivä: 31.07.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Työpeili-hankkeessa kehitetään uusi ryhmämuotoinen ja vertaisryhmämalliin pohjautuva yrityspalvelu, Työpeili-konsepti. Työpeili-toiminta suunnataan erityisesti yksinyrittäjille sekä mikro- ja pk-yritysten toimijoille, jotka hakeutuvat vähiten erilaisten palveluiden pariin. Tarve tälle hyvinvoinnin ja tuottavuuden yhdistävälle konseptille on havaittu edeltäneessä Foorumix-hankkeessa (2015-2018, ESR, SAMK).

Työpeilin ajatus kiteytettynä on reflektoivan vertaisryhmämallin luominen. Ytimenä on aaltomainen ja yhteisen toiminnan kautta etenevä kehitysprosessi, jossa on mukana vertaistuki ja yhdessä jaetut kokemukset. Asiantuntijaosuuksien kautta hankitun osaamisen ja koulutusten kautta tavoitteena on lisätä Työpeili-ryhmissä mukana olevien yrittäjien osaamista, jaksamista ja luottamusta omaan yritystoimintaan.


Mallille on tarve
, sillä

-Yrityskoulutuksissa annettu uusi informaatio jää helposti irralliseksi yrittäjän arjesta. Tällöin opit ja toimintatavat eivät siirry arkeen ja yritystoimintaan.

-Räätälöidyt palvelut eivät tavoita kaikkia. Etenkin yksin- ja pienyrittäjillä on korkea kynnys hakea tukea ja apua hektisen työelämän ja muun arjen pyörittämisen keskellä.

-Kehitysprosesseista puuttuu usein vertaistuki muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

 

Rakenteellisissa muutoksissa tarve peilata asioita on erityisen iso. Työpeilin pilotointi kohdistetaan ensivaiheessa hyvinvointi- ja sosiaalialaan, sillä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä koskeva uudistus, sote-uudistus, haastaa pienet palveluntuottajat. Tietoa tulee niin paljon, että sen prosessointi yhdessä on järkevää ja mielekästä. Vaatimukset ottaa käyttöön uusia työkaluja ja systemaattista datan hallintaa koskevat kaikkia.

Ratkaisun kuvaus

Hyvinvointi ja tuottavuus nousevat työuria turvaten, kun ihmiset saavat tukea uudistumiselle itselleen sopivalla tavalla (mm. ikä- ja sukupuolitekijät, uuden teknologian hyödyntäminen). Asiakaslähtöisyys tuo myös ekologisuutta, kun toimenpiteet kohdentuvat suoraan tarpeeseen. Vertaisuuden voimaa henkivä, luottamuksellinen Työpeili-verkosto rohkaisee tarttumaan ajan haasteisiin ja ennakkoluulottomiin kokeiluihin.
Hankkeen toiminnan aikana järjestetään monipuolisesti erilaisia tilaisuuksia ja seminaareja, joiden kautta syvennytään sillä hetkellä ajankohtaisiin teemoihin, jotka kytkeytyvät yrittäjänä toimimiseen, jaksamiseen ja yhteiskunnan rakenteellisten uudistusten edessä yrityksiltä vaadittaviin toimenpiteisiin. Tilaisuuksia suunniteltaessa kuullaan mukana olevien yrittäjien toiveita ja pyritään vastaamaan käsillä olevaan tarpeeseen esimerkiksi tarjoten konkreettisia toimintatapoja. Sote- ja maakuntauudistuksen mukanaan tuomat teemat huomioidaan ja kuljetetaan myös mukana hankkeen toiminnan edetessä.

Tilaisuuksia toteutetaan mm. käytännönläheisinä työpajoina, keskustelevina ja vuorvaikutteisina luentoina, seminaareina sekä vapaamuotoisina tapahtumina. Lähtökohtana on mahdollistaa yrittäjille ja muille sidosryhmien edustajille matala kynnys osallistua hankkeen järjestämään toimintaan ja lisätä osaamista, kokemusten jakamista ja vuorovaikutusta – vertaistuen voimaa hyödyntäen. Tapahtumiin hankitaan asiantuntijoita jakamaan osaamista ja kokemusta käsiteltävästä teemasta.

Hyvät käytännöt

Työpeili-konsepti ottaa huomioon sen, miten pienillä voimavaroilla monet yksin-, mikro- ja pienyrittäjät joutuvat päivittämään osaamistaan. Erityisesti huomio kohdistetaan sote-uudistukseen, jolla on lukuisia vaikutuksia sosiaali- ja terveysalan yksinyrittäjien ja mpk-yrittäjyyden arkeen. Omistajien lisäksi hankkeen toiminnassa voivat olla mukana yritysten muut avainhenkilöt. Toiminnan kohderyhminä ovat myös laajasti hyvinvointialan yrittäjät, kuten kauneudenhoito-, liikunta- ja green care-aloilta sekä myös muiden alojen yrittäjät.
Osallistujista muodostuu Työpeili-ryhmiä, joissa yrittäjien on mahdollisuus oppia yhdessä, jakaa osaamistaan sekä jakaa asioita vertaistuen voimaa unohtamatta. Ryhmien Työpeili-ohjaajat vievät toimintaa eteenpäin, koordinoivat ryhmän kokoontumisia ja tukevat ryhmästä nousseiden toiveiden ja tavoitteiden toteutumista. Pienin askelin tapahtuva kehittyminen mahdollistaa parhaiten jaksamisen. Arjen digiloikat ja hyvinvointi näkyvät tuloksessa.
Ryhmistä kumpuavien toiveiden ja tarpeiden mukaan hankkeen toiminnan aikana on mahdollisuus hankkia asiantuntijapalveluja (mm. luennot, koulutukset, työpajapäivät), jotta yrittäjiltä nousevat tarpeet päivittää tai lisätä osaamistaan ja uusien menetelmien oppimista mahdollistuu. Työpeili-ryhmien tapaamisissa edetään osallistujien ja ohjaajan laatiman etenemissuunnitelman mukaisesti, jotta toiminnassa säilyy tavoitteellisuus. Vertaisuuden merkitys pidetään mukana koko toiminnan ajan, jotta tilaa jää myös keskusteluille ja vaikeiden asioiden puheeksi ottamiselle.

Hyvän käytännön siirtotapa

Rakenteellisissa muutoksissa tarve peilata asioita on erityisen iso. Työpeilin pilotointi kohdistetaan ensivaiheessa hyvinvointialaan, sillä sote-uudistus haastaa sen pienet palveluntuottajat. Tietoa tulee niin paljon, että sen prosessointi yhdessä on järkevää. Vaatimukset ottaa käyttöön uusia työkaluja ja systemaattista datan hallintaa koskevat kaikkia.

Työpeili-hankkeen materiaalipankkina ja tiedotuskanavana toimii edeltäneen Foorumix-hankkeen (2015-2018) yhteinen www.foorumix.fi -sivusto, joka sisältää:

  • tietoa hankkeen toiminnasta
  • materiaaleja tapahtumista ja seminaareista
  • kokemuksia toimintaan osallistuneilta yrittäjiltä, sidosryhmän edustajilta ja hanketoimijoilta
  • ohjeita Työpeili-konseptin luomiseen ja hyödyntämiseen
  • syventävää materiaalia toimintaan kytkeytyvistä teemoista (mm. sote-uudistus, yrittäjyys, vertaistuki, työyhteisöjen hyvinvointi)
  • hankkeen näkyvyyttä (julkaisut, artikkelit, tilaisuudet, sosiaalinen media, ym.)

 

Työpeili-hankkeen toiminnastaa ja tapahtumia jaetaan myös sosiaalisessa mediassa, hankkeen Facebook-sivulla. Työpeili & Foorumix: vertaistukea, työkykyjohtamista, ryhmäyrityspalveluja -sivu on Foorumix- ja Työpeili-hankkeiden yhteinen some-kanava. Sivun tavoitteena on lisätä hankkeen näkyvyyttä, kertoa avoimesti hankkeen toiminnasta ja tiedottaa tulevista tapahtumista. Sivun näkyvyyden ja tiedotteiden laajemman asiakaskunnan saavuttamiseksi panostetaan myös sivun markkinointiin. Sivu mahdollistaa myös matalan kynnyksen yhteydenoton hanketoimijoihin sivun viesti-toiminnon kautta.

Hankkeessa järjestetään erilaisia koulutus- ja työpajapäiviä, joiden teemat ovat nousseet sekä mukana olevilta yrittäjiltä sekä yhteiskunnassa vallitsevista muutoksista, joita sote-uudistus tulee vääjäämättä asettamaan yrittäjien arkeen. Tilaisuuksia järjestetään eri puolilla Satakuntaa. Teemakohtaisesti tilaisuuksiin pyydetään kouluttajia ja asiantuntijoita.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Työpeili-hankeprosessin eteneminen:

(Tähän lisätään kuva hankeprosessista)

Hankkeen aikana:

Työpeili-ryhmät kokoontuvat hankkeen aikana Työpeili-ohjaajien kanssa. Ryhmien toiminnasta kerätään kokemuksia, jotta toimintaa voidaan juurruttaa jo hankkeen aikana ja varmistaa toiminnan jatkuminen myös hankkeen päätyttyä.

Työpeili-ohjaajat kokoontuvat yhdessä toiminnan aikana, reflektoivat ryhmien toiminnasta nousseita kokemuksia ja suunnittelevat ryhmien etenemistä sekä tilaisuuksien sisältöä. Tämä mahdollistaa myös ohjaajien keskinäisen vertaistuen ja kokemusten jakamisen sekä toiminnan arvioinnin muiden kanssa.

Hankkeen aikana järjestetään erilaisia pienempiä tilaisuuksia sekä isoja seminaareja, joissa käsitellään hankkeen aikana esille nousevia teemoja kattavasti ja eri näkökulmista. Tavoitteena on vastata osallistujien ja sidosryhmien edustajien toiveisiin tarjoamalla heille kohdennettua sisältöä ja toimintaa. Tilaisuuksissa käsitellään hankkeen etenemistä, kerätään kokemuksia Työpeili-ryhmien etenemisestä ja toiminnan onnistumisesta sekä kootaan Työpeilin toimintamallia.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Kaarina Latostenmaa

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Kumppanit

Mm. Suomen Yrittäjät, Satakunnan Yrittäjät, Prizztech, paikalliset alueyhdistykset, Satakunnan työhyvinvointiverkosto (Tyhy-verkosto)

Rahoittaja

Hankkeen rahoitus Euroopan sosiaalirahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Ohjausryhma

Ohjausryhmän kokoontumiset:
7.11.2017

Tuleva tapaaminen:
22./24.5.2018